Studijní pobyty
na partnerských univerzitách

Obecné informace

Centrum zahraniční spolupráce využívá bilaterálních smluv ke zprostředkování výměn jen s univerzitami mimo Evropskou unii (s výjimkou univerzity v německém Greifswaldu). Zájemci o studium na těchto univerzitách musí v první řadě projít výběrovým řízením CZS, které studenty ke studiu na partnerských institucích nominuje. Samotná nominace však neznamená automatické přijetí, poněvadž student musí splnit také podmínky nastavené hostitelskou univerzitou. Podrobné informace k těmto pobytům naleznete na stránkách Centra zahraniční spolupráce.

Centrum zahraniční spolupráce

Seznam zemí

V rámci partnerských smluv je možné vyjet do těchto zemí:

 • Austrálie, Brazílie, Chile, Čína, Gruzie, Indie, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kostarika, Korea, Mexiko, Německo, Rusko, Tchaj-wan, USA. 

Seznam univerzit, na které je možné se momentálně hlásit, je k nalezení v sekci Aktuální výzva na stránkách CZS.

Aktuální výzva

Přihláška a výběrové řízení

Přihláška se skládá z následujících dokumentů a předkládá se na Centru zahraniční spolupráce k rukám Mgr. Petra Boucníka (boucnik@czs.muni.cz). Po nominaci student komunikuje s Mgr. Věrou Honzíkovou (honzikova@czs.muni.cz)

 • Přihlašovací formulář - viz on-line přihláška
 • Motivační dopis v angličtině (v případě studia v angličtině) nebo v angličtině a španělštině (v případě studia ve španělštině). V připadě studia v jiném jazyce musí být motivační dopis v angličtině. Ke každé univerzitě, na kterou se hlásíte, dodejte prosím samostatný dopis (Motivačním dopisem byste se neměli jen představit, ale především předložit důvody, které Vás vedou k zájmu o studium na dané univerzitě. Dopis by měl prezentovat také akademické cíle - ať už studijní [např. informace o předmětech, které byste si na dané univerzitě chtěli zapsat], nebo výzkumné [např. jak daný pobyt využijete k psaní diplomové práce]). 
 • 1x Doporučující dopis od vyučujícího z MU na daném formuláři. Doporučení může být dodáno v angličtině nebo češtině vložením na dokumentový server IS MU pouze vyučujícím/zaměstnancem MU. Tento dopis student přikládá k přihlášce.
 • Výpis známek za studium na MU v angličtině (vydává studijní oddělení PdF MU), popř. diploma supplement.
 • Doklad o znalosti jazyka, ve kterém má probíhat výuka - v případě angličtiny viz upozornění níže, u jiných jazyku možno řešit individuálně (certifikát je výhodou, ale ne podmínkou).

V případě, že uchazeč nemá jazykový certifikát typu TOEFL, IELTS, CAE nebo FCE (na úrovni B2), nebo nestuduje anglistiku (FF nebo PedF), je nutné, aby podstoupil test anglického jazyka pořádaný Centrem zahraniční spolupráce ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání.

Další informace o testu, vč. odkazu na samotnou přihlášku, je možné nalézt na stránkách CZS. Studenti, kteří tento test absolvovali v minulosti a mají zájem jej zopakovat, musí vyžádat souhlas u Martina Vaška. Úroveň testu odpovídá evropské klasifikační úrovni B2. Testován je poslech s porozuměním, lexikální a gramatické znalosti a porozumění textu. Celková doba testu je 60 minut.

Upozornění: V některých případech budou muset nominovaní studenti bez certifikátu po úspěšném zvládnutí výběrového řízení CZS ještě muset podstoupit zkoušku TOEFL nebo IELTS (viz přijímací pravidla jednotlivých univerzit).

Součástí výběrového řízení jsou také ústní pohovory, které se většinou konají dva týdny po uzávěrce přihlášek. Pravidla výběru.

Pedagogická fakulta MU má přednostní právo pro nominaci studentů na Udmurt State University a Hong Kong Institute of Education. Studenti, kteří jsou nominováni Pedagogickou fakultou MU  již neprochází výběrovým řízením CZS (netýká se testu anglického jazyka). Studenti se zájmem o studium na těchto univerzitách se obracejí na Mgr. Radka Pospíšila, Ph.D. (pospisil@ped.muni.cz) na PdF MU. 

Přihlášku je možné podat jen elektronicky přes speciální rozhraní:

Podat přihlášku

Stipendium

Na studijní pobyt na partnerské univerzitě obdrží student stipendium.

 • Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 • Výši a výplatu stipendia zajišťuje Centrum zahraniční spolupráce MU na základě uzavřené finanční dohody. Stipendium bude převedeno na bankovní účet studenta zadaný v IS MUNI podle dohodnutých splátek. Finanční prostředky se vyplácejí na bankovní účty vedené v Kč u jakékoliv banky v ČR nebo v eurech u Komerční banky.
 • Na tento pobyt je možné požádat o další podporu ze stipendijního programu PdF MU Podpora studijních pobytů

Úprava studijních povinností v souvislosti s účastí na zahraničním pobytu

Dle směrnice děkana č. 4/2015 O individuálním studijním plánu studentů PdF při výjezdu do zahraničí je každému studentovi vyjíždějícímu na zahraniční studijní pobyt udělen individuální studijní plán (ISP). ISP je studentovi automaticky udělen poté, co před odjezdem splní povinnost zaevidovat studijní pobyt v Informačním systému MU (IS MU). Student, jemuž je udělen ISP, má před svým výjezdem do zahraničí právo se s vyučujícími zapsaných povinných a povinně volitelných předmětů dohodnout na své neúčasti na částech výuky s jinak povinnou docházkou.

Student, který vyjíždí na zahraniční pobyt musí po svém návratu podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (mimo absolventské stáže).

Studijní pobyty na partnerských univerzitách
Pedagogické fakulty MU

Pedagogická fakulta MU má uzavřeny následující smlouvy
s partnerskými univerzitami:

 • Tomsk State University
  - informace o pobytu a výběrovém řízení spravuje Katedra ruského jazyka a literatury. Kontaktní osobou je PhDr. Simona Koryčánková, Ph.D. Na tento pobyt je možné žádat o stipendium CZS. Dále je možné žádat v rámci stipendijního programu PdF MU o podporu studijního pobytu

 • McLennan Community College, Waco, Texas
  - informace o pobytu a výběrovém řízení spravuje Katedra anglického jazyka a literatury. Kontaktní osobou je Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D. Na tento pobyt je možné žádat v rámci stipendijního programu PdF MU o podporu studijního pobytu

 • HongKong Educational University
  - informace o pobytu a výběrovém řízení spravuje Katedra anglického jazyka a literatury. Kontaktní osobou je Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D. Na tento pobyt je možné žádat v rámci stipendijního programu PdF MU o podporu studijního pobytu

 • Choayang University, Tchaj-wan
  - informace o pobytu a výběrovém řízení spravuje Katedra anglického jazyka a literatury. Kontaktní osobou je Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D. Na tento pobyt je možné žádat v rámci stipendijního programu PdF MU o podporu studijního pobytu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.