Státní a závěrečné zkoušky

Obecně o státních zkouškách na PdF

Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) včetně obhajoby závěrečné práce můžete konat v souladu se Studijním a zkušebním řádem na konci jarního i podzimního semestru. Řádné ukončení studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech upravuje pokyn děkana č. 1/2019.

Metodiku zadávání, vypracovávání, odevzdávání a hodnocení závěrečných prací upravuje pokyn děkana č. 1/2015. Přílohou tohoto pokynu je formulář projektu závěrečné práce, informace o správném citování v odborném textu a doporučení pro hodnocení závěrečných prací (pro vedoucí).

Vedení fakulty upozorňuje studenty a studentky, že není přípustné přinášet k SZZ jakékoliv občerstvení pro zkoušející komisi.

Podmínky pro přístup k SZZ

 • úspěšně ukončené všechny povinné a povinně volitelné předměty za celý studijní program – nejvyšší úrovně v kontrolních šablonách "svítí zeleně"
 • patřičný počet kreditů – v bakalářských programech minimálně 180, v navazujících magisterských programech minimálně 120, v magisterském pětiletém studiu minimálně 300
 • v případě účasti u obhajoby práce navíc aktualizace všech informací v tématu závěrečné práce v IS do 10 dnů před termínem pro vložení práce do archivu (tzn. bezchybné uvedení vedoucí/ho práce, název práce v jazyce, ve kterém je napsána, název práce v angličtině)
 • závěrečná práce v archivu v IS

Důležité termíny pro státní zkoušky v jarním semestru

 • termín konání zkoušek: květen, červen
 • podání přihlášky k SZZ: od 1. února do 30. března včetně
 • aktualizace informací v tématu závěrečné práce: do 10. dubna včetně
 • vložení BP/DP do archívu v IS: do 20. dubna včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ (kontrolní šablony, kredity): do 25. dubna včetně
 • nedodržení výše uvedených tučně zvýrazněných termínů je překážkou vykonání SZZ v jarním semestru

Důležité termíny pro státní zkoušky v podzimním semestru

 • termín konání zkoušek: leden, únor
 • podání přihlášky k SZZ: od 1. září do 30. listopadu včetně
 • aktualizace informací v tématu závěrečné práce: do 30. listopadu včetně
 • vložení BP/DP do archívu v IS: do 10. prosince včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ (kontrolní šablona, kredity): do 15. prosince včetně
 • nedodržení výše uvedených tučně zvýrazněných termínů je překážkou vykonání SZZ v podzimním semestru

Mimořádný termín pro studenty a studentky na zahraničních pobytech/pracovních stážích

Studenti a studentky vyjíždějící v jarním absolventském semestru zahraniční studijní pobyt v délce alespoň 3 měsíců nebo zahraniční pracovní stáž v délce alespoň 2 měsíců, mohou požádat o vykonání SZZ v září. Žádost o vykonání SZZ v září lze připojit k přihlášce k SZZ zasílané e-mailem z univerzitní adresy učo@mail.muni.cz.

 • podání přihlášky k SZZ do 30. března včetně
 • vložení BP/DP do archívu v IS: do 10. srpna včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ: do 20. srpna včetně
 • období konání mimořádných SZZ (všechny předměty): počátek září

Rámcový harmonogram SZZ

Stáhněte si tzv. rámcový harmonogram státních závěrečných zkoušek pro nadcházející období. Podle typu programu a formy studia si dohledáte zařazení povinných zkoušek do jednotlivých týdnů zkušebního období. 

Na přelomu února a března vystavujeme harmonogram pro květen/červen.
Na přelomu října a listopadu vystavujeme harmonogram pro leden/únor.

Rámcový harmonogram ke stažení (.pdf vhodné pro případný tisk na A3)

Okruhy státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie

Následující okruhy jsou platné od 1. 9. 2019, a to pro všechny imatrikulační ročníky.

Bakalářské studium

Okruhy k písemné státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Navazující magisterské studium

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Uvedené okruhy státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou platné pro studenty a studentky níže uvedených navazujících magisterských studijních programů (jedno- i dvouoborová studia). Výjimku tvoří studující Učitelství anglického jazyka, kteří vykonávají integrovanou SZZ z pedagogiky, psychologie a didaktiky anglického jazyka.

Seznam oborů/programů, pro které platí výše uvedené okruhy
 • všechna Učitelství pro základní školy,
 • všechna Učitelství pro základní a střední školy,
 • Galerijní pedagogika a zprostředkování umění,
 • speciální pedagogika:
  • studijní obor/program SPZP Speciální pedagogika
  • studijní obor SPPU Speciální pedagogika pro učitele
  • studijní obor SPAN Speciální andragogika
  • studijní obor SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky
  • studijní program LOG Logopedie
  • studijní obor Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy – dvouoborové studium
  • studijní obor Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy – dvouoborové studium
  • studijní obor Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání – dvouoborové studium

Nedílnou součástí SZZ z pedagogiky a psychologie je také studentské portfolio. Podrobnější informace k portfoliu, stejně jako kritéria hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie, najdete přímo na stránkách Katedry pedagogiky.

Organizace SZZ v učitelských NMgr programech od JS2021

Od semestru jaro 2021 došlo ke změně ve způsobu organizace státních závěrečných zkoušek v navazujících magisterských učitelských programech. Tato změna nemá vliv na již zveřejněné tematické okruhy.

Nový způsob organizace SZZ umožňuje důstojný průběh obhajob diplomových prací a zkoušku z pedagogiky a psychologie integruje do zkušebního termínu v programu maior. Vychází z aktuálně platných akreditačních materiálů, podle nichž je pedagogicko-psychologický modul součástí studijního programu maior. Týká se všech navazujících magisterských učitelských programů (tzv. completus i sdružené studium), které mají SZZ z předmětů „pedagogika a psychologie“ a „obor s didaktikou“.

Základní teze k organizaci SZZ v NMgr. programech od semestru jaro 2021
 1. SZZ z pedagogiky a psychologie je součástí zkušebního termínu ze studijního programu maior.
 2. Komise pro SZZ v tomto termínu je zpravidla pětičlenná, a to za účasti právě jednoho člena nebo členky katedry pedagogiky a právě jednoho člena nebo členky katedry psychologie.
 3. Předseda či předsedkyně komise je z oborové katedry, komise stanovuje hodnocení ze dvou předmětů SZZ (pedagogika a psychologie, obor s didaktikou).
 4. Zveřejněný časový harmonogram SZZ závazně obsahuje začátek zkoušení, případné individuální pozvání jednotlivých studentů a studentek na konkrétní čas je v kompetenci kateder (rozhoduje předseda či předsedkyně komise, který/á za průběh SZZ odpovídá).
 5. Při stanovení hodnocení z pedagogiky a psychologie komise zohlední dokument Kritéria hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie.
 6. Obhajoba diplomové práce v rámci programu maior proběhne v samostatném termínu.
 7. Tematické okruhy k SZZ jsou zveřejněny prostřednictvím webových stránek jednotlivých pracovišť nejpozději před zahájením výuky v příslušném akademickém roce.

Bakalářské písemné SZZ vs. přijímací zkouška

Započítání výsledků písemných bakalářských státních závěrečných zkoušek do přijímacího řízení

Výsledky testů státních závěrečných zkoušek (SZZ) z předmětů

 • inkluzivní (speciální) pedagogika,
 • pedagogika a psychologie,
 • sociální pedagogika a volný čas,

získané v období SZZ podzim 2023 (leden/únor 2024) a jaro 2024 (květen/červen) na PdF MU se automaticky započítají jako součást přijímací zkoušky v přijímacím řízení do akademického roku 2024/2025 všem, kdo si řádně podají přihlášku do navazujícího magisterského studia, pokud je taková zkouška předepsána (viz Podmínky a kritéria přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity platná pro akademický rok 2024/2025 (účinnost od 1. 1. 2024)). Výsledky ze starších období SZZ takto započítat nelze.

Přihlášky k SZZ – bakalářské programy

Zde najdete formuláře přihlášek k SZZ ke stažení. Není-li u přihlášek přímo uvedena forma studia (prezenční, kombinovaná), pak platí, že přihláška slouží oběma formám studia.

Postupujte prosím následovně:

 1. Formulář v podobě .pdf souboru si stáhněte,
 2. otevřete v Adobe Acrobat Reader,
 3. formulář následně vyplňte
 4. a uložte,
 5. ve stanoveném termínu vyplněný soubor .pdf zašlete e-mailem z univerzitní adresy učo@mail.muni.cz přímo své studijní referentce.

Učitelsky zaměřené bakalářské programy

Neučitelské bakalářské programy

Přihlášky k SZZ – magisterské programy

Zde najdete formuláře přihlášek k SZZ ke stažení. Není-li u přihlášek přímo uvedena forma studia (prezenční, kombinovaná), pak platí, že přihláška slouží oběma formám studia.

Postupujte prosím následovně:

 1. Formulář v podobě .pdf souboru si stáhněte,
 2. otevřete v Adobe Acrobat Reader,
 3. formulář následně vyplňte
 4. a uložte,
 5. ve stanoveném termínu vyplněný soubor .pdf zašlete e-mailem z univerzitní adresy učo@mail.muni.cz přímo své studijní referentce.
Magisterský pětiletý program
Navazující magisterské programy

Učitelské programy – mimo obor UOP

Učitelské programy – obor UOP

Speciální pedagogika, komunikační techniky, logopedie, andragogika

Sociální pedagogika, Předškolní pedagogika

Najdu někde podrobnější informace?

Pro podrobnější informace čtěte často kladené dotazy k SZZ a k závěrečné práci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.