Pro zájemce o CŽV

Mimořádné přijímací řízení do programu celoživotního vzdělávání pro semestr jaro 2023

Studium pro asistenty pedagoga

Cílem oboru "Studium pro asistenty pedagoga" je získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga. Asistent pedagoga vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolventi programu získají poznatky z oblasti pedagogických a psychologických disciplín, aby mohli pochopit strukturu zvláštnosti dětské osobnosti a podle toho zaměřit své výchovné a vzdělávací úsilí.

Informace k programu naleznete zde

Informace k přijímacímu řízení pro období JARO 2023

 • Termín založení a podání přihlášky je od 1. 11. do 31. 12. 2022
 • Typ přihlášky: elektronická přihláška (dále e-přihláška).
 • Po založení e-přihlášky vloží uchazeč do e-přihlášky požadované doklady, a to ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí. Bez vložení požadovaných dokladů nelze e-přihlášku podat.
 • Po podání e-přihlášky je nutné provést objednávku a platbu poplatku za přijímací řízení. Poplatek činí 600 Kč za každou e-přihlášku. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra MU je přímo u založené a podané e-přihlášky.
 • E-přihláška bude potvrzena jen tomu, kdo vloží všechny požadované doklady, uhradí poplatek za přijímací řízení a bude splňovat podmínky pro přijetí na zvolený obor.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem přijímacího řízení čas uhrazení manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních 60 zájemců s řádně uhrazeným manipulačním poplatkem).
 • Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s Centrem celoživotního vzdělávání pouze uchazeč. Fakulta nekomunikuje s rodiči či jinými členy rodiny, sourozenci nebo kamarády uchazeče.
 • Při kontaktu s Centrem celoživotního vzdělávání uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Do e-přihlášky uvede svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou jsou mu zasílány informace o přijímacím řízení. Doporučujeme uvést do e-přihlášky také kontaktní telefon.
 • PdF MU nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • V případě, že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za služby spojený s přijímacím řízením se nevrací.

ROZVRH JARO 2023

ZÁPIS DO PROGRAMU CŽV

Přijímací řízení do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2023/2024

Přijímací řízení na akademický rok 2023/2024 bude zahájeno 1. 3. 2023.

Nabídka oborů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2023/2024

Nabídka oborů celoživotního vzdělávání na akademický rok 2023/2024 bude zveřejněna od 1. 3. 2023.

Přijímací řízení do programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2022/2023

Obecné informace o přijímacím řízení

 • Přihláška do oborů celoživotního vzdělávání je elektronická (dále e-přihláška).
 • Termín podání e-přihlášky je od 1. 3. do 31. 7. nebo 31. 8. 2022 (viz informace u jednotlivých oborů).
 • Počet podaných e-přihlášek na 1 osobu není omezený.
 • Po založení e-přihlášky vloží uchazeč do e-přihlášky požadované doklady, a to buď ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí, nebo ve formě skenu doplněného naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně podepsaným čestným prohlášením ohledně pravosti daného dokladu (vzor čestného prohlášení). Bez vložení požadovaných dokladů nelze e-přihlášku podat. 
 • Po podání e-přihlášky je nutné provést objednávku a platbu poplatku za přijímací řízení. Poplatek činí 600 Kč za každou e-přihlášku. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra MU je přímo u založené a podané e-přihlášky.
 • E-přihláška bude potvrzena jen tomu, kdo vloží všechny požadované doklady, uhradí poplatek za přijímací řízení a bude splňovat podmínky pro přijetí na zvolený obor. 
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů, kromě oborů zaměřených na anglický jazyk. U oborů zaměřených na anglický jazyk je stanoven přijímací písemný on-line test z anglického jazyka (bližší informace jsou zveřejněné u jednotlivých oborů), který se bude konat 25. 8. 2022. 
 • V případě velkého počtu uchazečů u oborů se stanoveným maximálním počtem účastníků je kritériem přijímacího řízení čas uhrazení manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních x zájemců s řádně uhrazeným manipulačním poplatkem).

Důležitá sdělení uchazečům

 • Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s Centrem celoživotního vzdělávání pouze uchazeč. Fakulta nekomunikuje s rodiči či jinými členy rodiny, sourozenci nebo kamarády uchazeče.
 • Při kontaktu s Centrem celoživotního vzdělávání uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky.
 • Do e-přihlášky uvede uchazeč svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou jsou mu zasílány informace o přijímacím řízení. Doporučujeme uvést do e-přihlášky také kontaktní telefon.
 • Do e-přihlášky je nutné zadat osobní údaje s diakritikou. 
 • PdF MU nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • PdF MU nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek u programů zaměřených na anglický jazyk. Omluvy nejsou akceptovány.
 • V případě že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za služby spojený s přijímacím řízením se nevrací.

Výuka a rozvrhy

Výuka oborů celoživotního vzdělávání probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu.

Rozvrhy 1. semestru najdete zveřejněné zde. Pokud nenajdete v seznamu některý z oborů, který nabízíme na akademický rok 2022/2023, obraťte se prosím na garanta daného oboru. Garant oboru je vždy uveden v informacích o oboru.

Rozvrhy 1. semestru budou zveřejněné také v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále IS MU). Rozvrh najdete v IS MU až po zápisu do programu celoživotního vzdělávání v polovině září 2022. 

Upozorňujeme, že zveřejněné rozvrhy se mohou ještě nepatrně změnit.

Rozvrhy vyšších semestrů jsou zveřejňovány vždy pouze v IS MU. 

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně rozvrhu celoživotního vzdělávání, kontaktujte prosím Ing. Nikolu Rimešovou  (rimesova@ped.muni.cz).

Online brožura s nabídkou oborů celoživotního vzdělávání 2022/2023

Nabídka oborů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2022/2023

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

Rozšíření učitelské jazykové specializace 1. st. ZŠ
 Učitelství anglického jazyka pro 1. st. základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace z 1. st. na 2. st. ZŠ
  ZS1 Anglický jazyk pro základní školy
  ZS1 Matematika pro základní školy
 ZS1 Německý jazyk a literatura pro základní školy
 ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro 2. st. ZŠ
  DAP Fyzika pro základní školy
  DAP Chemie pro základní školy
  DAP Matematika pro základní školy
  DAP Německý jazyk a literatura pro základní školy
  DAP Občanská výchova pro základní školy
  DAP Přírodopis pro základní školy
  DAP Technická a informační výchova pro základní školy
  DAP Výchova ke zdraví pro základní školy
  Učitelství anglického jazyka pro základní školy
  Učitelství dějepisu pro základní školy
  Učitelství ruského jazyka pro základní školy
  Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy 
 Učitelství zeměpisu pro základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro SŠ
 Výtvarná výchova na střední škole

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy

Rozšíření učitelské kvalifikace z 2. st. ZŠ na SŠ
  Učitelství anglického jazyka pro střední školy
  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
  Učitelství dějepisu pro střední školy
  Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
  Učitelství matematiky pro střední školy
  Učitelství německého jazyka pro střední školy
  Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
  Učitelství základů společenských věd pro střední školy
  ZSS Hudební výchova pro SŠ

Obory speciální pedagogiky

  Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika pro vychovatele a učitele MŠ se středoškolským vzděláním
  Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou pedagogickou činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP
  Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. č.  317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace učitele dětí a žáků se SVP)
  Speciální pedagogika – specializace etopedie
  Speciální pedagogika – specializace oftalmopedie
  Speciální pedagogika – specializace psychopedie
  Speciální pedagogika – specializace somatopedie
  Speciální pedagogika – specializace specifické poruchy učení
  Speciální pedagogika – specializace souběžné postižení více vadami

Obory ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

  Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů
  Studium pro výchovné poradce
  Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

Obory aplikované behaviorální analýzy

  Aplikovaná behaviorální analýza
  Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz
 Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz 

Ostatní obory

  DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky
  Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.