Erasmus+ praktické stáže

Obecné informace

Program Erasmus+: Erasmus umožňuje studentům realizovat 2-12 měsíční praktické stáže s finanční podporou v Programových zemích. 

ERASMUS ID kod Masarykovy univerzity je CZ BRNO05.

Podrobné informace o programu Erasmus+ praktické stáže naleznete na stránkách Centra zahraniční spolupráce.

Výběrové řízení pro přihlášky končí k 31. 1.; 30. 4.; 31. 7. a 31. 10.

Nabídka praktických stáží Erasmus+

Praktické stáže mohou probíhat pouze v těchto zemích:

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
 • nečlenské země EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Makedonie.
 • seznam praktických stáží nabízených katedrami:
Katedra na MU Město Zahraniční univerzita Počet volných míst Oboroví koordinátoři
Katedra českého jazyka a literatury Duesseldorf konzulát v Duesseldorfu (+ Schola Bohemica) 1 Dagmar Sochorová
Katedra českého jazyka a literatury Londýn Česká škola bez hranic v Londýně (ČSBHL) 2  
Katedra českého jazyka a literatury Soluň Spolek řecko-českého přátelství 2  
Katedra českého jazyka a literatury Paříž Česká škola bez hranic v Paříži 1  
Katedra českého jazyka a literatury Řím Krajanská organizace Associace Praga 1  
Katedra primární pedagogiky Londýn Okénko v Londýně 3 Lucie Grůzová, Tereza Češková
Katedra primární pedagogiky Birmingham Czech Club v Birminghamu 2  

Uvedené praktické stáže mají sjednány katedry, ostatní stáže kam může student vycestovat si vyhledává sám.

Přijímající organizace:

 • může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)
 • POZOR, nutno ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země
 • neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž:
 • stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace)
 • podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena
 • praktická stáž musí být schválena katedrou studijního oboru, který zaštiťuje studentovu stáž, a následně být studentovi uznána - student musí obdržet ECTS kredity a finálně mít stáž uvedenou v diploma suplement (praktická stáž se stane součástí daného studijního programu)

Kde hledat nabídky stáží?

stránky MŠMT

Krajanské komunity (DZS)

Česká centra

Mladiinfo

FB Stážujeme.cz

Česká škola v Madridu

AIESEC

webové stránky CZS

PickTalent

aktuální nabídky v ISOIS - jen některé položky jsou relevantní pro PdF 

Sledujte aktuality na FB DZS

Student také může reagovat na nabídky jednotlivých kateder či Oddělení zahraničních vztahů a internacionalizace.

Podmínky účasti

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+: Erasmus se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia,
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku,
 • musí být po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit,
 • který byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Absolventská stáž: praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže).

 • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
 • absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy.
 • uchazeč musí úspěšně projít výběrovým řízením ještě PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky.
 • statut čerstvého absolventa dle současných podmínek zde.

Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus pro praktické stáže studentů.

Každý student může v každém stupni studia vyjet v maximální délce 12 měsíců. Předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) v daném stupni studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007 - 2013 (pozor na dlouhé magisterské programy) i Erasmus+ 2014 - 2021. 

Přihláška na Erasmus+ praktickou stáž

Přihláška se podává elektronicky přes speciální rozhraní v online databázi CZS.

Součástí přihlášky jsou následující dokumenty:

 • Třístranně potvrzený Learning Agreement for Traineeships
 • Motivační dopis v českém jazyce
 • Odborná reference akademického pracovníka MU 

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde. Termíny podávání přihlášek naleznete zde.

Stipendium

Na studijní pobyt Erasmus+ obdrží student stipendium.

Výše stipendia do jednotlivých zemí je různá.

 • Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 • Výplatu stipendia zajišťuje Centrum zahraniční spolupráce MU na základě uzavřené finanční dohody. Stipendium bude převedeno na bankovní účet studenta zadaný v IS MUNI podle dohodnutých splátek. Finanční prostředky se vyplácejí na bankovní účty vedené v Kč u jakékoliv banky v ČR nebo v eurech u Komerční banky.
 • Do některých zemí je možné získat další podporu ze stipendijního programu PdF MU Podpora mobilit v rámci programu Erasmus+.
Podpora mobilit v rámci programu Erasmus+:
A) PODPORA ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH POBYTŮ V ZEMÍCH EVROPY

Měsíční částka stipendia*

Skupina zemí 1: 5 000 Kč
Skupina zemí 2: 3 500 Kč
Skupina zemí 3: 2 500 Kč

Skupina zemí 1: Dánsko, Irsko, Francie, Itálie, Rakousko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko

Skupina zemí 2: Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Kypr, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Slovinsko, Island, Turecko

Skupina zemí 3: Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Makedonie

___________________________________________

* Počet měsíců se vypočte podle vzorce, který se používá pro pobyty Erasmus: Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je grant na poslední měsíc vypočítán dle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí (s návazností na počáteční den 1. měsíce pobytu): 1 až 15 dnů: 1/2 finanční podpory na měsíc 16 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc.

B) PODPORA ZAHRANIČNÍCH STUDIJNÍCH POBYTŮ V ZEMÍCH EVROPY

Měsíční částka stipendia

Skupina zemí 1: 5 000 Kč
Skupina zemí 2: 3 500 Kč
Skupina zemí 3: 2 500 Kč

Skupina zemí 1: Dánsko, Irsko, Francie, Itálie, Rakousko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko

Skupina zemí 2: Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Kypr, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Slovinsko, Island, Turecko

Skupina zemí 3: Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Makedonie

Úprava studijních povinností v souvislosti s účastí na zahraničním pobytu

Dle směrnice děkana č. 4/2015 O individuálním studijním plánu studentů PdF při výjezdu do zahraničí je každému studentovi vyjíždějícímu na zahraniční studijní pobyt udělen individuální studijní plán (ISP). ISP je studentovi automaticky udělen poté, co před odjezdem splní povinnost zaevidovat studijní pobyt v Informačním systému MU (IS MU). Student, jemuž je udělen ISP, má před svým výjezdem do zahraničí právo se s vyučujícími zapsaných povinných a povinně volitelných předmětů dohodnout na své neúčasti na částech výuky s jinak povinnou docházkou. 

Mobilitní program Erasmus+ vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (mimo absolventské stáže).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.