Doktorské
studium

(Z)měňte s námi české vzdělávání

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě MU. Naleznete zde všechny důležité informace o jednotlivých studijních oborech a přijímacím řízení.

Co můžete studovat?

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Pedagogika – obor Pedagogika

Pedagogika

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naleznete zde konkrétní informace o oboru Pedagogika:

Standardní doba studia je 4 roky (u studentů, kteří zahájili studium po 1. 9. 2011), forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. - předseda oborové rady oboru Pedagogika.

 

Cíle programu

Cílem doktorského studijního programu je připravit studenty na vědeckou práci v oboru pedagogika, tj. poskytnou jim kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání relevantního nejen vzhledem k potřebám oboru, ale také k výzvám vzdělávací politiky a edukační praxe. Těžištěm je individuální vědecká příprava studentů spojená zejména se zpracováváním disertační práce. Důraz je kladen na zpracování disertační práce a na odbornou orientaci v oboru.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Pedagogika by měl disponovat:

 • hlubšími znalostmi ze základních i profilujících pedagogických disciplín,
 • hlubšími znalostmi a dovednostmi z metodologie pedagogického výzkumu,
 • dovednostmi projektovat a realizovat pedagogický výzkum, evaluovat jeho výsledky,
 • dovednostmi zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie, referátem na tuzemské i zahraniční konferenci,
 • dovednostmi spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Absolvent doktorského studijního programu Pedagogika je kompetentní pracovat na fakultách, kde jsou akreditovány pedagogicky zaměřené studijní programy (obory), na výzkumných a vývojových pracovištích, na nichž jsou řešeny pedagogické problémy s využitím vědecké metodologie, popř. i v manažerských funkcích na středních, popř. základních školách.

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

 • Absolvování magisterského studijního programu Pedagogika, popř. Specializace v pedagogice nebo oboru Učitelství (např. všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů pro SŠ apod.) doložené notářsky ověřenou kopií diplomu (v případě absolventů MU od r. 1999 není požadována notářsky ověřená kopie diplomu, neboť potřebné údaje jsou k dispozici
  v Informačním systému MU
 • Předložení návrhu tématu a projektu disertační práce s doporučením navrhovaného školitele.
 • Předložení soupisu publikovaných a nepublikovaných prací z oboru Pedagogika.
 • Úspěšně složená přijímací zkouška, která zahrnuje obhajobu projektu disertační práce, ústní zkoušku z pedagogiky a z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština).

Termín podání přihlášek:

 • 1.2. - 30.4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci prof. PhDr. Vlastimila Švece, CSc. nebo  prof. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed..předsedu oborové rady oboru Pedagogika.

Zájemci o doktorský studijní program Pedagogika se mohou přihlásit do předmětu SZ9MP_MDS Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium. Pro bližší informace o tomto předmětu kontaktujte prof. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed..

Termín přijímací řízení: 30.5.2019 od 9:00 (Poříčí 31, CVIDOS, zasedací místnost IVŠV, 5. podlaží)

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Hana Florková - florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30.4.:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí:
1. část - Metodologie
Rozprava nad projektem disertační práce s vymezením výzkumného problému, typu výzkumu, metod a technik výzkumu. Téma disertační práce i návrh školitele je nezbytné předem konzultovat s příslušnými garanty výzkumných oblastí.

2. část - Odborná rozprava
Odborná rozprava zjišťuje přehled uchazeče o současné odborné literatuře z oboru. Doporučená literatura je uvedena u specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory. Uchazeč zde prokazuje své znalosti širšího vědního základu oboru, seznámí komisi se svými publikovanými pracemi, pokud ještě nepublikoval, předloží diplomovou práci.

3. část - Zkouška ze světového jazyka
Při této zkoušce bude ověřováno porozumění odbornému cizojazyčnému textu (ve zvoleném jazyce) a zjišťovány dovednosti s tímto textem aktivně pracovat. Budou tedy vyžadovány praktické schopnosti číst odborný cizojazyčný text a diskutovat o jeho obsahu v cizím jazyce.


Hodnocení přijímací zkoušky:
Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a),  nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.
O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Education – obor Education - výuka v AJ

Education

This section is intended especially to applicants for admission to a doctoral degree study programmes at the Faculty of Education, Masaryk University.

The standard length of study is four years. Study modes: full-time or combined

Consultation on prospect doctoral thesis topics and supervisors are provided by: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. – the chairman of the doctoral board at the Faculty of Education, programme Education

 

Programme description

The aim of the doctoral study programme is to prepare students for scientific work in the field of education, i.e. to provide high quality scientific. The training is based on the great tradition of both domestic and foreign theoretical and empirical research relevant not only for the purpose of this scientific field, but also for the appeal of educational policy and practice. The focus is individual student scientific preparation primarily aimed at their doctoral thesis workout. Emphasis is given to doctoral thesis workout and professional orientation in the scientific field.

Learning Outcomes

 A graduate of the doctoral degree programme Education should have:

 • deep knowledge of both basic and profiled educational disciplines
 • deep knowledge and skills of methodology of educational research
 • skills in project management and educational research realisation and evaluation of its results
 • skills in presentation of results of their research to experts via essays published in reviewed journals (or journals with impact factor), or as a monograph or a presentation on domestic and foreign conferences
 • skills in cooperation with specialists from other domestic or foreign institutions

Graduates of the doctoral degree study programme Education are fully competent to work at other faculties, where there are accredited educational study programmes (fields); at research and developmental workplaces, where educational issues are solved using research methodologies; or on managerial positions at secondary, alternatively at primary schools.

Admission

Entry requirements

 • Master’s degree in Education, alternatively Specialization in education, or in Teaching (e.g. of general education subjects, of vocational subjects for high schools etc.), or their foreign equivalents
 • submission of own research proposal in English language, including reasoning of the proposal with recommendation of suggested supervisor, completed by agreement of supervision by suggested supervisor
 • active knowledge of English language at least on C1 level (according to CEFR) and knowledge of relevant terminology
 • the applicant must pass the entrance examination, which includes defence of the research proposal, oral examination from education, oral examination from another modern foreign language (German, French, Russian)

Tuition fee (according to § 58 par. 5 of the Higher Education Act): 2 000 EUR

Submission of application to studies:

 • 1 September 2016 – 30 November 2016 (for start in spring term 2017)
 • 1 February 2017 – 30 April 2017 (for start in autumn term 2017)

Entrance examination date: will be specified

Applications to studies must be submitted via IS MU (Information System of Masaryk University), i.e. electronically on the following web page: https://is.muni.cz/prihlaska

You must submit the following documents with your application (Mgr. Hana Florková - florkova@ped.muni.cz) until 5 December 2016 (for start in spring term 2017):

 1. a) certified diploma (see Recognition of Foreign Higher Education and Qualifications – General Information http://www.muni.cz/study/recognition/general?lang=en)
  b) academic CV
  c) overview of specialist activities in the field of doctoral degree programme; if applicable, a list of published papers, or papers accepted for publication
  d) research proposal (submitted with written agreement of the suggested supervisor with supervision over the research proposal, incl. his/her domestic institution)
  e) confirmation of teaching practice, if applicable.

Entrance examination comprises three parts:

 1. part – Methodology
  Discussion over the research proposal and specification of the research topic, type of research, methods, research techniques..
 2. part – Academic discussion
  Academic discussion tests the applicant’s overview of contemporary academic literature in given field of study. The applicant proves his/her broad knowledge of scientific base of the field. He/she will introduce his/her published papers to the board; in case he/she has not published a paper yet, he/ she will present his diploma thesis.
 3. part – Language test (German, French, Russian)
  In this test, the ability to communicate in academic language about the proposed research topic will be tested.


Evaluation of the entrance examination:
Each part of the entrance examination (methodology, academic discussion, language test) is evaluated in words: ‘pass’ or ‘fail’.

Based on these partial evaluations, the final result of the examination is decided: ‘pass’ or ‘fail’.

In case the applicant fails one part of the examination, the final result is ‘fail’.

The applicants, who pass the entrance examination, will be ranked by the committee based on the quality of academic discussion over the research proposal.

The dean of the faculty makes the final decision on acceptance to studies.

Pedagogika – obor Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. 

Standardní doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná.

 

Cíle programu

Smyslem studijního programu (oboru) je připravovat jeho absolventy na vědeckou práci v oboru. Těžištěm je individuální vědecká příprava studentů, především prohlubování jejich metodologických a oborových kompetencí, spojená zejména se zpracováváním disertační práce, důraz je kladen i na odbornou orientaci v oboru. Tuto přípravu doplňují povinné, metodologicky orientované předměty a disciplíny zaměřené na nové poznatky v základních pedagogických disciplínách. Povinně volitelné předměty umožňují, aby se student profiloval v souladu s osobním odborným zaměřením i zvoleným tématem disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika,  by měl disponovat:
hlubšími znalostmi ze základních i profilujících pedagogických disciplín,

 • hlubšími znalostmi a dovednostmi z metodologie pedagogického výzkumu,
 • dovednostmi projektovat a realizovat pedagogický výzkum, evaluovat jeho výsledky,
 • dovednostmi zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie, referátem na tuzemské i zahraniční konferenci,
 • dovednostmi (schopnostmi) spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Absolvent doktorského studijního programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika je kompetentní pracovat na fakultách, kde jsou akreditovány pedagogicky zaměřené studijní programy (obory), na výzkumných a vývojových pracovištích, na nichž jsou řešeny pedagogické problémy s využitím vědecké metodologie, popř. i v manažerských funkcích na středních, popř. základních školách. Cílem studijního oboru je připravit studenty na vědeckou práci v oboru sociální pedagogika, tj. poskytnout jim kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání.

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

 • Absolvování magisterského studijního programu Pedagogika, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Vychovatelství popř. Specializace v pedagogice nebo oboru Učitelství (např. všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů pro SŠ apod.), též programu příbuznému jako Psychologie, Sociální práce, Sociologie apod., doložené notářsky ověřenou kopií diplomu (v případě absolventů MU od r. 1999 není požadována notářsky ověřená kopie diplomu, neboť potřebné údaje jsou k dispozici v Informačním systému MU https://is.muni.cz/).
 • Předložení návrhu tématu a projektu disertační práce s doporučením navrhovaného školitele.
 • Předložení soupisu publikovaných a nepublikovaných prací z oboru Pedagogika nebo Sociální pedagogika.
 • Úspěšně složená přijímací zkouška, která zahrnuje obhajobu projektu disertační práce, ústní zkoušku z pedagogiky a z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, popř. ruština).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v rámci oboru – cca 1-3 pro každý akademický rok. Je závislý na kvalitě uchazečů v daném akademickém roce, kapacitě školitelů, aktuálními řešenými výzkumnými projekty atd.

Termín podání přihlášek:

 • 1.2. - 30.4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře sociální pedagogiky PdF MU.

Zájemci o doktorský studijní program Pedagogika se mohou přihlásit do předmětu SZ9MP_MDS Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium. Pro bližší informace o tomto předmětu kontaktujte prof. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed..

Termín přijímací řízení: 30.5.2019 od 9:00 (Poříčí 31, CVIDOS, zasedací místnost IVŠV, 5. podlaží)

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30. 4.:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí:

1. část - Metodologie
Rozprava nad projektem disertační práce s vymezením výzkumného problému, typu výzkumu, metod a technik výzkumu. Téma disertační práce i návrh školitele je nezbytné předem konzultovat s příslušnými garanty výzkumných oblastí.

2. část - Odborná rozprava
Odborná rozprava zjišťuje přehled uchazeče o současné odborné literatuře z oboru. Doporučená literatura je uvedena u specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory. Uchazeč zde prokazuje své znalosti širšího vědního základu oboru, seznámí komisi se svými publikovanými pracemi, pokud ještě nepublikoval, předloží diplomovou práci.

3. část - Zkouška ze světového jazyka
Při této zkoušce bude ověřováno porozumění odbornému cizojazyčnému textu (ve zvoleném jazyce) a zjišťovány dovednosti s tímto textem aktivně pracovat. Budou tedy vyžadovány praktické schopnosti číst odborný cizojazyčný text a diskutovat o jeho obsahu v cizím jazyce.

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a),  nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.
O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Obecné otázky sociální pedagogiky

Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin

Oblast pedagogiky volného času

Reprezentativní kvantitativní šetření v oblasti výchovy ve volném čase
Kvalitativní analýza neformálních edukativních aktivit, neformální aktivity dětí a mládeže ve volném čase, volný čas sociálně znevýhodněných skupin

Oblast multikulturní výchovy

Proces utváření postojů a předsudků ve školním prostředí
Vzdělávání dětí cizinců a problematika osvojování českého jazyka jako cizího jazyka
Diverzita školního prostředí v kontextu multikulturní výchovy

Oblast sociální patologie

Realizace výzkumu konkrétního sociálně pedagogického jevu, popř. rizikových forem chování u konkrétní sociální skupiny nebo jedince. Důraz na smysluplnost šetření, metodologickou stránku realizace a využitelnost pro další bádaní, cílenou intervenci nebo preventivní opatření ve zkoumané problematice.

Metodologicky orientované disertační práce

Analýza, tvorba a iniciace senzitivních metod zaměřených na sociálně pedagogické jevy, vývoj diagnostických nástrojů určených pro sociálně znevýhodněné skupiny, aplikace méně využívaných výzkumných strategií a metod v oblasti sociální pedagogiky.

Filologie – obor Jazyková a literární komunikace

Jazyková a literární komunikace

Tato sekce slouží pro studenty doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace. Naleznete zde konkrétní informace k tomuto oboru:

 • Jazyková a literární komunikaceTato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kterým nabízí informace o oboru Jazyková a literární komunikace.Charakteristika oboru Základní podmínkou přijetí do doktorského studia oboru Jazyková a literární komunikace je absolvování magisterského studijního programu se zaměřením na český jazyk nebo českou literaturu (například absolventi učitelského i neučitelského oborového studia českého jazyka a literatury, knihovnictví) a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.Uchazeč u přijímací zkoušky předloží návrh projektu disertační práce. Ten musí obsahovat stanovení výzkumného cíle, předběžné postupy jeho řešení a metody zpracování, časový harmonogram a výběrový seznam sekundární literatury. Součástí projektu je návrh na školitele a jeho souhlasu s vedením disertační práce (potvrzený podpisem v písemném zpracování projektu).Návrh témat prací vychází z výzkumného zaměření pracoviště a školitelů. Zahrnuje jazykovědnou i literárněvědnou sféru s přesahy ke komunikační praxi. Akceptována budou i témata navržená studentem DSP po domluvě se školitelem. Bližší informace poskytne doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (subrtova@ped.muni.cz).·         Současné hypokoristické podoby ženských křestních jmen (na základě materiálu Českého národního korpusu)·         Intertextové a interdisciplinární tendence současných textů publicistických (event. esejistických a reklamních)·         Aktuální metodologické problémy literární historiografie·         Specifika jazykové a literární komunikace u dětí s odlišným mateřským jazykem Termín a způsob podání přihlášekTermín přijímacího řízení: 14. 5. 2018 od 15:00 (pracovna doc. Šubrtové, Poříčí 7) Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Hana Florková – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30.4.b)    prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999. Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterském studijním programu dokládat. Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,d)    přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění, Studijní předměty zahrnují obecnou přípravu na vědeckou práci (povinné předměty Edukační teorie a filozofie jazyka, Cizí jazyk v odborné komunikaci, Příprava disertační práce, Odborná orientace v oboru), metodologii jazykovědného a literárněvědného výzkumu (povinně volitelné předměty Metodologie jazykovědného výzkumu, Metodologie literárněvědného výzkumu), oborové předměty (Teorie komunikace a výstavba komunikátu, Dynamika českého jazyka v synchronním a diachronním pohledu, Kapitoly z literární komunikace se zaměřením na literární teorii) a profilační předměty (volitelné předměty Média a mediální komunikace, Aktuální otázky pomezních lingvistických disciplín).Ke studijním povinnostem patří aktivity směřující k rozvoji studentových akademických dovedností: publikační činnost (v průběhu studia minimálně čtyři publikační výstupy, z toho minimálně jedna studie publikovaná v časopise zařazeném do databáze WoS ISI, SCOPUS, ERIH či do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR), aktivní účast na konferencích, výuková činnost v souvislosti s tématem disertační práce (výuková činnost může být realizována i jako kooperovaná výuka se školitelem; u studentů kombinované formy studia ji lze nahradit přednáškami či workshopy pro studenty nebo odbornou veřejnost, nebo spoluprací při tvorbě studijních opor).Státní doktorská zkouškaSeznam školitelů:
 • doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
  doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
  doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
 • Státní doktorská zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce. Organizace a průběh SDZ se řídí Studijním a zkušebním řádem MU – viz http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations
 • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP), který student připravuje společně se školitelem a který je poté schválen oborovou radou.
 • Studijní předměty a průběh studia
 • e)   projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce).
 • c)    životopis,
 • a)    úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) – platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
 • Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska
 • Termín podání přihlášek pro zahájení studia od podzimního semestru: 1. 2. – 30. 4. příslušného akademického roku
 • ·         Podoby jazykové komunikace dětí ve školním prostředí
 • ·         Interkulturní aspekty literatury pro děti a mládež v 21. století
 • ·         Výzkum současné české literatury šířené digitálními médii
 • ·         Vývojové tendence výrazových prostředků současné žurnalistiky
 • ·         Exonyma v deklinačním systému češtiny (na základě televizních / rozhlasových pořadů)
 • Návrhy a příklady témat disertačních prací:
 • Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru (vedeného v českém jazyce) a jejím cílem je ověřit odbornou úroveň uchazeče, jeho zájem o obor i jeho předpoklady pro vědeckou práci.
 • Přijímací řízení
 • Studijní obor rozvíjí další odborné vzdělávání absolventů vysokoškolského magisterského studia se zaměřením na vědní obory český jazyk a česká literatura. Absolvent doktorského studia je odborníkem na vybranou problematiku týkající se současné jazykové nebo literární komunikace, případně na další předměty humanitního zaměření související s jazykovědnou nebo literárněvědnou bohemistikou.

 

Speciální pedagogika – obor Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Standardní doba studia jsou 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: prof. PhDr. Marie Vítková,CSc. - vedoucí katedry speciální pedagogiky

Cíle programu

Připravit vědecké pracovníky erudované pro výzkumnou a odbornou činnost v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii, psychopedii, somatopedii, oftalmopedie, etopedii nebo specifické poruchy učení. Při koncipování studijního programu realizovaném na PdF MU v Brně jsme brali na zřetel jak současné trendy v edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v zahraničí, tak současné možnosti integrace dětí/žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů škol a školských zařízení, zajištěné legislativně v České republice postupně od roku 1991 s vyvrcholením v roce 2004, kdy vyšel nový školský zákon ( 561/2004 Sb.).V této souvislosti jsme počítali s tím, jak se ukázalo v průběhu realizace programů v posledních letech, tak oprávněně, že se zvýší poptávka po učitelích se speciálně pedagogickou kvalifikací, kteří budou schopni diagnostikovat a odhalovat schopnosti a předpoklady svých žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhat jim překonat řadu úskalí, která jsou skrytá za jejich handicapem, a významně tak podpořit optimální rozvoj jejich osobnosti (srov. zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.).K přípravě takto připravených učitelů základních a středních škol je však potřeba většího počtu vysokoškolských učitelů, kteří se na jejich vzdělání podílejí. To byl jeden z důvodů, proč je třeba doktorského studijního programu oboru speciální pedagogika, druhým důvodem byl pak požadavek realizovat vědecko-výzkumnou činnost v oblasti integrace/inkluze dětí/žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou nelze uskutečňovat bez vysoce erudovaných odborných pracovníků.

Profil absolventa

Snahou je připravit vysoce kvalifikované odborníky pro jejich další působení na vysoké škole nebo na vědecko-výzkumných pracovištích u nás i v zahraničí.

Studovaný program / obor speciální pedagogiky pojímáme interdisciplinárně a při jeho realizaci spolupracujeme velmi úzce nejen s katedrami na PdF MU (pedagogika, psychologie, filozofie, ad.), ale i s dalšími fakultami a pracovišti MU. Především se jedná o společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno – pracoviště dětské medicíny, mezi která patří zejména Klinika dětské otorhinolaryngologie (prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.), kde pro výuku logopedie byla vybudovaná s podporou grantového projektu z FRVŠ společná výuková laboratoř poruch sluchu, hlasu a řeči. Výuka oftalmopedie zabývající se vadami zraku probíhá na Dětské oční klinice (prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc). Dalším stěžejním oborem pro většinu speciálně pedagogických disciplin je neurologie, která je garantovaná na Klinice dětské neurologie (doc. MUDr. Hana Ošlejšková. Ph.D.) a odborníkem z praxe doc. MUDr. Radomírem Šlapalem, CSc. (do března 2005 přednosta Kliniky dětské neurologie  v Brně).

Tento trend mezioborové spolupráce podporujeme v doktorském studiu i nadále, jak je patrné ze studijního programu, i ze složení navržené oborové rady a ze skladby vyučujících k zabezpečení studijního programu Speciální pedagogika, studijního oboru Speciální pedagogika, Speciál Education a Sonderpädagogik.

Úzkou spolupráci máme i s dalšími vysokými školami, kde se studuje obor speciální pedagogika.Zejména se jedná o Pedagogickou fakultu UK v Praze a UP v Olomouci, kde v obou oborových radách speciální pedagogiky působí jako člen prof. PhDr. Marie Vítková, CSc, vedoucí katedry speciální pedagogiky PdF MU, rovněž však intenzivně spolupracujeme s nově vzniklými katedrami speciální pedagogiky na PdF Ostravské univerzity a Hradecké univerzity. Kromě toho je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. členem Vědecké rady PdF UK, PdF OU, PdF MU a FSpS MU.

 

Vyzvednout je třeba dlouhodobou spolupráci s odbornou praxí u nás i v zahraničí, kam každý semestr odjíždí cca 15 - 25 studentů včetně doktorandů na několikaměsíční praxi (Německo od r. 1995, Finsko od r. 1998, Francie od r. 2000), stejně tak s univerzitami v Rakousku, Německu, Finsku, Velké Británii, Polsku, Slovensku a v dalších zemích. Jako příklad spolupráce můžeme uvést reciproční přednášky, účast na publikacích, výměnu odborné literatury, společné www stránky (Německo, Rakousko), společné mezinárodní projekty (Aktion, Rakousko, Leonardo da Vinci, Velká Británie, ERASMUS, Německo, SOCRATES, Finsko, Norsko, Německo a Maďarsko, EQUAL Rakousko, Německo a Holandsko ad.).

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

 • Titul magistr (nebo PaedDr., PhDr.) v oboru: speciální pedagogika s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky
 • Vysokoškolská učitelská kvalifikace nebo jiné vysokoškolské studium magisterského stupně doplněné rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky nebo jiné vysokoškolské magisterské studium, které je v souladu s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky
 • Úspěšné vykonání přijímací zkoušky
 • Předpoklady pro vědeckou práci doložené účastí na výzkumu, aktivním vystoupením na vědeckých konferencích, odbornou publikační činností, stáží v zahraničí apod.
 • Znalost jednoho cizího jazyka

   

Termín podání přihlášek

 • 1.2. - 30.4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru.

Termín přijímací řízení: 4.6.2019 v 9:00 (Poříčí 31, CVIDOS, zasedací místnost IVIV, 4. patro)

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Součástí e-přihlášky je název tématu česky i anglicky a jméno školitele.

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30.4.:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška - požadavky:

 1. Předložit soupis publikovaných prací, aktivních vystoupení na vědeckých konferencích, stáží v zahraničí apod.
 2. Předložit diplomovou práci
 3. Předložit soupis prostudované literatury ze speciální pedagogiky a příbuzných oborů (pedagogika, psychologie, medicínské obory)
 4. Ve vědecké rozpravě prokázat odborný přehled v oboru speciální pedagogika a v jejich hraničních disciplínách
 5. Blíže specifikovat okruh osobního odborného zájmu z vybrané speciálně pedagogické disciplíny
 6. Prezentovat výzkumný projekt disertační práce a prokázat znalost metodologie ve vztahu k prezentovanému projektu
 7. Prokázat znalost jednoho světového jazyka dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny

 Hodnocení přijímací zkoušky:

 

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.

O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Sonderpädagogik – obor Sonderpädagogik - výuka v NJ

Sonderpädagogik

Dieser Abschnitt ist in erster Linie Bewerber für ein Promotionsstudium an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. Hier finden Sie spezifische Informationen über den Bereich der Sonderpädogogik.

Konsultation über mögliche Themen der Dissertationen und potentielle Ausbilder bietet prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Leiter des Department of Special Education

 

Ziele des Programms

Bereiten sachkundige Wissenschaftler für Forschung und berufliche Tätigkeit im Bereich der Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt Logopädie, surdopaedie, psychopaedie, somatopedie, oftalmopedie, ethopedie oder spezifische Lernschwierigkeiten. Bei der Gestaltung des Studienprogramms im PdF-MU in Brno unternommen, berücksichtigen wir sowohl die aktuellen Trends in der Ausbildung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Ausland und aktuelle Möglichkeiten der Integration von Kindern / Schüler / Studenten mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen und schulischen Einrichtungen, treffen legislative in der Tschechischen Republik allmählich seit 1991, mit dem Höhepunkt im Jahr 2004 mit der Veröffentlichung des neuen Education Act (561/2004 Coll.). Daher haben wir berechnet, wie gezeigt, bei der Umsetzung von Programmen in den letzten Jahren zu Recht, dass die Nachfrage nach Lehrern mit besonderen pädagogischen Qualifikationen, die in der Lage sein zu diagnostizieren und zu erkennen Fähigkeiten und Annahmen ihrer Schüler, einschließlich der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, um ihnen zu helfen eine Reihe von Schwierigkeiten, die hinter ihr Handicap verborgen sind, und deutlich unterstützt die optimale Entwicklung ihrer Persönlichkeit (Gesetz über Lehrer 563/2004Sb.). Wie folgt hergestellt Lehrer in Grundschulen und weiterführenden Schulen vorzubereiten, aber je größer die Zahl der Hochschullehrer, die in ihrer Ausbildung beteiligt sind. Es war einer der Gründe, warum wir Doktoratsstudiums spezielle Ausbildung, ist der zweite Grund die Forderung der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der Integration / Inklusion von Kindern / Schüler / Studenten mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die nicht ohne gut ausgebildete Fachleute ausgeübt werden kann umzusetzen.

Graduate-Profil

Ziel ist es, hoch qualifizierte Fachkräfte für ihre weiteren Maßnahmen in der Schule oder wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen im In-und Ausland vorzubereiten.

Studierte Programm / Bereich der Sonderpädagogik umfasst die interdisziplinäre und Zusammenarbeit bei seiner Umsetzung sehr eng nicht nur mit den Abteilungen der Fakultät für Bildungswissenschaften (Pädagogik, Psychologie, Philosophie, etc.)., aber auch andere MU Fakultäten. Vor allem ist es eine spezialisierte Arbeitsplatz MU School of Medicine, die vor allem HNO-Klinik des Kinderspitals und der Abteilung für HNO-MU (Prof. MUDr. Ivo Šlapák,CSc), wo für den Unterricht Logopädie mit Unterstützung des Ministeriums für Bildung Förderprojekt gebaut gemeinsames Lernen im Labor von Hörstörungen zählen , Stimm-und Sprachstörungen. Teaching oftalmopedie Umgang mit Low-Vision ist die Augenklinik am Kinderkrankenhaus und Department of Ophthalmology MU (Prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc). Ein weiterer wichtiger Bereich der Sonderpädagogik für die Mehrheit der Disziplinen Neurologie, die in der klinischen Kinderneurologie Abteilung FDN (doc. MUDr. Hana Ošlejšková. Ph.D.) und Praktiker doc.MUDr.Radomír Šlapal,CSc. (Bis März 2005 Leiter der Neuropädiatrie FDN in Brno)  garantiert ist.

Dieser Trend unterstützt die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Doktoratsstudien fortsetzen, wie sich aus dem Studiengang, sowie die Zusammensetzung vorgeschlagen Fachbereichsrat und Lehrer der Zusammensetzung, um die Special Education Studiengang zu schützen, Fachrichtung Heilpädagogik und Sonderpädagogik.

Wir haben eine enge Kooperation mit anderen Universitäten, wo das Feld von speziellen Studien Pedagogik.Besonders ist eine Fakultät für Erziehungswissenschaft, der Karls-Universität in Prag und Palacký-Universität in Olomouc, wo in beiden akademischen Gremien der Heilpädagogik arbeitet als prof. PhDr. Marie Vítková,CSc, Department of Special Education Fakultät für Erziehungswissenschaft, sondern auch die Zusammenarbeit mit den neu geschaffenen Lehrstuhl für Sonderpädagogik an der Fakultät der Universität Ostrava, Hradec University. Darüber hinaus ist die prof. PhDr. Marie Vítková,CSc. Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Fakultät für Erziehungswissenschaft PdF UK,PdF OU,PdF MU und FSpS MU.

Pick-up muss eine langfristige Zusammenarbeit mit Berufserfahrung im In-und Ausland, wo jedes Semester lässt etwa 15 bis 25 Studenten, darunter Doktoranden zu üben mehrere Monate (Deutschland seit 1995, Finnland seit 1998, Frankreich seit 2000) sein, als auch mit Universitäten in Österreich, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Polen, der Slowakischen Republik und anderen Ländern. Als Beispiel können wir zitieren gegenseitige Zusammenarbeit Vorträge, Teilnahme an Publikationen, Austausch von Literatur, eine gemeinsame Website (Deutschland, Österreich), gemeinsame internationale Projekte (Aktion, Österreich, Leonardo da Vinci, United Kingdom, ERASMUS, Deutschland, SOCRATES, Finnland, Norwegen, Deutschland und Ungarn, EQUAL Österreich, Deutschland und die Niederlande, etc.).

Admissions

Einreisebestimmungen

 • Master-Abschluss (oder PaedDr.,PhDr.) in Bereich der Sonderpädagogik mit einem interdisziplinären Konzept Studien in Special Education
 • Höhere Bildung Lehrbefähigung oder anderen Hochschulen Ausbau eines Master-Abschluss studieren spezielle Ausbildung oder anderen universitären Master-Abschluss, die im Einklang mit dem Konzept der interdisziplinären Studien in Special Education ist abgeschlossen
 • Erfolgreicher Abschluss der Aufnahmeprüfungen
 • Voraussetzungen für die Forschungsarbeit durch die Teilnahme an Forschung, aktive Leistung bei wissenschaftlichen Konferenzen, Fachpublikationen, Praktika im Ausland, etc. unterstützt
 • Kenntnisse einer Fremdsprache

Bewerbungsschluss

 • 01.9 2016 - 30.11.2016 - zu beginnen, ab Frühjahr 2017 Semester studieren
 • 01.2.2017 - 30.4.2017 - zu starten, ab Herbst 2017 Semester studieren

Vor Einreichung wird empfohlen, die Abteilung des Feldes zu konsultieren.

Der Begriff Zulassung

 • Januar 2017 (noch nicht bestätigt) - zum Starten von Frühjahrssemester 2017 studieren
 • Mai-Juni 2017 (noch nicht bestätigt) - zum Starten, um ab Herbst Semester 2017 zu studieren

Bewerbungsformular kann nur durch IS MU eingereicht werden, elektronisch unter: https://is.muni.cz/prihlaska

Teil der E-Anwendungen ist das Thema Namen in Tschechisch und Englisch, und der Name des Ausbilders.

Angaben der Antrag auf Zulassung Verfahren, das in schriftlicher Form an die Abteilung für Wissenschaft, Forschung und Außenbeziehungen MU werden müssen spätestens 5. 5. 2015 gesendet:
a) beglaubigte Kopien von Dokumenten auf einem Master-Studiengang (Master, Diplom-Bescheinigung über die staatliche Prüfung oder. Diploma Supplement), außer für ein Studium an MU nach 1.Januar 1999 abgeschlossen. Diejenigen, die derzeit endet Masters Grad, wenn sie angenommen werden, belegen, dass die staatlichen Prüfungen und Verteidigung einer Dissertation an der neuesten für die Registrierung,
b) Lebenslauf,
c) eine Zusammenfassung des Antragstellers beruflichen Tätigkeit auf dem Gebiet des Doktoratsstudiums, eine Liste der veröffentlichten Ergebnisse sind. Ergebnisse zur Veröffentlichung angenommen
d) Projekt Dissertation
e) einen Vorschlag für Ausbilder und schriftlich seine Zustimmung zu dem vorgelegten Projekt Dissertation mit dieser Funktion, die die Institution, an der sie tätig sind,
f) Hinweise auf eine Unterrichtspraxis,
g) Weitere Informationen: Spezifikation der Fremdsprache an der Aufnahmeprüfung

Aufnahmeprüfung - Anforderungen:

 1. Eine Liste der veröffentlichten Werke von Präsentationen auf wissenschaftlichen Konferenzen, Praktika im Ausland, etc.
  2. Senden einer Diplomarbeit
  3. Senden eine Bestandsaufnahme der Literatur spezielle Ausbildung und verwandten Disziplinen (Pädagogik, Psychologie und Medizin)
  4. In der wissenschaftlichen Debatte zu demonstrieren technischen Überblick im Bereich der Sonderpädagogik und ihre Grenze Disziplinen
  5. Um den Bereich der persönlichen beruflichen Interesse an der ausgewählten Disziplin der Sonderpädagogik geben
  6. Vorliegende Forschungsprojekt Dissertation und zeigen Kenntnisse der Methodik in Bezug auf das vorgestellte Projekt
  7. Nachweisliche Kenntnisse einer Fremdsprache Wahl der Deutsch, Englisch, Französisch oder Russisch

Bewertung Aufnahmeprüfung:

Jeder Teil der Aufnahmeprüfung (Debatte über das Projekt zu erwarten Dissertation auf dem Gebiet der professionellen Diskussion und Prüfung in einer Fremdsprache) mit den Worten: "gelang es, oder nicht ".

Basierend auf partielle Auswertung bietet Gesamtergebnis Zulassungsprüfung und Grafiken "gelungen oder nicht."

Wenn ein Kandidat in jedem Teil der Prüfung nicht bestanden hat, "nicht" seine Gesamteinschätzung Aufnahmeprüfung.

Für Kandidaten mit "gelang es", um von der Kommission auf der Ebene der Debatte über das Projekt basiert vorweggenommen Dissertation.

Die Zulassung der Bewerber in das Promotionsprogramm durch den Dekan der Fakultät zu studieren.

Special education – obor Special Education - výuka v AJ

Speciální pedagogika

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. 

Standardní doba studia jsou 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: prof. PhDr. Marie Vítková,CSc. - vedoucí katedry speciální pedagogiky

 

Cíle programu

Připravit vědecké pracovníky erudované pro výzkumnou a odbornou činnost v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii, psychopedii, somatopedii, oftalmopedie, etopedii nebo specifické poruchy učení. Při koncipování studijního programu realizovaném na PdF MU v Brně jsme brali na zřetel jak současné trendy v edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v zahraničí, tak současné možnosti integrace dětí/žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů škol a školských zařízení, zajištěné legislativně v České republice postupně od roku 1991 s vyvrcholením v roce 2004, kdy vyšel nový školský zákon ( 561/2004 Sb.).V této souvislosti jsme počítali s tím, jak se ukázalo v průběhu realizace programů v posledních letech, tak oprávněně, že se zvýší poptávka po učitelích se speciálně pedagogickou kvalifikací, kteří budou schopni diagnostikovat a odhalovat schopnosti a předpoklady svých žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhat jim překonat řadu úskalí, která jsou skrytá za jejich handicapem, a významně tak podpořit optimální rozvoj jejich osobnosti (srov. zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.).K přípravě takto připravených učitelů základních a středních škol je však potřeba většího počtu vysokoškolských učitelů, kteří se na jejich vzdělání podílejí. To byl jeden z důvodů, proč je třeba doktorského studijního programu oboru speciální pedagogika, druhým důvodem byl pak požadavek realizovat vědecko-výzkumnou činnost v oblasti integrace/inkluze dětí/žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou nelze uskutečňovat bez vysoce erudovaných odborných pracovníků.

Profil absolventa

Snahou je připravit vysoce kvalifikované odborníky pro jejich další působení na vysoké škole nebo na vědecko-výzkumných pracovištích u nás i v zahraničí.

Studovaný program / obor speciální pedagogiky pojímáme interdisciplinárně a při jeho realizaci spolupracujeme velmi úzce nejen s katedrami na PdF MU (pedagogika, psychologie, filozofie, ad.), ale i s dalšími fakultami a pracovišti MU. Především se jedná o společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno – pracoviště dětské medicíny, mezi která patří zejména Klinika dětské otorhinolaryngologie (prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.), kde pro výuku logopedie byla vybudovaná s podporou grantového projektu z FRVŠ společná výuková laboratoř poruch sluchu, hlasu a řeči. Výuka oftalmopedie zabývající se vadami zraku probíhá na Dětské oční klinice (prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc). Dalším stěžejním oborem pro většinu speciálně pedagogických disciplin je neurologie, která je garantovaná na Klinice dětské neurologie (doc. MUDr. Hana Ošlejšková. Ph.D.) a odborníkem z praxe doc. MUDr. Radomírem Šlapalem, CSc. (do března 2005 přednosta Kliniky dětské neurologie  v Brně).

Tento trend mezioborové spolupráce podporujeme v doktorském studiu i nadále, jak je patrné ze studijního programu, i ze složení navržené oborové rady a ze skladby vyučujících k zabezpečení studijního programu Speciální pedagogika, studijního oboru Speciální pedagogika, Speciál Education a Sonderpädagogik.

Úzkou spolupráci máme i s dalšími vysokými školami, kde se studuje obor speciální pedagogika.Zejména se jedná o Pedagogickou fakultu UK v Praze a UP v Olomouci, kde v obou oborových radách speciální pedagogiky působí jako člen prof. PhDr. Marie Vítková, CSc, vedoucí katedry speciální pedagogiky PdF MU, rovněž však intenzivně spolupracujeme s nově vzniklými katedrami speciální pedagogiky na PdF Ostravské univerzity a Hradecké univerzity. Kromě toho je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. členem Vědecké rady PdF UK, PdF OU, PdF MU a FSpS MU.

 

Vyzvednout je třeba dlouhodobou spolupráci s odbornou praxí u nás i v zahraničí, kam každý semestr odjíždí cca 15 - 25 studentů včetně doktorandů na několikaměsíční praxi (Německo od r. 1995, Finsko od r. 1998, Francie od r. 2000), stejně tak s univerzitami v Rakousku, Německu, Finsku, Velké Británii, Polsku, Slovensku a v dalších zemích. Jako příklad spolupráce můžeme uvést reciproční přednášky, účast na publikacích, výměnu odborné literatury, společné www stránky (Německo, Rakousko), společné mezinárodní projekty (Aktion, Rakousko, Leonardo da Vinci, Velká Británie, ERASMUS, Německo, SOCRATES, Finsko, Norsko, Německo a Maďarsko, EQUAL Rakousko, Německo a Holandsko ad.).

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

 • Titul magistr (nebo PaedDr., PhDr.) v oboru: speciální pedagogika s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky
 • Vysokoškolská učitelská kvalifikace nebo jiné vysokoškolské studium magisterského stupně doplněné rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky nebo jiné vysokoškolské magisterské studium, které je v souladu s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky
 • Úspěšné vykonání přijímací zkoušky
 • Předpoklady pro vědeckou práci doložené účastí na výzkumu, aktivním vystoupením na vědeckých konferencích, odbornou publikační činností, stáží v zahraničí apod.
 • Znalost jednoho cizího jazyka

   

Termín podání přihlášek

 • 1.2. - 30.4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru.

Termín přijímací řízení: 4.6.2019 v 9:00 (Poříčí 31, CVIDOS, zasedací místnost IVIV, 4. patro)

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Součástí e-přihlášky je název tématu česky i anglicky a jméno školitele.

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30.4.:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška - požadavky:

 1. Předložit soupis publikovaných prací, aktivních vystoupení na vědeckých konferencích, stáží v zahraničí apod.
 2. Předložit diplomovou práci
 3. Předložit soupis prostudované literatury ze speciální pedagogiky a příbuzných oborů (pedagogika, psychologie, medicínské obory)
 4. Ve vědecké rozpravě prokázat odborný přehled v oboru speciální pedagogika a v jejich hraničních disciplínách
 5. Blíže specifikovat okruh osobního odborného zájmu z vybrané speciálně pedagogické disciplíny
 6. Prezentovat výzkumný projekt disertační práce a prokázat znalost metodologie ve vztahu k prezentovanému projektu
 7. Prokázat znalost jednoho světového jazyka dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny

 Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.

O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Specializace v pedagogice – obor Hudební teorie a pedagogika

Hudební teorie a pedagogika

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. 

Standardní doba studia je 3 roky, forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: prof. Michal Košut, Ph.D. nebo doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.  - katedra hudební výchovy

Cíle programu

Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika vytváří předpoklady pro hlubší odborné zaměření absolventů v práci na středních a vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury.

Profil absolventa

Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika vytváří předpoklady pro hlubší odborné zaměření absolventů v práci na středních a vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury.

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

 • Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu příslušného nebo příbuzného oboru. Tuto podmínku musí uchazeč splnit nejpozději k datu zápisu do studia v doktorském studijním programu.
 • Předložení teze disertační práce. Teze budou zahrnovat téma disertační práce (prodiskutované a podepsané školitelem).
 • Předložení přehledu dosavadní publikační činnosti, která vypovídá o odborné profilaci uchazeče a specifický zájem o obor.

Termín podání přihlášek:

 • 1.2. - 30.4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru.

Termín přijímací řízení24.6.2019 (zasedací místnost děkanátu PdF MU, budova Poříčí 7)

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese https://is.muni.cz/prihlaska

Součástí e-přihlášky je název tématu česky i anglicky a jméno školitele.

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30. 4.:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška - požadavky:

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru před přijímací komisí, která zjišťuje odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče. Uchazeč skládá vstupní zkoušku z odborného zaměření podle vybraného tématu budoucí doktorské práce (metodologie, odborná rozprava) a zkoušku z alespoň jednoho světového jazyka (dle výběru AJ, NJ, FJ, RJ).

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.

O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Specializace v pedagogice – obor Didaktika geografie

Didaktika geografie

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naleznete zde konkrétní informace o oboru Didaktika geografie:

Standardní doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná.

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. – předseda oborové rady oboru Didaktika geografie.

Cíle programu

Doktorský studijní obor Didaktika geografie si klade za cíl přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků vědecky pracujících v oboru Didaktika geografie a v souvisejících oborech. Koncepce navrženého doktorského studijního oboru se opírá o tři základní oblasti: výzkum, teorii a praxi. Prioritně přitom vychází z potřeby institucionalizovat a systemizovat teorii a výzkum v rovině oborově didaktické. Vedle toho sleduje i cíle obecnějšího rázu, a to zejména potřebu podpořit utváření společného teoretického zázemí oborových didaktik jako kvalitativně nového přístupu k (obecně) didaktickému myšlení a rovněž přispět svým dílem k probíhající profesionalizaci učitelství na všech stupních škol. Z pohledu PdF MU jde zejména o provázanost vzdělávání pro učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Těžištěm je individuální vědecká příprava studentů spojená zejména se zpracováváním disertační práce. Důraz je kladen na zpracování disertační práce a na odbornou orientaci v oboru.

Cílem studijního oboru Didaktika geografie je poskytnout badatelům, případně expertům pro rozhodovací sféru (tj. tvůrcům koncepcí v oblasti geografického vzdělávání atd.) kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o tradice a dosavadní stav českého i zahraničního teoretického i empirického poznání relevantního vzhledem k potřebám teorie a praxe geografického vzdělávání.

Výzkum v připravovaném doktorském studijním oboru Didaktika geografie lze charakterizovat výčtem následujících oblastí:

 1. Obsahová a cílová dimenze kurikula geografického vzdělávání, zkoumání jeho zamýšlené, realizované a dosažené formy.
 2. Zkoumání zákonitostí, trendů, aktérů, faktorů, procesů a výsledků geografického vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech.
 3. Vzdělávání a profesionalizace učitelů geografie na všech stupních a typech škol.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru Didaktika geografie je vysoce kvalifikovaným odborníkem, který disponuje kompetencemi v oblasti didaktiky geografie vycházejícími z aktuálního stavu poznání mateřského oboru, pedagogiky a psychologie a z potřeb učitelské praxe na daném vzdělávacím stupni. Je rovněž erudovaným učitelem geografie schopným zprostředkovat kritické atributy geografické vědy cestou moderních forem vzdělávání a integrovat poznatky přírodních a společenských věd.

Absolvent studijního oboru je vybaven těmito stěžejními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi:

 • přehledem v oblasti vzdělávacích teorií,
 • zásadními znalostmi a dovednostmi z geografických disciplín a z metodologie geografického výzkumu,
 • dovednostmi projektovat a realizovat oborový, didaktický, pedagogický a pedagogicko-psychologický výzkum podle povahy výzkumného tématu a kriticky hodnotit jeho výsledky,
 • dovednostmi využívat a popularizovat výsledky výzkumů v pedagogické praxi,
 • dovednostmi zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě,
 • dovednostmi (schopnostmi) spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku,
 • analyzovat a interpretovat problematiku teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky a aplikovat je při řešení specifických problémů geografického vzdělávání,
 • rozumět komplexní problematice osvojování aktuálních geografických poznatků.

Své uplatnění může absolvent nalézt jako erudovaný učitel na všech stupních škol a ve vzdělávacích institucích, jako výzkumný pracovník v pedagogických výzkumných ústavech, národních i mezinárodních institucích, příp. jako vysokoškolský pedagog – vzdělavatel učitelů, konzultant v oblasti geografického vzdělávání, tvůrce i posuzovatel formálního i neformálního kurikula, učebnic, atlasů a jiných didaktických učebních materiálů, tvůrce koncepcí v oblasti geografického vzdělávání.

Přijímací řízení

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru.

Termín přijímací řízení17.6.2019  (Poříčí 9, posluchárna 5a)

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese https://is.muni.cz/prihlaska

Vstupní požadavky

Podmínkou zahájení ústní zkoušky je úspěšné ukončení magisterského studia uchazeče v některém z níže uvedených oborů:

 • učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy,
 • učitelství zeměpisu/geografie pro střední školy,
 • geografie a příbuzných studijních oborů.

Přijímací zkouška

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky, během níž uchazeč seznámí zkušební komisi se svým dosavadním vzděláním. Představí dosavadní odborný vývoj a soupis publikační činnosti v oboru popřípadě v oborech příbuzných a svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi. Součástí přijímacího řízení je předložení motivačního dopisu, ve kterém uchazeč objasní důvody, které ho vedou ke studiu doktorského oboru Didaktika geografie.

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí:

 1. část – Metodologie

Uchazeč předkládá projekt disertační práce (s písemným doporučením navrhovaného školitele). Nad projektem dizertační práce je během přijímací zkoušky vedena odborná diskuse, v níž uchazeč stručně charakterizuje současný stav bádání v dané oblasti, stanoví cíle, navrhne výzkumné metody a nastíní postupy při řešení dizertační práce společně s časovým harmonogramem. Uchazeč by měl prokázat orientaci v problematice vztahující se k tématu dizertační práce a schopnost samostatné tvůrčí práce.

 1. část – Odborná rozprava

Odborná rozprava zjišťuje oborové znalosti uchazeče včetně základů oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie a přehled uchazeče o současné odborné literatuře z oboru. Doporučená literatura je uvedena u specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory. Uchazeč zde prokazuje své znalosti širšího vědního základu oboru, seznámí komisi se svými publikovanými pracemi, pokud ještě nepublikoval, předloží diplomovou práci.

 1. část – Zkouška ze světového jazyka

Při této zkoušce bude ověřováno porozumění odbornému cizojazyčnému textu (ve zvoleném jazyce – angličtina, němčina, francouzština, ruština) a zjišťovány dovednosti s tímto textem aktivně pracovat. Budou tedy vyžadovány praktické schopnosti číst odborný cizojazyčný text a diskutovat o jeho obsahu v cizím jazyce.

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně odborné rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.


O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Termín podání přihlášek:

 • 1. 2. – 30. 4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

 

Téma disertační práce i návrh školitele je doporučeno předem konzultovat s předsedou oborové rady doktorského studijního oboru doc. Mgr. Petrem Knechtem, Ph.D.

 

Zájemci o doktorský studijní program Didaktika geografie se mohou přihlásit do dvou volitelných předmětů, jejichž výuka je primárně zacílena na tvorbu disertačních projektů.

 • Výzkum v geografickém vzdělávání (vypisován pouze v jarním semestru).
 • SZ9MP_MDS Metodologie – přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium (vypisován pouze v jarním semestru).

 

Termín přijímací řízení: bude upřesněno (kancelář vedoucího, Poříčí 7) 

 

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

 

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Hana Florková – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30. 4.:

 1. a)    úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) – platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
 2. b)    prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999. Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterském studijním programu dokládat. Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
 3. c)    životopis,
 4. d)    přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
 5. e)   projekt disertační práce(s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
 6. f)     doklad o případné pedagogické praxi,
 7. g)    doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Specializace v pedagogice – obor Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naleznete zde konkrétní informace o oboru Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky:

Standarední doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. – katedra výtvarné výchovy

Cíle programu

Studium je přípravou pro samostatnou vědeckovýzkumnou a teoretickou práci ve výtvarné pedagogice. Specializace studovaná na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně je zaměřena na socializaci výtvarného umění. Zahrnuje problémy interpretace výtvarných děl, formy komunikace umění a veřejnosti, otázky využití různých informačních médií, muzejní pedagogiku a další oblasti.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia je teoretikem, který zpracovává aktuální podněty, neustále rozšiřuje svoje dovednosti a znalosti tvůrčím potenciálem objevuje pro obor nová výzkumná pole a je schopen aktivně zprostředkovat teoretickou reflexi pro praxi. Absolventi studia se úspěšně uplatňují na vysokých školách (např. MU, FUD UJEP Ústí n. Labem, PdF UK Bratislava, PdF OU Ostrava), v různých vzdělávacích zařízeních i ve výstavních institucích (např. Galerie mladých Brno, Moravská galerie v Brně). Podstatnou kompetencí je schopnost tvůrčí práce, aktivní zprostředkování umění, ale i reflexe vlastní umělecké tvorby. Cílem studia je rozšířit odbornou personální základnu o pedagogy teoretiky, kteří budou rozvíjet a nově vytvářet teoretické zázemí oboru. Současně je doktorské studium prostorem pro organizaci konferencí, tvorbu oborové literatury, realizaci výzkumu a inovací. 

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

 • Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu příslušného nebo příbuzného oboru (zejména dějiny umění, výtvarná umění). Tuto podmínku musí uchazeč splnit nejpozději k datu zápisu do studia v doktorském studijním programu.
 • Předložení návrhu projektu předpokládané disertační práce a jeho úspěšná obhajoba před přijímací komisí. Součástí projektu je návrh na školitele a jeho písemný souhlas.
 • Úspěšně složená přijímací zkouška z příslušného oboru a z jednoho světového jazyka, dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny.
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 3 - 6 podle jejich odborné úrovně a podle počtu stávajících doktorských studentů

Termín podání přihlášek:

 • 1.2. - 30.4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru.

Termín přijímací řízení: 12.6.2019 (pracovna vedoucího katedry, budova Poříčí 7)

 

Součástí e-přihlášky je název tématu česky i anglicky a jméno školitele.

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30.4.:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru před přijímací komisí, která zjišťuje odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče. Součástí je předložení návrhu projektu předpokládané disertační práce a jeho úspěšná obhajoba před přijímací komisí. Součástí projektu je návrh na školitele a jeho písemný souhlas. Dále uchazeč skládá přijímací zkoušku z příslušného oboru a zkoušku z alespoň jednoho světového jazyka (dle výběru AJ, NJ, FJ, RJ).

 

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.

O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

 

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese https://is.muni.cz/prihlaska

Specialisation in der Pädagogik – obor Kunsterziehung - výuka v NJ

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naleznete zde konkrétní informace o oboru Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky:

Standarední doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. – katedra výtvarné výchovy

Cíle programu

Studium je přípravou pro samostatnou vědeckovýzkumnou a teoretickou práci ve výtvarné pedagogice. Specializace studovaná na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně je zaměřena na socializaci výtvarného umění. Zahrnuje problémy interpretace výtvarných děl, formy komunikace umění a veřejnosti, otázky využití různých informačních médií, muzejní pedagogiku a další oblasti.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia je teoretikem, který zpracovává aktuální podněty, neustále rozšiřuje svoje dovednosti a znalosti tvůrčím potenciálem objevuje pro obor nová výzkumná pole a je schopen aktivně zprostředkovat teoretickou reflexi pro praxi. Absolventi studia se úspěšně uplatňují na vysokých školách (např. MU, FUD UJEP Ústí n. Labem, PdF UK Bratislava, PdF OU Ostrava), v různých vzdělávacích zařízeních i ve výstavních institucích (např. Galerie mladých Brno, Moravská galerie v Brně). Podstatnou kompetencí je schopnost tvůrčí práce, aktivní zprostředkování umění, ale i reflexe vlastní umělecké tvorby. Cílem studia je rozšířit odbornou personální základnu o pedagogy teoretiky, kteří budou rozvíjet a nově vytvářet teoretické zázemí oboru. Současně je doktorské studium prostorem pro organizaci konferencí, tvorbu oborové literatury, realizaci výzkumu a inovací. 

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

 • Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu příslušného nebo příbuzného oboru (zejména dějiny umění, výtvarná umění). Tuto podmínku musí uchazeč splnit nejpozději k datu zápisu do studia v doktorském studijním programu.
 • Předložení návrhu projektu předpokládané disertační práce a jeho úspěšná obhajoba před přijímací komisí. Součástí projektu je návrh na školitele a jeho písemný souhlas.
 • Úspěšně složená přijímací zkouška z příslušného oboru a z jednoho světového jazyka, dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny.
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 3 - 6 podle jejich odborné úrovně a podle počtu stávajících doktorských studentů

Termín podání přihlášek:

 • 1.2. - 30.4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru.

Termín přijímací řízení: 12.6.2019 (pracovna vedoucího katedry, budova Poříčí 7)

 

Součástí e-přihlášky je název tématu česky i anglicky a jméno školitele.

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30.4.:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru před přijímací komisí, která zjišťuje odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče. Součástí je předložení návrhu projektu předpokládané disertační práce a jeho úspěšná obhajoba před přijímací komisí. Součástí projektu je návrh na školitele a jeho písemný souhlas. Dále uchazeč skládá přijímací zkoušku z příslušného oboru a zkoušku z alespoň jednoho světového jazyka (dle výběru AJ, NJ, FJ, RJ).

 

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.

O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

 

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese https://is.muni.cz/prihlaska

Specializace v pedagogice – obor Didaktika cizího jazyka

Didaktika cizího jazyka

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Standardní doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytují:

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. – anglický jazyk

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.  německý jazyk

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. – francouzský jazyk

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. – ruský jazyk

Cíle programu

Cílem je poskytnout badatelům mladší generace, případně expertům pro decízní sféru (tj. tvůrcům koncepcí v oblasti jazykového, resp. cizojazyčného vzdělávání) kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání relevantního vzhledem k edukační politice a praxi v oblasti cizojazyčného vzdělávání. Studijní program koncepčně i systémově reaguje na jednu z priorit edukační politiky v rámci EU i v ČR, kterou je výuka cizích jazyků. Je zřejmé, že pro úspěšnou implementaci řady změn v cizojazyčném vzdělávání a jejich evaluaci je nutná návaznost na výzkum v daném oboru. Procesem cizojazyčného vyučování a učení se se zabývá řada vědních disciplín, které se však zaměřují jen na dílčí aspekty tohoto procesu. Vědní disciplínou, která si zkoumání procesu cizojazyčného vyučování a učení stanovuje jako svůj hlavní předmět, je didaktika cizího jazyka.

Interdisciplinární charakter didaktiky cizích jazyků v obecné rovině vyplývá z jejího úzkého vztahu k řadě dalších disciplín, zejména k pedagogice a obecné didaktice, psychologii, teorii osvojování jazyka, lingvistice, kulturním studiím, literární vědě a mnoha dalším. Je profesní vědou pro učitelství, poskytuje specifické poznatky nezbytné pro koncepční práci v oblasti cizojazyčného vzdělávání, kterým se ani jedna ze zmíněných disciplín nevěnuje prioritně, systematicky analyzuje procesy učení a vyučování cizích jazyků. Je velmi důležité a žádoucí, aby se didaktika cizího jazyka emancipovala jako autonomní vědecká disciplína s vlastním základním výzkumem, který by vytvářel expertní poznatkovou bázi pro navazující aplikace a inovace. To se do velké míry děje v zahraničí, kde je didaktika cizího jazyka běžně studována jako obor DSP. V České republice je tento proces uznání didaktiky cizího jazyka jako autonomní vědecké disciplíny pomalejší.

Koncepce doktorského studijního oboru didaktika cizího jazyka jako svá východiska sleduje tři základní oblasti: výzkum, teorii a praxi. Prioritně přitom vychází z potřeby institucionalizovat a systemizovat teorii a výzkum v rovině oborově didaktické. Vedle toho sleduje i cíle obecnějšího rázu, a to zejména potřebu podpořit utváření společného teoretického zázemí oborových didaktik jako kvalitativně nového přístupu k (obecně) didaktickému myšlení a rovněž přispět svým dílem k probíhajícím procesům profesionalizace učitele.

Výzkumné pole didaktiky cizího jazyka

Tento oborově didaktický výzkum se zaměřuje na osvětlování procesů institucionalizovaného učení a vyučování cizího jazyka v jejich vzájemné propojenosti a při zohledňování komplexnosti a složitosti faktorů, které tyto procesy ovlivňují. Hledání odpovědí na konkrétní výzkumné otázky, které spadají do oblasti didaktiky cizího jazyka, si v současnosti vyžaduje úzké spojení s věděním a poznáváním v řadě vědních disciplín.  Vzhledem ke komplexnímu charakteru procesů učení a vyučování se ve výzkumu očekává interdisciplinární přístup opírající se o relevantní lingvistické, literárně vědné, pedagogické a psychologické vědní disciplíny, stejně jako o filozofii řeči, kulturologii, teorie osvojování jazyků, teorii komunikace, multidimenzionální koncept mnohojazyčnosti či jazykové plánování a jazykovou politiku.

Výzkumné pole didaktiky cizího jazyka (v rámci tohoto studijního oboru se jedná o didaktiku anglického, německého, ruského a francouzského jazyka), se tak stává velmi širokým a jeho jednotlivá témata se pohybují v tenzi silového pole výše uvedených pomocných věd.  Mohou být zaměřena na procesy vyučování a učení cizímu jazyku s ohledem na konkrétní cílovou skupinu žáků/studentů a individuální předpoklady učících se jedinců, metody a organizaci výuky, učitele cizího jazyka, širokospektrální koncept mnohojazyčnosti, interkulturní dimenzi výuky cizích jazyků, hodnocení, analýzu učebnic, moderní technologie ve výuce cizích jazyků, kurikulum a jazykové vzdělávání apod.

Toto výzkumné pole rezonuje s klíčovými oblastmi výzkumu PdF MU, kterými jsou: (1) Vzdělávací systémy v měnících se podmínkách a požadavcích na vzdělání, (2) Inkluzivní vzdělávání a (3) Výzkum kurikula v oborech školního vzdělávání.

Aktuální výzkumná témata řešená v disertačních pracích (výběr)

Překlad ve výuce anglického jazyka 

Transfer z českého a anglického jazyka ve výslovnosti němčiny jako druhého cizího jazyka 

Měření rozvoje diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce 

Motivování k učení se němčině po angličtině 

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka a role přesvědčení učitelů vztahující se k autonomii žáka 

Rozvíjení interkulturní kompetence prostřednictvím výuky psaní v anglickém jazyce 

Přesnost a plynulost řečové produkce ve výuce cizích jazyků: 

CLIL v primárním vzdělávání 

Styly a učení dospělých studentů anglického jazyka a jejich studijní výsledky 

Komunikační strategie úspěšných žáků v řečové dovednosti mluvení 

Kurikulum pro výuku anglického jazyka pro specifické účely

Sebehodnocení ve výuce německého jazyka

Literární text ve výuce německého jazyka

Metody dramatické výchovy a výuka cizích jazyků

Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při výuce angličtiny

Učební strategie zrakově postižených studentů anglického jazyka jako cizího jazyka

Využití synchronních online simulačních her k rozvoji mluvních dovedností studentů e-learningových kurzů angličtiny jako cizího jazyka

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru didaktika cizího jazyka je vysoce kvalifikovaným odborníkem, který disponuje kompetencemi v oblasti didaktiky jednoho konkrétního jazyka, lingvistiky a pedagogiky.

 Absolvent:

 • má přehled v oblasti vzdělávacích teorií a dokáže analyzovat a interpretovat problematiku teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky.
 • rozumí komplexní problematice osvojování jazyka a je schopen vyhodnocovat implikace teorie osvojování jazyka pro edukační praxi a aplikovat získané expertní znalosti dané problematiky v rámci lingvodidaktického výzkumu. Rozumí rovněž základním vývojovým liniím v oblasti výuky cizího jazyka.
 • rozumí metodologii výzkumu v didaktice cizích jazyků. Dokáže aplikovat řadu výzkumných metod a postupů, je schopen samostatně a tvořivě koncipovat, realizovat a interpretovat výzkum v lingvodidaktické oblasti. Je obeznámen s možnostmi zkoumání cizojazyčného kurikula a jeho projektování. Je schopen flexibilně reagovat na měnící se paradigmata moderní cizojazyčné výuky i evropské jazykové politiky.
 • rozumí problematice klasických i moderních lingvistických disciplín, zejména v těch oblastech, které jsou relevantní pro získání potřebných znalostí z hlediska lingvodidaktiky (pragmalingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, sociolingvistika). Je schopen interpretovat specifické vztahy mezi kulturou a jazykem a dokáže aplikovat získané poznatky ve výzkumné činnosti v oblasti cizojazyčného vyučování. Je schopen tvůrčím způsobem integrovat nové poznatky a měnící se koncepce v oblasti aplikované lingvistiky.

V oblasti zvolené pro vlastní disertační výzkum prokáže absolvent hluboké expertní znalosti v dané oblasti, je schopen problematiku analyzovat, interpretovat a vyhodnocovat.

Své uplatnění může nalézt jako výzkumný pracovník v pedagogických výzkumných ústavech, národních i mezinárodních institucích, jako vysokoškolský pedagog, konzultant v oblasti jazykového vzdělávání, tvůrce i posuzovatel cizojazyčných učebnic a jiných kurikulárních a didaktických učebních materiálů, tvůrce koncepcí v oblasti jazykového vzdělávání.

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

Studium je určeno absolventům magisterského studia:

 • učitelství cizího jazyka pro 2. stupeň základní školy nebo pro střední školy, případně absolventům studia učitelství pro 1. stupeň se specializací v cizím jazyce
 • filologie, pokud uchazeč absolvoval doplňující pedagogické vzdělání.

Termín podání přihlášek

 • 1.2. - 30.4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

 Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru.

Termín přijímací řízení17.6.2019 v 9:00 (Poříčí 9, pracovna doc. Hanušové)

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese https://is.muni.cz/prihlaska

Součástí e-přihlášky je název tématu česky i anglicky a jméno školitele.

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30. 4.:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška

Přijímací řízení bude probíhat formou ústní zkoušky, během níž uchazeč seznámí zkušební komisi se studijními obory, které doposud vystudoval, představí jí svůj dosavadní odborný vývoj a publikační činnost v oboru popřípadě v oborech příbuzných a svou odbornou a pedagogickou praxi. Prokazuje dobré znalosti oboru včetně základů oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie a požadovanou úroveň (C2 dle evropského referenčního rámce) komunikační kompetence v cizím jazyce dle zaměření studia. Součástí přijímací zkoušky je předložení projektu disertační práce, v němž uchazeč stručně charakterizuje současný stav bádání v dané oblasti, stanoví cíle, navrhne výzkumné metody a nastíní postupy při řešení projektu disertační práce společně s časovým harmonogramem, čímž prokáže orientaci v problematice vážící se k tématu disertační práce a schopnost samostatné tvůrčí práce. Nad tímto projektem bude během přijímací zkoušky vedena odborná diskuse.

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)“.

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy:„uspěl(a), nebo neuspěl(a)“. Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)“.

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)“ stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.

O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Doporučená literatura

Doporučená literatura k zaměření na AJ:

HEDGE, T. Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-442172-4.

HENDRICH, J. A KOL. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.

CHODĚRA, R., RIES, L. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. (I). Ostrava: Ostravská univerzita, 1999, 163 s. ISBN 8070421576.

CHODĚRA, R. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. (II). Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, 167 s. ISBN 8070421576.

KRAMSCH, C., WIDDOWSON, H. G. Language and Culture. Oils: OUP, 1998.

RICHARDS, J., ROGERS, T. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: CUP, 1991

UR, PENNY. A course in language teaching : practice and theory. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-44994-4.

SCRIVENER, JIM. Learning teaching : a guidebook for English language teachers. Oxford : Heinemann, 1994. ISBN 0-435-24089-718.

 

Doporučená literatura k zaměření na NJ:

HENDRICH, J. A KOL. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.

CHODĚRA, R., RIES, L. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. (I). Ostrava: Ostravská univerzita, 1999, 163 s. ISBN 8070421576.

CHODĚRA, R. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. (II). Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, 167 s. ISBN 8070421576.

HUNEKE, H.-W., STEINIG, W. Deutsch als Fremdsprache: eine Einführung. 5. Auflage. Berlin: Erich Schmidt, 2010, 306 s. ISBN 9783503122035.

HUNEKE, H.-W., STEINIG, W. Deutsch als Fremdsprache: eine Einführung. 4. Auflage. Berlin: Erich Schmidt, 2005, 263 s. ISBN 3503079564.

BAUSCH, K.-R., CHRIST, H., KRUMM, H.-J. Handbuch Fremdsprachenunterricht. 5. Auflage, 2007 (nebo 4. Auflage, 2003). Tübingen: Francke Verlag, 655 s. ISBN 9783825280437.

SARTER, H. Einführung in die Fremdsprachendidaktik. Darmstadt: WGB, 2006, 144 s. ISBN 3534189426.

HUFEISEN, B., NEUNER, G. Angewandte Linquistik.für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 1999, 144 s. ISBN 3468496575.

HALLET, W., KONIGS, F. G. (Hrsg.). Handbuch Fremdsprachendidaktik. Kallmeyer: Seelze-Veber, 2010. ISBN 978-7800-1053-7.

 

Doporučená literatura k zaměření na FJ:

BERTOCHCINI, P., COSTANZO, E. Manuel do formation pratique. Paris: CLE International, 2008. ISBN 978-2-09-035379-2.

CUQ, J.-P., GRUCA, I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG, 2003. 452 s. ISBN 2-7061-1082-1.

CUQ, J.-P. Dictionnaire didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International, 2003. 303 s. ISBN 209-033972-1.

DESMONS, F., FERCHAUD, F., GODIN, D., & GUERRIERI, C. Enseigner le FLE (français langue étrangère): Pratiques de classe. Paris: Belin, 2008, 271 s. ISBN  978-2-7011-4813-7.

GERMAIN, C. Evolution de l’enseignement des langues: 5000 ans d’histoire. 1993, 231 s. ISBN 2-19-033353-9.

GODARD, A. a kol. La littérature dans l’enseignement du FLE. Paris: Didier, 2015, 338 s. ISBN 978-2-278-07613-0.

HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.

KYLOUŠKOVÁ, H. Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. Brno: PdF MU, 2007. ISBN 978-80-210-4373-2.

 

Doporučená literatura k zaměření na RJ:

GALSKOVA, N. D. Teorija obučenija inostrannym jazykam. Lingvodidaktika i metodika. Мoskva: Academia, 2006, 336 s. ISBN 5-7695-2969-5.

CHODĚRA, R., RIES, L. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. (I). Ostrava: Ostravská univerzita, 1999, 163 s. ISBN 8070421576.

CHODĚRA, R. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. (II). Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, 167 s. ISBN 8070421576.

MOSKOVKIN, L. V. Chrestomatija po metodike prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2010, 550 s. ISBN 978-5-88337-220-8.

PETRIKOVA, A. a kol. Vveděnije v didaktiku russkogo jazyka i mežkulturnuju kommunikaciju. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, 365 s. ISBN 978-80-555-0766-8.

PURM, R., JELÍNEK, S., VESELÝ, J.  Didaktika ruského jazyka: vybrané kapitoly. 3. vyd., rozš. a upr. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, 250 s. ISBN 80-7041-174-0.

SOLOVĚJČIK, M. S. Russkij jazyk v načalnych klassach. Teorija i praktika obučenija. Moskva: Academia, 1998, 384 s. ISBN 5-7695-0281-9.

Kontakty

Mgr. Hana Florková

kancelář: bud. B/1029
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3917
e‑mail: