Pro zájemce o CŽV

Jak se stát účastníkem celoživotního vzdělávání?

Nabídka oborů celoživotního vzdělávání

V akademickém roce 2020/2021 nabízíme tyto obory:

Pedagogické vzdělávání

Pro zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním
 Asistent pedagoga
 DPS Pedagog volného času
 DPS Vychovatelství
 Učitelství praktického vyučování

Pro zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním
 Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
  Učitelství pro mateřské školy
 DPS Učitel odborných předmětů na středních školách

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

Rozšíření učitelské jazykové specializace 1. st. ZŠ
 Učitelství anglického jazyka pro 1. st. základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace z 1. st. na 2. st. ZŠ
  ZS1 Matematika pro základní školy
 ZS1 Německý jazyk a literatura pro základní školy
 ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro 2. st. ZŠ
  DAP Fyzika pro základní školy
  DAP Chemie pro základní školy
  DAP Informatika pro základní školy
  DAP Německý jazyk a literatura pro základní školy
  DAP Občanská výchova pro základní školy
  DAP Přírodopis pro základní školy
  DAP Výchova ke zdraví pro základní školy
  Učitelství anglického jazyka pro základní školy
  Učitelství dějepisu pro základní školy
  Učitelství ruského jazyka pro základní školy
  Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy 
 Učitelství zeměpisu pro základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro SŠ
 Výtvarná výchova na střední škole

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy

Rozšíření učitelské kvalifikace z 2. st. ZŠ na SŠ
  Učitelství anglického jazyka pro střední školy
  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
  Učitelství dějepisu pro střední školy
  Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
  Učitelství matematiky pro střední školy
  Učitelství německého jazyka pro střední školy
  Učitelství ruského jazyka pro střední školy
  Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
  Učitelství základů společenských věd pro střední školy
  ZSS Hudební výchova pro SŠ

Obory speciální pedagogiky

  Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou pedagogickou činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP
  Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. č.  317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace učitele dětí a žáků se SVP)
  Speciální pedagogika – specializace etopedie
  Speciální pedagogika – specializace oftalmopedie
  Speciální pedagogika – specializace psychopedie
  Speciální pedagogika – specializace somatopedie
  Speciální pedagogika – specializace specifické poruchy učení
  Speciální pedagogika – specializace souběžné postižení více vadami

Obory ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

  Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů
  Studium pro výchovné poradce
  ICT koordinátor

Obory k prohloubení odborné kvalifikace

  Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Obory aplikované behaviorální analýzy

  Aplikovaná behaviorální analýza
  Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz
  Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz
  Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz

Ostatní obory

  DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky
  Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021

Obecné informace o přijímacím řízení

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. do 31. 7. nebo 15. 9. 2020 (viz informace u jednotlivých oborů).
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (dále e-přihláška).
 • Po založení a podání e-přihlášky si uchazeč vytiskne Průvodku, kterou zašle spolu s ostatními požadovanými materiály (viz informace u jednotlivých oborů) na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Průvodku naleznete v záložce STUDIUM, ZKOUŠKY A DOKUMENTY (UPRAVIT), klikněte na slovo UPRAVIT, objeví se text se zvýrazněným slovem PRŮVODKA.
 • Po založení a podání e-přihlášky je dále nutné provést objednávku a platbu tzv. manipulačního poplatku. Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 600 Kč. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního centra je přímo u založené e-přihlášky.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů, kromě oborů zaměřených na anglický jazyk, pro které je stanoven písemný test z AJ (28. 8. 2020 v 11.00). V případě velkého počtu uchazečů je kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky nebo maturitního vysvědčení.

Důležitá sdělení uchazečům

 • Administrativní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s centrem celoživotního vzdělávání pouze uchazeč. Fakulta nekomunikuje s rodiči, sourozenci, kamarády. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 • PdF MU nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • PdF MU nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek u programů zaměřených na Aj. Omluvy nejsou akceptovány.
 • V případě že se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit do programu celoživotního vzdělávání, poplatek za služby spojený s přijímacím řízením se nevrací.

Zápis do 1. semestru

Zápis do programu celoživotního vzdělávání proběhne v druhé polovině září 2020. 

K zápisu si s sebou vezměte: 

 • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který Vás identifikuje,
 • doporučujeme vzít si s sebou i psací potřeby.
U zápisu obdržíte: 

 • rozhodnutí o přijetí do programu celoživotního vzdělávání
 • heslo pro přístup do Informačního systému MU
 • potvrzení o účasti v programu celoživotního vzdělávání
 • informace pro nově přijaté účastníky (nákup semestru v Obchodním centru MU, zápis předmětů, rozvrh, podmínky a specifika v programu celoživotního vzdělávání)
 • pokyny k BOZP a PO.

Plná moc k převzetí rozhodnutí 

V případě, že se nemůžete k zápisu do programu celoživotního vzdělávání dostavit osobně, můžete zmocnit plnou mocí jinou osobu.

K zápisu do programu celoživotního vzdělávání a převzetí rozhodnutí o přijetí a dalších dokumentů je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Plná moc - vzor

Fotografování pro čipovou kartu účastníka celoživotního vzdělávání

V den zápisu bude každý nově přijatý uchazeč v prostorách fakulty vyfotografován pro účel výroby čipového průkazu účastníka celoživotního vzdělávání. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie! Karta slouží pro pohyb pouze v rámci univerzity (vstupy do učeben, výpůjčky knih atd.) lze využít i kartu z předchozího studia na MU. Pokud ji stále vlastníte, zkontrolujte, zda je aktivní v sekci KARTA v Osobní administrativě. Pokud ano, není třeba objednávat novou.

Fotografování probíhá i v termínech mimo zápis. Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti zde. Tuto možnost mohou využít ti, kteří se nemohou osobně zúčastnit zápisu.

Výuka a rozvrhy

Výuka oborů celoživotního vzdělávání probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny v pátek nebo sobotu.

Rozvrhy 1. semestru budou zveřejněny zde po 1. 8. 2020. Rozvrhy vyšších semestrů jsou zveřejňovány v Informačním systému MU.