Den otevřených dveří

Pedagogické fakulty MU
23. 1. 2021 9:00-14:30

Letošní den otevřených dveří bude online, informace a program doplníme 20. 1. 2021

Facebook událost

Úvodní informace

Program dne otevřených dveří

  Přednáška o fakultě a o přijímacím řízení Program kateder Studentský oborový jarmark Dotazy k přijímacímu řízení a ke studiu na fakultě (Studijní oddělení PdF MU) Společný základ Jazyková příprava na PdF MU Ústřední knihovna PdF MU Možnosti studia v zahraničí (program Erasmus+, studia na partnerských univerzitách apod.) Představení studentské organizace Otevřeno
9:00 9:00–⁠9:30                
9:30   9:30–10:30   9:30–10:00 9:30–10:00        
10:00   10:00–11:00       10:00–10:30    
10:30     10:30–11:00   10:30–11:00   10:30–11:00  
11:00 11:00–11:30           11:00–11:30   11:00–11:30
11:30   11:30–12:30   11:30–12:00 11:30–12:00        
12:00   12:00–13:00       12:00–12:30    
12:30     12:30–13:00   12:30–13:00   12:30–13:00 12:30–13:00
13:00 13:00–13:30       13:00–13:30        
13:30   13:30–14:30 13:30–14:30            
14:00   14:00–14:30          

Celofakultní program

Studijní oddělení

online místnost - Blok 1 - 9:30-10:00 online místnost - Blok 2 - 10:30-11:00 online místnost - blok 3 - 11:30-12:00 online místnost - blok 4 - 12:30-13:00 online místnost - blok 5 - 14:00-14:30

Za studijní oddělení

Na co se můžete těšit?

Milé uchazečky a milí uchazeči, vítejte na studijním oddělení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Napadají vás v souvislosti s výběrem správného programu, s podáním přihlášky nebo s přijímacím řízení obecně dotazy organizačního či technického charakteru? Neváhejte vstoupit do prostor virtuální místnosti studijního oddělení. Na vaše otázky bude reagovat Petr Šimík, vedoucí oddělení. Setkání proběhne pětkrát denně v předem stanovených blocích. V prvních několika málo minutách Petr Šimík stručně představí poslání a činnost studijního oddělení, ale podstatnou část bloku bude věnovat vašim tématům.

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU

Odkaz na online místnost

Za Ústřední knihovnu Pedagogické fakulty MU 

Na co se můžete těšit?

Video prezentace představí moderní prostory Ústřední knihovny a nabídku služeb pro všechny její uživatele. Na chatu v MS Teams budeme mezi 10. - 13. hodinou připraveni zodpovědět veškeré dotazy. 

Program kateder

Katedra anglického jazyka a literatury

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Setkání s uchazeči se uskuteční online v aplikaci Zoom. V časech 9:30, 11:30 a 13:30 budou prezentovány informace o studiu anglického jazyka v bakalářském i magisterském studiu. Po prezentaci bude vždy prostor na diskuzi s vyučujícími katedry. Účastníci mohou do diskuze vstupovat přímo, pokud budou mít ve svém počítači mikrofon a kameru, případně mohou psát dotazy do chatovacího okénka.

Katedra českého jazyka a literatury

odkaz na online místnost

Katedru prezentují

Na co se můžete těšit?
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (bakalářský studijní program)

Studium je určeno všem, kteří se zajímají o literaturu a rádi čtou, chtějí důkladně poznat současnou češtinu i její historii a současně by rádi pracovali s dětmi a mladými lidmi. Studijní program vám nejen poskytne vzdělání nejen v základních disciplínách ze současné češtiny a v některých disciplínách z historického vývoje, v disciplínách literárněvědných. Seznámí vás též s různými vyučovacími metodami a umožní vám získat základní didaktické dovednosti, které můžete bezprostředně aplikovat při pedagogické praxi. Pedagogicko-psychologická disciplíny v průběhu celého studia a praxe ve 3. až 5. semestru vás připraví na profesi asistenta pedagoga. Absolvent oboru získá též kvalifikaci vychovatele v družině nebo v domově mládeže, jako instruktor ve střediscích volného času. Jako odborník vzdělaný v českém jazyce a literatuře může též pracovat jako redaktor, jazykový korektor, jako jazykový poradce v rozhlase a televizi, divadle apod.

Absolvent oboru je též připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia, které poskytuje kvalifikaci učitele českého jazyka pro základní školy.

Učitelství ČJ a literatury pro ZŠ a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem (navazující magisterský studijní program)

Cílem dvouletého jednooborového prezenčního studia, určeného absolventům bakalářského studia českého jazyka a literatury a oborů příbuzných na kterékoliv univerzitě v České republice, je připravit studenty teoreticky i prakticky na výuku českého jazyka a literatury nejen v běžných třídách základních škol, ale i v třídách jazykově a kulturně nehomogenních, tj. ve třídách se žáky, pro něž český jazyk není mateřským jazykem (žáci s odlišným mateřským jazykem).

Prostřednictvím profilových předmětů (jazykových i  literárních, včetně oborových didaktik a praxí) se studenti seznámí s  klíčovými tématy oboru a osvojí si klíčové kompetence a poznatky nezbytné pro práci ve třídách s žáky s OMJ.

Absolvent oboru je plně kvalifikován k  výkonu profese učitele českého jazyka a literatury na druhém stupni základní školy a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií, přičemž disponuje specializovanou profesní kompetencí pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem. Kromě toho se absolvent může uplatnit jako lektor, respektive kvalifikovaný pracovník center pro podporu integrace cizinců, jako učitel v krajanských centrech či na českých lektorátech v zahraničí, lektor jazykových škol nabízejících výuku češtiny pro cizince apod. Zájemci mohou pokračovat ve studiu v odpovídajících doktorských studijních programech.

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy (navazující magisterský studijní program)

Studium je určeno absolventům bakalářského studia českého jazyka a literatury a oborů příbuzných na kterékoliv univerzitě v České republice, kteří si chtějí prohloubit znalosti českého jazyka a literatury prohloubit o další znalosti z jazykových a literárních disciplín speciálních a současně mají zájem o učitelskou profesi, popř. o vědeckovýzkumnou práci v oboru nebo ve školské praxi. V průběhu pedagogické praxe v 1. až 3. semestru a v seminářích s praxí spojených student získá učitelské profesní kompetence nejen výukové, ale též dovednost plánování a evaluace výuky. Studenti též mají prostor pro reflexi a sdílení zkušeností z praxe.

Vedle kvalifikací získaných již absolvováním bakalářského studia poskytne navazující magisterský program absolventům plnou kvalifikaci učitele českého jazyka a literatury na základní škole a na nižším stupni víceletého gymnázia. Zájemci mohou pokračovat ve studiu v odpovídajících doktorských studijních programech.

Katedra francouzského jazyka a literatury

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

V časech 9:30, 11:30 a 13:30 budeme nabízet prezentaci katedry ve spolupráci se studenty naší katedry. Zájemci o studium francouzštiny, v sobotu se můžete těšit na setkání s vedoucí katedry i se zástupci studentů, kteří rádi zodpoví všechny Vaše dotazy a podělí se o své zkušenosti. Připravili jsme pro Vás prezentaci možností studia na naší katedře, a to jak u nás, tak v zahraničí. V 9:30, v 11:30 a ve 13:30 začínáme a těšíme se na viděnou a na slyšenou v naší online místnosti: LINK. Také na studentském jarmarku máme svou zástupkyni, tedy neváhejte a navštivte nás v hojném počtu.

Katedra hudební výchovy

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Zastáváte názor, že hudba má v životě člověka nezastupitelné místo? Máte rádi hudbu a současně práci s dětmi a mládeží? Chcete se v budoucnu stát kvalifikovaným učitelem/učitelkou hudební výchovy? Pak je tento virtuální prostor určen přímo Vám. Rádi Vám poskytneme informace k talentovým přijímacím zkouškám včetně možnosti jejich prominutí, studijním záležitostem, aktivitám katedry hudební výchovy. Očekáváme Vaše dotazy.

Katedra německého jazyka a literatury

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

1. Krátká katederní prezentace (max. 30 minut)

      a. Představení pracoviště

      b. Nabídka studijních programů

      c. Mechanismus a podmínky přijímacího řízení

      d. Informace o studiu (struktura, obsah, aktivity, studijní pobyty aj.)

2. Diskuse - prostor pro dotazy uchazečů (cca 30 minut podle potřeby) Katederní prezentaci vložíme do souborů týmu i do děkanátní složky.

Kód na přímý vstup do týmu (bez přihlašování): bp81gtj

Katedra občanské výchovy

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

V první části programu budou zájemcům detailně představeny katedrou nabízené studijní programy v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Účastníci budou seznámeni s cíli a obsahovou náplní těchto programů, zahrnující jednotlivé povinné a volitelné předměty (přednášky a semináře), s jejich strukturováním do příslušných semestrů, možnostmi uplatnění absolventů. Poté bude otevřen prostor pro otázky, na které budou odpovídat pedagogové, stávající studenti i absolventi. Následující části programu se zaměří na nabídku mimostudijních aktivit, např. možnosti stáží v zahraničí (program Erasmus +), účasti na studentských akcích pořádaných Studentskou oborovou radou OV nebo studentským spolkem Civitas. Účastníci budou mít také možnost získat elektronické verze vybraných publikací, jejichž autoři jsou členové katedry. Jednotlivá setkání budou začínat v časech: 9:30 hod., 11:30 hod. a 13:30 hod.

Materiály k nahlédnutí

Katedra pedagogiky

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Představení katedry bude spočívat v prezentaci čtyř témat, která dlouhodobě rozvíjíme. Vysvětlíme důležitost pedagogiky v práci učitele, propojení praxí s teoretickou přípravou na učitelství, představíme výzkum zaměřený na (ne)kázeň ve školách realizovaný díky umělé inteligenci.

Účastníci se mohou těšit na následující témata:
• Jak pedagogika pomáhá učitelům.
• Co se díky praxím naučím o učitelství.
• Jaká je budoucnost pedagogického výzkumu a jakou roli v něm hraje umělá inteligence
• Jak lze pracovat s kázní ve třídě.

Katedra primární pedagogiky

odkaz na online místnost

Katedru prezentují

Na co se můžete těšit?

Na Dni otevřených dveří 2021 vám představíme tři studijní programy a odpovíme na dotazy k nim: tříletý bakalářský program Učitelství pro mateřské školy, dvouletý navazující magisterský program Předškolní pedagogika a pětiletý magisterský program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Největší předností všech tří programů je jejich multioborovost! Studium vám umožní proniknout do různých vědních oborů, jakými jsou kromě pedagogiky a psychologie například sociologie, speciální pedagogika, český jazyk a literatura, matematika, přírodní vědy nebo tělesná, výtvarná či hudební výchova. Nedílnou součástí jsou praxe v každém semestru studia. Studium bakalářského programu Učitelství pro mateřské školy vám otevírá prostor k širokému uplatnění na trhu práce, od péče o děti raného věku v privátním sektoru, přes vzdělávání předškolních dětí ve veřejných institucích až k realizaci mimoškolních aktivit v neziskové sféře. Navazující magisterský program Předškolní pedagogika nabízí uplatnění ve vedení a koordinaci malých týmů v mateřských školách až po podporu rozvoje vědní disciplíny předškolní pedagogika na vysokých školách. Magisterský program Učitelství pro první stupeň základní školy nabízí potřebné znalosti i dovednosti k vybudování pevných základů ve všech oblastech školního vzdělávání žáků 1. – 5. ročníku ZŠ. Na žádném jiném stupni za sebou učitelé nevidí tolik práce, jako právě na prvním stupni základní školy.

Katedra psychologie

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Dr. Bartošová stručně představí strukturu studia, náplň a smysl jednotlivých povinných i nepovinných kurzů. V druhé části dostanou uchazeči prostor doptat se na aktuální otázky týkající se psychologie.

Katedra ruského jazyka a literatury

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Zajímá Vás ruština, ale nevíte, co všechno její studium obnáší? Nevíte, jaký je rozdíl mezi prezenční a kombinovanou formou studia? Chcete se dozvědět, kde se v Brně nachází knihovna s ruskojazyčnou literaturou a přístupem k ruským databázím novin a časopisů? Chcete se zeptat na možnosti zahraničních studijních stáží? A víte, že máme své výukové mobilní aplikace? Nebo máte další dotazy? Na všechny Vaše dotazy rádi odpoví vyučující katedry dne 23. 01. 2021 od 10:00 do 12:00 v MS Teams.

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

Den otevřených dveří je příležitostí pro setkávání s uchazečkami, uchazeči i širokou veřejností. Jako Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PED MUNI Vám rádi představíme nabízené bakalářské i navazující magisterské studijní programy, jejich předmětovou pestrost, průchod studiem, zaměření a možnosti specializace. Rádi s Vámi pohovoříme o spolupráci se školami a zařízeními, o propojování teorie s praxí, o tvorbě seminárních a závěrečných prací i o profilu absolventa a jeho velkém potenciálu pro uplatnění v pedagogickém a speciálněpedagogickém terénu. Společně s našimi studentkami a studenty, kteří budou sdílet své pohledy a zkušenosti ze studia, se budeme těšit na virtuální setkání s Vámi i na Vaše otázky.

Katedra technické a informační výchovy

odkaz na online místnost

Katedru prezentuje

Na co se můžete těšit?

V katedrálním programu budou představeny bakalářské a navazující magisterské obory Technická a informační výchova. Uchazečům budou poskytnuty informace o studiu, studovaných odborných předmětech a možnostech uplatnění. Součástí představení jsou i videa s ukázkami prostor Katedry technické a informační výchovy, ukázky práce v laboratořích, učebnách a s obráběcími stroji v dílnách. Na katedře zajišťujeme výuku i pro učitelství 1. stupně ZŠ a mateřských škol nebo volitelné předměty pro výuku práce s přírodním a technickým materiálem. Studenti absolvují pedagogické praxe a v rámci výuky odborných předmětů se účastní nejrůznějších exkurzí.

Prezentace z výuky
Studijní katalog

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

odkaz na online místnost

Katedru prezentují

Na co se můžete těšit?

V roce 2002, po vzniku Fakulty sportovních studií MU, byla na pedagogické fakultě ustavena nová katedra tělesné výchovy, která se podílela na přípravě učitelů/učitelek pro 1. stupeň základní školy a postupně rozšířila svoje zaměření i na tělesnou výchovu v učitelství pro mateřské školy, ve vychovatelství nebo v pedagogice volného času. V roce 2003 vznikla na Pedagogické fakultě MU katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, která byla v roce 2006 přejmenovaná na katedru výchovy ke zdraví. V roce 2016 se obě výše jmenované katedry sloučily do současné katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví s oddělením tělesné výchovy a oddělením výchovy ke zdraví. Oddělení tělesné výchovy se i nadále podílí na vzdělávání v programech učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, vychovatelství a pedagogika volného času. Oddělení výchovy ke zdraví zabezpečuje studium v bakalářském programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, v navazujícím magisterském programu Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy a podílí se také na přípravě učitelů/učitelek pro 1. stupeň základní školy a pro mateřské školy.

Katedra výtvarné výchovy

odkaz na online místnost

Webové stránky katedry

Katedru prezentují

Na co se můžete těšit?

Prezentace katedry, jejích studijních programů a prostor pro otázky a odpovědi

– Petr Kamenický, Jana Nedomová

video s anketou mezi studenty a absolventy KVV

Studentský oborový jarmark

Informace ke studiu na PdF MU (bakalářské prezenční studium)

telefon: 549 49 5423
e‑mail:

Informace ke studiu na PdF MU (kombinované bakalářské studium a navazující magisterské studium)

telefon: 549 49 3254
e‑mail:

Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.