Rozcestník pro prváky

Zde naleznete základní informace včetně užitečných odkazů, které Vám mohou pomoci v některých typických studijních situacích, a to nejen v prvního semestru na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Seznamte se
s Průvodcem studia
na Pedagogické fakultě MU

Každý začátek je těžký, ale stojí to za to!

Průvodce studiem

Základy

Komunikace s fakultou

Při komunikaci s fakultou prosím vždy využívejte univerzitní e-mailovou adresu uco@mail.muni.cz.

Doba vyřízení e-mailů zaslaných ze soukromých adres může v exponovaných dobách narůstat, přednost mohou mít e-maily prokazatelně univerzitní. Kontakty na pracovníky studijního oddělení vč. uvedení platných úředních hodin pro osobní návštěvu najdete na fakultním webu.

Studijní oddělení

E-mailové dotazy prosím zasílejte konkrétní osobě podle příslušnosti ke konkrétní studijní agendě.
Zkuste se vyvarovat zasílání na rozcestník studijni@ped.muni.cz.

Děkujeme.

Studium, Studijní a zkušební řád

Status studenta univerzity Vám přiznává konkrétní práva a také přináší některé povinnosti. Studium na Masarykově univerzitě (MU) je vedle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, řízeno především souborem práv a povinností ustanovených ve Studijním a zkušebním řádu MU (SZŘ).
Jeho úplné aktuální znění vč. oficiálních výkladů, komentářů a příkladů je k dispozici v Informačním systému MU.

Studijní a zkušební řád

Využívejte nápovědu pro studenty v IS.

Nápověda

Informační systém MU (IS) a heslo

Stáhněte si prosím informační brožuru pro práci s IS.

Brožura

Pročtěte si prosím informace pro nové uživatele IS.

nový uživatel IS

Podívejte se na instruktážní videa k užívání IS.

Instruktážní videa

Každý z Vás obdržel přístupové údaje do IS. Seznamte se prosím s pravidly jeho používání.

Pravidla

Technickou podporu při objektivních potížích při práci s aplikacemi IS žádejte na istech@fi.muni.cz. Univerzitní podporu při práci s nástroji e-learningu v prostředí IS zajišťuje služba etech@fi.muni.cz. Přehled ostatních IT služeb na MU (wi-fi, e-zdroje, učebny, tisk, atp.) nastudujete na webu Ústavu výpočetní techniky.

Do začátku

Registrace a zápis předmětů

Registrace předmětů je akt, kterým vyjádříte svou vůli předmět navštěvovat. Zápis předmětů, které jste si registrovali, probíhá automaticky, zápis provede IS. Předmět nemůže být zapsán tehdy, objeví-li se u registrace nějaká chyba – např. překročení limitu zapsatelných studentů, nesplnění tzv. prerekvizity, atp. Student získává právo předmět navštěvovat a ukončit pouze tehdy, je-li do předmětu zapsaný, samotná registrace nestačí. Předměty je možné dodatečně registrovat i v období určeném pro zápis a změny v zápise předmětů. Po uplynutí těchto období nelze se zápisem předmětů nadále manipulovat, stav zápisu je závazný.

Aplikace pro registraci/zápis předmětů Nápověda k registraci/zápisu předmětů Harmonogram studijních období

Rozvrh

Kompletní rozvrh výuky je zobrazován přímo v IS.

Kompletní rozvrh

Primárně se zobrazuje rozvrh předmětů, které byly systémem úspěšně zapsané.

Nápověda k rozvrhům

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů je řízeno čl. 14 SZŘ. Pro uznání předmětů z jiného studia na MU použijte aplikaci v IS. Pro uznání předmětů z jiné vysoké školy využijte prosím k tomu určeného formuláře. 

Formuláře

Fotografování

Zaměstnanci i studující Masarykovy univerzity se nechávají vyfotografovat do Informačního systému. Fotografie současně slouží pro výrobu průkazu. Osoby, které dosud nemají fotografii v IS, nebo chtějí fotografii aktualizovat, se mohou nechat vyfotit na pracovištích Ústavu výpočetní techniky.

Fotografování

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu si můžete nechat vygenerovat přímo z IS bez nutnosti osobní návštěvy studijního oddělení.

Potvrzení o studiu

Pokud byste však potřebovali „klasické papírové potvrzení“, můžete si je bezplatně vyzvednout osobně v úředních hodinách své studijní referentky (případně také jiné referentky, která je na pracovišti ve svých úředních hodinách přítomná).

Teiresiás
Středisko pro pomoc studentům
se specifickými nároky

Máte-li zdravotní znevýhodnění či postižení, neváhejte využít služeb univerzitního střediska, které na profesionální úrovni zajišťuje pomoc studentům.

Teiresiás

Během studia

Zápis do semestru

Zápis do semestru je akt, který je student povinen učinit, chce-li pokračovat ve studiu v následujícím semestru. Povinnost je ustanovena v čl. 12 SZŘ.

Žádost je nutno podat přímo v aplikaci IS. Tuto žádost budete podávat až při zápisu do jarního semestru 2024, nyní to není nutné, neboť jste do 1. semestru studia zapsáni v den zápisu do studia. V 1. semestru studia jste povinni splnit minimálně 20 kreditů, abyste mohli být zapsáni do následujícího semestru. Ve vyšších semestrech lze uplatnit více kreditových podmínek — jejich úplný soupis je součástí ustanovení čl. 12 odst. 2 SZŘ.

Kontrola průchodu studiem

Každému studiu jsou přiřazeny tzv. KONTROLNÍ ŠABLONY. Najdete je opět v IS v části Student.

Kontrolní šablony

Důrazně upozorňujeme na povinnost sledovat si průběžně postupný vývoj Vašeho studia.
Za jeho průběh jste přímo zodpovědní Vy sami. Zaměřte se na plnění předmětů a na získávání kreditů.

Splněním podmínek pro úspěšné zakončení studia a účast u státní závěrečné zkoušky (SZZ) se myslí:

  A) splnění všech předmětů dle pravidel v kontrolních šablonách,
  B) dosažení minimální kreditované hranice programu (Bc. 180, Mgr. 300), přičemž se započítávají kredity získané i uznané,
  C) naplnění archivu závěrečné práce v IS, přičemž převzetí práce v archivu musí být stvrzeno vedoucí(m).

Studijní plány můžete taky prostudovat v tzv. studijním katalogu na fakultním webu.

Studijní katalog

Poplatky spojené se studiem

Poplatky spojené se studiem nejsou školným, nejsou tedy vyměřovány všem studentům od počátku každého studia. Studenti řádných diplomových studijních programů jsou povinni hradit poplatek za studium, až pokud naplní podmínky stanovené § 58 zákona o vysokých školách. Bližší informace.

Studium v zahraničí

Ať už studujete v prezenční nebo kombinované formě studia, nabízí se Vám celá řada příležitostí vycestovat do zahraničí. Nenechte si je ujít, seznamte se činností Centra zahraniční spolupráce a prostudujte si nabídku programů a rozličných destinací.

Fakultní informace k mobilitám

Výuka cizích jazyků

Každý absolvent MU odchází ze studia do praxe vybaven znalostí cizích jazyků. O výuku cizích jazyků se starají profesionálové z Centra jazykového vzdělávání MU. Centrum má své pobočky na každé fakultě.

Centrum jazykového vzdělávání MU

Povinná tělesná výchova

Tělesná výchova je povinná pro studující prezenčního bakalářského a pětiletého magisterského studia. Výuku tělesné výchovy zajišťuje Centrum univerzitního sportu na Fakultě sportovních studií MU.

Centrum univerzitního sportu

Informace k praxím

V rámci Vašeho studia na Pedagogické fakultě MU Vás vedle didaktických předmětů čekají také praxe - jsou to buď Asistentské, Učitelské a nebo oborové praxe.

V těchto předmětech praxe vás čeká úzká spolupráce s pedagogy přímo ve škole, otevřená komunikace, bezpečné prostředí pro získávání zkušeností a trénink různých dovedností, zajímavé úkoly, setkání s odborníky z praxe a další výzvy směřující k vašemu osobnostnímu a profesnímu rozvoji.

Podrobnější informace o jednotlivých typech praxí:

  • Asistentské praxe (praxe v bakalářském studiu – individuální doučování žáků nebo v působení v roli asistenta pedagoga ve školní třídě, umožňuje seznáme s chodem a administrativou školy, kontakt s žáky) a Učitelské praxe (praxe v navazujícím magisterském studiu – činnost a role učitele, učit se postupně plánovat, vést a hodnotit výuku, posuzovat úroveň svých profesních kompetencí) - jsou součástí pedagogicko-psychologického modulu (více o modulu zde -https://www.ped.muni.cz/pedagogika/magisterske-vyucovane-predmety/). Bližší informace najdete na stránkách katedry pedagogiky PdF MU, (https://www.ped.muni.cz/pedagogika/, odkaz „Praxe“).
  • Oborové praxe si řídí jednotlivé oborové katedry, sledujte webové stránky svých kateder. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získané v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele.

Informace k praxím

Poradenství pro studující

Ať potřebujete poradit se studijními záležitostmi, kariérou, nebo máte specifické studijní nároky, Pedagogická fakulta MU vám naslouchá a nabízí pomoc.

Kdo mi může pomoci? Sexuální obtěžování Poradenské centrum Masarykovy univerzity

Život studenta

Knihovna

V průběhu celého studia budete jistě využívat služeb Ústřední knihovny v budově CVIDOS na Poříčí 31a.

Knihovna

Ubytování a stravování

Na Masarykově univerzitě zajišťuje ubytování a stravování studentů všech deseti fakult Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity.

Na pedagogické fakultě můžete využívat menzu přímo v areálu fakulty. K dispozici je také kavárna Kafinet a Bistro Práh.

Menza na Pedagogické fakultě MU Kavárna Kafinet Bistro Práh Ubytování na MU Menzy na MU

Sport

Na fakultě máme komunitu lidí, které zajímá pohyb a sport. Funguje pod názvem Pohni Pajdákem!

Využívat lze i fakultní posilovnu na Poříčí 31.

Pohni Pajdákem! Fakultní posilovna

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.