Akademický senát PdF MU

Volba kandidáta na funkci děkanky/děkana PdF MU pro funkční období 2023-2027

Více informací

Aktuality

Všechny aktuality


 

Dotazy k 6. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2021/2022

Dotazy můžete pomocí následujícího formuláře pokládat od 12. 4. 2022 18:00 do ukončení zasedání.


Komise akademického senátu

Ekonomická komise

Ekonomická komise AS PdF MU

 • Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (předseda komise)
 • Karel Frnka
 • Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová
 • Michaela Skalníková
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
 • Filip Versteeg
 • PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Legislativní komise

Legislativní komise AS PdF MU

 • Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D. (předseda komise)
 • Bc. et Bc. Dominik Levíček
 • Bc. Eliška Maršíková
 • doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
 • Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Informační komise

Informační komise AS PdF MU

 • Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (předseda komise)
 • Michal Bezůšek
 • doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
 • Mgr. Anastasija SokolovaPh.D.
 • Mgr. Jan Šplíchal
 • Ondřej Voráč
 • Dominik Justin Zelinka
Studentské oborové rady
Studentské oborové rady se řídí Opatřením děkana č. 3/2012 ve znění platném od 1. 2. 2016.

Za správnost zodpovídá předsedkyně Studentské komory AS PdF MU.

Katedra občanské výchovy

Předseda: Marek Mynařík (457695@mail.muni.cz)

Další členové: Zbyněk Budný, Jana Řiháková

Katedra historie

Předseda: Martin Jedlička, 457783@mail.muni.cz

Další členové: Filip Lanči a Bc. Miroslav Bábíček

Katedra geografie

Předseda: Bc. Tomáš Šťáva (448008@mail.muni.cz)

Další členové: Nataša Richterová, David Jílek

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

Předsedkyně: Veronika Huková (457396@mail.muni.cz)

Další členové: Bc. Tereza Břicháčková, Bc. et Bc. Eliška Hegerová, Mgr. Lucie Honzírková, Bc. et Bc. Tomáš Mariánek

Katedra sociální pedagogiky

Předseda: Jan Hladík (466630@mail.muni.cz)

Další členové: Lucie Moravčíková, Veronika Bečicová, Martin Strnad, Markéta Braunová, Bc. Tomáš Šťáva, Lucie Rádlová

Katedra německého jazyka a literatury

Předseda: Bc.  et Bc. Tomáš Mariánek (421170@mail.muni.cz)

Další členové: Bc. Veronika Fráňová, Bc. Karel Kozel

Katedra primární pedagogiky

Předsedkyně: Lucie Říhová (425936@mail.muni.cz )

Další členové: Terezie Otrubová, Adéla Bláhová, Pavlína Kokojanová, Natálie Nedomová, Gabriela Havlínová, Karel Frnka, Zuzana Vojtěchová

Katedra francouzského jazyka a literatury

Předsedkyně: Bc. et Bc. Michaela Fischerová (447401@mail.muni.cz)

Další členky: Bc. Barbora Veselá (457555), Bc. Leona Němečková (382371), Bc., Anežka Bartoňková (481991), Amálie Vojáčková (495527) a Eva Tešnarová (495043)

Legislativní vymezení působnosti AS PdF MU
Právní postavení AS PdF MU a jeho působnost jsou určeny v § 26 a § 27 zákona o VŠ.

(1) Akademický senát fakulty:

a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

(2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

 • Na základě zásad zákona volí akademická obec fakulty do AS PdF MU celkem 23 členů, z toho je 11 studentů.
 • AS PdF MU si pro svou činnost může vytvářet komise, v jejichž čele je vždy člen akademické obce fakulty. Členy komise mohou být členové akademické obce fakulty, případně další odborníci na řešenou problematiku.
 • Funkční období člena AS PdF MU je tříleté. V případě zániku členství v AS PdF MU nastupuje na uvolněné místo náhradník. Náhradník vykonává svou funkci pouze po zbytek příslušného volebního období.
 • Při své činnosti se AS PdF MU řídí zákonem, Statutem MU, Statutem PdF MU, Volebním řádem AS PdF MU a Jednacím řádem AS PdF MU.
 • Všechna zasedání AS PdF MU jsou veřejně přístupná.
Termíny zasedání v akademickém roce 2020/2021:

Předběžná data zasedání
AS v akademickém roce 2021-2022:

5. 10. a 2. 11.

1. 2., 1. 3., 29. 3. , 3. 5., (7. 6.) 2022    

Akademický senát

Studentská komora

DOKUMENTY VÝZNAMNÉ PRO ČINNOST AS PDF MU


 


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.