Státní a závěrečné zkoušky

Obecně o státních zkouškách na PdF

Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) včetně obhajoby závěrečné práce můžete konat v souladu se Studijním a zkušebním řádem na konci jarního i podzimního semestru. Řádné ukončení studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech upravuje pokyn děkana č. 1/2019.

Metodiku zadávání, vypracovávání, odevzdávání a hodnocení závěrečných prací upravuje pokyn děkana č. 1/2015. Přílohou tohoto pokynu je formulář projektu závěrečné práce, informace o správném citování v odborném textu a doporučení pro hodnocení závěrečných prací (pro vedoucí).

Vedení fakulty upozorňuje studenty, že není přípustné přinášet k SZZ jakékoliv občerstvení pro zkoušející komisi.

Podmínky pro přístup k SZZ

 • úspěšně ukončené všechny povinné a povinně volitelné předměty za celý studijní program – nejvyšší úrovně v kontrolních šablonách "svítí zeleně"
 • patřičný počet kreditů – v bakalářských programech minimálně 180, v navazujících magisterských programech minimálně 120, v magisterském pětiletém studiu minimálně 300
 • v případě účasti u obhajoby práce navíc aktualizace všech informací v tématu závěrečné práce v IS do 10 dnů před termínem pro vložení práce do archivu (tzn. bezchybné uvedení vedoucí/ho práce, název práce v jazyce, ve kterém je napsána, název práce v angličtině)
 • závěrečná práce v archivu v IS

Důležité termíny pro státní zkoušky v jarním semestru

 • termín konání zkoušek: květen, červen
 • aktualizace informací v tématu závěrečné práce: do 20. března včetně
 • podání přihlášky k SZZ: do 30. března včetně
 • vložení BP/DP do archívu v IS: do 20. dubna včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ (kontrolní šablony, kredity): do 25. dubna včetně
 • nedodržení výše uvedených tučně zvýrazněných termínů je překážkou vykonání SZZ v jarním semestru

Důležité termíny pro státní zkoušky v podzimním semestru

 • termín konání zkoušek: leden, únor
 • aktualizace informací v tématu závěrečné práce: do 20. listopadu včetně
 • podání přihlášky k SZZ: do 30. listopadu včetně
 • vložení BP/DP do archívu v IS: do 10. prosince včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ (kontrolní šablona, kredity): do 15. prosince včetně
 • nedodržení výše uvedených tučně zvýrazněných termínů je překážkou vykonání SZZ v podzimním semestru

Mimořádný termín pro studenty na zahraničních pobytech/pracovních stážích

Studenti vyjíždějící v jarním absolventském semestru zahraniční studijní pobyt v délce alespoň 3 měsíců nebo zahraniční pracovní stáž v délce alespoň 2 měsíců, mohou požádat o vykonání SZZ v září. Žádost o vykonání SZZ v září lze připojit k přihlášce k SZZ zasílané e-mailem z univerzitní adresy učo@mail.muni.cz.

 • podání přihlášky k SZZ do 30. března včetně
 • vložení BP/DP do archívu v IS: do 10. srpna včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ: do 20. srpna včetně
 • období konání mimořádných SZZ (všechny předměty): počátek září

Okruhy státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie

Následující okruhy jsou platné od 1. 9. 2019, a to pro všechny imatrikulační ročníky.

Bakalářské studium

Okruhy k písemné státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Navazující magisterské studium

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Uvedené okruhy státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou platné pro studenty níže uvedených navazujících magisterských studijních programů (jedno- i dvouoborová studia). Výjimku tvoří studenti Učitelství anglického jazyka, kteří vykonávají integrovanou SZZ z pedagogiky, psychologie a didaktiky anglického jazyka.

Seznam oborů/programů, pro které platí výše uvedené okruhy
 • všechna Učitelství pro základní školy,
 • všechna Učitelství pro základní a střední školy,
 • Galerijní pedagogika a zprostředkování umění,
 • speciální pedagogika:
  • studijní obor/program SPZP Speciální pedagogika
  • studijní obor SPPU Speciální pedagogika pro učitele
  • studijní obor SPAN Speciální andragogika
  • studijní obor SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky
  • studijní program LOG Logopedie
  • studijní obor Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy – dvouoborové studium
  • studijní obor Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy – dvouoborové studium
  • studijní obor Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání – dvouoborové studium

Nedílnou součástí SZZ z pedagogiky a psychologie je také studentské portfolio. Podrobnější informace k portfoliu, stejně jako kritéria hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie, najdete přímo na stránkách Katedry pedagogiky.

Bakalářské písemné SZZ vs. přijímací zkouška

Započítání výsledků písemných bakalářských státních závěrečných zkoušek do přijímacího řízení

Výsledky testů SZZ z předmětů

 • inkluzivní (speciální) pedagogika,
 • pedagogika a psychologie,
 • výtvarná výchova (elektronický test)

z jarních termínů SZZ (květen/červen) se započítávají studentům s podanou přihláškou do navazujícího magisterského studia současně jako výsledek přijímací zkoušky, pokud je pro vybraný studijní obor v přijímacím řízení daného roku stejná zkouška předepsána. Výsledky ze starších období SZZ do přijímacího řízení započítat nelze.

Rámcový harmonogram SZZ

Stáhněte si tzv. rámcový harmonogram státních závěrečných zkoušek pro nadcházející období. Podle typu programu a formy studia si dohledáte zařazení povinných zkoušek do jednotlivých týdnů zkušebního období. V souladu s harmonogramem akademického roku probíhají státní závěrečné zkoušky v jarním semestru v květnu/červnu v podzimním semestru v lednu/únoru.

Rámcový harmonogram ke stažení

Přihlášky k SZZ

Zde najdete formuláře přihlášek k SZZ ke stažení. Není-li u přihlášek přímo uvedena forma studia (prezenční, kombinovaná), pak platí, že přihláška slouží oběma formám studia.

Postupujte prosím následovně:

 1. Formulář v podobě .pdf souboru si stáhněte,
 2. otevřete v Adobe Acrobat Reader,
 3. formulář následně vyplňte
 4. a uložte,
 5. ve stanoveném termínu vyplněný soubor .pdf zašlete e-mailem z univerzitní adresy učo@mail.muni.cz přímo své studijní referentce.
Bakalářské programy
Magisterský pětiletý program
Navazující magisterské programy

Učitelské programy

Speciální pedagogika, komunikační techniky, logopedie, andragogika

Sociální pedagogika

Najdu někde podrobnější informace?

Pro podrobnější informace čtěte často kladené dotazy k SZZ a k závěrečné práci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.