Akademický senát PdF MU

Volby do AS PdF MU pro funkční období 2024-2027

Více informací

Aktuality

Všechny aktuality


 

Komise akademického senátu

Ekonomická komise

Ekonomická komise AS PdF MU

 • Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (předseda komise)
 • Karel Frnka
 • Mgr. David Košatka
 • Michaela Skalníková
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
 • PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Legislativní komise

Legislativní komise AS PdF MU

 • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (předseda komise)
 • Bc. et Bc. Dominik Levíček
 • doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
 • Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
 • Mgr. Pavla Žáková

Informační komise

Informační komise AS PdF MU

 • Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (předseda komise)
 • doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
 • Mgr. Anastasija SokolovaPh.D.
 • Mgr. Jan Šplíchal
 • Ondřej Voráč
 • Dominik Justin Zelinka

Volební komise

Volební komise AS PdF MU

 • doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (předseda)
  • PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. Radka Janošková
  • Jonáš Peterka
  • PhDr. Mgr. Erika Vonková

Studentské oborové rady

Studentské oborové rady se řídí Opatřením děkana č. 3/2012 ve znění platném od 1. 2. 2016.

Za správnost zodpovídá předsedkyně Studentské komory AS PdF MU.

Katedra francouzského jazyka a literatury

Předsedkyně: Bc. Barbora Plšková (510754@mail.muni.cz)

Řadoví členové: Bc. Tomáš Veselý (510570), Bc. Amálie Vojáčková (495527), Barbora Havrlantová (537496), Tereza Pechanová (537167), Barbora Schindlerová  (537383) Anna Stužková (537697)

Legislativní vymezení působnosti AS PdF MU

Právní postavení AS PdF MU a jeho působnost jsou určeny v § 26 a § 27 zákona o VŠ.

(1) Akademický senát fakulty:

a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

(2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

 • Na základě zásad zákona volí akademická obec fakulty do AS PdF MU celkem 23 členů, z toho je 11 studentů.
 • AS PdF MU si pro svou činnost může vytvářet komise, v jejichž čele je vždy člen akademické obce fakulty. Členy komise mohou být členové akademické obce fakulty, případně další odborníci na řešenou problematiku.
 • Funkční období člena AS PdF MU je tříleté. V případě zániku členství v AS PdF MU nastupuje na uvolněné místo náhradník. Náhradník vykonává svou funkci pouze po zbytek příslušného volebního období.
 • Při své činnosti se AS PdF MU řídí zákonem, Statutem MU, Statutem PdF MU, Volebním řádem AS PdF MU a Jednacím řádem AS PdF MU.
 • Všechna zasedání AS PdF MU jsou veřejně přístupná.
Předběžná data zasedání AS PdF MU v akademickém roce 2023/2024:

3. 10., 7. 11., 5. 12. 2023

13. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6. 2024

Akademický senát

Studentská komora

DOKUMENTY VÝZNAMNÉ PRO ČINNOST AS PDF MU


 


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.