Kuchařka pobytu

aneb jak na to 

Před odjezdem:

Každý student, který realizuje zahraniční pobyt v délce více než 14 dnů, je povinen tento pobyt evidovat v Informačním systému MU (dále „IS“), v sekci Stáže, studijní a pracovní pobyty.  Evidence pobytu zahrnuje informace o délce a místě pobytu (země, instituce), typu pobytu a názvu programu, v rámci kterého student vyjíždí do zahraničí.

Po založení pobytu v IS je student povinen do tohoto záznamu přiložit elektronickou verzi kompletně vyplněné a podepsané (alespoň ze strany MU) studijní smlouvy (Learning Agreement) nebo smlouvy o stáži (Training Agreement),  (viz čl. 3 a čl. 7 směrnice rektora č. 8/2011). Na základě tohoto dokumentu budou data pobytu zaznamenána v IS v evidenci studia Mgr. Radka Pospíšila, Ph.D. (tento záznam se provádí automaticky po vložení naskenovaných dokumentů, kontaktní e-mail pospisil@ped.muni.cz využijte pouze v případě nesrovnalostí nebo jiných problémů souvisejících s pobytem).

Studijní smlouvy a smlouvy o stáži schvalují a podepisují pověřené osoby na katedrách.

Studijní pobyty Erasmus+ Evropa

 • Délka pobytu 3–12 měsíců
  • 27 členských států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko)
  • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
  • také Turecko, Srbsko, Severní Makedonie, Švýcarsko

Student si vybírá se seznamu smluv uzavřených mezi PdF MU a zahraničními univerzitami – tzv. Erasmus burza.
V současné době student využívá Erasmus burzu volných kapacit studijních pobytů.

Studijní pobyty - Evropa

Výše stipendia

Země s vysokými životními náklady

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie,  Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Země s průměrnými životními náklady

Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Řecko, Španělsko

Země s nižšími životními náklady

Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

Stipendium pro studijní pobyt studentů se odvíjí od cílové země:

 • země s vysokými životními náklady – 660 EUR/měsíc
 • země s průměrnými životními náklady – 600 EUR/měsíc
 • země s nižšími životními náklady – 540 EUR/měsíc

Stipendium pro praktické stáže se odvíjí od cílové země:

 • země s vysokými životními náklady – 750 EUR/měsíc
 • země s nižšími životními náklady – 630 EUR/měsíc

Možnost navýšení grantu pro socio- ekonomicky znevýhodněné studenty.

Stipendium se vyplácí na bankovní účet vedený v EUR zřízený u Komerční banky nebo v CZK u jakékoli banky v ČR. Číslo účtu musí být zadané v IS MU.

Všichni studenti si mohou požádat i o další stipendijní podporu přes Oddělení zahraničních vztahů a internacionalizace Pedagogické fakulty MU.

Oddělení zahraničních vztahů a internacionalizace

Stipendium od PdF 3.A - Podpora mobilit studujících v rámci programu Erasmus +

V rámci stipendijního programu 3.A - Podpora mobilit studujících v rámci programu Erasmus + je možné žádat o další stipendijní podporu. Účelem programu je podpora mezinárodní mobility studujících v rámci programu Erasmus+. Stipendium je určeno pro dofinancování životních nákladů a cestovného spojeného se zahraničním pobytem ve vybraných zemích Evropy. Mobilitou se rozumí zahraniční studijní nebo pracovní pobyt v délce minimálně 60 dní.

O stipendium je třeba žádat minimálně 40 dní před odjezdem!

Základní informace

Stipendium od PdF 3.B - Podpora studijních pobytů a praktických stáží mimo program Erasmus+

V rámci stipendijního programu 3.B - Podpora studijních pobytů a praktických stáží mimo program Erasmus+. Cílem stipendijního programu je motivovat studující k pobytům v zahraničních institucích, které se bezprostředně vztahují k předmětu studia (projektu, výzkumnému záměru, grantu apod.) a díky nimž prohloubí své akademické kompetence či praktické zkušenosti. Program nabízí finanční podporu pro uskutečnění pobytu.

Stipendium se vyplácí po návratu na základě předložených dokladů reálných nákladů na bankovní účet vedený v CZK u jakékoli banky v ČR. Je možné zažádat o zálohu do výše až 80 % schválené částky.

Základní informace

Podmínky pobytu

Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných smluv uzavřených mezi příslušnou katedrou PdF MU a zahraniční institucí.
Seznam smluv uzavřených na PdF najdete na webu:

Studijní pobyty

V současné době si student volí z Erasmus burzy:

Burza pobytů

 • Konkrétní katedry stanoví dílčí podmínky, které jsou nezbytně akceptovatelné.
 • Katedra v případě většího zájmu studentů upřednostňuje své mateřské studenty, po nich doplňuje zbylou volnou kapacitu studenty dalších kateder.
 • Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na Pedagogické fakultě, studium nesmí ukončit ani přerušit.

Podání přihlášky a výběrové řízení

Datum vyhlášení a uzavření výběrového řízení vyhlašuje katedra, která studijní pobyt nabízí. Výběrové řízení (většinou 1. a 2. kolo Erasmus+) probíhá v lednu/únoru 2024 a příp. dubnu 2024 a bude se jednat o pobyty na akademický rok 2024/2025.

Každá katedra si může stanovit své požadavky pro výběr studentů. Každý student se musí do výběrového řízení přihlásit pomocí přihlášky v ISOIS.

Přihláška pro MU vyjíždějící studenty

Vyhlášení výběrového řízení a výběr studentů je plně v kompetenci daných kateder, resp. pověřeného Erasmus koordinátora.

Pověřený Erasmus koordinátor na katedře provádí před-výběr (před-nominaci) vybraných studujících, finální nominaci provádí Oddělení zahraničních vztahů a internacionalizce. To také odesílá seznam nominantů na CZS.

Po nominaci a před odjezdem

 • Vyplnění a odeslání přihlášky na zahraniční univerzitu – dostupná zpravidla na webu přijímající univerzity
 • Uzavření Learning Agreement (LA) – studijní smlouvy
 • Zajištění ubytování
 • Online jazyková podpora
 • Uzavření účastnické smlouvy
 • Cestovní pojištění
 • Evidence pobytu v IS:
  Student eviduje studijní pobyt v IS MU (Stáže a pobyty v sekci Student). Zadává typ pobytu, mobilitní program a instituci pobytu a další vyžadované informace. K tomuto pobytu student nahrává dokumenty: LA, Changes to LA, Confirmation of Studies, Transcript of Records.
  Postup pro zavedení pobytu do IS MU naleznete zde:

Evidence pobytů

Během pobytu:

Maximálně do 30 dnů od začátku semestru na zahraniční instituci má student právo na změny studijní smlouvy nebo smlouvy o stáži. Všechny změny musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající, tak přijímající institucí. Změny smlouvy (Changes to Learning Agreement) si student nechává potvrdit nejdříve na zahraniční instituci, poté je posílá ke schválení oborovému koordinátorovi na PdF MU, který je následně zasílá k potvrzení na Centrum zahraniční spolupráce MU.

Kompletně vyplněný a podepsaný formulář změny studijní smlouvy nebo smlouvy o stáži je student povinen vložit v elektronické podobě do evidence stáže či pobytu v IS. Původní smlouvy se z evidence pobytu neodstraňuje – dokumenty se přidávají!

Během pobytu

Změny studijní smlouvy – Changes to LA – nejpozději do 5 týdnů od příjezdu na zahraniční instituci, musí být odsouhlaseny přijímající a vysílající stranou.

Prodloužení pobytu – podává student formou žádosti přes svého koordinátora na CZS nejpozději 30 dnů před plánovaným ukončením pobytu, nelze prodlužovat z jarního na podzimní semestr.

Studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí finanční podporu:

 • Prodloužení bez nároku na finanční podporu: student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut Erasmus+ studenta a z něho plynoucí výhody (např. neplacení školného na zahraniční instituci apod.).
 • Prodloužení s finanční podporou: změna celkové částky finanční podpory musí být uvedena v dodatku k účastnické smlouvě, který student podepíše před uplynutím původní doby pobytu.

Zkrácení pobytu je možné po dohodě studenta s vysílající institucí - student zašle oznámení svému koordinátorovi na CZS.

 • Student vrátí poměrnou část finanční podpory.
 • Pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 3 měsíce, je povinen vrátit celou vyplacenou finanční podporu.

Po příjezdu:

Student je povinen po svém návratu ze studijního pobytu zavést do IS MU výpis absolvovaných předmětů a hodnocení (Transcript of Records) a potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Studies). Po svém návratu z praktické stáže je student povinen nahrát do IS MU potvrzení o absolvování stáže (Traineeship certificate/Confirmation of the Placement Period). Prostřednictvím aplikace v sekci Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech student do 1 měsíce po návratu požádá o uznání předmětů ze zahraničí. Doktorští studenti podávají žádost o uznání předmětů papírovou formou. 

Je student povinen

 • do 10 dnů od ukončení studijního pobytu předložit na CZS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies) a vložit ho do ISu ke svému pobytu
 • do 5 týdnů od zveřejnění výsledků zkoušek předložit na CZS výpis v zahraničí absolvovaných předmětů a získaných kreditů (Transcript of Records) a vložit ho do ISu
 • do 30 dnů od obdržení emailové výzvy vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) - online
 • Dokumenty student předá osobně či zašle kopie emailem
 • Confirmation of Studies a Transcript of Records musí student nahrát do IS MU a požádat si o uznání předmětů

Erasmus+ stáže:

Erasmus+ stáže

 • Délka 2-12 měsíců
 • Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)
 • POZOR, nutno ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země
 • Stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace)
 • Podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena
 • Praktická stáž musí být schválena katedrou studijního oboru, který zaštiťuje studentovu stáž, a následně být studentovi uznána - student musí obdržet ECTS kredity a finálně mít stáž uvedenou v diploma suplement (praktická stáž se stane součástí daného studijního programu)

Přihláška ke stážím – student si hledá stáž sám

Student si hledá stáž sám a prochází celouniverzitním výběrovým řízením.

Tipy na místa, kde hledat stáže najdete na webu PdF: 

Praktické stáže

Nejpozději ke dni uzávěrky je třeba vyplnit přihlášku a odevzdat materiály v elektronické podobě v systému ISOIS (o program se stará Jarmila Strýčková):

 • Přihláška v systému ISOIS - #ErasmusWithoutPaper  
 • Learning Agreement for Traineeships
 • Motivační dopis
 • Odborná reference akademického pracovníka na MU

Termín podání přihlášky probíhá ve čtyřech cyklech v průběhu roku.

Výběrové řízení

Kritéria výběrového řízení:

 • kvalita studijní smlouvy pro stáže (Learning Agreement for Traineeships)
 • kvalita motivačního dopisu
 • reference akademického pracovníka
 • formální stránka, tj. celkový dojem odevzdaných dokumentů

Přihláška je posuzována tříčlennou komisí složenou z koordinátorů pro mezinárodní programy CZS. Při finálním výběru bývá přihlédnuto také k následujícím preferencím:

 • ročník studia žadatele
 • studijní výsledky
 • dosud nerealizovaný pobyt v rámci programu Erasmus
 • pouze jedna praktická stáž v jednom akademickém roce v rámci programu Erasmus+
 • přijímací organizace, náplň stáže vztahující se ke studovanému oboru

O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni emailem do 4 týdnů.

Přihláška ke stážím – student se hlásí přes nabídku katedry na PdF MU

 • Student reaguje na výzvu dané katedry a prochází zde také výběrovým řízením
 • Student se řídí pokyny a požadavky katedry, která výběrové řízení vyhlašuje
 • Katedra nabízí již konkrétní stáž v určité organizace v daném termínu, jedná se o dlouhodobou spolupráci s danou organizací, kde má PdF sjednaná místa pro naše studenty
 • Výběrová řízení probíhají zpravidla dvakrát ročně – na jaře (březen/duben) a na podzim (září/říjen)
 • V současné době se jedná stáže v českých školách v zahraničí, nabídky je možné dostat od kateder primární pedagogiky a českého jazyka a literatury
 • Nominace studentů na stáž musí potvrdit přijímající instituce a CZS

Uznávání předmětů ze zahraničí:

Uznávání předmětů

Je povinností studenta si nechat uznat předměty ze zahraničí dle Směrnice rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity 

Pro uznání předmětů je nutné mít v Isu vloženo:

1. Confrimation of Studies // Confirmation of Placement Period

2. Transcript of Records

 

Návod na uznání předmětů naleznete zde

Důležité kontakty a informace:

Termín státních závěrečných zkoušek v září:

 • Kolegiem děkana schválena možnost skládat státní závěrečné zkoušky v září pokud je student na studijním či pracovním pobytu v zahraničí v jarním semestru
 • Podrobnější informace poskytne Studijní oddělní

Studijní oddělení

Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí:

 • Nový předmět vyučovaný CJV sloužící k posílení jazykových a komunikačních dovedností, které jsou potřebné pro úspěšné zvládnutí pobytu v zahraničí
 • Kód předmětu je JV006 Angličtina pro studijní pobyty v zahraničí, 3 kredity, zápočet
 • Předmět je otevřený studentům libovolného oboru
 • Vyučuje se v každém semestru

ESN Brno:

Nezisková organizace pomáhající zahraničním studentům se adaptovat v ČR.

 • Tutor Programme - each incoming student (if willing) is paired with one Czech tutor who is supposed to help him after arrival and also during the whole stay
 • Country Presentations – once a week the students have chance to present their country to others (by a short video, theatre performance, dance, etc.)
 • Language Courses - students can get involved either in language courses (one student teaching group of students) or so-called tandem (two students teaching each other his/her mother tongue)
 • Trips & Excursions - we organize shorter trips (in the Czech Republic, e.g. cities around Brno or National Reservations) and longer excursions (e.g. to Vienna, Budapest, Bratislava, Wroclaw, …)
 • Sports - either regular or one-shot sport events (e.g. futsal or beach-volleyball)
 • Cultural Events - Cultural Events are trips taken only inside Brno city and organized solely by ISC to show you beauties of our city
 • Parties - every Wednesday night in club 7. Nebe or in another announced time at different places like the Tram Party, Beer Marathon, Boat Party, Erasmus Night and many more! Check out our section for more!

ESN

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.