Otevřené a respektující prostředí na Pedagogické fakultě MU

Podílejte se na vytvoření bezpečného, tolerantního a respektujícího pracoviště.


 

Bezpečné a respektující prostředí

Bezpečné a respektující prostředí je podmínkou efektivního vzdělávání na všech typech vzdělávacích institucí. Je proto důležité, aby Pedagogická fakulta představovala takové prostředí pro všechny své studující a zaměstnance. Na tomto webu najdete informace a dokumenty, které nám všem pomohou přispívat k vytváření kultury, v níž projevy diskriminace a jiného nežádoucího jednání nejsou tolerovány. Týkají se jak prevence, tak identifikace a řešení problémových situací.

Nediskriminační prohlášení 

Na Pedagogické fakultě MU prosazujeme rovný přístup, šanci získat zaměstnání má uchazeč či uchazečka o zaměstnání bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu, sociální či jiné znevýhodnění. Výběrová řízení probíhají v souladu s Řádem výběrového řízení MU.

Ochrana práv zaměstnaných osob a studujících

Nestrannou a efektivní ochranu práv zaměstnaných a studujících garantuje ochránkyně práv na MU.

Podpora osobám se specifickými nároky

Masarykova univerzita je otevřená pro osoby se zdravotním postižením a/nebo sociálním znevýhodněním. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás nabízí podporu při zpřístupňování informací i fyzického prostoru.

Zajištění přístupnosti MU pro osoby se specifickými potřebami je ukotveno ve vnitřních dokumentech MU.

Společenská odpovědnost fakulty

Podporujeme aktivity zaměřené na sociální inkluzi osob s postižením nebo znevýhodněním. V prostorách fakulty naleznete mimo jiné kavárnu Kafinet Sdružení Práh, Open Art Studio pro umělkyně a umělce s postižením, Centrum ABA zaměřené na vzdělávání dětí s autismem nebo Kabinet divadla utlačovaných.

Prevence a řešení nevhodného jednání a sexuálního obtěžování

Na Pedagogické fakultě netolerujeme nevhodné jednání nebo sexuální obtěžování, (ať už ve vztahu ke studujícím, nebo k zaměstnankyním a zaměstnancům). Vyučující mají vytvářet bezpečné a respektující prostředí pro všechny. Chování, jako je flirtování či navazování citových a sexuálních vztahů, poškozuje jak individuální studující a jejich studijní dráhu, tak celé studentské kolektivy, protože do nich vnáší toxickou dynamiku. Ani nerespektující komentáře poukazující na gender, etnicitu, či jiné charakteristiky studujících nemohou být tolerovány, neboť zásadně narušují důvěru a vztah ke vzdělávací instituci.

Rovnost, respekt a důstojnost jsou základními hodnotami, o něž se opírá naše vzdělávací a výzkumná činnost. Proto byly vytvořeny transparentní postupy a politiky, které zajišťují ochranu všech, kteří na naší fakultě studují či pracují, před nežádoucím chováním.

Prevence nevhodného chování a sexuálního obtěžování

Zaměstnaní a studující se mohou zúčastnit pravidelného workshopu Respekt až na půdu, vlastní školení pořádá také PdF MU pro své akademické zaměstnance a zaměstnankyně. Více informací

Řešení nevhodného chování a sexuálního obtěžování

V případě, že jste byli sami vystaveni sexuálnímu obtěžování nebo byli jeho svědky, můžete se obrátit na jednu z kontaktních osob, případně na ochránkyni práv na MU. S nimi proberete možná řešení a můžete skrze ně podat podnět k prošetření či stížnost. Při řešení se postupuje dle metodiky a nastavených postupů pro řešení případů nevhodného jednání a sexuálního obtěžování.

Gender a rovné příležitosti

Fakulta se k podpoře genderové rovnosti explicitně hlásí ve Strategickém záměru na roky 2021‒2028.

Plán genderové rovnosti (GEP)

Audit rovných příležitostí Pedagogické fakulty se zaměřil na stávající organizační kulturu, kombinaci práce a osobního života, genderovou dimenzi ve výuce a výzkumu, vnímání genderové rovnosti apod. Audit přispěl k vypracování GEP MU na léta 2022–2024.

Pracovní skupina k genderové problematice

Pracovní skupina se zaměřuje na zvyšování povědomí o genderové problematice, realizuje osvětové aktivity, spolupracuje s odborníky a odbornicemi v oboru, podílí se na nastavování dobré praxe, realizuje workshopy. Chtěli byste s námi spolupracovat? Skvělé, ozvěte se nám. Další setkání pracovní skupiny pro genderovou problematiku se uskuteční v učebně 76 v následujících termínech:

Více informací

Slaďování pracovního a osobního života

U nás můžete pracovat, i když pečujete o dítě nebo jiného člena rodiny. Na webových stránkách lze čerpat informace k mateřské a rodičovské dovolené. Pokud pečujete o blízkou osobu nebo řešíte jinou náročnou životní situaci, neváhejte se obrátit na personální oddělení, kde s vámi probereme všechny pracovně-právní možnosti. Nabízíme také příspěvek na dětskou skupinu PiDi Muňátka, která funguje přímo v budově fakulty.

Genderově senzitivní komunikace

Na fakultě komunikujeme v genderově senzitivním jazyce. Průvodce genderově senzitivní komunikaci nabízí ukázky a přehled hlavních zásad pro používání citlivého jazyka v praxi.
Více zde

Podpůrná infrastruktura

Dbáme na to, aby naše budovy poskytly praktické zázemí pro všechny. Rodičům malých dětí slouží kuchyňka, kočárkárna a přebalovací pulty. Zpřístupňujeme budovy pro osoby s kočárkem nebo s tělesným či smyslovým postižením. Provozujeme menzu a dětskou skupinu PiDi Muňátka.

Genderová dimenze ve výzkumu

Je pro nás důležité, aby náš výzkum měl pozitivní dopad jak na vzdělávací systém, tak na specifické skupiny populace, kterým se věnujeme. V rámci plánování, realizace výzkumů i prezentace jejich výsledků pečlivě zvažujeme, jaký dopad mají naše výzkumné aktivity na ty, kteří se jich účastní. Dbáme na pestrost našich výzkumů, jejich tematického zaměření, metodologických přístupů i technik sběru dat, tak aby naše výzkumná činnost neopomíjela důležité skupiny populace z hlediska genderu, věku, etnicity, vzdělání, zdravotního stavu a dalších charakteristik, aby zohledňovala různorodé potřeby, perspektivy a pestrost životních zkušeností.

Další aktivity

  • Příležitost a podporu prezentovat své výsledky u nás dostávají všichni zaměstnanci bez ohledu na jejich gender. 
  • Výběrové komise jsou sestavovány tak, aby byly genderově vyvážené. 
  • Na rovnost dbáme i z hlediska symbolického, například při zobrazování mužů a žen na fakultních webových stránkách a jiných propagačních materiálech.

Etika, ochrana údajů a duševní vlastnictví

Klademe důraz na etické jednání všech osob, kteří na fakultě působí. Respektujeme Etický kodex MU. Dbáme na ochranu osobních údajů, spravujeme využívání a ochranu duševního vlastnictví. Výzkumnice a výzkumníci ve svém výzkumné a publikační práci dodržují etické zásady a spolupracují s Etickou komisí pro výzkum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.