Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Pro zájemce o CŽV

Mimořádné přijímací řízení do programu celoživotního vzdělávání pro semestr jaro 2021

Na semestr jaro 2021 nabízíme obor:

  Asistent pedagoga

 • Termín založení a podání přihlášky je od 1. 11. do 31. 12. 2020
 • Typ přihlášky: elektronická přihláška (dále e-přihláška).
 • Po založení a podání e-přihlášky si uchazeč vytiskne Průvodku, kterou zašle spolu s ostatními požadovanými materiály (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení) na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Průvodku nalezne uchazeč v e-přihlášce v záložce STUDIUM, ZKOUŠKY A DOKUMENTY (UPRAVIT), kde klikne na slovo UPRAVIT a poté se objeví text se zvýrazněným slovem PRŮVODKA.
 • Po založení a podání e-přihlášky je dále nutné provést objednávku a platbu tzv. manipulačního poplatku. Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 600 Kč. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra je přímo u založené a podané e-přihlášky.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů. V případě velkého počtu uchazečů je kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení.
 • Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s Centrem celoživotního vzdělávání pouze uchazeč. PdF MU nekomunikuje s rodiči či jinými členy rodiny, sourozenci nebo kamarády uchazeče.
 • Při kontaktu s Centrem celoživotního vzdělávání uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Do e-přihlášky uvede svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou jsou mu zasílány informace o přijímacím řízení. Doporučujeme uvést do e-přihlášky také kontaktní telefon.
 • PdF MU nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • V případě, že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za služby spojený s přijímacím řízením se nevrací.

Přijímací řízení do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021

Obecné informace o přijímacím řízení

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. do 31. 7. nebo 15. 9. 2020 (viz informace u jednotlivých oborů).
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (dále e-přihláška).
 • Po založení a podání e-přihlášky si uchazeč vytiskne Průvodku, kterou zašle spolu s ostatními požadovanými materiály (viz informace u jednotlivých oborů) na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Průvodku naleznete v záložce STUDIUM, ZKOUŠKY A DOKUMENTY (UPRAVIT), klikněte na slovo UPRAVIT, objeví se text se zvýrazněným slovem PRŮVODKA.
 • Po založení a podání e-přihlášky je dále nutné provést objednávku a platbu tzv. manipulačního poplatku. Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 600 Kč. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra je přímo u založené e-přihlášky.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů, kromě oborů zaměřených na anglický jazyk, pro které je stanoven přijímací písemný on-line test z AJ, který se uskuteční ve dnech 18. - 19. 9. 2020 (bližší informace jsou zveřejněné u jednotlivých oborů AJ). V případě velkého počtu uchazečů je kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky nebo maturitního vysvědčení.

Důležitá sdělení uchazečům

 • Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s centrem celoživotního vzdělávání pouze uchazeč. Fakulta nekomunikuje s rodiči, sourozenci, kamarády. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 • PdF MU nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • PdF MU nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek u programů zaměřených na Aj. Omluvy nejsou akceptovány.
 • V případě že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za služby spojený s přijímacím řízením se nevrací.

Zápis do 1. semestru

Z důvodu aktuální epidemiologické situace a vyhovění hygienickým předpisům bude Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU realizovat zápisy do studia tzv. průběžnou formou zápisu a to v termínu od úterý 29. 9. do soboty 3. 10. 2020 v těchto časech:

29. 9. 2020 – 13:00 – 16:00
30. 9. 2020 – 13:00 – 16:00
1. 10. 2020 – 13:00 – 16:00
2. 10. 2020 – 13:00 – 16:00
3. 10. 2020 – 09:00 – 14:00

Zápisy probíhají vždy po pěti minutových intervalech.

1. Každý přijatý účastník celoživotního vzdělávání si bude muset zarezervovat prostřednictvím on-line rezervačního systému konkrétní termín a čas, kdy se osobně dostaví na Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno – kancelář 1034, přízemí.

Odkaz do rezervačního systému vám bude nahrán do vaší e-přihlášky cca 21. 9. 2020, a to po rozhodnutí přijímací komise, které obory budou pro akademický rok 2020/2021 otevřeny.

2. K zápisu se dostavte s rouškou (či jinou ochranou dýchacích cest) a s sebou si přineste:

 • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který Vás identifikuje,
 • vlastní psací potřeby.

 3. U zápisu obdržíte:

 • rozhodnutí o přijetí do programu celoživotního vzdělávání,
 • přihlašovací údaje pro přístup do Informačního systému MU,
 • potvrzení o účasti v programu celoživotního vzdělávání,
 • informace pro nově přijaté účastníky (nákup semestru v Obchodním centru MU, zápis předmětů, rozvrh, podmínky a specifika v programu celoživotního vzdělávání), pokyny k BOZP a PO.

Plná moc k převzetí rozhodnutí 

K zápisu do programu celoživotního vzdělávání a převzetí rozhodnutí o přijetí a dalších dokumentů je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky. Vzor dokumentu naleznete zde: Plná moc - vzor.

Rezervaci konkrétního termínu a času však proveďte na své jméno.

4. V době zápisu je zajištěno fotografování pro čipovou kartu účastníka celoživotního vzdělávání

 Od 29. 9. do 3. 10. 2020 se ve výše uvedených časech bude moci každý nově přijatý uchazeč v prostorách fakulty vyfotografovat pro účel výroby čipového průkazu účastníka celoživotního vzdělávání.

Fotografování bude zajištěno v učebně č. 63, budova A, Poříčí 9, 6. podlaží. Na vlastní fotografování již nemusíte provádět rezervaci v systému.

O vydání karty si musíte požádat a kartu si ZDARMA objednat na tomto odkaze: https://is.muni.cz/obchod/baleni/90492

Nelze akceptovat vlastní fotografie. Karta slouží pro evidenci pouze v rámci Masarykovy univerzity (vstupy do učeben, výpůjčky knih v knihovně atd.).

Lze využít i kartu z předchozího studia na Masarykově univerzitě. Pokud ji stále vlastníte, zkontrolujte v IS MU, zda je aktivní v sekci KARTA v Osobní administrativě. Pokud je aktivní, není třeba objednávat novou.

Fotografování probíhá i v termínech mimo zápis. Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti naleznete zde. Tuto možnost mohou využít ti, kteří se nemohou osobně zúčastnit zápisu.

Výuka a rozvrhy

Výuka oborů celoživotního vzdělávání probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu.

Rozvrhy 1. semestru najdete zveřejněné zde. Pokud nenajdete v seznamu některý z oborů, který nabízíme na akademický rok 2020/2021, obraťte se prosím na garanta daného oboru. Garant oboru je vždy uveden v informacích o oboru.

Rozvrhy 1. semestru budou zveřejněné také v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále IS MU). Rozvrh najdete v IS MU až po zápisu do programu celoživotního vzdělávání v 2. polovině září 2020. 

Upozorňujeme, že zveřejněné rozvrhy se mohou ještě nepatrně změnit.

Rozvrhy vyšších semestrů jsou zveřejňovány vždy pouze v IS MU. 

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně rozvrhu celoživotního vzdělávání, kontaktujte prosím Ing. Nikolu Rimešovou  (rimesova@ped.muni.cz).

Jak se stát účastníkem celoživotního vzdělávání?

Nabídka oborů celoživotního vzdělávání

V akademickém roce 2020/2021 nabízíme tyto obory:

Pedagogické vzdělávání

Pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním
 Asistent pedagoga
 DPS Pedagog volného času
 DPS Vychovatelství
 Učitelství praktického vyučování

Pro zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním
 Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
  Učitelství pro mateřské školy
 DPS Učitel odborných předmětů na středních školách

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

Rozšíření učitelské jazykové specializace 1. st. ZŠ
 Učitelství anglického jazyka pro 1. st. základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace z 1. st. na 2. st. ZŠ
  ZS1 Matematika pro základní školy
 ZS1 Německý jazyk a literatura pro základní školy
 ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro 2. st. ZŠ
  DAP Fyzika pro základní školy
  DAP Chemie pro základní školy
  DAP Informatika pro základní školy
  DAP Německý jazyk a literatura pro základní školy
  DAP Občanská výchova pro základní školy
  DAP Přírodopis pro základní školy
  DAP Výchova ke zdraví pro základní školy
  Učitelství anglického jazyka pro základní školy
  Učitelství dějepisu pro základní školy
  Učitelství ruského jazyka pro základní školy
  Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy 
 Učitelství zeměpisu pro základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro SŠ
 Výtvarná výchova na střední škole

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy

Rozšíření učitelské kvalifikace z 2. st. ZŠ na SŠ
  Učitelství anglického jazyka pro střední školy
  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
  Učitelství dějepisu pro střední školy
  Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
  Učitelství matematiky pro střední školy
  Učitelství německého jazyka pro střední školy
  Učitelství ruského jazyka pro střední školy
  Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
  Učitelství základů společenských věd pro střední školy
  ZSS Hudební výchova pro SŠ

Obory speciální pedagogiky

  Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou pedagogickou činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP
  Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. č.  317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace učitele dětí a žáků se SVP)
  Speciální pedagogika – specializace etopedie
  Speciální pedagogika – specializace oftalmopedie
  Speciální pedagogika – specializace psychopedie
  Speciální pedagogika – specializace somatopedie
  Speciální pedagogika – specializace specifické poruchy učení
  Speciální pedagogika – specializace souběžné postižení více vadami

Obory ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

  Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů
  Studium pro výchovné poradce
  ICT koordinátor

Obory k prohloubení odborné kvalifikace

  Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Obory aplikované behaviorální analýzy

  Aplikovaná behaviorální analýza
  Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz
  Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz
  Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz

Ostatní obory

  DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky
  Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem