Průvodce doktorským studiem

Ph.D. Guide

Prostřednictvím průvodce doktorským studiem na MU chceme informovat studenty o nejdůležitějších momentech doktorského studia.

Ph.D. Guide

Zápis do studia

Zápis do studia a zápis do prvního semestru (čl.10 SZŘ)

V momentě, kdy obdržíte rozhodnutí o přijetí do doktorského studijního programu, vám vzniká právo na zápis do studia a zápis do prvního semestru. Zápis do prvního semestru provedete prostřednictvím Informačního systému MU.

Informační systém MU

Zápis do studia

Studentem se stanete až v momentě, kdy jste zapsáni ke studiu. Pokud se do studia nestihnete zapsat ve stanovené lhůtě či ve stanoveném náhradním termínu a pokud neprokážete do pěti pracovních dnů závažné důvody, proč jste se k zápisu nedostavili, právo na zápis do studia vám zaniká (SZŘ čl.10).

Opětovný zápis do studia (čl.10 SZŘ)

Opětovný zápis do studia se Vás týká, pokud jste měli měli přerušené studium (čl. 13 SZŘ) a je třeba jej učinit nejpozději poslední den přerušení studia. Žádost o opětovný zápis oznámíte elektronicky fakultnímu oddělení Výzkum, kvalita a akademické záležitosti.

Pokud neprovedete zápis v harmonogramem stanoveném termínu, ani ve stanoveném náhradním termínu a neprokážete do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, je Vám ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ.

Zápis do následujícího semestru (čl. 12 SZŘ)

Právo na zápis do následujícího semestru daného studia získáváte, jestliže řádně splníte všechny následující podmínky:

 • plnění požadavků vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • úspěšné ukončení všech opakovaných předmětů zapsaných v bezprostředně předcházejícím semestru
 • splnění kreditové povinnosti (dle SZŘ čl. 12, odst. 2)
 • nepřekročení maximální doby studia.

Do následujícího semestru se zapisujete prostřednictvím IS MU. Pokud Vám k poslednímu dni termínu pro zápis nevzniklo právo na zápis do následujícího semestru, je Vám ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ.

Průběh studia

Celková doba studia

Maximální (celková) doba studia v doktorském studijním programu, tedy doba od zápisu ke studiu do řádného ukončení studia obhajobou disertační práce, se odvíjí od data, kdy jste byli zapsáni do studia, a činí:

 • sedm let při zahájení studia před jarním semestrem 2012 
 • dvojnásobek standardní doby (tedy 8, v některých případech 6 let) při zahájení studia v jarním semestru 2012 nebo později.

Do celkové doby studia se nezapočítává doba, po kterou vám bylo studium přerušeno z vážných zdravotních důvodů nebo z důvodů mateřské či rodičovské dovolené. Dále se nezapočítává doba přerušení studia děkanem do data konání opakované státní doktorské zkoušky nebo opakované obhajoby disertační práce.

Ph.D. Guide

Přerušení studia

(čl. 13 SZŘ)

Můžete požádat o přerušení studia, kterému vyhoví děkan, pokud jste splnil podmínky pro zápis do následujícího semestru nebo pokud žádáte o přerušení v uznané době mateřství nebo rodičovství.

V jiných případech děkan rozhodne na základě posouzení odůvodnění vaší žádosti (např. vážné zdravotní důvody apod.). Děkan stanoví datum začátku a ukončení přerušení a může také stanovit další podmínky pro zápis do semestru bezprostředně následujícího po opětovném zápisu do studia.

Studium bude přerušeno na dobu celých semestrů zvětšenou o zbývající část semestru, v němž byla žádost podána. Celková doba přerušení nesmí překročit standardní dobu daného studia (čili 4, resp. 3 roky).

Přerušením studia přestáváte být studentem univerzity – po návratu z přerušení je tedy třeba se opětovně zapsat do studia. Pokud neprovedete zápis do studia v harmonogramem stanoveném termínu, ani ve stanoveném náhradním termínu, ani ve stanoveném náhradním termínu, a pokud do pěti pracovních dnů neprokážete, že ve vykonání zápisu vám bránily závažné důvody, zaniká vám právo na zápis a je vám v souladu se zákonem o vysokých školách ukončeno studium.

Kredity

Minimální kreditová hodnota studia, která určuje počet kreditů potřebných k úspěšnému absolvování studia, je u čtyřletých doktorských studijních programů 240 kreditů.

Pro postoupení do dalšího semestru je zapotřebí:

 • získat minimálně minimum 20 kreditů v aktuálním semestru nebo
 • v bezprostředně předcházejícím a aktuálním semestru získat minimum 45 kreditů nebo
 • před koncem standardní doby studia dosáhnout minimální kreditové hodnoty.
Zápis předmětů a jejich opakování

Provedete výběr předmětů do svého studia, a to v období, které je stanoveno pro zápis předmětů pro následující semestr.

Žádost o zápis předmětů se podává prostřednictvím IS MU, a to v období registrace.

Pokud nesplníte v řádném termínu požadavky zápočtu nebo neuspějete v řádném termínu kolokvia nebo zkoušky, máte právo maximálně na dva opravné termíny v případě poprvé zapsaného předmětu a jeden opravný termín v případě opakovaného předmětu.

Pokud předmět neukončíte úspěšně, musíte si jej zapsat v nejbližším semestru. Když ani opakovaně zapsaný předmět neukončíte s úspěchem, nevzniká vám právo zápisu do následujícího semestru a je vám ukončeno studium v souladu se zákonem o vysokých školách.

Proti rozhodnutí o ukončení studia se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, kdy vám bylo oznámeno (čili doručeno) rozhodnutí o ukončení studia.

Odvolání podáváte na fakultní oddělení, které administruje doktorské studium.

Povinnost opakování předmětů můžete z vlastního rozhodnutí nenaplnit u volitelných předmětů, a to nejvýše v rozsahu jedné desetiny minimální kreditové hodnoty studia (tzn. 24, resp. 18 kreditů).

Ukončení studia

(čl. 15 SZŘ)

Doktorské studium je ukončeno:

 • úspěšným složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Jako doklad o úspěšném ukončení studia obdržíte vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu (v českém programu vydávaný v češtině, v programu v cizím jazyce pak v anglickém jazyce).

Absolvent doktorského studia získává titul doktor, ve zkratce Ph.D.

 • ztrátou práva zápisu
 • zanecháním studia
 • vyloučením ze studia
 • odnětím nebo zánikem akreditace programu

Dnem ukončení studia přestáváte být studentem MU.

Vydávání diplomů a promoce

Povinnosti studenta během doktorského studia

Naplnění požadavků se sleduje prostřednictvím agendy Evidence studia v IS MU, kde jste povinni evidovat veškeré relevantní údaje, k nimž se vyjadřuje školitel.

Během studia je třeba:

 • splnit požadavky individuálního studijního plánu
 • absolvovat povinné a povinně volitelné předměty
 • získat 240 kreditů za studium
 • naplnit publikační aktivity (požadovány jsou min. 4 publikace dedikované Masarykově univerzitě, přičemž minimálně 1 studie je uveřejněná v časopise nebo sborníku evidovaném v databázi WoS nebo SCOPUS a 1 studie v recenzovaném časopise; zbývající texty mohou mít podobu odborných knih, kapitol v knize, článků v časopisech či příspěvků ve sborníku)
 • naplnit povinnou praxi v podobě vedení výuky nebo jiné pedagogické práce na vysoké škole (dle dohody se školitelem a vedoucím pracoviště - výuka se supervizí, příprava výuky, testů, prezentací, sylabů, elektronických učebních opor, distančních textů, opravy testů apod.) o celkovém objemu do 150 hodin za celou dobu studia
 • absolvovat zahraniční stáž / stáže v min. rozsahu 7 týdnů
 • aktivně se účastnit konferencí v ČR a zahraničí (požadovány jsou minimálně 4 prezentace na konferencích, z toho min. 2 na konferencích v ČR / SR a min. 2 na konferencích mimo ČR s jiným jednacím jazykem než češtinou)
 • zapojovat se do řešení výzkumných projektů (např. projekty specifického výzkumu, GA ČR, TA ČR)
 • realizovat vlastní disertační výzkum a sepsat disertační práci – viz Směrnice děkana č. 5/2019 (článek 6)
 • složit státní doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci
Směrnice děkana - Standardní požadavky na studium a výsledky studentů v doktorských studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Odkaz na směrnici

Individuální studijní plán

Studium v doktorských studijních programech na MU probíhá v souladu se schváleným individuálním studijním plánem (ISP), který je pro každého studenta závazný a jeho plnění je povinné.

Studenti ISP vyplní a školitelé ho spolu s oborovou radou schvalují a hodnotí v Informačním systému MU, v agendě Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.

Zde pracují s ISP – plánem celého studia a s ISP – semestrální náplní.

ISP obsahuje zejména:

 • plán studia / disertačního projektu / výzkumu na celé období 
 • plán publikační činnosti
 • plán účasti na konferencích
 • plán průchodu studiem apod.

Harmonogram pro vyplňování ISP Informace ohledně ISP pro nové studenty Informace pro studenty od 2. semestru Návod, jak postupovat při vyplňování ISP v IS

Na začátku každého semestru student po dohodě se školitelem navrhuje tzv. semestrální plán, jehož součástí je předpokládaná činnost studenta na následující semestr. Na konci každého semestru vyplňuje student i školitel hodnocení a naplnění stanovených požadavků. Jednou ročně hodnotí naplnění požadavků oborová rada, která schvaluje postup studenta do dalšího ročníku.

Státní doktorská zkouška

Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou k SDZ předložíte také teze disertační práce, pokud tento požadavek stanoví oborová rada. Přihlášku včetně patřičných příloh podáváte na oddělení Výzkumu, kvality a akademických záležitosti.

Datum konání SDZ navrhuje oborová rada a stanoví děkan v nejbližším možném termínu. SDZ proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky, nebrání-li tomu závažné důvody, o kterých musíte být informováni.

Obsah SDZ

Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru studia. Cílem je prokázat připravenost studenta k samostatné vědecké činnosti v daném oboru.

Obecné požadavky SDZ jsou součástí obsahu programu, o případných dalších navazujících požadavcích stanovených oborovou radou budete informován nejméně 4 týdny před termínem konání zkoušky.

SDZ se koná před komisí v jazyce, v němž je studijní program uskutečňován.

Součástí může být i rozprava o tezích disertační práce, je-li takto stanoveno oborovou radou.

Neprospějete-li u státní doktorské zkoušky, můžete ji opakovat nejvýše jednou, a to v termínu, který stanoví děkan na návrh oborové rady tak, aby proběhl nejpozději do konce následujícího semestru.

Disertační práce a její obhajoba

Disertační práce musí obsahovat původní výsledky výzkumu provedeného doktorandem (tj. nové poznatky, které představují přínos doktoranda pro rozvoj vědeckého poznání), buď uveřejněné nebo přijaté k uveřejnění.

Požadavky na disertační práci vymezuje SZŘ, čl 31, přičemž další nezbytnosti (např. rozsah, formu a úpravu disertační práce) stanoví děkan nebo v rozsahu jeho zmocnění oborová rada.

Směrnice děkan a č. 5/2019 - Standardní požadavky na studium a výsledky studentů v doktorských studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je splnění podmínek studia v doktorském studiu (viz bod Povinnosti studenta během studia) a zároveň:

 • předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky, nebo
 • současné podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce (v tomto případě se obhajoba práce a státní doktorská zkouška konají v jednom dni).

Datum obhajoby disertační práce navrhuje oborová rada a stanoví děkan. Ten také na návrh oborové rady určí dva oponenty, kteří vypracují posudek na disertační práci a zhodnotí v něm její kvalitu.

Obhajoba proběhne nejpozději do jednoho roku od podání přihlášky, pokud tomu nebrání závažné důvody (o kterých musíte být informováni), a nejpozději před uplynutím maximální (celkové) doby studia.

Obhajoba proběhne v jazyce, v němž je uskutečňován studijní program, pokud je to stanoveno fakultním předpisem, tak rovněž ve slovenštině. V případě vašeho souhlasu nebo na vaši žádost může oborová rada stanovit i jiný jazyk obvyklý pro daný program.

Pokud neprospějete u obhajoby, můžete ji opakovat nejvýše jednou (v termínu, který stanoví děkan na návrh oborové rady tak, aby proběhl nejpozději do konce následujících dvou semestru).

Komise pro obhajobu disertační práce musí stanovit podmínky pro opakování obhajoby, a to do jednoho měsíce od konání neúspěšné obhajoby.

Nedostavíte-li se k obhajobě ve stanoveném termínu a neomluvíte-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu, jste hodnoceni stupněm "nevyhovující”. Do termínu opakované obhajoby vám může děkan přerušit studium. Toto přerušení se nezapočítává do celkové doby studia.

Přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce

Konkrétní termín SDZ navrhuje oborová rada a stanoví děkan fakulty. Přihláška včetně patřičných příloh se podává na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí, kontaktní osoba Mgr. Hana Florková (florkova@ped.muni.cz)

Termíny konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací  

 • Konec ledna příslušného akademického roku (přihlášku, vč. patřičných příloh odevzdat na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí PdF MU do 30.11.) 
 • Konec května příslušného akademického roku (přihlášku, vč. patřičných příloh odevzdat na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí  PdF MU do 31.3.) 
 • Průběh září příslušného akademického roku (přihlášku, vč. patřičných příloh odevzdat na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí  PdF MU do 30.6.) 

V odůvodněných případech může být přihláška ke státní doktorské zkoušce podána i mimo tyto termíny.

Přílohy k přihlášce:

1) disertační práce (vč. abstraktu) zadaná v IS a 3 x svázaný výtisk
2) autoreferát disertační práce (text v rozsahu 36000-72000 znaků vč. mezer, napsaný v jazyce disertační práce, odrážející její obsahovou strukturu - přibližuje hlavní myšlenky práce, stav poznání problematiky, použitou metodologii, vybrané výzkumných výsledků a použitou literaturu)
3) odborný životopis 
4) seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uveřejnění.

Přihláška k SDZ (elektronicky)

Návod ke zpracování elektronické přihlášky: IS MU - Úřadovna - Podat žádost - Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí - Přihláška ke státní doktorské zkoušce (vyplníte výzkumné zaměření a vložíte teze)/nebo Přihláška k obhajobě disertační práce- Předat školiteli k vyjádření - Uložit

Promoce

Doklady o ukončení vzdělání jsou absolventům doktorských studijních programů na MU předávány na promocích. Ty jsou každoročně plánovány v přibližně půlročním rozmezí, a to ve stejný den pro všechny fakulty MU.

Organizací promocí je pověřen Odbor výzkumu, konkrétně Mgr. et Mgr. Jitka Šnejdrlová.

Absolventům, kteří budou v určitém termínu promováni, je cca tři týdny před plánovaným datem konání ceremonie zaslána elektronická pozvánka, obsahující i bližší informace k samotnému promočnímu aktu. Pozvánka je rozesílána na emaily absolventů v jejich Osobní administrativě IS MU.

V případě, že chce absolvent obdržet pozvánku na promoci na svůj soukromý email, je nutné, aby si v Poště IS MU nastavil přeposílání emailu v IS MU na svoji soukromou adresu.

V případě, že se absolvent nemůže promoce zúčastnit, vyzvedává si diplom a diploma supplement po předchozí domluvě na Odboru výzkumu. Doklady o ukončení studia převezme osobně absolvent nebo na základě plné moci rodinný příslušník, a to před nebo po konání promoce. Po domluvě je také možné absolventovu účast přesunout na následující termín promocí.

Harmonogramy promocí

Zahraniční pobyty a stáže

Mezinárodní rozměr působení doktoranda je vymezen požadavkem a Směrnicí děkana č. 5/2019 na absolvování zahraniční stáže, a to v rozsahu jednoho semestru, nejméně však v rozsahu sedmi týdnů.

Můžete využít nabídek zasílaných v průběhu semestrů různými institucemi a zveřejňovaných na stránkách fakult či na Vývěsce IS MU.

Více informací o zahraničních pobytech a stážích Vám poskytne referent pro zahraniční vztahy Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. z Úseku internacionalizace a zahraničních vztahů či zaměstnanci Centra zahraničních studií MU.

Student může využít stipendijní podpory na zahraniční pobyty / stáže.

Stipendijní program

Doktorand, který jede pouze na studijní pobyt bez publikačního výstupu, může žádat o podporu v rámci programu 3. A (pokud jede přes Erasmus+ program) nebo 3. B (mimo Erasmus+ program). V případě pobytu s publikačním výstupem je pak relevantní program 5. A.

Prezentace z informační schůzky k mobilitám (29. 6. 2021)

Stipendia

Jste-li zapsán v prezenční formě v doktorském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, můžete mít nárok na přiznání stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu, které bude vypláceno po standardní dobu studia, do které se pro účely přiznávání stipendií započítávají i všechny doby předchozích neúspěšných studií v českých doktorských studijních programech.

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu Vám může být odňato pro neplnění individuálního studijního plánu, navrhne-li to děkanovi oborová rada na základě hodnocení Vašeho výkonu. Nárok na toto stipendium také zaniká v případě, že přerušíte nebo ukončíte studium či pokud z prezenční formy studia přejdete do kombinované formy studia.

Pro výplatu stipendia je nutné mít účet u české banky.

Talentovaným studentům nabízíme další možnosti finančního ohodnocení.

Podpora talentovaných prezenčních doktorandů

Související předpisy a odkazy:

Stipendijní řád MU Stipendijní programy na PdF MU Stipendia MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.