Kariéra na Pedagogické fakultě MU

Podílejte se na řešení aktuálních výzev v oblasti vzdělávání a rozšiřte naše řady.


 

Aktuální volná pracovní místa na Pedagogické fakultě MU

O fakultě

„Posláním Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity je připravovat kvalitní budoucí vyučující, pedagogy a pedagožky (speciální i sociální) v prostředí rychle se měnící společnosti a rozvoj relevantního výzkumu a tvůrčí činnosti s cílem naplňovat společenskou odpovědnost a rozvíjet hodnoty, ke kterým se univerzita dlouhodobě hlásí.“

Strategický záměr PdF MU na 2021-2028

Nejlepší pedagogická fakulta v Česku

Podle hodnocení časopisu Týden (8/2019) je Pedagogická fakulta MU nejlepší pedagogickou fakultou v ČR.

Jsme v top 500 celosvětově

V celosvětovém žebříčku Times Higher Education World University Rankings 2020 se Masarykova univerzita umístila v oboru Education na pozici 400+.

Proč pracovat u nás?

Rozumíme svému oboru

Máme know-how, které vzájemně sdílíme a předáváme našim studujícím. V oblasti, ve které působíme, patříme k nejlepším v Česku.

Vzájemná spolupráce

Vedeme odborné diskuze, konzultujeme a poskytujeme si zpětnou vazbu. Společně věci rozvíjíme a pomáháme si.

Pečujeme o zaměstnance​ a zaměstnankyně

Neustále pracujeme na zlepšení pracovních podmínek, zajímají nás názory našich zaměstnaných osob. Nabízíme pestrou škálu benefitů, kterou průběžně rozšiřujeme.

Společenská role fakulty

Propojujeme výuku, výzkum a společenskou odpovědnost. Angažujeme se v projektech s významných společenským přesahem v Jihomoravském kraji, Česku i v zahraničí.

Interní vzdělávání

Pro naše zaměstnané osoby nabízíme širokou škálu vzdělávacích kurzů, podporujeme získávání zahraničních zkušeností a řízený kariérní rozvoj.

Prosazujeme principy genderové rovnosti

Usilujeme o zajištění rovných příležitostí k rozvoji, přístupu ke zdrojům, zastoupení v akademických orgánech a vedoucích pozicích.

Zahraniční pobyty

Nabízíme možnost získání zahraničních zkušeností, účasti na konferencích, stážích, internacionalizaci a networkingu.

Máme tradici

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vzdělává budoucí učitele od roku 1946.

Jaké nabízíme zaměstnanecké benefity?

Zaměstnání v prestižní instituci

 • ​Fakulta oceněná HR Excellence in Research Award (2021)

 • Umístění v žebříčku Times Higher Education World University Rakings 2020 na pozici 400+

 • Nejlepší pedagogická fakulta v Česku dle časopisu Týden (8/2019)

 • Členství v organizaci European Teacher Education Network (od roku 2017)

 • Mezi uchazeči nejžádanější pedagogická fakulta v Česku

 • Spolupráce s fakultními a klinickými školami​

Kariérní rozvoj a růst

 • Jazykové a jiné kurzy

 • Vzdělávání, účast na konferencích

 • Možnost využití zahraničních pobytů a stáží

 • Využití knihoven MUNI

 • Mentoring

 • Možnost stát se školitelkou či školitelem

 • Skloubení vědy s výukou činností

 • Dotace na externí rozvoj

 • Podpora žen v rozvoji, sdílení úspěchů kolegyň a kolegů

Pracovní prostředí

 • Vybavené prostředí

 • Občerstvení a kavárna Kafinet přímo v budově pedagogické fakulty

 • Od února 2022 vlastní menza přímo v areálu fakulty

 • Udělování Cen děkana PdF MU

 • Přátelský a podporující kolektiv

 • Dostupné umístění v centru Brna

 • Možnost parkování v areálu

 • Skloubení vědy s výukou činností

 • Vybavené kuchyňky a zásobníky na vodu na jednotlivých pracovištích

Organizace práce

 

 • ​6 nebo 8 týdnů dovolené

 • Pružná pracovní doba

 • Podpora při nástupu a adaptaci, zaškolení/mentor

 • Zaměstnanecké mobilní tarify

 • PC, softwarové licence

 

Finanční příspěvky

 • ​Příspěvek na penzijní připojištění​

 • Příspěvek na stravování a možnost stravování v menzách s bohatým výběrem

Využití volného času

 • ​Multisport karta

 • Posilovna v areálu

 • Fakultní dětské centrum PiDiMuňátka

 • Slevy v kině Scala

 • Akce pro zaměstnané osoby a jejich rodiny

Jak lze rozvíjet kariéru?

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity sdružuje experty a expertky v oboru. Podporuje rozvoj osobností s širokým spektrem oborových znalostí, ale též profesních a osobnostních kompetencí, které jsou univerzální a vytváří předpoklad pro perspektivní uplatnění a aktivní přístup k životu. Pro své zaměstnance a zaměstnankyně vytváří různé příležitosti pro rozvoj, vzdělávání a získávání zkušeností ze zahraničí.

PROFESNÍ ROZVOJ

Profesní rozvoj – prohlubování či zvyšování kvalifikace – vychází z plánů individuálního rozvoje a periodického hodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň. Kariérní růst a rozvoj je na fakultě možný na horizontální úrovni (přestup na pracovní pozici, kde dochází ke změně pracovní pozice i charakteru práce) a vertikální úrovni (kariérní postup na pozici zařazenou ve vyšší mzdové třídě) ‒ detailněji viz Koncepce hodnocení (interní dokument).

Rozlišení kariérních drah

Pro akademické pozice a dále pro neakademické pozice v oblasti výzkumu a vývoje:

 1. vzdělávání, výzkum a vývoj (činnosti se týkají zejména oblasti výzkumu/vývoje a inovací, transferu výsledků, publikační činnosti a výuky);
 2. vzdělávání (činnosti se týkají zejména oblasti výuky – např. přímá výuka, konzultace, vedení prací, publikační činnost zejména pro vzdělávací účely);
 3. výzkum a vývoj (činnosti se týkají zejména oblasti výzkumu/vývoje a inovací, transferu výsledků, publikační činnosti).

Evropskou kategorizaci výzkumných pozic, tzv. výzkumné profily R1-R4 (European Framework for Research Careers) reflektuje zařazení akademických zaměstnanců a neakademických zaměstnanců ve výzkumu a vývoji na Masarykově univerzitě, tzv. Metodický list.

Celkový přehled kariérních drah poskytuje infografika kariérních drah níže.

Vzdělávání

Institucionalizaci rozvoje a vzdělávání na úrovni Masarykovy univerzity zaštiťuje Centrum rozvoje kompetencí (CERPEK). Jedná se o společnou platformu pro vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň na univerzitě.

Další zdroje pro rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň:

Kariérní poradenství

V otázkách kariérního poradentsví můžete využít služeb Kariérního centra Muni. Zaměstnanci a zaměstnankyně mohou téma konzultovat s personálním oddělením nebo s vedoucím pracoviště.

Fakultní Koordinátor/ka vzdělávání Podpora vědy - rozcestník vzdělávání Infografika Kariérních drah Kompetenční modely pracovních pozic PdF MU

Často kladené dotazy pro osoby ucházející se o zaměstnání

1. PROCES NÁBORU A VÝBĚRU ZAMĚSTNANÝCH OSOB

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Jaké principy jsou během výběrového řízení uplatňovány?

Proces výběrového řízení pro akademické pracující i pro další zaměstnané osoby probíhá v souladu s Řádem výběrového řízení MU. Jsou respektovány požadavky rovných příležitostí, včetně zohlednění specifik jednotlivých sociálních skupin osob a specifik osob se smyslovým a pohybovým postižením. Během výběrového řízení nesmí docházet k diskriminaci a nerovnému zacházení na základě věku, pohlaví, sociálního či jiného znevýhodnění. Jednotlivé body Řádu dále rozpracovává Opatření děkana fakulty č. 7/2022 - Pravidla výběrového řízení na PdF MU.
Respektujeme Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dbáme na pečlivé zacházení s osobními údaji osob ucházejících se o zaměstnání a na to, aby nedocházelo k neoprávněnému nakládání s těmito údaji.

V rámci fakultní HR strategie, při náboru a výběru zaměstnaných osob, rovněž respektujeme principy OTM-R recruitmentu (otevřený, transparentní a na zásluhách založený nábor). Charakteristiku pracovních činností, náplně práce a minimální kvalifikační požadavky včetně dalších předpokladů upravuje směrnice Masarykovy univerzity č. 3/2018 – Katalog pracovních pozic.

Může být dané výběrové řízení přerušeno či zrušeno?

Ano, vyhlašovatel může výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit.

Kolik kol má výběrové řízení na Pedagogické fakultě MU?

O počtu kol výběrového řízení rozhoduje předseda/předsedkyně výběrové komise. Výběrové řízení je zpravidla dvoukolové – první kolo je vždy administrativní, po uzávěrce přijímání přihlášek jsou vyhodnocovány formální náležitosti a soulad profilů uchazeče/uchazečky s požadavky dané pozice. Ti, jejichž profil a zkušenosti nejlépe odpovídají požadavkům dané pozice (s ohledem na potřeby daného pracoviště), jsou poté pozváni do dalšího kola výběrového řízení – zpravidla k výběrovému pohovoru s ustanovenou komisí.

Komise může při výběrovém řízení využít metody na posouzení zejména odborné způsobilosti např. znalostní či jiné testy, případové studie, individuální úkoly, uskutečnění veřejné přednášky apod.).

Proces výběrového řízení

Jaká je forma výběrového pohovoru?

Výběrový pohovor má většinou formu polostrukturovaného rozhovoru, který může být spojen s testováním znalostí, osobnostními testy, s případovou studií, doložením dodatečných materiálů či pomocí jiné formy, která ověřuje soulad profilu osoby ucházející se o zaměstnání s požadavky pracovní pozice.

PŘIHLÁŠENÍ

Jak se přihlásím na volné pracovní místo?

Informace pro přihlášení na volné pracovní místo naleznete v jeho inzerátu. Nejprve je potřeba vyplnit e-přihlášku (viz odkaz v sekci elektronická přihláška v inzerátu) a nahrát požadované dokumenty. Po úspěšném odeslání Vaší e-přihlášky obdržíte automatické potvrzení o jejím přijetí a následně budete informováni o dalším postupu.

Kde se dozvím, jaké jsou požadavky na zveřejněnou pozici?

Požadavky na danou pozici jsou zveřejněny v textu inzerátu vyhlášené pozice.

Jaká je lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení?

Lhůta pro podání přihlášek je nejméně 30 dnů od zveřejnění pracovní pozice pro akademické pracující a obvykle nejméně 7 dnů pro další pracovní pozice (jiné, než akademické). Termín uzávěrky podávání přihlášek do výběrového řízení je vždy součástí inzerátu pracovní pozice.

Mohu se přihlásit do výběrového řízení i po uzávěrce přihlašování (uplynutí termínu podávání přihlášek)?

Po uplynutí termínu uzávěrky přihlášek (uvedeném v inzerátu) již není možné se na danou pracovní pozici přihlásit. 

Pro kolik osob je volná pracovní pozice otevřena?

Množství volných/otevřených pracovních pozic/míst je zveřejněno přímo v inzerátu v popisu pracovní pozice.

Kdy se osoba ucházející se o zaměstnání dozví výsledek výběrového řízení?

Výsledek výběrového řízení je oznámen uchazečům/uchazečkám po rozhodnutí vyhlašovatele, a to bez odkladu. 

Kdy mohu čekat odpověď o případném postoupení či nepostoupení do dalšího kola výběrového řízení?

Uchazeče a uchazečky průběžně informujeme o (ne)postoupení v rámci jednotlivých kol.

Jak je oznámen vítěz výběrového řízení?

Jméno vybrané osoby ucházející se o zaměstnání je zveřejněno na webových stránkách MU https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/zverejnovani-informaci-o-vysledcich-vyberovych-rizeni

PŘIHLÁŠKA

Jaká je forma přihlášky?

Pro výběrová řízení na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se přijímají přihlášky v elektronické podobě, tzv. e-přihlášky.

Jaké dokumenty musím doložit k e-přihlášce?
K e-přihlášce do výběrového řízení je potřeba doložit materiály uvedené v inzerátu dané pozice. Obvykle se jedná o:

 • Strukturovaný životopis ve formátu PDF,
 • motivační dopis ve formátu PDF,
 • kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez notářského osvědčení),
 • případně jiné (např. přehled publikační činnosti; reference od posledních zaměstnavatelů apod.).

Splňuje-li uchazeč výběrová kritéria s výjimkou doložení materiálů, může personální oddělení vyzvat jedenkrát uchazeče k jeho/jejich doložení v náhradním termínu. Nedoloží-li uchazeč/ka materiály ani v tomto termínu, nemusí být vpuštěn do dalšího kola výběrového řízení.

VÝBĚROVÁ KOMISE

Kolik členů a členek je v komisi pro jednotlivá výběrová řízení?

Počet osob výběrové komise pro akademické pozice musí být lichý, nejméně se jedná o 5 osob (včetně předsedy/předsedkyně). Počet osob komise pro ostatní pozice není pevně stanoven.

Kdo je členem či členkou výběrové komise?

Součástí výběrové komise je vždy  osoba zastupující pracoviště, pro něž je výběrové řízení vyhlášeno, zpravidla vedoucí. Pro obsazování pracovních míst docenta, profesora, výzkumného pracovníka III a IV a mimořádného profesora je součástí komise současně odborník ze zahraničí (osoba s cizí státní příslušností, která nepůsobí trvale v České republice nebo osoba s českou státní příslušností, která nepůsobí v ČR).

Člen/ka komise nemůže být osoba, která je osobou blízkou přihlášené osoby ucházející se o zaměstnání, nebo která se sama o pracovní místo uchází.

INZERCE PRACOVNÍ POZICE

Kde najdu volná pracovní místa (aktuální otevřené pozice)?

Aktuální volná pracovní místa (otevřené pozice) jsou zveřejňována na webových stránkách Pedagogické fakulty v sekci Kariéra a uplatnění (v českém a/nebo anglickém jazyce).  
Všechna volná pracovní místa na Masarykově univerzitě naleznete na webových stránkách Masarykovy univerzity v sekci Volná místa.

Kde inzerujeme volné pozice/volná pracovní místa?

Vedle oficiálních stránek Masarykovy Univerzity a Pedagogické fakulty MU pro inzerci zpravidla používáme následující portály:

Pedagogická fakulta https://www.ped.muni.cz/o-nas/kariera-a-uplatneni
Masarykova univerzita https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista

Jobs.cz (www.jobs.cz)

Práce.cz (www.prace.cz)
THEunijobs (www.timeshigheducation.com/unijobs)
Jiné portály dle oborových zvyklostí, případně Facebook, LinkedIn, Indeed (indeed.com), Euraxess (EURAXESS | Researchers in Motion (europa.eu)

KARIÉRNÍ ROZVOJ

Je na fakultě podporován kariérní rozvoj?

Ano, kariérní rozvoj je na Pedagogické fakultě podporován. Každoročně je vypracováno hodnocení zaměstnaných osob a jsou nastaveny plány rozvoje. Zaměstnané osoby na PdF MU mají k dispozici benefity podporující jejich rozvoj, např.  jazykové kurzy, vzdělávací kurzy či knihovny MUNI zdarma.

BENEFITY

Jaké benefity nabízíme zaměstnaným osobám na PdF MU??

Zaměstnané osoby Pedagogické fakulty MU čerpají ze široké škály benefitů a služeb, jejich přehled je k dispozici na webových stránkách zde. Detailnější popis jednotlivých benefitů je pro zaměstnané osoby MU k dispozici na Benefity MU. Popis služeb pro zaměstnané Pedagogické fakulty MU je dostupný zde  (v podsložce Služby pro zaměstnance).

2. NÁSTUP DO PRÁCE

Co musím udělat před nástupem do práce?

Před nástupem do pracovního poměru je vybranému uchazeči/ce zaslán e-mail s pokyny pro nástup obsahující relevantní informace. V rámci před nástupních formalit musí nově zaměstnaná osoba absolvovat pracovnělékařskou prohlídku.

Kdo hradí lékařskou prohlídku?

Náklady lékařské prohlídky hradí zaměstnavatel, jsou proplaceny zaměstnané osobě zpětně po nástupu do zaměstnání na základě vystaveného potvrzení o zaplacení.

3. JINÉ

Kde se dozvím aktuální informace spojené s pandemií nemoci COVID-19?

Pedagogická fakulta MU se řídí tzv. semaforem, který definuje aktuální opatření a omezení platná v prostorách MU. Jeho úroveň určuje Krizový štáb MU.  Aktuálně platná opatření a více detailů k jednotlivým stupňům opatření naleznete zde: Koronavirus | Pedagogická fakulta MU (muni.cz)

4. INFORMACE PRO ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANÉ OSOBY

Kde naleznete potřebné informace k zaměstnání na Masarykově univerzitě (MUNI) či na některé z jejich fakult?
Veškeré potřebné informace naleznete v International employee guide vypracovaným Centrem zaraniční spolupráce MUNI https://webcentrum.muni.cz/media/3282054/mu_employee_guide.pdf.

Co je Centrum zahraniční spolupráce?
Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity koordinuje mezinárodní aktivity celé MU. Zprostředkovává našim studujícím studijní pobyty i praktické stáže v zahraničí a také výměnné pobyty pro zaměstnané osoby univerzity.
Stará se i o zahraniční studenty, studentky, pracovníky a pracovnice přijíždějící na výměnné pobyty na MU.

Jak Vám může pomoci International Staff Office (ISO)?

ISO je univerzitní poradní centrum pro všechny zahraniční zaměstnané osoby, které se podílí na projektech v rámci MU v délce nad 3 měsíce na základě dlouhodobého pobytu s účelem vědeckého výzkumu nebo zaměstnaneckého povolení.

Více informací o oblastech, ve kterých může být tato organizace nápomocná naleznete na https://www.muni.cz/en/about-us/careers/international-staff-office-iso.

ŽIVOT V ČR

Česká republika je vnitrozemským státem, který se nachází ve střední části Evropy a zaujímá území historických zemí Čech, Moravy a části Slezska. Státní hranice tvoří sousedství s Polskem, Německem, Rakouskem a Slovenskem. Hlavním městem České republiky je Praha, Brno je 2. největším městem.

ŽIVOT V BRNĚ

Brno je rozlohou i počtem obyvatel druhým největším městem v České republice (382.405 obyvatel k r. 2021) a nachází se v jižní části Moravy. Je správním i kulturním centrem Jihomoravského kraje cca 207 km od hlavního města Prahy.

Dle indexu kvality života, který každoročně stanovuje mezinárodní konzultantská společnost Deloitte na základě veřejně dostupných dat vyjadřujících mimo jiné úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky, dostatečnost služeb, ale také vztahů mezi lidmi, drží Brno 7. místo v kvalitě života (viz https://www2.brno.cz/index.php?lan=en&nav01=20608&nav02=20617).

Kde naleznu další potřebné informace k životu v Brně?
Další praktické informace k životu v Brně Vám bezplatně poskytne Brno Expat Centre https://www.brnoexpatcentre.eu/. Dalšími zdroji jsou stránky Centra zahraniční spolupráce (CZS) https://czs.muni.cz/cs/o-nas nebo https://www.ped.muni.cz/en/partner-with-us/life-in-brno
.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.