Zápis ke studiu

Předpokladem k zápisu úspěšných uchazečů ke studiu ve zvoleném programu je, že v den určený pro převzetí rozhodnutí o přijetí prokážou, že splňují všechny zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky k přijetí ke studiu. Tentýž den budou zapsáni do 1. semestru předmětného studia a následně jim bude do e-přihlášky vloženo elektronicky podepsané rozhodnutí o přijetí ke studiu.

V letošním roce 2020 však změna zákona o VŠ přináší i tzv. podmíněný zápis. Uchazeč navržený na přijetí se může ke studiu podmíněně zapsat i bez dokladu o splnění zákonných podmínek. Nejpozději do 45 dnů od začátku akademického roku, tj. do 15. 10. 2020, je nezbytně nutné všechny doklady fakultě doručit na studijní oddělení.

Bakalářský a magisterský (pětiletý) studijní program

Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v den stanovený pro zápis do studia.

Aktuálně 2020: Pokud uchazeč v den zápisu nedisponuje dokladem o dosažení středního vzdělání, může v souladu s platnou legislativou proběhnout podmíněný zápis. Doklady fakultě doručí nejpozději do 15. 10. 2020 včetně. Pokud splnění zákonné podmínky k určenému datu nedoloží, bude studium ukončeno pro nesplnění podmínek podmíněného zápisu.

Plánované termíny zápisů v roce 2020

27.-30. 7. 2020

Tištěné pozvánky k zápisu poštou nezasíláme, pouze e-mailové oznámení. Upřesnění místa, data a času konání zápisu naleznou všichni uchazeči navržení na přijetí ve své e-přihlášce nejpozději týden před zápisy.

Za letošní velmi krátký předstih se upřímně omlouváme, nicméně všechny zápisu předcházející události se v návaznosti na plošná omezení v letošním roce odkládaly do nových termínů.

Co s sebou k zápisu?

 • Platný průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, která bude založena do osobního spisu studenta,
 • nebo Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydané odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR (informace o uznávání zahraničního středoškolského vzdělání).
 • Je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a nemá-li uchazeč rozhodnutí z krajského odboru školství, spojí se po navržení na přijetí se studijním oddělení fakulty a bude řešit otázku ověření zahraničního vzdělání pro účel zápisu ke studiu.
 • Doporučujeme vzít s sebou psací potřeby.
 • Předpokládaná délka trvání zápisu je do 60 minut (kontrola osob a požadovaných dokumentů, vyplnění formulářů, fotografování).

Maturita v září

Aktuálně 2020: Pokud uchazeč v den zápisu nedisponuje dokladem o dosažení středního vzdělání, může v souladu s platnou legislativou proběhnout podmíněný zápis. Doklady fakultě doručí nejpozději do 15. 10. 2020 včetně. Pokud splnění zákonné podmínky k určenému datu nedoloží, bude studium ukončeno pro nesplnění podmínek podmíněného zápisu.

Obecně platné: Přijatí uchazeči, kteří ke dni stanovenému pro zápis ke studiu nemají vykonanou maturitu, požádají e-mailem z adresy uvedené v e-přihlášce o přidělení náhradního termínu zápisu do studia, uvedou důvody a žádost doručí na studijní oddělení fakulty. Žadatelé budou vyrozuměni o možnostech náhradního zápisu.

Navazující magisterský studijní program

Aktuálně 18. 9. 2020

Blahopřejeme všem přijatým uchazečkám a uchazečům!

Rádi bychom Vám nabídli novinku – online zápis ke studiu. Pro pilotní online zápis ladíme poslední detaily. Zapíšete se pohodlně ze svého domova v prostředí své e-přihlášky. Termín 24.-25. 9. si nyní můžete uvolnit pro jiné aktivity. Možnost online zápisu spustíme v průběhu pondělí 21. 9. Zapsat se ke studiu bude možné do konce pondělí 28. 9. 2020.

Během pondělí 21. 9. čekejte ve své e-mailové schránce e-mail s dalšími instrukcemi. Připouštíme, že celou akci mohou doprovázet snad jen drobné provozní či procesní potíže, ale jsme připraveni je bezodkladně řešit. S Vaší pomocí a trpělivostí to společně určitě skvěle zvládneme.

Níže prozatím záměrně ponecháváme původní informace k běžným zápisům v nezměněné podobě.

Vaše Studijní oddělení


Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu v den stanovený pro zápis do studia. Uchazeči, kteří své studium absolvovali na Masarykově univerzitě, předloží kopii diplomu bez nutnosti úředního ověření.

Aktuálně 2020: Pokud uchazeč v den zápisu nedisponuje dokladem o řádném ukončení VŠ programu, může v souladu s platnou legislativou proběhnout podmíněný zápis. Doklady fakultě doručí nejpozději do 15. 10. 2020 včetně. Pokud splnění zákonné podmínky k určenému datu nedoloží, bude studium ukončeno pro nesplnění podmínek podmíněného zápisu.

Plánované termíny zápisů v roce 2020

24.-25. 9. 2020

Tištěné pozvánky k zápisu poštou nezasíláme, pouze e-mailové oznámení. Upřesnění místa, data a času konání zápisu naleznou všichni uchazeči navržení na přijetí ve své e-přihlášce nejpozději týden před zápisy.

Za letošní velmi krátký předstih se upřímně omlouváme, nicméně všechny zápisu předcházející události se v návaznosti na plošná omezení v letošním roce odkládaly do nových termínů.

Co s sebou k zápisu?

 • Platný průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Úředně  ověřenou kopii diplomu předmětného bakalářského nebo magisterského studia (absolventi MU přinesou pouze prostou kopii diplomu bez nutnosti úředního ověření),
 • nebo úředně ověřené kopie rozhodnutí a osvědčení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci diplomu),
 • je-li bakalářský nebo magisterský diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a nemá-li uchazeč nostrifikaci diplomu, spojí se po oznámení o navržení na přijetí se studijním oddělením fakulty a bude řešit otázku ověření zahraničního vzdělání pro účel zápisu ke studiu.
 • Doporučujeme vzít s sebou psací potřeby.
 • Předpokládaná délka trvání zápisu je do 60 minut (kontrola osob a požadovaných dokumentů, vyplnění formulářů, fotografování).

Bakalářská státní zkouška v září (týká se studentů, jejichž VŠ státní zkoušku v září umožňuje)

Aktuálně 2020: Pokud uchazeč v den zápisu nedisponuje dokladem o řádném ukončení VŠ programu, může v souladu s platnou legislativou proběhnout podmíněný zápis. Doklady fakultě doručí nejpozději do 15. 10. 2020 včetně. Pokud splnění zákonné podmínky k určenému datu nedoloží, bude studium ukončeno pro nesplnění podmínek podmíněného zápisu.

Obecně platné: Přijatí uchazeči, kteří ke dni stanovenému pro zápis ke studiu nemají absolvované příslušné bakalářské studium, požádají e-mailem z adresy uvedené v e-přihlášce o přidělení náhradního termínu zápisu do studia, uvedou důvody a žádost doručí na studijní oddělení fakulty. Žadatelé budou vyrozuměni o možnostech náhradního zápisu.

Plná moc k převzetí rozhodnutí

K převzetí rozhodnutí a k zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou ověřenými podpisy zmocnitele (tedy uchazeče navrženého na přijetí). Zmocněný zástupce se při zápisu identifikuje předložením vlastního platného průkazu totožnosti.

Poučení o BOZP a PO

Uchazeči navržení na přijetí, kteří se zapisují ke studiu, se povinně seznamují se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a se zásadami zajištění požární ochrany (PO). Seznámení s poučením o BOZP a pokynem k zajištění PO stvrzují svým podpisem, podepsaný dokument odevzdávají u zápisu ke studiu.

Pojednání o poplatcích spojených se studiem

Poplatky spojené se studiem nejsou školným, nejsou tedy vyměřovány všem studentům od počátku každého studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit poplatek za studium, až pokud naplní podmínky stanovené § 58 zákona o vysokých školách.

Fotografování pro čipovou kartu studenta

V den konání zápisu bude každý přijatý uchazeč v prostorách fakulty vyfotografován pro účel výroby čipového průkazu studenta. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie!

Fotografování probíhá i v termínech mimo zápisy ke studiu. Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti zde

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.