Přijímací řízení
Často kladené dotazy

Podejte si přihlášku

Informace pro uchazeče a uchazečky se specifickými poruchami učení

Pomoc studentům a studentkám se specifickými nároky zajišťuje středisko Teiresiás, které je významnou součástí Masarykovy univerzity.

Služby mohou využívat lidé

 • s postižením smyslovým: zrakovým, sluchovým,
 • s postižením pohybovým,
 • se specifickými poruchami učení,
 • s psychickými obtížemi,
 • s chronickým onemocnění.

Středisko Teiresiás

Kdy a jak často probíhá výuka kombinovaného studia?

Výuka kombinovaného studia probíhá zpravidla každý týden v pátek a / nebo v sobotu, ale může probíhat i v jiné dny kromě neděle.

Má smysl podávat odvolání?

 • Přišlo mi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, má smysl se odvolávat?
  Smysl opravných prostředků spočívá v tom, že uchazeč se může bránit v případě nějaké procesní chyby. Odvolání neslouží k vyjádření zájmu o přijetí, nijak nepomůže dodatečnému přijetí.
 • Můj percentil z TSP je menší než 30,00. Má smysl podávat odvolání?
  Odvolání nemá žádný smysl, je-li procesně všechno v pořádku. Uchazeč s percentilem nižším než 30,00 nemůže být přijat pro neúspěch u přijímací zkoušky.

Odvolací řízení

Maturitu budu opakovat v zářijovém termínu, můžu konat přijímací zkoušku na VŠ? Jak je to pak se zápisem?

Ano, přijímací zkoušku můžete konat. Zkoušky běžně probíhají v době před uzavřením maturit na středních školách. Navržení na přijetí ke studiu, kteří nemohou ve stanoveném termínu doložit absolvování SŠ s maturitou, požádají o přidělení náhradního termínu zápisu do studia, k žádosti přiloží potvrzení školy o konání maturity v září.

Přihláška ke studiu, přijímací řízení

Přihláška

 • Musím zaslat tištěnou přihlášku na studijní oddělení PdF?
  Uchazeč nezasílá na studijní oddělení PdF žádné papírové verze e-přihlášky.
 • Musím k přihlášce doložit potvrzení od lékaře?
  PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.

Přijímací řízení

 • Můžu přijít na náhradní termín přijímací zkoušky, když se nemohu ve stanoveném termínu zúčastnit?
  Pedagogická fakulta MU nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou akceptovány.
 • Nedostavil jsem se na přijímačky, bude mi vrácen poplatek?
  V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením.
 • Jsem z druhého konce republiky, zajišťuje PdF ubytování v době přijímacího řízení?
  Fakulta nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek.
 • Jak a kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení?
  Výsledky najdete cca za 14 dní od konání zkoušky ve Vaší e-přihlášce v ISu.
  Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem.

Zápis ke studiu, rozhodnutí o přijetí

 • Kdy budou zápisy a co si mám vzít s sebou?
  Počínaje roky 2021 a 2022 usilujeme o zapisování distanční formou (online). Způsob považujeme za obecně ohleduplnější, časově i finančně méně náročný. Sami se toho spoustu učíme, ale věříme že zápisy proběhnou vždy úspěšně. Pro zápis je vyhrazeno hned několik dnů v řadě. Uchazeči a uchazečky se z vlastního rozhodnutí v daném časovém okně (např. během týdne) kdykoli zapíšou. Přijatí ve své e-přihlášce ve dnech zápisu spatří tlačítko ZAPSAT SE DO STUDIA. Dále pak stačí následovat pokyny informačního systému...
 • Jak doložím vysvědčení?
  Snadno. S originálem vysvědčení zajdete na jakoukoli pobočku České pošty, případně na jiný oprávněný úřad, se službou CzechPOINT. Požádáte o provedení autorizované konverze celého vysvědčení (obou stran, příp. všech stran, pokud je jich z jakéhokoli důvodu více). Soubor .pdf nahrajete ve stanoveném termínu do své e-přihlášky. Nejdříve po doložení vysvědčení fakulta vystaví rozhodnutí o přijetí a zajistí distanční zápis. Máte-li více přihlášek, soubor s konvertovaným vysvědčením nahráváte do každé přihlášky programu, do nějž se hodláte zapsat.
 • Už jsem studoval/a, zapisuji se do dalšího bakalářského studia (nebo do dlouhého magisterského studia), mohu místo maturitního vysvědčení odevzdat při zápisu potvrzený VŠ diplom?
  Ne, podle zákona o VŠ je dokladem o absolvování SŠ maturitní vysvědčení, nikdy diplom.
 • Zapisuji se do navazujícího magisterského studia, co dokládám?
  Uchazeči a uchazečky přijatí ke studiu v navazujícím magisterském programu jsou do e-přihlášky nahrávají autorizovanou konverzi předmětného bakalářského diplomu. Této povinnosti jsou zproštěni absolventi předmětného bakalářského programu z MU.

Registrace a zápis

Zohledňování státních maturit v přijímacím řízení

 • Pedagogická fakulta MU nepřijala žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek maturitní zkoušky.
 • Veškeré závazné informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na stránkách PdF MU.

Budou mi na MU uznány předměty z VOŠ?

Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity připouští možnost uznání předmětů z vyšší odborné školy. Každá žádost je posuzovaná individuálně. Zda budou předměty uznány záleží na tom, v jaké obsahové a rozsahové shodě dříve splněné předměty budou s těmi povinnými v bakalářském studiu.

Je možné studovat na vaší fakultě logopedii?

V České republice je možné studovat Logopedii na pedagogických fakultách. Masarykova univerzita nabízí možnost studovat Logopedii na Pedagogické fakultě – na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky – v následujících formách studia:

 • Prezenční i kombinované bakalářské studium v programu Speciální pedagogika: Logopedii je možné zvolit si v rámci nabízených povinně-volitelných specializací. Na specializaci Logopedie navazuje i specializace Surdopedie – z obou specializací student/ka skládá státní závěrečnou zkoušku, kterou bakalářské studium Speciální pedagogiky ukončuje. 

 • Prezenční i kombinované bakalářské studium v programu Logopedie:
  obsahem studia jsou předměty, které připravují na vykonávání profese logopeda.

  Po splnění podmínek (státní závěrečná zkouška a přijímací řízení) mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v navazujících magisterských studijních programech – ve studiu specializace logopedie a surdopedie, tedy v přípravě na vykonávání profese logopeda, který v České republice může působit v rezortech školství, zdravotnictví i sociálních věcí, s čímž souvisí i další odborná příprava a splnění podmínek dle platných pravidel uvedených rezortů.
 • Bakalářské studium v programu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (+ další program dle nabídky, tzv. "dvouoborové" studium): je možné si zvolit specializaci Logopedie, která v rámci bakalářského studia připravuje na budoucí učitelskou kariéru, čemuž odpovídá i obsah a výstup. V navazujícím magisterském dvouoborovém studiu je příprava zaměřena na edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie v magisterském studijním programu (možné pouze v programu Speciální pedagogika nebo Logopedie), který navazuje na bakalářský studijní program (Speciální pedagogika/Logopedie), se v ČR nabízí uplatnění v řadě zařízení spadajících do tří rezortů - MŠMT, MZ, MPSV. 

V rezortu zdravotnictví je vzdělání logopedů (logoped ve zdravotnictví, klinický logoped) jasně vymezeno Zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (především 201/2017 Sb.). Spolupráce se zdravotní pojišťovnou v rámci provozování soukromé praxe je možná po získání licenčního osvědčení, což je však podmíněno atestací v oboru klinická logopedie. Bližší informace k zařazení do specializačního vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách Asociace klinických logopedů.

Příbuznost navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím bakalářským studiem studiem:

Navazující magisterské studium logopedie předpokládá znalosti z oboru logopedie a surdopedie na bakalářské úrovni, proto Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU v záležitosti přijetí přihlášky do navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) postupuje v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách takto:

Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-LOG Logopedie s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:

 • SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:

 • SZZ ze speciální pedagogiky, SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Studium ve výše uvedených navazujících magisterských programech vychází z bakalářské znalosti uvedených oborů, dále prohlubuje oblast logopedické a surdopedické diagnostiky a terapie ve všech věkových kategoriích.

Oborové přijímací zkoušky

Slovníček pojmů:

Dvouoborové studium

Spojení dvou oborů v rámci jednoho studia.

Kombinované studium

Forma studia, která nevyžaduje denní přítomnost na fakultě.

Mezifakultní studium

Spojení dvou oborů z různých fakult do jednoho studia.

TSP

Test studijních předpokladů.

OT

Oborový test.

IS MU

Informační systém Masarykovy univerzity.

Podpora TSP

e‑mail:

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Napište nám.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.