Naše poslání

Posláním Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity je připravovat kvalitní budoucí vyučující, pedagogy a pedagožky (speciální i sociální) v prostředí rychle se měnící společnosti a rozvoj relevantního výzkumu a tvůrčí činnosti s cílem naplňovat společenskou odpovědnost a rozvíjet hodnoty, ke kterým se univerzita dlouhodobě hlásí.

Naše hodnoty

Pedagogická fakulta jako nedílná součást Masarykovy univerzity sdílí demokratické hodnoty, na kterých byla založena a rozvíjena. Hlásí se k úctě, vzájemnému respektu, solidaritě a partnerství stejně jako ke svobodě, která je základním pilířem výuky a badání stejně jako principem univerzitní autonomie a nezávislosti. Hlásíme se k zodpovědnosti za spoluúčast při řešení společenských témat a problémů (udržitelný rozvoj, nerovnost ve společnosti, společné vzdělávání apod.) a chceme přispívat k jejich řešení. 

Jako svébytná instituce vzdělávající budoucí pedagogy a pedagožky zakládáme své působení na následujících hodnotách a principech:

Rovnost, spravedlnost a otevřenost

Diverzita, partnerství a relevance

Společenská odpovědnost a solidarita

Naše vize

V roce 2028 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity bude:

  • Fakultou respektovanou u mezinárodních partnerů a excelentní institucí v systému přípravy budoucích pedagogů, která udává trend v moderních strategiích vzdělávání a podílí se na tvorbě vzdělávací politiky.
  • Fakultou s relevantním výzkumným zaměřením založeným na interdisciplinaritě a spolupráci se zahraničními institucemi, provázaností s aplikačními partnery a významným podílem studujících ve výzkumných týmech.
  • Fakultou propojující výuku, vědecké bádání a společenskou angažovanost akademické sféry jako přirozenou součást profesního působení, je fakultou moderní, kvalitní a náročnou ve studijních požadavcích, jejíž absolutorium směřuje k utváření úspěšné osobnosti vybavené nejen spektrem oborových znalostí, ale též profesních a osobnostních kompetencí, které jsou univerzální a vytváří předpoklad pro perspektivní uplatnění a aktivní přístup k životu.
  • Fakultou, jež je tvůrčí a inspirující komunitou, vytvářející prostor pro podnikavost a angažovanost studujících i akademiků a akademiček, fakultou naplňující principy společenské odpovědnosti.
  • Fakultou, kde jsou studující a vyučující vnímáni jako přirození partneři s jasně nastavenými a respektovanými pravidly spolupráce.
  • Fakultou, která naplňuje roli kvalitního a náročného zaměstnavatele, prosazujícího principy transparentnosti, rovnosti a nediskriminace, podporujícího dosažení profesních cílů a slaďování pracovního a osobního života všech zaměstnanců a zaměstnankyň.
  • Fakultou se silnou, otevřenou a demokratickou vnitřní kulturou hledající konsenzus při klíčových rozhodnutích a respektující etické a profesní standardy.

1

nejlepší pedagogická fakulta v ČR podle hodnocení vysokých škol časopisu Týden (9/2017)

0

v roce 2021 jsme oslavili 75 let od založení fakulty

0 %

absolventů pracuje ve školství

0

počet hodin praxe během pěti let studia učitelství

Z historie fakulty

Fakulta žije!

Během roku se u nás koná spoustu zajímavých akcí

Během roku klademe důraz i na jiné aktivity než výuku a výzkum. Můžete s námi tak zajít na autorská čtení, koncerty, výstavy anebo třeba sportovní den pro děti. 

Pro šírší veřejnost jsou určeny i aktivity a přednášky v Týdnu inkluze anebo představení v rámci Festivalu francouzského divadla.

Více

Moderní zázemí pro studium

CVIDOS – Centrum výzkumných institutů a doktorských studií 

V roce 2014 byla dokončena stavba budovy CVIDOS. Objekt tvoří 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Stavbou v rámci projektu CVIDOS získala Pedagogická fakulta MU celkem 3 888 m2. Součástí budovy jsou, kromě pracoven akademických i neakademických pracovníků fakulty, moderní učebny a především fakultní knihovna.

 

Více

„Kvalitní škola je ta, která umí dobře popsat své vize, hodnoty, procesy apod., které jsou ve vzdělávání klíčové, a v praxi se snaží je naplnit“

Jiří Němec, děkan PdF MU v letech 2015-2023

Ocenění a certifikáty

Nejlepší pedagogická fakulta v Česku

Podle hodnocení časopisu Týden (8/2019) je Pedagogická fakulta MU nejlepší pedagogickou fakultou v ČR.

Jsme v top 500 celosvětově

V celosvětovém žebříčku Times Higher Education World University Rankings 2020 se Masarykova univerzita umístila v oboru Education na pozici 400+.

Všechna ocenění

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.