Bc. a Mgr. studium

Obecně o státních zkouškách na PdF

Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) včetně obhajoby závěrečné práce můžete konat v souladu se Studijním a zkušebním řádem na konci jarního i podzimního semestru. Řádné ukončení studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech upravuje pokyn děkana č. 1/2019.

Metodiku zadávání, vypracovávání, odevzdávání a hodnocení závěrečných prací upravuje pokyn děkana č. 1/2015. Přílohou tohoto pokynu je formulář projektu závěrečné práce, informace o správném citování v odborném textu a doporučení pro hodnocení závěrečných prací (pro vedoucí).

Vedení fakulty upozorňuje studenty, že není přípustné přinášet k SZZ jakékoliv občerstvení pro zkoušející komisi.

Podmínky pro přístup k SZZ

 • úspěšně ukončené všechny povinné a povinně volitelné předměty za celý studijní program – nejvyšší úrovně v kontrolních šablonách "svítí zeleně"
 • patřičný počet kreditů – v bakalářských programech minimálně 180, v navazujících magisterských programech minimálně 120, v magisterském pětiletém studiu minimálně 300
 • v případě účasti u obhajoby práce navíc aktualizace všech informací v tématu závěrečné práce v IS do 10 dnů před termínem pro vložení práce do archivu (tzn. bezchybné uvedení vedoucí/ho práce, název práce v jazyce, ve kterém je napsána, název práce v angličtině)
 • závěrečná práce v archivu v IS

MIMOŘÁDNĚ JARO 2020: Důležité termíny pro SZZ

podání přihlášky k SZZ: do 30. března včetně (i pro září)

Studenti, kteří žádají vykonat SZZ v září, zašlou do 30. března své studijní referentce z adresy učo@mail.muni.cz požadavek na zařazení do tohoto mimořádného bloku. Přihlášení ke zvolenému termínu je závazné; po 30. březnu 2020 není možné žádat o změnu zařazení na září.

termín konání zkoušek: květen, červen

aktualizace informací v tématu závěrečné práce: do 10. dubna včetně
vložení BP/DP do archívu v IS: do 20. dubna včetně
splnění podmínek pro přístup k SZZ: do 20. dubna včetně

termín konání zkoušek: září

aktualizace informací v tématu závěrečné práce: do 1. srpna včetně
vložení BP/DP do archívu v IS: do 10. srpna včetně
splnění podmínek pro přístup k SZZ: do 10. srpna včetně

Důležité termíny pro státní zkoušky v jarním semestru

 • termín konání zkoušek: květen, červen
 • aktualizace informací v tématu závěrečné práce: do 20. března včetně
 • podání přihlášky k SZZ: do 30. března včetně
 • vložení BP/DP do archívu v IS: do 30. března včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ: do 20. dubna včetně
 • nedodržení výše uvedených termínů je překážkou vykonání SZZ v jarním semestru

Důležité termíny pro státní zkoušky v podzimním semestru

 • termín konání zkoušek: leden, únor
 • aktualizace informací v tématu závěrečné práce: do 20. listopadu včetně
 • podání přihlášky k SZZ: do 30. listopadu včetně
 • vložení BP/DP do archívu v IS: do 30. listopadu včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ: do 10. prosince včetně
 • nedodržení výše uvedených termínů je překážkou vykonání SZZ v podzimním semestru

Mimořádný termín pro studenty na zahraničních pobytech/pracovních stážích

Studenti vyjíždějící v jarním absolventském semestru zahraniční studijní pobyt v délce alespoň 3 měsíců nebo zahraniční pracovní stáž v délce alespoň 2 měsíců, mohou požádat o vykonání SZZ v září. Žádost o vykonání SZZ v září lze připojit k přihlášce k SZZ zasílané e-mailem z univerzitní adresy učo@mail.muni.cz.

 • podání přihlášky k SZZ do 30. března včetně
 • vložení BP/DP do archívu v IS: do 10. srpna včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ: do 20. srpna včetně
 • období konání mimořádných SZZ (všechny předměty): počátek září

Okruhy státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie

Následující okruhy jsou platné od 1. 9. 2019, a to pro všechny imatrikulační ročníky.

Bakalářské studium

Okruhy k písemné státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Navazující magisterské studium

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Uvedené okruhy státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou platné pro studenty níže uvedených navazujících magisterských studijních programů (jedno- i dvouoborová studia). Výjimku tvoří studenti Učitelství anglického jazyka, kteří vykonávají integrovanou SZZ z pedagogiky, psychologie a didaktiky anglického jazyka.

Seznam oborů/programů, pro které platí výše uvedené okruhy
 • všechna Učitelství pro základní školy,
 • všechna Učitelství pro základní a střední školy,
 • Galerijní pedagogika a zprostředkování umění,
 • speciální pedagogika:
  • studijní obor SPZP Speciální pedagogika
  • studijní obor SPPU Speciální pedagogika pro učitele
  • studijní obor SPAN Speciální andragogika
  • studijní obor SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky
  • studijní obor Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy – dvouoborové studium
  • studijní obor Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy – dvouoborové studium
  • studijní obor Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání – dvouoborové studium

Nedílnou součástí SZZ z pedagogiky a psychologie je také studentské portfolio. Podrobnější informace k portfoliu, stejně jako kritéria hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie, najdete přímo na stránkách Katedry pedagogiky.

Bakalářské písemné SZZ vs. přijímací zkouška

Započítání výsledků písemných bakalářských státních závěrečných zkoušek do přijímacího řízení

Výsledky testů SZZ z předmětů

 • inkluzivní (speciální) pedagogika,
 • pedagogika a psychologie,
 • výtvarná výchova (elektronický test)

z termínu jaro 2020 (květen/červen) se započítávají studentům s podanou přihláškou do navazujícího magisterského studia současně jako výsledek přijímací zkoušky, pokud je pro vybraný studijní obor v přijímacím řízení 2020 stejná zkouška předepsána. Výsledky ze starších období SZZ (leden/únor 2020 a starších), se do přijímacího řízení nezapočítávají.

MIMOŘÁDNĚ JARO 2020: Zkoušky z výše uvedených předmětů proběhnou v květnu a červnu, ve druhém bloku SZZ potom také v září. Přijímací zkoušky jsou z důvodu omezení provozu kvůli nákaze koronavirem odsunuty na září. Studenti bakalářského studia s podanou přihláškou k navazujícímu mgr. studiu vykonají test pouze jednou. Jako výsledek přijímací zkoušky bude započítán výsledek z května/června i ze září.

Rámcový harmonogram SZZ

Stáhněte si tzv. rámcový harmonogram státních závěrečných zkoušek pro nadcházející období. Podle typu programu a formy studia si dohledáte zařazení povinných zkoušek do jednotlivých týdnů zkušebního období. V souladu s harmonogramem akademického roku probíhají státní závěrečné zkoušky v jarním semestru v květnu/červnu v podzimním semestru v lednu/únoru.

Rámcový harmonogram ke stažení

Přihlášky k SZZ

Zde najdete formuláře přihlášek k SZZ ke stažení. Není-li u přihlášek přímo uvedena forma studia (prezenční, kombinovaná), pak platí, že přihláška slouží oběma formám studia.

Postupujte prosím následovně:

 1. Formulář v podobě .pdf souboru si stáhněte,
 2. otevřete v Adobe Acrobat Reader,
 3. formulář následně vyplňte
 4. a uložte,
 5. ve stanoveném termínu vyplněný soubor .pdf zašlete e-mailem z univerzitní adresy učo@mail.muni.cz přímo své studijní referentce.
Bakalářské programy
Magisterský pětiletý program
Navazující magisterské programy

Najdu někde podrobnější informace?

Pro podrobnější informace čtěte často kladené dotazy k SZZ a k závěrečné práci.