Informace k přijímacímu řízení –  úplné informace budou zveřejněny nejpozději k 1. 1. 2020

Navazující magisterské studium

Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

Navazující studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských (nebo jiných magisterských) studií.

Podrobnosti budou dostupné od 1. ledna 2020.

Co můžete studovat?

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“

Johann Wolfgang von Goethe

Jednooborové studium? Kombinace dvou programů?

Jednooborové studium? Kombinace dvou programů?

Pedagogická fakulta nabízí celou řadu studijních programů učitelského zaměření, ale také programů z oblasti neučitelské pedagogiky. Studijní programy mohou být jednooborové (jde o tzv. completus), nebo mohou vystupovat v kombinaci (jde o tzv. sdružené studium). Programy v kombinaci mají charakter dvouoborového studia. V případě sdruženého studia si uchazeč volí svůj preferovaný program a z pevně dané nabídky k němu vybere do kombinace program druhý.

Příklad podání přihlášky z pohledu uchazeče

Prezenční nebo kombinovaná forma studia?

Prezenční nebo kombinovaná forma studia?

Z pohledu organizace výuky programy dělíme do dvou skupin. Programy realizované v prezenční formě studia nabízejí studium v běžných pracovních dnech od pondělí až do čtvrtka, volitelné semináře mohou probíhat i v pátky. Studium ve formě kombinované probíhá zpravidla každý týden v pátek a/nebo v sobotu. Kombinovaná forma studia je ve skutečnosti kombinací formy prezenční (denní) a distanční (dálkové). Na Pedagogické fakultě žádné programy v distanční formě nerealizujeme.

E-přihláška

E-přihláška

Uchazeči o studium na Pedagogické fakultě se přihlašují výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky. Možnost podání papírové přihlášky již neexistuje.

Uchazeči mohou podat neomezený počet přihlášek ke studiu, ale maximálně 1 přihlášku ke studiu konkrétního zvoleného programu. Uvnitř přihlášky ke studiu konkrétního programu lze volit až 3 různé studijní plány (vč. kombinací programů, jsou-li v nabídce).

Příklad podání přihlášky z pohledu uchazeče

Termín pro podání e-přihlášky

1. únor 2020 - 30. duben 2020 včetně

Poplatek za přihlášku

 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 600,- Kč za každou e-přihlášku.
 • Úhradu poplatku provedete prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, přihláška Vás navede. Termín pro úhradu poplatku je shodný s termínem pro podání přihlášky - 30. duben 2020 včetně.

Přijímací zkouška

 • Termín pro přijímací zkoušky: 

  květen a červen 2020

 • Podrobnosti o datu, čase a místě konání přijímacích zkoušek budou importovány přímo do e-přihlášek v podobě elektronické pozvánky.

Seznamte se s podrobnostmi o jednotlivých odborných zkouškách

Prominutí přijímací zkoušky

Informace o podmínkách pro prominutí přijímací zkoušky

Uchazeči se specifickými nároky

Uchazeči se specifickými nároky

Držitelé průkazů ZTP, uchazeči se zdravotním postižením, uchazeči se specifickými poruchami učení, s psychickými poruchami nebo s chronickým somatickým onemocněním, mohou přímo v e-přihlášce žádat o zvláštní zacházení u přijímací zkoušky. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky sídlí na adrese Komenského nám. 2, 602 00 Brno, své služby prezentuje na webové stránce www.teiresias.muni.cz.

Důležitá sdělení uchazečům

Důležitá sdělení uchazečům

 • Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje se studijním oddělením pouze uchazeč. Fakulta běžně nekomunikuje s rodiči, sourozenci, kamarády. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky.Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 • PdF nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou akceptovány.
 • PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.
 • V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením.
 • PdF nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek.
 • Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem. Výsledky i rozhodnutí o přijetí/nepřijetí jsou importovány do e-přihlášky.
 • Upozornění pro absolventy středních škol v zahraničí: je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí (mimo Slovenskou republiku a Polskou republiku), musí přijatý uchazeč v den zápisu předložit Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydané odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR. Podrobné informace najdete na stránkách MŠMT

Důležité termíny


Termín pro podání e-přihlášky

1. únor 2020 - 30.duben 2020 včetně

Termín pro úhradu poplatku za přihlášku
30. duben 2020 včetně

Termín přijímací zkoušky:
květen a červen 2020

 

Informace ke studiu na PdF MU

telefon: 549 49 3254
e‑mail:

Informace o e-přihlášce a platbách za přihlášku

e‑mail: