Akademický senát PdF MU

Volba kandidáta na funkci děkanky/děkana PdF MU pro funkční období 2023-2027

Více informací

Aktuality

Všechny aktuality


 

Dotazy k 6. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2021/2022

Dotazy můžete pomocí následujícího formuláře pokládat od 12. 4. 2022 18:00 do ukončení zasedání.


Komise akademického senátu

Ekonomická komise

Ekonomická komise AS PdF MU

 • Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (předseda komise)
 • Karel Frnka
 • Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová
 • Michaela Skalníková
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
 • Filip Versteeg
 • PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Legislativní komise

Legislativní komise AS PdF MU

 • Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D. (předseda komise)
 • Bc. et Bc. Dominik Levíček
 • Bc. Eliška Maršíková
 • doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
 • Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Informační komise

Informační komise AS PdF MU

 • Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (předseda komise)
 • Michal Bezůšek
 • doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
 • Mgr. Anastasija SokolovaPh.D.
 • Mgr. Jan Šplíchal
 • Ondřej Voráč
 • Dominik Justin Zelinka
Studentské oborové rady
Studentské oborové rady se řídí Opatřením děkana č. 3/2012 ve znění platném od 1. 2. 2016.

Za správnost zodpovídá předsedkyně Studentské komory AS PdF MU.

Katedra občanské výchovy

Předseda: Marek Mynařík (457695@mail.muni.cz)

Další členové: Zbyněk Budný, Jana Řiháková

Katedra historie

Předseda: Martin Jedlička, 457783@mail.muni.cz

Další členové: Filip Lanči a Bc. Miroslav Bábíček

Katedra geografie

Předseda: Bc. Tomáš Šťáva (448008@mail.muni.cz)

Další členové: Nataša Richterová, David Jílek

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

Předsedkyně: Veronika Huková (457396@mail.muni.cz)

Další členové: Bc. Tereza Břicháčková, Bc. et Bc. Eliška Hegerová, Mgr. Lucie Honzírková, Bc. et Bc. Tomáš Mariánek

Katedra sociální pedagogiky

Předseda: Jan Hladík (466630@mail.muni.cz)

Další členové: Lucie Moravčíková, Veronika Bečicová, Martin Strnad, Markéta Braunová, Bc. Tomáš Šťáva, Lucie Rádlová

Katedra německého jazyka a literatury

Předseda: Bc.  et Bc. Tomáš Mariánek (421170@mail.muni.cz)

Další členové: Bc. Veronika Fráňová, Bc. Karel Kozel

Katedra primární pedagogiky

Předsedkyně: Lucie Říhová (425936@mail.muni.cz )

Další členové: Terezie Otrubová, Adéla Bláhová, Pavlína Kokojanová, Natálie Nedomová, Gabriela Havlínová, Karel Frnka, Zuzana Vojtěchová

Katedra francouzského jazyka a literatury

Předsedkyně: Bc. et Bc. Michaela Fischerová (447401@mail.muni.cz)

Další členky: Bc. Barbora Veselá (457555), Bc. Leona Němečková (382371), Bc., Anežka Bartoňková (481991), Amálie Vojáčková (495527) a Eva Tešnarová (495043)

Legislativní vymezení působnosti AS PdF MU
Právní postavení AS PdF MU a jeho působnost jsou určeny v § 26 a § 27 zákona o VŠ.

(1) Akademický senát fakulty:

a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

(2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

 • Na základě zásad zákona volí akademická obec fakulty do AS PdF MU celkem 23 členů, z toho je 11 studentů.
 • AS PdF MU si pro svou činnost může vytvářet komise, v jejichž čele je vždy člen akademické obce fakulty. Členy komise mohou být členové akademické obce fakulty, případně další odborníci na řešenou problematiku.
 • Funkční období člena AS PdF MU je tříleté. V případě zániku členství v AS PdF MU nastupuje na uvolněné místo náhradník. Náhradník vykonává svou funkci pouze po zbytek příslušného volebního období.
 • Při své činnosti se AS PdF MU řídí zákonem, Statutem MU, Statutem PdF MU, Volebním řádem AS PdF MU a Jednacím řádem AS PdF MU.
 • Všechna zasedání AS PdF MU jsou veřejně přístupná.
Předběžná data zasedání AS PdF MU v akademickém roce 2022-2023:

27. 9., 1. 11., 6. 12. 2022

7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., (6. 6.) 2023

Akademický senát

Studentská komora

DOKUMENTY VÝZNAMNÉ PRO ČINNOST AS PDF MU


 


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.