Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Podmínky a kritéria
přijetí ke studiu v bakalářských
a magisterských (pětiletých)
studijních programech

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
platná pro akademický rok 2021/2022
Článek 1: ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A ZÁPIS DO STUDIA

1) Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v den stanovený pro zápis do studia.

2) Bude-li v den konání zápisu ověřeno, že uchazeč splnil zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky, bude ještě týž den zapsán do studia. Vykonáním zápisu může být pověřena jiná osoba, která se u zápisu prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem uchazeče.

3) Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky uvedené zde v odst. 1 podle čl. 3 směrnice MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

4) Dokumenty k prokázání splnění podmínky k přijetí ke studiu podle odst. 3 uchazeč předloží nejpozději do 30. 6. 2021.

5) Posouzení splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání je zpoplatněno v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a s Přílohou č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity. Výše poplatku je stanovena opatřením děkana č. 1/2020.

Článek 2: PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je ověření úrovně obecných studijních předpokladů přijímací zkouškou, a to formou písemného Testu studijních předpokladů (TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita, nikoliv její jednotlivé fakulty. Uchazeč koná TSP jednou, výsledek se uchazeči započítá do všech kompletních přihlášek ke studiu na Masarykově univerzitě, kde je TSP předepsán.

2) Další podmínkou pro přijetí uchazeče do studia v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, může být ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání uchazeče, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška může mít formu písemnou, ústní, praktickou, nebo může uvedené formy kombinovat. Je-li odborná nebo talentová zkouška stanovena, je nedílnou součástí přijímací zkoušky.

3) Odborná nebo talentová zkouška je součástí přijímací zkoušky do hlavních i vedlejších, popř. jednooborových studijních plánů následujících bakalářských programů:

ANGLICKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Nelze žádat o prominutí této zkoušky. Nejsou udělovány žádné bonifikace.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

ZÁKLADNÍ POPIS TESTU

Písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 12,00 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 12,00 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

DALŠÍ INFORMACE K PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU

Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti, porozumění textu a zařazeno je i několik otázek zjišťujících základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Požadovaná výchozí úroveň je vyšší střední pokročilost, odpovídající mezinárodní zkoušce First Certificate in English (tj. úrovni B2 podle Evropského jazykového portfolia pro dospělé studenty v ČR).

K úspěšnému zvládnutí disciplín v tomto studijním programu je nutné, aby student měl dobré vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:

Ústní interakce:

schopnost přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci, vyjádřit své pocity nejrůznější intenzity, umět podat jasné a podrobné popisy a zprávy o mnoha tématech, umět vysvětlit své stanovisko k problému, udat klady i zápory jednotlivých možností řešení.

Poslech s porozuměním:

schopnost detailně porozumět všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou, porozumět většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce a identifikovat řečníkovu náladu, tón atd.

Čtení s porozuměním:

umět rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a hodnotících zpráv k různým tématům a posoudit, zda se vyplatí jejich podrobnější četba, umět číst a rozumět textům o aktuálních otázkách, v nichž pisatel zastává zvláštní stanoviska a postoje, schopnost odhadnout význam neznámých slov na základě kontextu.

Strategie a jazykové prostředky:

schopnost používat ustálené výrazy s cílem získat čas pro správnou formulaci, uvědomovat si své časté chyby a při mluvení se jim snažit vyhnout, umět předat správně i podrobnou informaci, umět hovořit déle i v rychlejším tempu bez větších pauz.

Písemný projev:

umět písemně shrnout informace z různých pramenů a médií a vysvětlit určitý problém v písemné práci nebo ve zprávě, vyzvednout přitom nejdůležitější body a uvést podrobnosti, které upřesňují/podporují argumentaci, schopnost psát podrobné a čtivé texty o skutečných/fiktivních událostech.

Orientace v základním kulturním pojmosloví:

přehledná znalost reálií anglicky mluvících zemí na úrovni maturitní zkoušky z anglického jazyka (viz kupříkladu BRENDLOVÁ, Světla. Reálie anglicky mluvících zemí. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 978-80-7238-307-8.): tj. základní zeměpisná orientace, stručný dějinný vývoj, systém politického uspořádání, významní představitelé anglosaské kultury, umění a literatury, obeznámenost s tradicemi a životním stylem anglosaských zemí a informovanost o současném dění.

DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA

ALLA, Tim a Paul A. DAVIES. Maturita solutions. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-455198-4.

SWAN, Michael. Practical English usage. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-442098-1.

MURPHY, Raymond. English grammar in use book with answers: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, [2019]. ISBN 978-1-108-45765-1.

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary learners of English. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-48053-7.

FRANCOUZSKÝ JAZYK PRO HOSPODÁŘSKOU ČINNOST

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka v souladu s článkem 3.1 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

ZÁKLADNÍ POPIS TESTU

Písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 12,00 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 12,00 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

DALŠÍ INFORMACE K PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy v rozsahu učiva na středních školách, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí.

HUDEBNÍ VÝCHOVA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z hudební výchovy v souladu s článkem 3.1 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Požadavky z praktické části zkoušky:

1) Intonace a rytmus

Schopnost hlasové reprodukce předehraných tónů, základní sluchová orientace v durových a mollových stupnicích a akordech, zopakování rytmických útvarů tleskáním.

 2) Hlasová výchova

Kultivovaný a intonačně čistý přednes dvou lidových charakterově odlišných písní. S ohledem na zkušenosti uchazeče je možné zařadit i písně umělé nebo obtížnější repertoár.

 3) Hra na nástroj (uchazeč vybírá hru na jeden z nástrojů):

Hra na klavír

Libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord a dvě přednesové skladby dle vlastního výběru. Dvě lidové nebo umělé písně s vlastním doprovodem.

Hra na housle

Libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord a dvě přednesové skladby dle vlastního výběru.

Violisté přednesou odpovídající repertoár svého oboru.

Požadavky z teoretické části zkoušky:

Cílem je ověřit základní znalosti z hudební nauky, orientační přehled v oblasti dějin hudby, všeobecný přehled uchazeče o současném hudebním dění. Předpokladem přijetí je prokazatelný zájem uchazeče o zvolený obor.

Hodnocení přijímací zkoušky:

 • Každé součásti z praktické části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–30 bodů, teoretické části hodnocení 0-10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.
 • Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.
 • Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA A VIZUÁLNÍ TVORBA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

Základní popis zkoušky:

Zkouška je jednokolová a sestává ze tří částí:

1. Uchazeč na místě vytvoří studijní kresbu hlavy dle sádrového modelu 1:1 (uhel, tužka, rudka, kreslící karton formátu A2).

Poznámka:

 • Označený kreslící karton dostane uchazeč na katedře.
 • Kresba hlavy probíhá v časovém úseku 90 minut.
 • Kresba hlavy zůstává na katedře jako součást archivu talentové zkoušky.

2. Uchazeč předloží tištěné prezentační portfolio nejvýše formátu A3.

Poznámka:

 • Prezentačním portfoliem se rozumí ukázky studijních prací, školních prací a volné tvorby, které v přiměřeném rozsahu a zpracování představí úroveň tvorby, výtvarné zaměření a výtvarné aktivity uchazeče. Případné formy audiovizuální tvorby uchazeč předloží v portfoliu pouze jako dílčí informaci v podobě tištěné dokumentace a popisu díla. Elektronickou formu dokumentace nelze přijímat.
 • Úvodní strana portfolia musí být označena jménem, příjmením, datem narození, adresou, celým názvem střední školy a oborovými kombinacemi, na které se uchazeč hlásí.
 • Portfolio je majetkem uchazeče, po hodnocení ho dostává zpět.

3. Povinný úkol na téma podle předem stanoveného zadání (viz poznámka) bude přiložen samostatně k portfoliu nejvýše ve formátu A3.

Poznámka:

 • Úvodní strana povinného úkolu musí být označena jménem, příjmením, datem narození, adresou, celým názvem střední školy a oborovými kombinacemi, na které se uchazeč hlásí.
 • Téma zadání povinného úkolu a jeho specifikace bude zveřejněno nejpozději k březnu 2021 na www.ped.muni.cz/kvv a vloženo v podobě elektronického dokumentu v e-přihlášce uchazeče.
 • Povinný úkol zůstává na katedře jako součást archivu talentové zkoušky. 

Při hodnocení portfolia a povinného úkolu si komise vyhrazuje právo přizvat uchazeče k dílčímu pohovoru.

Hodnocení přijímací zkoušky:

 • Každému úkolu je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–30 bodů. Komise může s ohledem na výjimečnou kvalitu a jedinečnost portfolia zvýšit jeho hodnocení o 10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.
 • Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.
 • Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.
Článek 3: PODMÍNKY PROMINUTÍ TSP NEBO JINÉ SOUČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Prominutí se vztahuje jen k hlavnímu studijnímu plánu ve sdruženém studiu nebo k jednooborovému studijnímu plánu. Jelikož však obory uvedené v čl. 2, odst. 3 vyžadují vykonání oborové/talentové zkoušky i do vedlejšího studijního plánu, vztahují se tyto podmínky prominutí i na uvedené vedlejší plány.

3.1 PODMÍNKY PRO PROMINUTÍ TSP

1) Děkan fakulty promine Test studijních předpokladů uchazeči o studium, který se umístil do 3. místa včetně v ústředním (celostátním) nebo krajském kole středoškolské odborné činnosti nebo olympiády (tj. soutěží typu A vyhlášených ve Věstníku MŠMT podle Vyhlášky č. 55/2005 Sb.) v oblasti související se zvoleným studijním programem nebo studijním plánem.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2021).

3) Soubor se žádostí je třeba nahrát přímo do prostředí e-přihlášky. Postup vložení žádosti:

 • Formulář v podobě .pdf souboru si stáhněte,
 • otevřete v Adobe Acrobat Reader,
 • formulář následně vyplňte,
 • uložte,
 • ve stanoveném termínu vyplněný soubor .pdf nahrejte do e-přihlášky.

Uchazeč spolu s žádostí nahrává naskenované povinné přílohy dokládající splnění vypsaných podmínek (vysvědčení ze SŠ, diplomy z olympiád aj.). Povolené formáty souborů jsou .doc(x), .pdf, .jpg, .png. V případě pochybností o originalitě naskenovaného materiálu si může fakulta dodatečně vyžádat doručení žádosti a příloh v tištěné podobě.

4) Příbuznost oborů středoškolské odborné činnosti a předmětů olympiád se zvoleným studijním programem nebo plánem posuzují garanti programů.

5) Uchazeč může požádat o prominutí TSP také u těchto programů a za splnění následujících podmínek:

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B1 a vyšší. (Vložit kopii příslušného certifikátu).

Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo příslušný certifikát).

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč absolvoval studium fyziky na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu fyzika měl nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč absolvoval studium chemie na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu chemie je nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč absolvoval výuky matematiky na SŠ alespoň po dobu čtyř let s hodnocením 1 (výborně) nebo 2 (chvalitebně) ve dvou posledních ročnících, a zároveň celkový prospěch ve dvou posledních ročnících SŠ "prospěl s vyznamenáním". Počítá se vysvědčení z předposledního ročníku závěrečné a z posledního ročníku pololetní.

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč absolvoval výuky matematiky na SŠ alespoň po dobu čtyř let s hodnocením 1 (výborně) nebo 2 (chvalitebně) ve dvou posledních ročnících, a zároveň celkový prospěch ve dvou posledních ročnících SŠ "prospěl s vyznamenáním". Počítá se vysvědčení z předposledního ročníku závěrečné a z posledního ročníku pololetní.

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v kategoriích sólové recitace a sólového hudebního vystoupení v rámci festivalu ARS POETICA – Puškinův památník.

Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v ústředním kole konverzační soutěže v ruském jazyce https://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem.

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč má studijní průměr z vybraných tří odborných technických předmětů v oborech strojírenství, elektrotechnika, elektronika, informatika ze studia na SŠ nižší nebo roven 2,0.

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč studoval biologii na SŠ po dobou alespoň dvou let a zároveň měl prospěch ve dvou posledních ročnících studia biologie hodnocen nejvýše stupněm 2 (chvalitebně).

Učitelství pro mateřské školy

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč byl v celkovém prospěchu ve dvou posledních ročnících gymnázia nebo střední pedagogické školy hodnocen "prospěl s vyznamenáním", přičemž se bere v úvahu z předposledního ročníku vysvědčení pololetní a závěrečné, z posledního ročníku vysvědčení pololetní, a zároveň vysvědčení z posledního ročníku nesmí být starší deseti let.

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

Uchazeč byl v celkovém prospěchu ve dvou posledních ročnících gymnázia nebo střední pedagogické školy hodnocen "prospěl s vyznamenáním", přičemž se bere v úvahu z předposledního ročníku vysvědčení pololetní a závěrečné, z posledního ročníku vysvědčení pololetní, a zároveň vysvědčení z posledního ročníku nesmí být starší deseti let.

3.2 PODMÍNKY PRO PROMINUTÍ ODBORNÉ NEBO TALENTOVÉ ZKOUŠKY

1) Odborná nebo talentová zkouška je stanovena pro programy uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto dokumentu.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (28. 2. 2021) s výjimkou Francouzského jazyka pro hospodářskou činnost (viz níže). Postup podání žádosti a příslušných dokumentů viz čl. 3.1 odst. 3).

3) Uchazeč může požádat o prominutí odborné nebo talentové zkoušky za splnění následujících podmínek:

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány)

Nelze žádat o prominutí této zkoušky. Nejsou udělovány žádné bonifikace.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (hlavní i vedlejší studijní plán)

O prominutí odborné přijímací zkoušky z francouzského jazyka mohou žádat všichni uchazeči o sdružené studium.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (hlavní studijní plán na PdF MU) + Veřejná ekonomika a správa (vedlejší studijní plán na ESF MU).

Veřejná ekonomika a správa (hlavní studijní plán na ESF MU) + Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (vedlejší studijní plán na PdF MU).

Konání oborové zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B2 a vyšší. (Vložit kopii příslušného certifikátu)
 • Uchazeč se umístil na 1. – 3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B2. (Vložit kopii diplomu nebo potvrzení o umístění).
 • Uchazeč je studentem nebo absolventem bilingvního gymnázia (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončeného francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Vložit potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo příslušný certifikát).

Po dohodě s ESF MU je třeba příslušné dokumenty spolu se žádostí o prominutí zkoušky nahrát do e-přihlášky nejpozději do 4. 4. 2021.

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (hlavní i vedlejší studijní plán)

Uchazeč je držitelem diplomu s umístěním od 1. do 3. místa v okresních a vyšších kolech soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené MŠMT v oborech hra na klavír, hra na housle, zpěv.

Je-li uchazeči prominuta talentová zkouška z hudební výchovy a zvolil-li jako hlavní studijní plán programu hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (hlavní i vedlejší program)

Uchazeč je držitelem diplomu s umístěním od 1. do 3. místa v krajských a vyšších kolech soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené MŠMT v oboru výtvarná výchova.

Je-li uchazeči prominuta talentová zkouška z výtvarné výchovy a zvolil-li jako hlavní studijní plán programu Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání, promíjí se současně také povinnost konat Test studijních předpokladů.

Článek 4: KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1) Vyhodnocení jednotlivých součástí přijímací zkoušky je provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval, je-li zkouška realizována ve více variantách. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, a nabývá hodnoty maximálně 100,00, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.

2) Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče je dána součtem hodnot percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Pořadí uchazečů je dáno jejich seřazením v každém ze zvolených studijních programů podle celkové hodnoty výsledku přijímací zkoušky od nejvyšší po nejnižší. Ve sdruženém studiu jsou sestavena pořadí zvlášť pro program hlavní a pro program vedlejší.

4) Děkan navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Nejvyšší počet studentů přijímaných do programů je zveřejněn v čl. 6 tohoto dokumentu. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu nemusí být naplněn.

5) Hranice úspěchu u Testu studijních předpokladů (TSP) je stanovena na percentil 20,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 20,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.

6) Hranice úspěšnosti jsou stanoveny také u odborných a talentových zkoušek a jsou uvedeny v čl. 2, odst. 3 pod názvy jednotlivých programů.

7) Uchazeči, kterému děkan promine povinnost vykonat Testu studijních předpokladů (TSP) nebo jinou součást přijímací zkoušky (podle čl. 2 odst. 3), bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku příslušné součásti přijímací zkoušky hodnota percentilu 100,00.

8) Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky, který úspěšně vykoná přijímací zkoušku.

9) Děkan může přijmout uchazeče, který absolvoval studijní program nebo jeho část nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, podle Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz dále čl. 5).

Článek 5: ODLIŠNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

1) Možnost využít odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity je určena uchazečům, kteří z vážných důvodů zdravotních nebo sociálních, popř. žádají o přijetí ke studiu ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a patřičně doložit.

2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu adresované Studijnímu oddělení Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Žádost musí obsahovat:

a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),

b) název požadovaného studijního programu,

c) informaci o formě studia, do kterého se uchazeč hlásí (prezenční, kombinovaná),

d) zdůvodnění žádosti.

3) Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan.

Článek 6: NEJVYŠŠÍ MOŽNÝ POČET STUDENTŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU

Program/obor

Počet přijatých

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

220

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

252

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

211

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

120

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

50

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

117

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

80

Chemie se zaměřením na vzdělávání

126

Logopedie

120

Matematika se zaměřením na vzdělávání

236

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

186

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

360

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

150

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

140

Sociální pedagogika

100

Sociální pedagogika a volný čas

120

Speciální pedagogika

320

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

160

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

140

Učitelství praktického vyučování

200

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

340

Učitelství pro mateřské školy

200

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

210

Vychovatelství

60

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

130

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

225

Počet přijatých studentů zpravidla nebývá roven počtu zapsaných studentů. Očekáváme, že se ke studiu na Pedagogické fakultě zapíše přibližně 55 % přijatých studentů. Děkan fakulty tedy navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu však nemusí být naplněn.

Článek 7: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky, tedy „e-přihláška“.

2) Výjimkou z ustanovení odst. 1 je řízení podle čl. 5.

3) Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.

4) Neexistuje možnost dodatečných změn v e-přihláškách po skončení období jejich přijímání (28. 2. 2021).

5) Pro přijímání uchazečů ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria ustanovená v samostatném dokumentu přístupném ze stránek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

6) Tvary mužského rodu v tomto dokumentu jsou zástupné pro všechna pohlaví.

Článek 8: PLATNOST A ÚČINNOST

1) Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 6. 10. 2020.

2) Tento dokument nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

3) Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 11. 2020.