Podmínky a kritéria přijetí ke studiu v bakalářských
a magisterských (pětiletých) studijních programech

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
platná pro akademický rok 2024/2025
Článek 1: Základní podmínky pro přijetí a zápis do studia

1) Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu Pedagogické fakulty (PdF) Masarykovy univerzity (MU), který nenavazuje na program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky osoba navržená k přijetí dokládá odevzdáním autorizované konverze maturitního vysvědčení v období stanoveném pro doložení předchozího vzdělání.

2) Bude-li po skončení období stanoveného pro doložení předchozího vzdělání ověřeno, že uchazeč*ka splnil*a zákonem stanovené a děkankou vyhlášené podmínky, bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a v období k tomu určeném bude umožněn distanční (online) zápis do studia.

3) Osoba, která získala zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky uvedené zde v odst. 1) podle čl. 3 směrnice MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

4) Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno a distanční (online) zápis bude umožněn nejdříve po úspěšném ověření podmínky přijetí podle bodu 1) nebo 3).

5) Posouzení splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání je zpoplatněno v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a s Přílohou č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity. Výše poplatku je stanovena opatřením děkana č. 1/2023.

Článek 2: Přijímací zkouška

1) Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je ověření úrovně obecných studijních předpokladů přijímací zkouškou – Testem studijních předpokladů (TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita (též MU), nikoliv její jednotlivé fakulty. Výsledek TSP se započítá do všech kompletních přihlášek ke studiu na Masarykově univerzitě, kde je TSP předepsán.

2) Další podmínkou pro přijetí do studia v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, může být ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška může mít formu písemnou, ústní, praktickou, nebo může uvedené formy kombinovat. Může se rovněž jednat o posouzení elektronické dokumentace odbornou komisí. Je-li odborná nebo talentová zkouška stanovena, je nedílnou součástí přijímací zkoušky.

3) Termín konání zkoušky, nebo termín pro odevzdání elektronických dokumentů, bude uveden spolu s dalšími instrukcemi v e-přihlášce. Papírové pozvánky PdF nezasílá.

4) Odborná nebo talentová zkouška je součástí přijímací zkoušky do hlavních i vedlejších, popř. jednooborových studijních plánů následujících bakalářských programů:

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Termín konání zkoušky bude uveden spolu s dalšími instrukcemi v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky PdF uchazečům nezasílá.

Základní popis testu

• 50 otázek
• 60 minut
• 4 možné odpovědi
• právě 1 správná odpověď
• správná odpověď = 1 bod
• chybná odpověď = -0,25 bodu
• bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
• maximální bodový zisk = 50,00 bodů
• hranice úspěšnosti = 12,00 bodů
• bodový zisk < 12,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test ke stažení na webu katedry

Další informace k přípravě na zkoušku

Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu s výběrem odpovědí (50 otázek) z oblasti slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti, porozumění textu a zařazeno je i několik otázek zjišťujících základní orientaci uchazečů a uchazeček v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Požadovaná výchozí úroveň je vyšší střední pokročilost, odpovídající mezinárodní zkoušce First Certificate in English (tj. úrovni B2 podle Evropského jazykového portfolia pro dospělé v ČR).

K úspěšnému zvládnutí disciplín v tomto studijním programu je nutné, aby studující měli dobré vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:

Ústní interakce:

schopnost přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci, vyjádřit své pocity nejrůznější intenzity, umět podat jasné a podrobné popisy a zprávy o mnoha tématech, umět vysvětlit své stanovisko k problému, udat klady i zápory jednotlivých možností řešení.

Poslech s porozuměním:

schopnost detailně porozumět všemu, co mluvčí pronáší spisovnou formou, porozumět většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce a identifikovat řečníkovu náladu, tón atd.

Čtení s porozuměním:

umět rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a hodnotících zpráv k různým tématům a posoudit, zda se vyplatí jejich podrobnější četba, umět číst a rozumět textům o aktuálních otázkách, v nichž pisatel zastává zvláštní stanoviska a postoje, schopnost odhadnout význam neznámých slov na základě kontextu.

Strategie a jazykové prostředky:

schopnost používat ustálené výrazy s cílem získat čas pro správnou formulaci, uvědomovat si své časté chyby a při mluvení se jim snažit vyhnout, umět předat správně i podrobnou informaci, umět hovořit déle i v rychlejším tempu bez větších pauz.

Písemný projev:

umět písemně shrnout informace z různých pramenů a médií a vysvětlit určitý problém v písemné práci nebo ve zprávě, vyzvednout přitom nejdůležitější body a uvést podrobnosti, které upřesňují/podporují argumentaci, schopnost psát podrobné a čtivé texty o skutečných/fiktivních událostech.

Orientace v základním kulturním pojmosloví:

přehledná znalost reálií anglicky mluvících zemí na úrovni maturitní zkoušky z anglického jazyka (viz kupříkladu BRENDLOVÁ, Světla. Reálie anglicky mluvících zemí. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 978-80-7238-307-8.): tj. základní zeměpisná orientace, stručný dějinný vývoj, systém politického uspořádání, významní představitelé anglosaské kultury, umění a literatury, obeznámenost s tradicemi a životním stylem anglosaských zemí a informovanost o současném dění.

Doporučená studijní literatura

ALLA, Tim a Paul A. DAVIES. Maturita solutions. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-455198-4.

SWAN, Michael. Practical English usage. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-442098-1.

MURPHY, Raymond. English grammar in use book with answers: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, [2019]. ISBN 978-1-108-45765-1.

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementarylearners of English. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-48053-7.

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Uchazečky a uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky PdF nezasílá.

Základní popis testu

 • 50 otázek
 • 60 minut
 • 4 možné odpovědi
 • právě 1 správná odpověď
 • správná odpověď = 1 bod
 • chybná odpověď = -0,25 bodu
 • bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
 • maximální bodový zisk = 50,00 bodů
 • hranice úspěšnosti = 15,00 bodů
 • bodový zisk < 15,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test na stránkách katedry.

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí v rozsahu učiva na středních školách na jazykové úrovni B1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úkoly a text na porozumění budou tematicky mírně zaměřené na oblast francouzštiny pro specifické účely (francouzština pro hospodářskou činnost). Ukázku testu a užitečné odkazy pro přípravu na zkoušku naleznete na stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU v sekci pro uchazeče.

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uchazečky a uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z francouzského jazyka v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky PdF nezasílá.

Základní popis testu

 • 50 otázek
 • 60 minut
 • 4 možné odpovědi
 • právě 1 správná odpověď
 • správná odpověď = 1 bod
 • chybná odpověď = -0,25 bodu
 • bez odpovědi, nečitelná odpověď, více vyznačených odpovědí = 0 bodů
 • maximální bodový zisk = 50,00 bodů
 • hranice úspěšnosti = 15,00 bodů
 • bodový zisk < 15,00 bodů = neúspěch u zkoušky

Vzorový test na stránkách katedry

Další informace k přípravě na zkoušku

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí v rozsahu učiva na středních školách (tj. na minimální výstupní úrovni A2+/B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úkoly a text na porozumění budou obecného charakteru. Ukázku otázek z reálií a užitečné odkazy pro přípravu na zkoušku naleznete na stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU v sekci pro uchazeče.

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Uchazečky a uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z hudební výchovy v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky PdF nezasílá.

Požadavky z praktické části zkoušky:

1) Intonace a rytmus

Schopnost hlasové reprodukce předehraných tónů, základní sluchová orientace v durových a mollových stupnicích a akordech, zopakování rytmických útvarů tleskáním.

2) Hlasová výchova

Kultivovaný a intonačně čistý přednes dvou lidových charakterově odlišných písní. S ohledem na zkušenosti uchazeče je možné zařadit i písně umělé nebo obtížnější repertoár.

3) Hra na nástroj (uchazeč*ka vybírá hru na jeden z nástrojů):

Hra na klavír

Libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord a dvě přednesové skladby dle vlastního výběru. Dvě lidové nebo umělé písně s vlastním doprovodem.

Hra na housle

Libovolná durová nebo mollová stupnice, odpovídající rozložený akord a dvě přednesové skladby dle vlastního výběru. Violisté přednesou odpovídající repertoár svého oboru.

Požadavky z teoretické části zkoušky:

Cílem je ověřit základní znalosti z hudební nauky, orientační přehled v oblasti dějin hudby, všeobecný přehled uchazeče o současném hudebním dění. Předpokladem přijetí je prokazatelný zájem uchazeče o zvolený obor.

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každé součásti z praktické části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–30 bodů, teoretické části hodnocení 0-10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.

Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.

Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč*ka dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Uchazečky a uchazeči mohou žádat o prominutí povinnosti vykonat zkoušku z výtvarné výchovy v souladu s článkem 3.2 těchto podmínek přijetí.

Termín pro odevzdání elektronických dokumentů bude uveden spolu s dalšími instrukcemi v e-přihlášce. Papírové pozvánky PdF nezasílá.

Základní popis zkoušky

Zkouška je jednokolová a probíhá distančně. Komise při ní posoudí a ohodnotí prezentační portfolio a povinný úkol v elektronické formě. Uchazečky a uchazeči vloží dva samostatné a patřičně označené soubory do e-přihlášky nejpozději do 19. 4. 2024 včetně. Materiály budou archivovány jako doklad oborové zkoušky.

A. Prezentační portfolio

Poznámka:

Elektronický soubor ve formátu .pdf (označený celým jménem, bez diakritiky)

Úvodní strana portfolia musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč*ka hlásí.

Prezentačním portfoliem se rozumí ukázky studijních prací, školních prací a volné tvorby, které v přiměřeném rozsahu a zpracování představí úroveň tvorby, výtvarné zaměření a výtvarné aktivity uchazeče nebo uchazečky.

Případné formy audiovizuální tvorby uchazeč*ky v portfoliu předloží jako dílčí informaci v podobě dokumentace a popisu díla (součástí popisu může být odkaz na externí webovou platformu, kde lze dílo zhlédnout).

B. Povinný úkol na téma podle předem stanoveného zadání (viz poznámka)

Poznámka:

Elektronický soubor ve formátu .pdf (označený celým jménem, bez diakritiky)

Úvodní strana povinného úkolu musí obsahovat téma zadání, jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč*ka hlásí.

Téma zadání povinného úkolu a jeho specifikace bude zveřejněno nejpozději k 4. 3. 2024 na www.ped.muni.cz/kvv a vloženo v podobě elektronického dokumentu v e-přihlášce.

V případě, že uchazeč*ka vytvoří povinný úkol v audiovizuální formě, předloží dokumentaci a popis díla s odkazem na externí webovou platformu, kde bude možné dílo zhlédnout.

Hodnocení přijímací zkoušky

Každé části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–40 bodů. S ohledem na výjimečnou kvalitu a jedinečnost portfolia nebo povinného úkolu komise může zvýšit hodnocení u jednotlivých částí zkoušky až o 10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.

Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.

Pro úspěch u talentové zkoušky je třeba dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Všichni, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.

5) Pro mezifakultní studium platí následující podmínky a postup:

Uchazečky a uchazeči hlásící se do programu, který realizuje jiná fakulta MU v kombinaci s PdF (hlavní plán je na jiné fakultě, vedlejší na PdF), postupují v souladu s dokumentem upravujícím přijetí do programu na dotyčnou fakultu (nikoliv PdF), tudíž se na ně nevztahují tyto podmínky přijetí v čl. 2, odst. 1). Výjimkou jsou ty vedlejší plány na PdF, do nichž je nutné složit odbornou nebo talentovou zkoušku (viz čl. 2, odst. 2 a 3). Na tuto zkoušku se taktéž vztahují možnosti prominutí uvedené v čl. 3.2 těchto podmínek.

Osoba hlásící se do programu, který realizuje PdF MU s kombinací s jinou fakultou MU (hlavní plán je na PdF, vedlejší na jiné fakultě) postupuje zcela v souladu s podmínkami přijetí na PdF. Podmínky přijetí do vedlejšího plánu se řídí dokumentem upravujícím přijetí do programu na této jiné fakultě MU.

Článek 3: Podmínky prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky

Prominutí povinnosti vykonat Test studijních předpokladů (TSP) se vztahuje vždy na celou e-přihlášku. Podmínky prominutí TSP jsou uvedeny v čl. 3.1.

Podmínky prominutí povinnosti vykonat jinou součást přijímací zkoušky (odborná/talentová zkouška) se vztahují jak na hlavní, tak i vedlejší plán a jsou uvedeny v čl. 3.2.

3. 1 Podmínky pro prominutí TSP

1) Děkanka PdF promine Test studijních předpokladů těm uchazečkám a uchazečům o studium, kteří se umístili do 3. místa včetně v ústředním (celostátním) nebo krajském kole středoškolské odborné činnosti nebo olympiády (tj. soutěží typu A vyhlášených ve Věstníku MŠMT podle Vyhlášky č. 55/2005 Sb.) v oblasti související se zvoleným studijním programem nebo studijním plánem.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (29. 2. 2024). Žádosti budou hromadně posouzeny a vyhodnoceny do poloviny března.

3) Soubor se žádostí je třeba nahrát přímo do prostředí e-přihlášky. Postup vložení žádosti:

Spolu s žádostí je nutné nahrát barevně naskenované povinné přílohy dokládající splnění vypsaných podmínek (vysvědčení ze SŠ, diplomy z olympiád aj.). Povolené formáty souborů jsou.pdf, .jpg, .png. V případě pochybností o originalitě barevně naskenovaného materiálu si může PdF dodatečně vyžádat doručení žádosti a příloh v tištěné podobě.

4) Příbuznost oborů středoškolské odborné činnosti a předmětů olympiád se zvoleným studijním programem nebo plánem posuzují garanti a garantky programů.

5) Každý, kdo založil e-přihlášku a zvolil jednooborový nebo hlavní studijní plán v některém z níže uvedených studijních programů, může požádat o prominutí TSP také za splnění následujících podmínek:

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále podle čl. 3.2.

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč*ka absolvoval*a studium fyziky na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu fyzika je nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.

Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garant studijního programu.

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč*ka absolvoval*a studium chemie na SŠ alespoň po dobu dvou let. Studijní průměr z profilového předmětu chemie je nižší nebo roven 2,0, přičemž se bere v úvahu z posledního ročníku vysvědčení pololetní, z předcházejících ročníků vysvědčení závěrečná.

Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garant studijního programu.

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč*ka doloží výuku matematiky v posledních čtyřech ročnících střední školy. Dále musí být celkový prospěch na vysvědčeních z pololetí a konce předposledního ročníku a na vysvědčení z pololetí maturitního ročníku prospěl/prospěla s vyznamenáním.

Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garantka studijního programu.

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále při splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč*ka získal*a mezinárodní certifikát o znalosti německého jazyka na úrovni B1 a vyšší.
 • Uchazeč*ka předloží hodnověrný dokument jednoznačně prokazující dosaženou jazykovou kompetenci srovnatelnou s úrovní B1 nebo vyšší (např. kopie školních vysvědčení z německy mluvící země, kopii vysvědčení o absolvované státní zkoušce na jazykové škole aj.). Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garantka programu.
 • Uchazeč*ka vykonal*a maturitní zkoušku z německého jazyka v německy mluvící zemi.

Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garantka studijního programu.

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále při splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč*ka se umístil*a na 1.–3. místě v kategoriích recitace nebo hudebního projevu v rámci krajského kola soutěžní přehlídky Ars Poetica – Puškinův památník.
 • Uchazeč*ka se umístil*a na 1.–3. místě v ústředním kole konverzační soutěže v ruském jazyce (URL: https://olympiady.vse.cz/ocjz/, URL: https://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem)
 • Uchazeč*ka získal*a mezinárodní certifikát o znalosti ruského jazyka na úrovni B1 a vyšší.
 • Uchazeč*ka získal*a osvědčení o absolvování státní jazykové zkoušky základní (B1) z ruského jazyka.

Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garantka studijního programu.

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč*ka má studijní průměr z vybraných tří odborných technických předmětů v oborech strojírenství, elektrotechnika, elektronika, informatika ze studia na SŠ nižší nebo roven 2,0.

Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garant studijního programu.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč*ka byl*a v celkovém prospěchu na pololetních i závěrečných vysvědčeních v posledních čtyřech ročnících českého gymnázia nebo české střední pedagogické školy hodnocen*a „prospěl/prospěla s vyznamenáním”, přičemž z posledního ročníku se bere v úvahu jen vysvědčení pololetní, a zároveň toto vysvědčení nesmí být starší deseti let.

Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garant studijního programu.

Učitelství pro mateřské školy

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč*ka byl*a v celkovém prospěchu na pololetních i závěrečných vysvědčeních v posledních čtyřech ročnících českého gymnázia nebo české střední pedagogické školy hodnocen*a „prospěl/prospěla s vyznamenáním”, přičemž z posledního ročníku se bere v úvahu jen vysvědčení pololetní, a zároveň toto vysvědčení nesmí být starší deseti let.

Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garantka studijního programu.

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Viz čl. 3.1, odst. 1) a dále:

 • Uchazeč*ka studoval*a na SŠ biologii po dobu alespoň dvou let a zároveň poslední dvě hodnocení tohoto předmětu nejsou horší než 2 (chvalitebně).

Relevanci a aktuálnost těchto dokladů posoudí garantka studijního programu.

3. 2 Podmínky pro prominutí odborné nebo talentové zkoušky

1) Odborná nebo talentová zkouška je stanovena pro programy uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto dokumentu.

2) Žádost o prominutí se vkládá do elektronické přihlášky nejpozději do posledního dne podávání přihlášek ke studiu (29. 2. 2024) s výjimkou Francouzského jazyka pro hospodářskou činnost (viz níže). Postup podání žádosti a příslušných dokumentů viz čl. 3.1 odst. 3).

3) O prominutí odborné nebo talentové zkoušky lze požádat za splnění těchto podmínek:

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (hlavní i vedlejší studijní plán)

Uvedené informace platí jak pro hlavní, tak pro vedlejší studijní program sdruženého studia Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (na PdF MU) a Veřejná ekonomika a správa (na ESF MU). Příslušné dokumenty je třeba spolu se žádostí o prominutí zkoušky nahrát do e-přihlášky nejpozději do 8. 4. 2024.

Konání odborné zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč*ka je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B2 a vyšší. (Vložit sken příslušného certifikátu).
 • Uchazeč*ka se umístil*a na 1. – 3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B2. (Nutno vložit sken diplomu nebo sken potvrzení o umístění.)
 • Uchazeč*ka studuje nebo absolvoval*a bilingvní gymnázum (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončené francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Nutno vložit sken potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo sken příslušného certifikátu.)

Relevanci a aktuálnost výše zmiňovaných dokladů posoudí garantka programu.

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány))

Konání odborné zkoušky z francouzského jazyka bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících podmínek:

 • Uchazeč*ka je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu z francouzštiny na úrovni B1 a vyšší. (Nutno vložit sken příslušného certifikátu.)
 • Uchazeč*ka se umístil*a na 1.–3. místě v krajském a vyšším kole Soutěže v cizích jazycích – Francouzský jazyk, kategorie B1 a vyšší. (Nutno vložit sken diplomu nebo sken potvrzení o umístění.)
 • Uchazeč*ka studuje nebo absolvoval*a bilingvní gymnázium (česko/slovensko-francouzské sekce) zakončené francouzskou maturitou s certifikátem francouzského ministerstva školství „Attestation C1“. (Nutno vložit sken potvrzení o úspěšném absolvování francouzské části maturity nebo sken příslušného certifikátu.)

Relevanci a aktuálnost výše zmiňovaných dokladů posoudí garantka programu. Všem, komu je prominuta odborná zkouška z francouzského jazyka, se současně promíjí povinnost konat TSP, ovšem za předpokladu, že se hlásí do programu Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium nebo ve dvouoborové studium, kde je francouzský jazyk jako hlavní plán).

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (hlavní i vedlejší studijní plán))

Konání talentové zkoušky z hudební výchovy bude prominuto při splnění následující podmínky:

Relevanci a aktuálnost výše zmiňovaných dokladů posoudí garantka programu. Všem, komu je prominuta talentová zkouška z hudební výchovy, se současně promíjí také povinnost konat TSP, ovšem za předpokladu, že se hlásí do programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium, v němž je hudební výchova jako hlavní plán).

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání (všechny studijní plány)

Konání talentové zkoušky z výtvarné výchovy bude prominuto při splnění následující podmínky:

Relevanci a aktuálnost výše zmiňovaných dokladů posoudí garant programu. Všem, komu je prominuta talentová zkouška z výtvarné výchovy, se současně promíjí také povinnost konat TSP, ovšem za předpokladu, že se hlásí do programu Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium nebo dvouoborové studium, v němž je výtvarná výchova a vizuální tvorba jako hlavní plán).

Článek 4: Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1) Vyhodnocení jednotlivých součástí přijímací zkoušky je provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč*ka absolvoval*a, je-li zkouška realizována ve více variantách. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů a uchazeček podalo nižší nebo stejný výkon, a nabývá hodnoty maximálně 100,00, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Hodnota percentilu v případě Testu studijních předpokladů (TSP) je stanovena jako aritmetický průměr hodnot percentilů jednotlivých dimenzí.

2) Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky je dána součtem hodnot percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Pořadí uchazečů a uchazeček v každém zvoleném studijním programu je dáno seřazením výsledků podle jejich celkové hodnoty od nejvyšší po nejnižší. Ve sdruženém studiu jsou sestavena pořadí zvlášť pro program hlavní a pro program vedlejší.

4) Děkanka navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů a uchazeček, aby výsledný počet zapsaných v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Nejvyšší počet přijímaných do programů je zveřejněn v čl. 6 tohoto dokumentu. Tento stav nemusí být naplněn.

5) Hranice úspěchu u TSP je stanovena na percentil 30,00. Všichni, kdo v TSP nedosáhnou percentilové hranice 30,00 (tj. 30,00 a méně), budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.

6) Hranice úspěšnosti jsou stanoveny také u odborných a talentových zkoušek a jsou uvedeny v čl. 2, odst. 3 pod názvy jednotlivých programů.

7) Všem, komu děkanka promine povinnost vykonat TSP nebo jinou součást přijímací zkoušky (podle čl. 2 odst. 3), bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku příslušné součásti přijímací zkoušky hodnota percentilu 100,00.

8) Děkanka může přijmout mimo pořadí uchazeče nebo uchazečky se specifickými nároky, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku.

9) Děkanka může přijmout mimo pořadí uchazeče podle čl. 5 Odlišné podmínky přijetí ke studiu v souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Článek 5: Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu

1) Možnost využít odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity je určena těm, kteří z velmi vážných důvodů zdravotních nebo sociálních podají žádost o přijetí ke studiu ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a patřičně doložit.

2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu adresované Studijnímu oddělení Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Žádost musí obsahovat:

 • ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),
 • název požadovaného studijního programu,
 • informaci o formě studia, do kterého se uchazeč*ka hlásí (prezenční, kombinovaná),
 • zdůvodnění žádosti.

3) Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů a uchazeček v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkanka.

Článek 6: Nejvyšší možný počet studentů přijímaných ke studiu

Program/obor

Počet přijatých

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

220

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

252

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

211

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

120

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

50

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

117

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

80

Chemie se zaměřením na vzdělávání

126

Logopedie

120

Matematika se zaměřením na vzdělávání

236

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

186

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

360

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

150

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

140

Sociální pedagogika

100

Sociální pedagogika a volný čas

120

Speciální pedagogika

320

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

160

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

140

Učitelství praktického vyučování

200

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

340

Učitelství pro mateřské školy

200

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

210

Vychovatelství

60

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

130

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

225

Počet přijatých ke studiu zpravidla nebývá roven počtu zapsaných. Očekáváme, že se ke studiu na Pedagogické fakultě zapíše přibližně 55 % přijatých. Děkanka fakulty tedy navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů a uchazeček, aby výsledný počet zapsaných v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Zveřejněný nejvyšší počet přijímaných do programu však nemusí být naplněn.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

1) K přijímacímu řízení se lze přihlásit výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky, tedy „e-přihláška“.

2) Výjimkou z ustanovení odst. 1 tohoto článku je řízení podle čl. 5.

3) Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.

4) Neexistuje možnost dodatečných změn v e-přihláškách po skončení období jejich přijímání (29. 2. 2024).

5) Pro přijímání ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria ustanovená v samostatném dokumentu přístupném ze stránek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Článek 8: Platnost a účinnost

1) Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 3. 10. 2023.

2) Tento dokument nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

3) Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 11. 2023.

ARCHIV: Podmínky a kritéria přijetí ke studiu

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Napište nám.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.