Pro zájemce o CŽV

Mimořádné přijímací řízení do programu celoživotního vzdělávání pro semestr jaro 2024

Studium pro asistenty pedagoga

Cílem programu "Studium pro asistenty pedagoga" je získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga. Asistent pedagoga vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci programu získají poznatky z oblasti pedagogických a psychologických disciplín, aby mohli pochopit strukturu zvláštnosti dětské osobnosti a podle toho zaměřit své výchovné a vzdělávací úsilí, a dovednosti pro praktické výchovné činnosti včetně metodické práce.

Informace k programu naleznete zde

Informace k přijímacímu řízení pro období JARO 2024

 • Termín založení a podání přihlášky je od 1. 11. do 31. 12. 2023.
 • Typ přihlášky: elektronická přihláška (dále e-přihláška).
 • Po založení e-přihlášky vloží uchazeč do e-přihlášky požadované doklady, a to ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí. Bez vložení požadovaných dokladů nelze e-přihlášku podat.
 • Po podání e-přihlášky je nutné provést objednávku a platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek činí 600 Kč za e-přihlášku. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra MU je přímo u založené a podané e-přihlášky.
 • E-přihláška bude potvrzena jen tomu, kdo vloží všechny požadované doklady, uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením a bude splňovat podmínky pro přijetí.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem přijímacího řízení čas uhrazení manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních 50 zájemců s řádně uhrazeným manipulačním poplatkem). 
 • Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s Centrem celoživotního vzdělávání pouze uchazeč. Fakulta nekomunikuje s rodiči či jinými členy rodiny, sourozenci nebo kamarády uchazeče.
 • Při kontaktu s Centrem celoživotního vzdělávání uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Do e-přihlášky uvede svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou jsou mu zasílány informace o přijímacím řízení. Doporučujeme uvést do e-přihlášky také kontaktní telefon.
 • PdF MU nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • V případě, že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za služby spojený s přijímacím řízením se nevrací.

Přijímací řízení do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2024/2025

Přijímací řízení na akademický rok 2024/2025 bude zahájeno: bude upřesněno.

Nabídka oborů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2024/2025

Nabídka oborů celoživotního vzdělávání na akademický rok 2024/2025 bude zveřejněna: bude upřesněno.

Přijímací řízení do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2023/2024

Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2023 do 31. 8. 2023, příp. do 31. 7. 2023 (viz informace u jednotlivých oborů).

Obecné informace o přijímacím řízení

 • Přihláška do oborů celoživotního vzdělávání je elektronická (dále e-přihláška).
 • Termín založení a podání e-přihlášky je od 1. 3. 2023 do 31. 8. 2023, příp. do 31. 7. 2023 (viz informace u jednotlivých oborů).
 • Počet podaných e-přihlášek na 1 osobu není omezený.
 • Po založení e-přihlášky vloží uchazeč do e-přihlášky požadované doklady, a to ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí. Bez vložení požadovaných dokladů nelze e-přihlášku podat. 
 • Po podání e-přihlášky je nutné provést objednávku a platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek činí 600 Kč za každou e-přihlášku. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra MU je přímo u založené a podané e-přihlášky.
 • E-přihláška bude potvrzena jen tomu, kdo vloží všechny požadované doklady, uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením a bude splňovat podmínky pro přijetí na zvolený obor. 
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů, kromě oborů zaměřených na anglický jazyk. U oborů zaměřených na anglický jazyk je stanoven přijímací písemný on-line test z anglického jazyka (bližší informace jsou zveřejněné u jednotlivých oborů), který se bude konat 24. 8. 2023
 • V případě velkého počtu uchazečů u oborů se stanoveným maximálním počtem účastníků je kritériem přijímacího řízení čas uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v Obchodním centru MU (přijato bude prvních x zájemců s řádně uhrazeným poplatkem).

Důležitá sdělení uchazečům

 • Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s Centrem celoživotního vzdělávání pouze uchazeč. Fakulta nekomunikuje s rodiči či jinými členy rodiny, sourozenci nebo kamarády uchazeče.
 • Při kontaktu s Centrem celoživotního vzdělávání uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky.
 • Do e-přihlášky uvede uchazeč svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou jsou mu zasílány informace o přijímacím řízení. Doporučujeme uvést do e-přihlášky také kontaktní telefon.
 • Do e-přihlášky je nutné zadat osobní údaje s diakritikou. 
 • PdF MU nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • PdF MU nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek u programů zaměřených na anglický jazyk. Omluvy nejsou akceptovány.
 • V případě že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

Výuka a rozvrhy

Výuka oborů celoživotního vzdělávání probíhá v pátek a sobotu. Některé obory mohou mít výuku jen v pátek nebo jen v sobotu. Některé obory mohou mít výuku v pátek i v sobotu. 

Rozvrhy 1. semestru akademického roku 2023/2024 jsou zveřejněny ZDE. Zároveň budou zveřejněné také v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále IS MU).

Rozvrhy vyšších semestrů jsou zveřejňovány vždy pouze v IS MU.

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně rozvrhu celoživotního vzdělávání, kontaktujte prosím Ing. Nikolu Rimešovou  (rimesova@ped.muni.cz).

Nabídka oborů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2023/2024

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

Rozšíření učitelské jazykové specializace 1. st. ZŠ
 Učitelství anglického jazyka pro 1. st. základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace z 1. st. na 2. st. ZŠ
  ZS1 Anglický jazyk pro základní školy
  ZS1 Matematika pro základní školy
 ZS1 Německý jazyk a literatura pro základní školy
 ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro 2. st. ZŠ
  DAP Fyzika pro základní školy
  DAP Chemie pro základní školy
  DAP Informatika pro základní školy
  DAP Matematika pro základní školy
  DAP Německý jazyk a literatura pro základní školy
  DAP Občanská výchova pro základní školy
  DAP Přírodopis pro základní školy
  DAP Technická a informační výchova pro základní školy
  DAP Výchova ke zdraví pro základní školy
  Učitelství anglického jazyka pro základní školy
  Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy - webinář
  Učitelství dějepisu pro základní školy
  Učitelství geografie pro základní školy
  Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro SŠ
 Výtvarná výchova na střední škole

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy

Rozšíření učitelské kvalifikace z 2. st. ZŠ na SŠ
  Učitelství anglického jazyka pro střední školy
  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
  Učitelství dějepisu pro střední školy
  Učitelství německého jazyka pro střední školy
  Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
  Učitelství základů společenských věd pro střední školy
  ZSS Hudební výchova pro SŠ

Obory speciální pedagogiky

  Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika pro vychovatele a učitele MŠ se středoškolským vzděláním
  Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace učitele dětí a žáků se SVP)
  Speciální pedagogika – specializace etopedie
  Speciální pedagogika – specializace oftalmopedie
  Speciální pedagogika – specializace psychopedie
  Speciální pedagogika – specializace somatopedie
  Speciální pedagogika – specializace specifické poruchy učení

Obory ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

  Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů
  Studium pro výchovné poradce
  Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

Obory aplikované behaviorální analýzy

  Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz

Ostatní obory

  DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky
  Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.