Rigorózní řízení

O rigorózním řízení

Státní rigorózní zkouškou se ověřuje, zda držitel titulu magistr prohloubil své teoretické znalosti v téže oblasti vysokoškolského studia, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod.

Po jejím vykonání se uděluje v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem MU a Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019 – O rigorózním řízení.

Přihlášky k rigoróznímu řízení
Přihlášky k rigoróznímu řízení
Přihlášku k rigorózní zkoušce podáváte v okamžiku, kdy máte už rigorózní práci napsanou.

Termín podání přihlášek:

  •  v podzimním semestru od 1. 9. do 30. 9. příslušného akademického roku                             
  •  v jarním semestru od 1. 2. do 28. 2. příslušného akademického roku

Přihlášku lze podat  pouze přes IS MU elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Náležitosti přihlášky, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí PdF MU:

viz. článek 3 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019   

Poplatky za rigorózní řízení 

V souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů stanovuje fakulta za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky na dvojnásobek základu pro stanovení poplatku vyhlášeného MŠMT ČR podle § 58 odst. 2 zákona.

Poplatek je stanoven ve výši 9.000,- Kč.

Údaje pro platbu:

plaťte přes Obchodní centrum na is.muni.cz při podání elektronické příhlášky.

Předměty rigorózní zkoušky

viz. článek 9 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019  

Otázky nebo okruhy otázek ke státní rigorózní zkoušce z pedagogické specializace si lze vyžádat na příslušné katedře.

Rigorózní práce

viz. článek 5 Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019  

Učební texty, metodické materiály, slovníky a jiné pedagogické pomůcky nelze chápat jako rigorózní práci a nelze je předložit k obhajobě.

Archiv závěrečných prací

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2006 je uchazeč o rigorózní řízení podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  povinen  vkládat ještě před obhajobou rigorózní práci do archivu závěrečných prací IS MU.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile oddělení zavede přihlášku k rigoroznímu řízení do Informačního systému MU.

Kontaktujte nás

Podejte přihlášku

Seznam oborů, ve kterých má fakulta oprávnění konat rigorózní řízení.

Přihlášku k rigorózní zkoušce podáváte v okamžiku, kdy máte už rigorózní práci napsanou.

Seznam studijních programů, v nichž má Pedagogická fakulta oprávnění konat rigorózní řízení od akademického roku 2019/2020 v návaznosti na akreditaci navazujících magisterských studijních programů:


Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Logopedie
Special Education
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství přírodopisu pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Pedagogická fakulta má oprávnění konat rigorózní řízení v návaznosti na magisterský studijní program Pedagogika, Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední školy v těchto oborech:

Studijní program: Pedagogika:

  • Studijní obor: Sociální pedagogika
  • Studijní obor: Sociální pedagogika a volný čas

Studijní program: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Studijní program: Učitelství pro střední školy:

  • Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.