Rigorózní řízení

O rigorózním řízení

Státní rigorózní zkouškou se ověřuje, zda držitel titulu magistr prohloubil své teoretické znalosti v téže oblasti vysokoškolského studia, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod.

Po jejím vykonání se uděluje v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem MU a Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019 – O rigorózním řízení.

Přihlášky k rigoróznímu řízení

Přihlášky k rigoróznímu řízení
Přihlášku k rigorózní zkoušce podáváte v okamžiku, kdy máte už rigorózní práci napsanou.

Termín podání přihlášek:

 •  v podzimním semestru od 1. 9. do 30. 9. příslušného akademického roku                             
 •  v jarním semestru od 1. 2. do 28. 2. příslušného akademického roku

Přihlášku lze podat  pouze přes IS MU elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Náležitosti přihlášky, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí PdF MU:

viz. článek 3 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019   

Poplatky za rigorózní řízení 

V souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů stanovuje fakulta za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky na dvojnásobek základu pro stanovení poplatku vyhlášeného MŠMT ČR podle § 58 odst. 2 zákona.

Poplatek je stanoven ve výši 9.000,- Kč.

Údaje pro platbu:

plaťte přes Obchodní centrum na is.muni.cz při podání elektronické příhlášky.

Předměty rigorózní zkoušky

viz. článek 9 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019  

Otázky nebo okruhy otázek ke státní rigorózní zkoušce z pedagogické specializace si lze vyžádat na příslušné katedře.

Rigorózní práce

viz. článek 5 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019  

Učební texty, metodické materiály, slovníky a jiné pedagogické pomůcky nelze chápat jako rigorózní práci a nelze je předložit k obhajobě.

Archiv závěrečných prací

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2006 je uchazeč o rigorózní řízení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  povinen  vkládat ještě před obhajobou rigorózní práci do archivu závěrečných prací IS MU.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile oddělení zavede přihlášku k rigoroznímu řízení do Informačního systému MU.

Kontaktujte nás

Podejte přihlášku

Přihlášku k rigorózní zkoušce podáváte v okamžiku, kdy máte už rigorózní práci napsanou.

Seznam studijních programů, v nichž má Pedagogická fakulta oprávnění konat rigorózní řízení od akademického roku 2022/2023 v návaznosti na akreditaci navazujících magisterských studijních programů:
 • Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
 • Logopedie
 • Special Education
 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
 • Učitelství dějepisu pro základní školy
 • Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
 • Učitelství fyziky pro základní školy
 • Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
 • Učitelství chemie pro základní školy
 • Učitelství matematiky pro základní školy
 • Učitelství německého jazyka pro základní školy
 • Učitelství přírodopisu pro základní školy
 • Učitelství ruského jazyka pro základní školy
 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
 • Učitelství odborných předmětů pro střední školy
 • Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
 • Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.