Průvodce studiem
na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity

pro akademický rok 2023/2024

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1 Název

Plný název zní: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Běžně se užívají zkratky PdF a MU. Zkratka MUNI je pouze marketingová.

1.2 Adresy

Adresa sídla

Poříčí 7, 603 00 Brno
Telefon: 549 49 1610 (vrátnice, běžně od 6.00 do 20.00)
Fax: 549 49 1620
IČO: 00216224

http://www.ped.muni.cz

https://www.facebook.com/pdfmu

https://www.instagram.com/muni_pdf/

https://www.youtube.com/c/PedagogickáfakultaMUBrno

https://cz.pinterest.com/muni_pdf

Adresy budov PdF

Poříčí 7, 603 00 Brno
Poříčí 9/11, 603 00 Brno
Poříčí 31 a 31a, 603 00 Brno

1.3 Dostupnost hromadnou dopravou

Budovy Poříčí 7 a 9/11 jsou přímo u tramvajové a autobusové zastávky MHD „Poříčí“. Budovy Poříčí 31 a 31a jsou asi 150 m od autobusové zastávky „Křídlovická“ a asi 200 m od stejnojmenné zastávky tramvaje. Informace o brněnské hromadné dopravě jsou dostupné na webu Dopravního podniku města Brna (www.dpmb.cz). Předplatní jízdenku, tzv. šalinkartu si můžete koupit také v e-shopu: https://www.brnoid.cz/.

1.4 Orientace na univerzitě

Univerzita má jednotný navigační systém s hierarchickým členěním: adresa → budova → podlaží → místnost. (Pozor: Přízemí je 1. nadzemní podlaží!) K přesné orientaci můžete využít Katalog učeben, službu Kompas, nebo si místnost vyhledat.

Kromě seznamu všech budov Masarykovy univerzity (vlastních i jinak využívaných), kterých je přes 300 nejen v Brně, ale celé ČR, jsou u budov zobrazeny i další informace.

1.5 Umístění poslucháren na PdF

Učebny, cvičebny, posluchárny, laboratorní místnosti i kabinety téměř všech zaměstnanců Pedagogické fakulty MU jsou rozmístěny podél ulice Poříčí. Většina výuky se koná v budovách na Poříčí 7 (někdy se jí říká „stará budova“), Poříčí 9/11 (také „nová budova“) a Poříčí 31 (vulgo „jednatřicítka“), resp. Poříčí 31a (ve dvoře Poříčí 31), tzv. CVIDOS, kde je i knihovna.

 Číslo posluchárny

Adresa budovy

1 - 19, 28, 81 - 90

Poříčí 7

50 – 64

Poříčí 9, 11

20 – 47

Poříčí 31

71 – 73

Poříčí 31a

U vrátnic budov Poříčí 9/11 a Poříčí 31 jsou velké informační cedule s navigací. 

Kompletní seznam učeben s jejich umístněním a s fotografiemi, najdete zde: www.ped.muni.cz/ucebny.

1.6 Přístup do poslucháren, k počítačům, internetu a do Informačního systému MU

Všechny posluchárny na MU jsou zabezpečeny a nemají zvenčí kliky. Pokud nesvítí na čtečce vedle dveří (černá čtveratá krabička) červené světlo, do posluchárny můžete vstoupit po přiložení čipové karty (ISIC). Pokud svítí červené světlo, přístup vám bude odepřen.

Všichni studující na MU mají možnost využívat univerzitní počítače a připojovat se k internetu. Veškeré prostory PdF jsou v současnosti dobře pokryty bezdrátovým signálem (WLAN) dvou sítí: eduroam – přístup přes sekundární heslo (viz dál v této kapitole) a MUNI – veřejná, záložní síť bez potřeby zadávat heslo. Podrobné informace k připojení najdete zde: https://it.muni.cz/sluzby/wifi.

Správa počítačů i sítí je svěřena Centru informačních technologií (dále CIT). Velmi důležitá oznámení, rady a návody (vč. návodu na připojení do Wi-Fi sítě) hledejte přímo na webu CIT.

Všichni nově přijatí na Masarykovu univerzitu jsou povinni se dostavit k zápisu do studia. Již u zápisu každý obdrží/obdržel přístupové údaje pro vstup do Informačního systému MU (IS). Přihlašovací jméno je univerzitní číslo osoby (UČO), pro přihlášení do IS MU slouží primární heslo. Vedle primárního hesla každý využije také heslo sekundární. Jde o heslo pro přístup do lokálních počítačových sítí, knihovny atd. Své sekundární heslo si každý může kdykoliv (i v případě ztráty) nově nastavit v IS MU, musí ale znát své primární heslo (cesta: IS → Systém → Změna hesla → Změna sekundárního hesla). V případě ztráty primárního hesla je však nutné se obrátit na pracovníky studijního oddělení. Po nezbytné identifikaci osoby vygenerují a vytisknou heslo nové. Neexistuje jiná možnost předání primárního hesla než pouze osobní.

Dle směrnice rektora 3/2017 je povinností všech studujících na MU vlastnit studentský průkaz za účelem prokazování příslušnosti k MU, identifikaci při vstupu do budov, učeben, knihoven a dalších prostor univerzity. Průkazem MU je čipová ID karta (ISIC pro studenty v prezenční formě studia, běžná čipová karta pro studenty v kombinované formě). V případě studentů MU je takto aplikován § 57 zákona o VŠ, který stanoví jako jeden z dokladů o studiu průkaz studenta. Aby vám mohl být průkaz vystaven, je vaší povinností se nechat vyfotografovat. Fotografie pořízená na pracovišti MU je vložena do univerzitního Informačního systému. (Zveřejnění vaší fotografii v Informačním systému pro univerzitní i širokou veřejnost je nastavitelné v příslušné aplikaci: IS → Systém → Nastavení, Nastavení systému → Osobní stránky, Editovat chování aplikace Lidé → Jiná nastavení.) Informace o fotografování osob na MU: https://it.muni.cz/sluzby/fotografovani-osob

Objednávka čipové karty: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/#isic

1.7 Knihovna

Celouniverzitní centrální knihovna na Masarykově univerzitě neexistuje, každá fakulta má však svoji samostatnou knihovnu. Ústřední knihovna PdF se nachází v budově Poříčí 31a v prostorách budovy Centra výzkumných institutů a doktorandských studií (CVIDOS). Poskytuje celou řadu služeb studentům všech typů a forem studia.

Kontaktní údaje:

Adresa: Poříčí 31a, 603 00 Brno

Telefon: 549 49 1669

e-mail: vypujcky@ped.muni.cz

www: https://knihovna.ped.muni.cz/

fb: www.facebook.com/knihovna.pedf.

Statut studenta/studentky Masarykovy univerzity opravňuje k bezplatnému užívání knihoven všech fakult MU. Jejich seznam a adresy jsou zde: https://www.muni.cz/spoluprace/sluzby/knihovny

1.8 Stravování

Ve dvoře budov Poříčí 7 a 9 je každý všední den od 11:00 do 15:00 k dispozici menza. Vybírat a objednávat si můžete z nabídky zde.

Studujícím a zaměstnancům fakulty slouží také další menzy, restaurace a bufety MU, jejichž provoz zajišťuje Správa kolejí a menz MU. Jejich úplný výčet je uveden zde: www.skm.muni.cz/menza.

V suterénu budovy Poříčí 9 se nachází Práh Bistro, v prvním patře budovy Poříčí 31 najdete kavárnu Kafinet (https://www.facebook.com/kafinetMUNI). Obě zařízení nabízejí možnost rychlého občerstvení, nespadají však do sítě provozoven Správy kolejí a menz MU, proto v nich není možné nárokovat dotovanou stravu.

2. KONCEPCE STUDIA

2.1 Zaměření fakulty

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity byla zřízena v roce 1946 jako samosprávná vzdělávací vědecká a umělecká instituce. V současné době připravuje v bakalářském studiu asistenty/asistentky pedagoga, sociální a speciální pedagogy/pedagožky a učitelky v mateřských školách. V magisterských studijních programech pak učitelky a učitele pro 1. stupeň základních škol, všech předmětů pro 2. stupeň základních škol a nižších stupňů gymnázií, jakož i některých předmětů pro střední školy a pro základní umělecké školy.

2.2 Koncepce učitelské přípravy

Koncepce studia budoucích učitelů a učitelek je založena na myšlence kontinuální přípravy: Vedle odborných, tzv. aprobačních disciplín budete studovat také předměty rozvíjející potřebné pedagogické kompetence. Tyto předměty jsou soustředěny do pedagogicko-psychologické přípravy (tzv. učitelská propedeutika) a společně s praxemi v bakalářské i navazující magisterské části studia tvoří ucelený a vzájemně provázaný modul. 

Ve studiu je na celé univerzitě povinná také jazyková příprava (viz odstavec 2.5) a v prezenčním studiu taktéž tělesná výchova (viz odstavec 2.6).

2.3 Pedagogicko-psychologická příprava

Dynamický systém povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů je úzce provázán s oborovým studiem a vytváří tak z každého studenta, každé studentky odborně vzdělanou osobu, která je navíc schopná znalosti fundovaně předat. Jinými slovy nejde tedy jen o to, co učit, ale hlavně jak oborové znalosti zprostředkovat.

V předmětech pedagogicko-psychologického modulu je kladen důraz na učení se ze zkušenosti, smysluplnost výuky, využití poznatků v praxi, reflexe nabytých poznatků. V bakalářském studiu se setkáte v této oblasti s povinnými předměty, které Vás zasvětí do základů problematiky, v magisterském studiu získáte znalosti z pedagogické psychologie, školní pedagogiky a pedagogicko-psychologická diagnostiky. V nabídce je také mnoho volitelných předmětů, kterými si můžete řídit svůj profesní rozvoj.

2.4 Koncepce praxí

Reflektované praxe jsou součástí studia od druhého ročníku bakalářského studia (asistentské praxe) až do posledního ročníku navazujícího magisterského studia (učitelské praxe).

Asistentská praxe spočívá buď v individuálním doučování žáků a žákyň základní školy, nebo v působení studujících v roli asistenta/asistentky pedagoga ve školní třídě. Tuto ranou zkušenost vaši starší kolegové a kolegyně velmi oceňují, protože většinou přišli na pedagogickou fakultu s tím, že chtějí učit nebo pracovat v oblasti vzdělávání a mít kontakt s žákyněmi a žáky.

Smyslem učitelských praxí je seznámit se s rolemi, do nichž učitelky a učitelé při své každodenní práci vstupují, učit se postupně plánovat, vést a hodnotit výuku, posuzovat úroveň svých profesních kompetencí, poznat své silné stránky, ale i oblasti dalšího rozvoje a postupně přebírat zodpovědnost za vlastní výuku.

V těchto předmětech Vás čeká úzká spolupráce, otevřená komunikace, bezpečné prostředí, zajímavé úkoly, trénink různých dovedností, setkání s odborníky z praxe a další výzvy směřující k vašemu osobnostnímu a profesnímu rozvoji a dobrým pedagogům. Bližší informace najdete na stránkách Katedry pedagogiky PdF MU, která praxe řídí (https://www.ped.muni.cz/pedagogika/, odkaz „Praxe“).

2.5 Jazyková příprava

V akreditovaných studijních plánech je ukotvena povinnost získání jazykové kompetence alespoň v jednom (dalším) cizím jazyce. Výuku cizích jazyků na PdF zabezpečuje Centrum jazykového vzdělávání MU. Náplní výuky je jazyk pro specifické účely, tj. akademický, odborný a profesní cizí jazyk. Tematický obsah předmětů odpovídá hlavním studijním směrům: Nabídka zahrnuje výuku cizího jazyka pro pedagogy, speciální pedagogy a sociální pedagogy. Všechny kurzy jsou koncipovány s ohledem na moderní přístupy k cizojazyčné výuce a kombinují kontaktní výuku a e-learning.

Schéma jazykové přípravy pro prezenční bakalářské studium sestává z předmětu Vstupní test A2 (zapisuje se obvykle v 1. semestru) a dále dvou předmětů (po jednom semestru) Cizí jazyk A a Cizí jazyk B. Zakončení je zkouškou na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR/CEFR). V kombinované formě to je jen jeden semestr.

V navazujícím magisterském studiu si studující v prezenční formě zapisují předměty Cizí jazyk C a Cizí jazyk D se zkouškou na úrovni B2 SERR/CEFR, v kombinované formě je povinný jeden semestr zakončený zkouškou..

Povinnost splnění jazykové přípravy jsou zproštěni pouze ti, kteří studují na PdF dva cizí jazyky, tedy kombinaci studijních plánů  obsahujících v názvu anglický, francouzský, německý nebo ruský.

V nabídce Centra jazykového vzdělávání MU si můžete vybrat také volitelné kurzy, které mají pomoci např. při výjezdech do zahraničí (Academic Writing Online a English/German for Study Abroad atd.).
Další informace jsou zde.

2.6 Povinná tělesná výchova

Tělesná výchova je na Pedagogické fakultě povinná pro studující všech bakalářských programů prezenční formy studia. Výjimkou je program B-MS Učitelství pro mateřské školy – studující mají povinné sportovní aktivity integrované přímo ve studijním plánu programu a celouniverzitní TV neabsolvují.

Ve studiu je nutné 2x splnit předmět tělesné výchovy. Během jednoho semestru lze registrovat maximálně jeden předmět sportovních aktivit + výcvikový kurz. Výuku lze absolvovat v libovolném semestru studia (nelze však doporučit odkládání směrem k závěru studia). 

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Centrum univerzitního sportu na Fakultě sportovních studií MU.
Přehled nabídky předmětů naleznete na na webu centra.

Pro studující v magisterském programu M-ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ povinná není.
Pro studující v navazujících magisterských programech povinná není.
Pro studující v kombinované formě studia jakéhokoli programu tělesná výchova povinná není.

2.7 Internacionalizace

Během studia máte jedinečnou možnost získat mezinárodní zkušenosti nejen ve svém oboru. Každý rok na fakultu přijíždí přednášet významní zahraniční odborníci a odbornice. Mnoho našich studentek/studentů tráví část studia v zahraničí, např. na studijních pobytech, praxích nebo pracovních stážích podporovaných programem Erasmus+.

Mezinárodní složka studia je velmi důležitá, protože umožňuje kontakt se světovým děním v oborech a následně také lepší uplatnění na trhu práce. Proto se snažíme studujícím nabídnout širokou škálu podpory, včetně podpory finanční. Fakulta nabízí různé typy stipendií (viz odkaz níže), která vám umožní vyjet na studium nebo praxi do zahraničí, prezentovat se na studentských konferencích nebo reprezentovat fakultu.
Bližší informace jsou zde.

2.8 Obecné zásady kreditového systému

Zásady kreditového systému ustanovuje čl. 6 Studijního a zkušebního řádu MU (SZŘ). Plnění požadavků studia v programu a při jeho řádném ukončení se hodnotí prostřednictvím kreditového systému založeného na zásadách evropského systému převodů kreditů (ECTS) a je tedy v celé Evropě jednotný.

Základní jednotkou studia je předmět (v Informačním systému MU má unikátní kód). Objem studijní aktivity nutné k absolvování předmětu se vyjadřuje přiděleným počtem kreditů (kreditová hodnota předmětu). Každý předmět je tedy ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Tyto kredity student/studentka získává absolvováním předmětu, tj. splněním všech podmínek, které katedra předepsala pro ukončení předmětu.

Standardní průměrný počet kreditů za jeden semestr je 30 ECTS. Podmínkou úspěšného ukončení studia není absolvování stanoveného počtu studijních let, ale získání předepsaného počtu kreditů v předepsané skladbě (tj. za předměty povinné a povinně volitelné, doplněné o předměty volitelné – viz následující tabulka) a složení předepsaných zkoušek do standardní doby dané délkou studia.

typ programu

standardní délka studia v letech

počet kreditů

bakalářský

3

180

navazující magisterský

2

120

magisterský

5

300

Obsah studia je dán studijním plánem předmětů uvedeným v katalogu na stránkách fakulty. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.

Povinné předměty jsou takové předměty, které student/studentka daného programu musí absolvovat, může si však zvolit dobu (semestr) jejich absolvování. Je však třeba respektovat předepsaná pravidla návaznosti (tzv. prerekvizity předmětu).

Povinně volitelné předměty jsou zapisovány dle informací ve studijním katalogu. Zpravidla je nutno si zapsat z širší nabídky předmětů jen předepsaný počet nebo si vybrat předměty v určené hodnotě kreditů.

Zbývající počet kreditů se získává absolvováním volitelných předmětů. Pokud tomu nebrání podmínky omezující zápis, může si student/studentka jako volitelný zapsat kterýkoliv předmět vyučovaný na univerzitě.

Studijní a zkušební řád MU v čl. 12, odst. 2 upravuje povinný počet kreditů, který je nutné splnit k postupu do dalšího semestru: minimálně 20 za semestr nebo 45 za poslední dva semestry. Nehledí se sice na to, zda jsou kredity získány za předměty povinné, povinně volitelné nebo volitelné, je však logické, že „přednost“ by měly mít předměty ve studiu povinné a povinně volitelné, abyste zdárně mohli ukončit studium. Připomínáme, že povinné jsou podle čl.11 odst. 10 SZŘ také všechny předměty dříve neúspěšně ukončené, tedy opakované.

3. DOPORUČENÍ K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU

3.1 Studujte v řádné době studia!

Ze zákona má každý studující pro své studium k dispozici standardní dobu studia plus jeden rok navíc bez poplatků. Za každé další prodloužení se vyměřuje poplatek, který na MU činí Kč 18.000,- za první prodloužený semestr.

Podrobnější informace k poplatkům jsou zde:
www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

3.2 Studujte s výborným prospěchem

Studovat řádně s výborným prospěchem má hned dvě výhody: 1) Můžete získat prospěchové stipendium (podrobné informace o tomto i dalších stipendijních programech naleznete zde. 2) Můžete být automaticky přijati do navazujícího magisterské studia bez přijímací zkoušky. Stěžejní podmínkou je dosažení studijního průměru 1,5. Podrobné informace jsou uvedeny v Podmínkách a kritériích přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Bývají uvedeny ke konci kalendářního roku na stránkách pedagogické fakulty (www.ped.muni.cz) v oddíle Pro uchazeče → Podmínky přijetí ke studiu.

3.3 Studujte dle individuální volby a vlastního zájmu

Ve studijních plánech je určitý prostor pro volitelné předměty. Ty můžete vybírat z nabídky oborové, fakultní i univerzitní. V rámci učitelské přípravy doporučujeme vybírat ze sady volitelných předmětů, které dále rozvíjejí učitelské kompetence. Nabídka všech volitelných předmětů na PdF je v Registrační a kontrolní šabloně v ISu. Přístup: IS → Studium → Prohlídka šablon → Registrační a kontrolní šablony pro studenty přijaté [...] → (dole na stránce) Volitelné předměty pro studenty Pedagogické fakulty i ostatních fakult.

3.4 Seznamte se s důležitými dokumenty

Bez znalosti legislativy se neobejdeme. Předpokladem úspěšného studia je kromě píle při studiu i respektování právních norem, především Studijního a zkušebního řádu MU (SZŘ). Jeho plný text s velmi přehledným výkladem je v Informačním systému MU (IS → Studium → Informace, Výklad Studijního a zkušebního řádu pro studenty). Každý má povinnost sledovat informace, které jsou zveřejňovány na úředních deskách, v Informačním systému a na webových stránkách všech úrovní.

Další právní normy a dokumenty důležité pro studium jsou (v abecedním pořadí):

Disciplinární řád PdF MU
Dlouhodobý záměr PdF MU
Organizační řád PdF MU
Řád celoživotního vzdělávání na MU
Organizace a průběh rigorózního řízení
Statut Masarykovy univerzity
Statut Pedagogické fakulty MU včetně příloh
Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity
Stipendijní řád Masarykovy univerzity
Volební a jednací řád Akademického senátu PdF MU

Aktuální odkazy na tyto a ostatní významné dokumenty jsou uvedeny na webu fakulty.

4. RADY A TIPY

V této kapitole vám nabízíme nejdůležitější rady a tipy k tomu, aby byl průchod vaším studiem přímý a svižný. V žádném případě nechceme suplovat výklad studijního a zkušebního řádu – znovu vřele doporučujeme si ho alespoň zběžně přečíst –, ale poukázat na nezbytnosti, na které si dát pozor, a administrativní chyby, které se často opakují.

4.1 Zápis předmětů

V 1. semestru jste povinni si zapsat předměty svého studijního programu tak, abyste mohli splnit podmínky pro zápis do dalšího semestru, tj. získat minimálně 20 kreditů (čl. 12 SZŘ).

Zápis se provádí vždy na jeden semestr. Za normálních okolností byste si měli zapsat v 1. semestru (a v každém dalším semestru) studia předměty v celkovém rozsahu přibližně 30 kreditů. Potřebný počet kreditů je nutno získat do data stanoveného harmonogramem akademického roku, tedy do posledního dne období pro podání žádosti o zápis do dalšího semestru. Tím je k zápisu pro období jaro 2024 18. 2. 2024, tedy den před zahájením výuky jarního semestru.
Harmonogram akademického roku je v Informačním systému (IS → Studium → Období a předměty, Přehled harmonogramů období fakult) na adrese: http://is.muni.cz/predmety/obdobi?fakulta=1441

Předměty, které byste si měli a které si můžete v konkrétním semestru studia zapsat, najdete přehledně ve studijním katalogu. Ten je k dispozici k dispozici výhradně v elektronické podobě na webu fakulty (oddíl Student → Bc. a Mgr. Studium → Studijní katalog) www.ped.muni.cz/studium/bc-a-mgr-studium/studijni-katalog. Jeho „administrativní“ podoba (rozdělení podle různých jiných kritérií) je také v tzv. šablonách v ISu (IS → Studium → Registrace a zápis, Prohlídka šablon).

4.2 Zápočty, kolokvia a zkoušky

Předměty se na univerzitě ukončují zápočty („nejjednodušší“ ukončení, typicky např. u některých cvičení za aktivní účast na výuce), kolokviem (rozprava nad probranou látkou – toto může být i písemně) nebo zkouškou (nejobtížnější ukončení, které může mít i několik fází a forem). Podmínky ukončení jsou v kompetenci katedry, především vyučujících a garanta/garantky.

Požadavky pro udělení kladného hodnocení, tedy zápočtu, kolokvia nebo zkoušky musí být uvedeny v sylabu předmětu v ISu. Každý má právo znát požadavky k úspěšnému absolvování předmětu od začátku semestru. Tyto požadavky nesmějí během semestru měnit.

Pokud nezískáte hodnocení kladné a předmět máte zapsaný poprvé, máte právo až na dva opravné termíny. Pozor však, pokud je podmínkou úspěšného ukončení explicitně uvedena účast na výuce (ta je obecně pro prezenční studium mimo přednášek a konzultací podle čl. 9, odst. 2 SZŘ povinná). Neúčast nijak „opravit“ nebo „opakovat“ nelze (viz výklad k čl. 18, (ad 2)), i proto je nutné absenci omluvit nejpozději do pěti pracovních dní od konání výuky referentce na studijním oddělení (viz čl. 9 odst. 7 SZŘ). A je slušné o tom informovat také vyučující.

Pokud předmět opakujete, máte možnost jen jednoho opravného termínu (viz čl. 18, odst. 2, resp. čl. 19, odst. 2 a čl. 20 SZŘ). Předmět lze opakovat jen jednou (viz také zde 4.4.).

4.3 Zápis do dalšího semestru

Žádost o zápis do dalšího semestru se podává výhradně prostřednictvím ISu v období určeném harmonogramem akademického roku (pro období jaro 2024 to bude od 2. 1. do 18. 2. 2024). Zápis do semestru pak probíhá před zahájením výuky (pro období jaro 2024 to bude od 1. 2. do 18. 2. 2024). V tomto termínu je nutné si zaregistrovat a zapsat takový počet předmětů, aby kreditová hodnota zapsaných předmětů neklesla pod 20 kreditů. Pravidla pro zápis do dalšího semestru upravuje čl. 12 SZŘ.

Na začátku každého semestru lze využít ještě zhruba dvoutýdenního období opravné registrace předmětů. V harmonogramu se nazývá Změny v zápisu předmětů a v období podzim 2023 to je od 18. 9. do 1. 10. 2023, v období jaro 2024 to bude od 19. 2 do 3. 3. 2024 (tj. vždy první dva týdny výuky). Stává se totiž, že během prvních týdnů výuky zjistíte, že vám na předmětu něco nevyhovuje (termín, nároky, vyučující). V této době se můžete ještě volně zapisovat nebo rušit zapsané předměty a přihlašovat či odhlašovat se ze seminárních skupin. Po konci období změn v zápisu však už rušení zapsaných předmětů nebo odhlašování ze seminárních skupin možné není. Nemilému překvapení na začátku výuky předejdete tím, že si v době registrace pozorně přečtete všechny údaje uvedené v Katalogu předmětů v ISu.

4.4 Rozvrh výuky

Rozvrh jednotlivých předmětů bývá zveřejněn s předstihem tak, abyste měli možnost si sestavit optimální rozvrh ještě před zápisem do semestru (v období registrace předmětů).

Nezapomeňte, že nejdůležitější je splnit 1) opakované předměty (nesplněný opakovaný předmět znamená podle čl. 12 a 20 SZŘ ukončení studia – viz také násl. odst.), 2) a nejlépe i povinné předměty doporučené studijním plánem pro daný semestr. Teprve potom doplňujte rozvrh o další povinně volitelné a volitelné předměty.

Některé předměty (ne však všechny) mají víc seminárních skupin s různě nasazenou dobou výuky. Zápis do nich se řídí principem „Kdo se dřív přihlásí, má místo ve skupině“. Kapacita seminárních skupin se řídí velikostí poslucháren.

Fakulta zajišťuje, aby se nekryly jen povinné předměty v doporučeném průchodu daného semestru (ve shodě s čl. 9, odst. 4 SZŘ). Sestavení a doplnění rozvrhu o další povinné a povinně volitelné předměty tedy záleží jen na vašich kombinatorických schopnostech.

Rozvrhové informace jsou uvedeny u každého předmětu v Katalogu předmětů v ISu.

4.5 Ukončení studia

Úspěšné i neúspěšné ukončení studia upravuje čl. 15 SZŘ. K úspěšnému ukončení studia je nutné splnit všechny povinné a povinně volitelné předměty dané studijním plánem, získat předepsaný počet kreditů (viz zde kap. 2.6) a úspěšně vykonat všechny části státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské, resp. diplomové práce. Penzum povinných a povinně volitelných předmětů s automatickým výpočtem kreditů je v aplikaci Kontrolní šablona v ISu. Ta se používá pro závěrečnou kontrolu studia, můžete ji ale využívat i jako pro průběžnou kontrolu výsledků. Cesta v ISu je: Student → Kontrola průchodu studiem.

Univerzita přijala Stanovisko k využívání umělé inteligence ve výuce na Masarykově univerzitě.

K úspěšnému ukončení studia náleží samostatné vypracování závěrečné práce (Bakalářská práce v bakalářském studiu, Diplomová práce v magisterském studiu). Psaní těchto prací se řídí obecně etikou vědecké práce a je dál shrnuto v Pokynu děkana č.1/2015.

Může se však stát, že je studium ukončeno tzv. „ze zákona“, tedy pro nesplnění předepsaných požadavků nebo podmínek. Důvodem úředního ukončení studia nejčastěji bývá:

• Nedostatek kreditů (min. 20 za poslední semestr nebo souhrnně 45 za poslední dva semestry), nevzniká pak právo na zápis do dalšího semestru podle čl. 12 SZŘ.
• Nesplněním opakovaného, podruhé zapsaného předmětu podle čl. 12 SZŘ také zaniká právo na zápis do dalšího semestru, proto je nutné věnovat opakovaným předmětům zvýšenou pozornost (v rozvrhu i studijní pílí).
• Neúspěch při opakování státní závěrečné zkoušky (čl. 22 SZŘ) nebo její nevykonání v předepsaném termínu podle čl. 22, odst. 9 SZŘ také neopravňuje k úspěšnému ukončení studia a získání titulu.
• Rozhodnutí disciplinární komise o vyloučení ze studia za plagiátorství. (V akademické obci je opisování krádež, a ta se trestá! Při psaní VŠECH prací proto prosím dodržujte citační pravidla. Jsou uvedena např. zde: https://www.muni.cz/studenti/citovani-zdroju-a-plagiatorstvi/jak-spravne-citovat.
Co se považuje za plagiátorství, co všechno z toho plyne a jak se mu vyhnout, najdete na stránkách Masarykovy univerzity zde: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/plagiatorstvi

4.6 Kde a jak hledat pomoc
Studijní poradenství

Pokud se dostanete do potíží, je dobré dodržovat hierarchický postup. Problémy s výukou nejlépe vyřeší vyučující daného předmětu nebo garanti/garantky, protože obsah i požadavky předmětu znají nejlíp. Jejich přímými nadřízenými jsou vedoucí kateder a těmto zas vedení fakulty (proděkani a děkan).

O radu a názor můžete poprosit své starší kolegy a kolegyně, senátory a senátorky studentské komory akademického senátu nebo členy studentských oborových rad, pokud na katedře tato existuje.

S administrativními záležitostmi vám rády poradí referentky a referenti na studijním oddělení. Každý studující má přidělenou svoji referentku. Kdo jí je, najdete na své osobní stránce v ISu, rozdělení je také na stránce studijního oddělení.

Na doporučení studijní referentky se můžete obrátit i na vedoucího studijního oddělení, výše pak na proděkany pro studium. Kontakty jsou uvedeny opět na webové stránce studijního oddělení. Komunikace se všemi je možná osobně (i telefonicky) v úředních hodinách nebo kdykoliv e-mailem.

V podstatě ale platí, že „kdo se připraví, není překvapen“. Proto si prosím přečtěte Studijní a zkušební řád MU a pokusit se najít odpověď na daný problém tam. Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy hledejte také na webu fakulty.

Problémy je třeba řešit včas a nevyčkávat, „že to nějak dopadne“. Každý problém se snažíme vyřešit vstřícně. Musíme však být spravedliví a ctíme daná pravidla.

Se svými studijními problémy se můžete obrátit také na univerzitní poradenské centrum nebo přímo fakultní studijní poradkyni, která s Vámi Vaši situaci probere a nasměruje Vás k jejímu dalšímu řešení.

Psychologické poradenství

V průběhu studia se můžete dostat do obtížných situací, které nemusí souviset jen se studiem. Studentkám a studentům Masarykovy univerzity je k dispozici bezplatná služba psychologického poradenství. Nebojte se na profesionální psychology a terapeuty v Poradenském centru obrátit.

 

4.7 Otevřené a respektující prostředí

Na pedagogické fakultě klademe velký důraz na to, aby prostředí, ve kterém studujete (a my pracujeme), bylo respektující, otevřené a bezpečné pro všechny bez ohledu na jejich gender, etnicitu, zdravotní stav nebo jiná specifika. Jakákoli forma diskriminace nebo nevhodného jednání je naprosto nepřípustná.

V případě, že se setkáte s nevhodným jednáním, můžete se obrátit na kontaktní osoby, které jsou připraveny Vám pomoci. Někdy stačí zlepšit komunikaci, tlumočit vyučujícím v čem je jejich chování pro studující nepříjemné. V případě závažnějších problémů pomůže kontaktní osoba formulovat stížnost, kterou je možné podat také v různých typech anonymních režimů. Pokud váháte, zda se na kontaktní osobu obrátit, určitě to zkuste. Někdy je lepší promluvit si v klidu o menším problému, než riskovat, že problém přeroste do větších a hůře řešitelných rozměrů.

Studující se mohou obracet také na univerzitní poradenské centrum nebo kontaktní osoby z jiných fakult Masarykovy univerzity.

ZÁVĚR

Závěrem

Tento text má především usnadnit prvotní orientaci ve studiu na PdF MU. V žádném případě nenahrazuje Studijní a zkušební řád MU. Znovu vám doporučujeme se s ním seznámit. Jak jsme již uvedli, najdete ho v Informačním systému https://is.muni.cz/auth/help/szr i s přehledným a srozumitelným výkladem.

Dále je ve studiu nutné, abyste sami aktivně vyhledávali nové informace a sledovali dění na „vašich“ katedrách i na celé fakultě. Všechny katedry, instituty a jiné součásti fakulty mají svoje internetové stránky (adresy jsou zde v Rejstříku nejběžnějších pojmů), většina je i na facebooku. Užitečné informace se objevují i na klasických nástěnkách. Nezapomeňte, že vaší povinností je pravidelně kontrolovat fakultní e-mailovou schránku.

Vážené studentky, vážení studenti, pokusili jsme se vám předat některé potřebné informace a pomoci tak při vašich prvních krocích na akademické půdě. Přejeme Vám úspěšné a obohacující studium a z něj i mnoho radosti v osobním životě. Dovolte, abychom se rozloučili mottem: „Kdo nic neví, musí všemu věřit“1. Nevěřte prosím všemu. I v tomto průvodci možná najdete (neúmyslnou) chybu. Budeme rádi, když nás na ni upozorníte. Ověřujte prosím informace, buďte zvídaví, kritičtí a ptejte se! Jsme tady pro vás.

Simona Koryčánková, děkanka
Tomáš Káňa, proděkan pro bakalářské studium
Marek Lollok, proděkan pro magisterské studium
Petr Šimík, vedoucí studijního oddělení.

__________________________________________

1 Slogan naučného pořadu jednoho rakouského rádia

REJSTŘÍK NEJBĚŽNEJŠÍCH POJMŮ

Akademická obec

Vysoké školy je tvořena interními učiteli, vědeckými pracovníky a imatrikulovanými studenty graduálního a postgraduálního studia. Patří k tradiční zdvořilosti oslovovat akademické pracovníky s uvedením nejvyšší pedagogické hodnosti. Na PdF MU, tak jako na všech ostatních vysokých školách, vyučují akademičtí pracovníci v kategoriích profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor. Vyučující mohou mít vědecké tituly Bc., Mgr., Ing., RNDr., PhDr., PaedDr., MUDr., JUDr., CSc., Ph.D., atd. Titul Ph.D. za jménem je vyšší než Mgr. před jménem (a vyšší než PhDr.). Jejich nositelům tedy náleží oslovení „doktor“ nebo „doktorka“, nikoliv „magistr/magistra“. Vysvětlení jednotlivých titulů naleznete v § 45–47 Zákona o vysokých školách (111/1998 Sb.). Odkaz na platné plné znění zákona je zde https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/zakon-o-vysokych-skolach.

Akademický senát (AS)

Je orgánem samosprávy vysoké školy. Je složen z volených zástupců akademické obce vysoké školy. Studentská komora AS představuje vrcholové zastoupení studentů VŠ. Web:

Bakalářské studium

Je nejméně tříleté, nejvíce čtyřleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářských studijních programů se uděluje akademický titul bakalář/bakalářka (Bc.).

Děkan

Je akademický představitel fakulty, řídí fakultu, zastupuje ji a jedná jejím jménem.

Disciplinární komise

Řeší přestupky vůči akademické etice a řídí se Disciplinárním řádem PdF MU (https://is.muni.cz/auth/do/ped/VPAN/pdf/disciplninarni_rad_pdf.pdf). V brzku ho má nahradit celouniverzitní řád, který se však od stávajícího (fakultního) příliš neliší.

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)

Celoevropský kreditový systém, který sjednocuje „námahu“ pří studiu. Platí, že 1 kredit ECST odpovídá zhruba 25 hodinám (60 min.) práce/studia.

Harmonogram akademického roku

Je časový plán, který tabulkově nebo graficky znázorňuje časový sled a dobu trvání období nebo činností souvisejících se studiem. Je dostupný v Informačním systému: Studium → Harmonogram.
Aktuální je zde: http://is.muni.cz/predmety/obdobi?fakulta=1441

Heslo (primární a sekundární)

Slouží v kombinaci s univerzitním číslem osoby (UČO) k přístupu do Informačního systému MU nebo jiných aplikací a služeb. Primární heslo každý obdrží s univerzitním číslem osoby při zápisu do prvního semestru, sekundární si každý zvolí sám pomocí Informačního systému. Obě hesla lze měnit (IS → Systém → Změna hesla). Na stejném místě je i prvotní nastavení sekundárního hesla.

Imatrikulace

Je tradiční vstupní slavnostní akt – oficiální zápis do univerzitní matriky, při němž posluchači a posluchačky vysokých škol skládají akademický slib. Probíhá bez účasti hostů (rodinných příslušníků aj.).

Informační systém Masarykovy univerzity (IS)

Je nezbytný nástroj k úspěšnému zvládnutí studia. Jedná se v evropském měřítku o ojedinělou platformu sdružující veškerou studijní agendu i výuku. Prvotní „šok“ z rozsáhlosti, obsáhlosti a možná malé intuitivnosti rádi zmírní is-techničky a is-technici, referentky studijního oddělení, starší kolegové a kolegyně nebo většina vyučujících. K přístupu ke všem relevantním agendám je potřeba Univerzitní číslo osoby (UČO) a primární heslo.

Klasifikace

Je hodnocení studenta/studentky na základě dosažených výsledků. Zápočet se hodnotí: započteno/nezapočteno (Z/N); kolokvium: prospěl(a), neprospěl(a) (P/N). Klasifikace zkoušek je šestistupňová a odpovídá zásadám evropského kreditového systému (ECTS).

Klasifikační stupnice

stupeň

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

vyhovující

nevyhovující

označení

A

B

C

D

E

F/-/X

hodnota

1

1,5

2

2,5

3

4

Kolokvium

Je forma ukončení předmětu většinou rozpravou nad probranou látkou. Forma může být i písemná.

Kombinované studium

Je vyvážené spojení prezenčního a distančního studia. Studenti a studentky jsou vždy předem informováni o rozsahu povinné prezenční části studia, aby se mu mohl časově přizpůsobit. Studenti a studentky kombinovaného studia nemají nárok na některé studentské výhody (např. levnější jízdné, ubytování na kolejích).

Konzultace

Pomáhají studentům při samostatném studiu, nahrazují některé formy výuky a doplňují přípravu studentů ke zkouškám. Konzultační hodiny mají vyučující za povinnost zveřejňovat jak v ISu na osobní stránce, tak u dveří kabinetu.

Kreditový systém

Představuje jednotnou evropskou normu hodnocení. (viz ECTS). Podmínkou pro zápis do dalšího semestru je splnění minimálního penza studijních povinností v uplynulém semestru vyjádřeného počtem kreditů (viz čl. 12 SZŘ).

Magisterské studium

Může být nejméně čtyřleté, nejvíce šestileté. Může navazovat na bakalářské studium (navazující magisterské studium – NMgr), pak je doba studia nejméně dva a nejvýše tři roky. Studium se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům a absolventkám magisterských studijních programů se uděluje akademický titul „magistr/magistra“ (Mgr.). Ve vybraných programech navazuje na magisterské také doktorské studium (zakončené titulem Ph.D.).

Menza

Je studentská jídelna, která se na PdF MU teprve staví. Seznam menz MU je na stránkách Správy kolejí a menz MU http://skm.muni.cz. Menzy jsou přístupné všem zaměstnaným i studujícím na MU.

MS-Teams

Je na fakultě nejběžnější platforma (vedle zoom) pro distanční vzdělávání, online konzultace a pod.

Opakování předmětu

Je možné jen jednou. Neúspěšně ukončený předmět lze jednou opakovat v nejbližším možném období, kdy se předmět vyučuje. V případě neúspěchu u opakovaného předmětu je podle čl. 15 SZŘ studium ukončeno. U neúspěšně ukončených volitelných předmětů je možné požádat o možnost jejich neopakování (viz čl. 20 odst. 3 SZŘ).

Pedagogická fakulta

Je nedílnou součástí Masarykovy univerzity. Všichni studující na PdF mají přístup do knihoven, menz i některých jiných zařízení (např. počítačových učeben) všech ostatních fakult. Hlavní stránka Masarykovy univerzity je www.muni.cz , hlavní stránka PdF je www.ped.muni.cz, odtud jsou odkazy ke všem dalším potřebným aplikacím i informacím.

Pedagogická praxe

Je uskutečňována jako jedna z praktických forem výuky.

Proděkani

Jsou akademičtí funkcionáři zastupující děkana v rozsahu děkanem stanoveném, jsou jmenováni děkanem se souhlasem akademického senátu. Rozdělení kompetencí proděkanů na PdF MU

Přednáška

Je základní způsob seznámení studentů s obsahem předmětu. Přednášejícími by podle (čl. 9, odst. 1 SZŘ) měli být především akademičtí pracovníci profesor/ka a docent/ka, výjimečně i se zařazením nižším.

Prezenční studium

Je forma studia, při níž je vyžadována téměř každodenní účast studentů na vyučování (v dopoledních i odpoledních hodinách dle příslušného rozvrhu). Vedou je učitelé v přímém kontaktu se studenty.

Promoce

Je závěrečný slavnostní akt studia, na němž představitelé univerzity a fakulty předávají diplomy. Akt je veřejný a je určen také blízkým osobám úspěšných absolventů a absolventek.

Registrace předmětů

Je úkon, kterým se vyjadřuje zájem o studium konkrétních předmětů v nadcházejícím semestru. Probíhá v časovém období stanoveném harmonogramem akademického roku (IS → Studium → Harmonogram).

Rektor

Je akademický představitel vysoké školy (např. Masarykovy univerzity), řídí ji, zastupuje a jedná jejím jménem.

Rozvrh

Se zveřejňuje jen pro jednotlivé předměty a jejich seminární skupiny, nikoliv pro program nebo obor. (Neexistuje tedy žádný „třídní rozvrh“, jako na středních školách.) Povinností fakulty je zajistit bezkolizní realizaci jen těch předmětů, které jsou uvedeny jako povinné v doporučeném průchodu studiem. Za další skladbu rozvrhu nese zodpovědnost každý student/studentka samostatně. Přednost ve skladbě musí mít opakované předměty – jejich neabsolvování vede k ukončení studia (viz čl. 20 SZŘ).

Semináře a cvičení

Teoreticky a metodologicky rozvíjejí a prohlubují přednášený obsah předmětu. Účast na seminářích a cvičeních je pro všechny do nich řádně zapsané povinná (viz čl. 9 SZŘ).

Studentská oborová rada

Zastupuje zájmy studentů daného studijního oboru (viz Opatření děkana 3/2012). Je zřízena na každé katedře a každém institutu PdF MU. Agilita studentských oborových rad je však různá.

Studijní a zkušební řád MU (SZŘ)

Je interní předpis Masarykovy univerzity, který podrobně upravuje podmínky studia. Znění a výklad: http://is.muni.cz/help/szr

Studijní katalog

Soustřeďuje na jednom místě doporučené studijní plány jednotlivých studijních programů. Následování doporučeného studijního plánu by mělo zajistit organizačně bezproblémový průchod studiem. Odkaz na studijní katalog.

Studijní plán

Vymezuje obsah a rozsah studia vybraného studijního programu, druhu a typu studia v jednotlivých semestrech. Obsahuje předměty vyučované v semestru podzimním a jarním a způsob jejich ukončení.

Teamsy

(viz MS-Teams)

Teiresiás

Je Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky zřízené Masarykovou univerzitou. Umožňuje studium fyzicky znevýhodněným osobám. www.teiresias.muni.cz

Univerzitní číslo osoby (UČO)

Je unikátní číselný identifikační kód všech, kdo studují nebo pracují na Masarykově univerzitě. Přiděluje se k němu primární heslo. Kombinace univerzitního čísla osoby a primárního hesla umožňuje přístup k relevantním agendám v Informačním systému.

Vědecká rada

Je akademický orgán vysoké školy. Projednává otázky pedagogické a vědecké činnosti, spolupráce s praxí, habilitační a profesorská řízení na fakultě. Její činnost a složení jsou uvedeny zde.

Zápis do semestru

Je povinný úkon umožňující získat právo studenta pro daný semestr. Zápis do vyššího semestru je podmíněn splněním podmínek studia daných studijním plánem a Studijním a zkušebním řádem (čl. 12).

Zápočet

Je ukončení předmětů, jejichž požadavky jsou plněny průběžně především v době výuky. Je udělován za splnění požadavků určených sylabem pro příslušný předmět. Uděluje ho vyučující.

Závěrečná práce

Je ve Studijním řádu MU obecné označení kvalifikační práce na konci studia. Pod tímto souhrnným pojmem se rozumí bakalářská nebo diplomová práce (v bakalářském nebo magisterském studiu), dále rigorózní nebo disertační práce (dále viz čl. 8. SZŘ).

Zkouška

Může být písemná, nebo ústní, popřípadě písemná a ústní a slouží k prověření vědomostí studenta. Pro skládání zkoušek jsou určena zkoušková období. Jejich závěrečné datum je závazné a pro složení povinných zkoušek limitující. Skládání zkoušek před termínem zkušebního období je možné jen v odůvodněných případech a se souhlasem examinátora.

Zoom

Je rozšířená platforma distančního vzdělávání a komunikace (viz také MS-Teams).

SEZNAM ZKRATEK

Zkratka
Také se nazývá
Vulgo
Bc. bakalářské studium  
CŽV celoživotní vzdělávání celoživotko
DAP další aprobační předmět  
DOD den otevřených dveří  
DPS doplňující pedagogické studium  
HS hospodářské středisko  
Inet Ekonomický, správní a informační systém  
IS Informační systém Masarykovy univerzity  
ISna zastaralý název pro IStech  
istech servisní středisko ISu  
JS (nebo J21) jarní semestr letní semestr
KS kombinované studium "kombíci"
NMgr. navazující magisterské studium navazmag
ped-psy pedagogika a psychologie  
PS prezenční studium  
PS (nebo P20) podzimní semestr (2020) zimní semestr
RMU Rektorát Masarykovy univerzity  
RUV Konferenční a relaxační místnost  
ŘD řádná dovolená  
SZŘ Studijní a zkušební řád MU  
SZZ státní závěrečná zkouška státnice
TSP test studijních předpokladů té-es-péčka
ZVČ základy věd o člověku  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.