Erasmus+ studijní pobyty

Student si vybírá pouze ze seznamu univerzit (Erasmus burzy), se kterými má PdF MU uzavřenou Erasmus smlouvu. Příslušnou univerzitu pro zahraniční pobyt si student vybírá zejména s ohledem na zaměření studijního oboru, který studuje na Pedagogické fakultě MU. 

Erasmus burza

Obecné informace

Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

ERASMUS ID kód Masarykovy univerzity je CZ BRNO05.

Nabídka studijních pobytů Erasmus+

Studijní pobyty mohou probíhat pouze v těchto programových zemích:

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko
 • Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie

Student si dále vybírá pouze ze seznamu univerzit (Erasmus burzy), se kterými má PdF MU uzavřenou Erasmus smlouvu. Příslušnou univerzitu pro zahraniční pobyt si student vybírá zejména s ohledem na zaměření studijního oboru, který studuje na PdF MU. V případě, že Vás zaujme zahraniční univerzita, která není primárně určena pro Váš studijní obor (v tabulce dle sloupce Field of Study at PdF MU), kontaktujte příslušného koordinátora smlouvy, který Vám sdělí, zda a za jakých podmínek je pro Vás výjezd možný. 

Student je na studijní pobyt nominován katedrou na základě výběrového řízení. Kritéria výběrového řízení si nastavuje každá katedra samostatně. Výběrové řízení organizuje pověřená osoba na katedře (Erasmus koordinátor).

Bez popisku

Nominace na studijní pobyty Erasmus+ probíhají v průběhu února na oba semestry následujícího akademického roku. V případě neobsazených míst v 1. kole může být v průběhu května vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení POUZE na studijní pobyty na jarní semestr následujícího akademického roku. 

Přihláška do výběrového řízení

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu, vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt/praktickou stáž ve výši 24 měsíců. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.

Podmínky účasti

 • Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi PdF MU a zahraniční institucí. Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců.
 • Student je vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení a v době výjezdu je zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia prezenční, kombinované či distanční formy studia.
 • Student je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole zapojené do programu Erasmus+.
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě/katedře, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit.
 • Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.
 • Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus.

Stipendium

Na studijní pobyt Erasmus+ obdrží student stipendium.

Výše stipendia do jednotlivých zemí je různá.

 • Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 • Výplatu stipendia zajišťuje Centrum zahraniční spolupráce MU na základě uzavřené finanční dohody. Stipendium bude převedeno na bankovní účet studenta zadaný v IS MUNI podle dohodnutých splátek. Finanční prostředky se vyplácejí na bankovní účty vedené v Kč u jakékoliv banky v ČR nebo v eurech u Komerční banky.
 • Do některých zemí je možné získat další podporu ze stipendijního programu Pedagogické fakulty MU Podpora mobilit v rámci programu Erasmus+.
 Podpora mobilit v rámci programu Erasmus+:
A) PODPORA ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH POBYTŮ V ZEMÍCH EVROPY

Měsíční částka stipendia*

Skupina zemí 1: 5 400 Kč
Skupina zemí 2: 4 000 Kč
Skupina zemí 3: 2 700 Kč
Skupina zemí 4: 1 400 Kč

Skupina zemí 1: Finsko, Švédsko, Dánsko, Island, Norsko, Spojené Království, Lichtenštejnsko

Skupina zemí 2: Belgie, Irsko, Francie, Rakousko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko

Skupina zemí 3: Itálie, Kypr, Malta, Řecko, Španělsko, Portugalsko 

Skupina zemí 4: Chorvatsko, Slovinsko, Turecko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko

___________________________________________

* Počet měsíců se vypočte podle vzorce, který se používá pro pobyty Erasmus: Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je grant na poslední měsíc vypočítán dle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí (s návazností na počáteční den 1. měsíce pobytu): 1 až 15 dnů: 1/2 finanční podpory na měsíc 16 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc.

B) PODPORA ZAHRANIČNÍCH STUDIJNÍCH POBYTŮ V ZEMÍCH EVROPY

Měsíční částka stipendia

Skupina zemí 1: 5 400 Kč
Skupina zemí 2: 2 700 Kč
Skupina zemí 3: 1 400 Kč

Skupina zemí 1: Dánsko, Irsko, Finsko, Švédsko, Spojené Království, Lichtenštejnsko, Norsko, Lucembursko, Island

Skupina zemí 2: Francie, Itálie, Rakousko, Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Kypr, Malta, Nizozemsko, Portugalsko

Skupina zemí 3: Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Turecko, Polsko, Chorvatsko, Rumunsko, Srbsko

Úprava studijních povinností v souvislosti s účastí na zahraničním pobytu

Dle směrnice děkana č. 4/2015 O individuálním studijním plánu studentů PdF při výjezdu do zahraničí je každému studentovi vyjíždějícímu na zahraniční studijní pobyt udělen individuální studijní plán (ISP). ISP je studentovi automaticky udělen poté, co před odjezdem splní povinnost zaevidovat studijní pobyt v Informačním systému MU (IS MU). Student, jemuž je udělen ISP, má před svým výjezdem do zahraničí právo se s vyučujícími zapsaných povinných a povinně volitelných předmětů dohodnout na své neúčasti na částech výuky s jinak povinnou docházkou.

Mobilitní program Erasmus+ vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (mimo absolventské stáže).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.