(Post)doktorandská škola PdF MU

Zapojte se do učící se komunity začínajících výzkumníků. Vyberte si z aktivit pečlivě vybraných právě pro Vás.

Záznam z otevření školy Prezentace ke stažení

 

Aktuality 

Pro koho? Komunita sobě

Cílovou skupinou jsou začínající výzkumníci, které chceme podpořit při jejich studijních i výzkumných aktivitách a v jejich síťování a sdílení. To znamená studenti doktorského studia postdoktorandi, tedy výzkumníci s čerstvým doktorským titulem. Výzkumníkům na počátku jejich akademické kariéry chceme poskytnout vhodnou oporu při přechodu k samostatné vědecké činnosti. Nezapomínáme ani na seniorní výzkumníky, neboť chceme propojovat vědeckou komunitu nejen mezioborově, ale i napříč fázemi profesní dráhy akademiků.

Zapojte se. Na studium nejste sami.

Profesor, sám se svým strojem a sklenkou vína, v šeru zakouřené kavárny. Těžko je něco dál od pravdy. Poznání je výsledkem společného úsilí.

Napříč obory

Aktivity jsou určené zájemcům napříč doktorskými studijními programy a svým mezioborovým přesahem vhodně doplňují a rozvíjejí kurikulum jednotlivých doktorských programů na PdF MUNI.

Pod záštitou proděkana

(Post)doktorandská škola je realizována pod odborným vedením proděkana pro výzkum a akademické záležitosti, prof. Tomáše Janíka.

Od charty ke konkrétním potřebám studentů

Konkrétní úlohou (Post)doktorandské školy je na základě empirických šetření, analýz relevantních dokumentů, požadavků Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků koncipovat vhodné nástroje a aktivity pro podporu Vás, začínajících výzkumníků. Vycházíme z Vašich potřeb a reflektujeme požadavky spojené s Vaším profesním přechodem směřujícím k samostatné vědecké práci.

Inspirace úspěšnými pracovišti

Inspirativními jsou pro nás přístupy jiných evropských univerzit k doktorskému vzdělávání, především pak v oblasti rozvíjení konceptu tzv. doctoral schools jako např. Doktorandská škola na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Slovensko), Graduiertenschule Universität Hamburg, Fakultät der Erziehungswissenschaften (Německo). Při koncipování (Post)doktorandské školy zohledňujeme nabídku stávajících rozvojových aktivit na celouniverzitní úrovni při MUNI PhD Academia organizovanou Odborem Výzkumu RMU, nabídku ostatních fakult a výzkumných institucí v rámci univerzity (např. CEITECu) a snažíme se na ně navazovat.

Pro zlepšení podmínek úspěšného doktorského studia v ČR

Rozvoj podpůrných aktivit pro doktorandy ve formě „doctoral schools“ jako nástroje ke zvýšení efektivity a kvality studia je i jednou z priorit Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021.

HR Excellence in Research Award

Realizace (Post)doktorandské školy je součástí implementace fakultní strategie HRS4R v návaznosti na HR Excellence in Research Award.

Doktorské programy na Pedagogické fakultě průběžně zlepšujeme 

O kvalitě doktorského studia se rozhoduje na místě činu, proto se přímo na fakultě zabýváme možnostmi jejího zvyšování. Svědčí o tom materiál, který byl předložen do širší diskuse.

Rozvíjíme školu společně

Podoba školy vychází z výzkumu potřeb začínajících výzkumníků na PdF, podněty a zpětnou vazbu ale sbíráme i nadále. Co bychom měli do školy zařadit? Co Vám chybí? Co bychom mohli zlepšit? 

Napište nám. Nasloucháme!

Mgr. Jana Veličková

Specialistka HR Award pro (Post)doktorandskou školu

telefon: 549 49 8403
e‑mail:

Informujeme a sdílíme

V rámci (Post)postdoktorandské školy také dbáme o sdílení informací o dění ve vědecké komunitě, zveme na zajímavá setkání, propagujeme odborné přednášky a konference, zprostředkováváme inzeráty o vypisovaných pozicích a dalších možnostech spolupráce. Sdílení informací probíhá formou pravidelných hromadných mailů doktorandům, v rámci oddílu aktivity a pozvánky v sekci doktorského studia na fakultním webu, na Facebooku (Post)doktorandské školy a samozřejmě zde na webu.

Facebook Skupina

Podporujeme komunitu doktorandů na fakultě 

Organizujeme Doktorandění - setkávání doktorandek a doktorandů studujících na Pedagogické fakultě MU.

Přípravujeme koncepci začínajících výzkumníků 

 

Metodologické workshopy

Každý semestr je nabízeno cca pět workshopů na různě zaměřená témata, které vedou expertní výzkumníci z Pedagogické fakulty, z ostatních fakult univerzity, či z jiných českých i zahraničních univerzit. Workshopy probíhají prezenčně v prostorách CVIDOSu nebo online v prostředí MS Teams.

7. - 9. října 2022 se poprvé uskuteční intenzivní metodologický víkend pro doktorandky a doktorandy z naší fakulty. Těžištěm budou aspekty kvalitativního práce s daty. Přihlašování probíhá do 30. září 2022. Více informací včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

Přehled workshopů na PS 2022 Přehled workshopů na JS 2022 Přehled workshopů na PS 2021 Přehled workshopů na JS 2021 Přehled workshopů na PS 2020 Přehled workshopů na JS 2020 Přehled workshopů na PS 2019 Přehled workshopů na JS 2019 Přehled workshopů na PS 2018

Přihlášení na workshopy zde

Celofakultní doktorandská konference

Konference doktorských studentů Pedagogické fakulty MU se tradičně koná jednou ročně, vždy v podzimním semestru. Pro studenty napříč programy a ročníky je to možnost setkat se a vyslechnout si, čím se ve svých disertačních výzkumech zabývají jejich kolegové. Vždy je poskytnut také prostor pro diskusi se zkušenými výzkumníky, kteří se konference rovněž účastní. Prezentující jsou na konferenci nominováni předsedy oborových rad jednotlivých doktorských programů. V letošním akademickém roce se konference uskuteční 8. 12. 2022.

Program konference 2022 Program konference 2021 Program konference 2020

Vyžádané odborné přednášky

Nedílnou součástí (Post)doktorandské školy jsou i vyžádané odborné přednášky domácích i zahraničních výzkumníků. Díky této příležitosti mají (nejen) začínající výzkumníci možnost se setkat s významnými experty ve svém oboru, a případně navázat kontakt pro účely konzultace svého disertačního výzkumu.

Předchozí 1 2 Další

Přehled přednášek na JS 2021

PhD Day PdF MU

6. 10. 2022 se uskuteční třetí ročník PhD Day PdF určený jak pro stávající doktorandy, tak pro zájemce o doktorské studium na PdF MU. Cílem informativního setkání je představení konceptu doktorského studia na Pedagogické fakultě MU a bližších informací k požadavkům přijímacího řízení, nabídce stipendijních programů a zahraničních výjezdů, služeb knihovny pro doktorandy a nabídky fakultních rozvojových aktivit pro PhD studenty v rámci (Post)doktorandské školy.

Akce je součástí celouniverzitní akce PhD Day MU organizované rektorátem MU, kterou tvoří fakultní část, zahrnující specifické informace, a celouniverzitní část, která cílí na doktorandy a uchazeče o doktorské studium na celé univerzitě.

PhD Day PdF MU 2022

Podpora v oblasti akademické angličtiny

Kurz angličtiny pro akademické účely

V rámci šetření při HR Award vzešel ze strany doktorandů požadavek na rozšíření podpory v oblasti rozvíjení cizojazyčných kompetencí, konkrétně akademické angličtiny. V návaznosti na toto zjištění byla prohloubena spolupráce s Centrem jazykového vzdělávání na PdF MU a v podzimního semestru 2020 byl všem doktorandům na fakultě zpřístupněn pravidelný prezenční kurz angličtiny pro akademické účely na úrovni C1. Přihlašování probíhá prostřednictvím informačního systému (název i kód kurzu se liší dle mateřského oboru doktoranda). Jednou za dva roky pořádáme rovněž semestrální bleanded-learningový kurz akademického psaní v angličtině. První ročník se uskutečnil na podzim 2020 a druhý ročník kurzu je naplánován na nadcházející podzimní semestr 2022. 

Zpět na menu

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.