Stipendijní programy

Pedagogické fakulty MU

Podrobné informace o programech a podmínkách získání podpory naleznete v Opatření děkana č. 2/2024

Přehled stipendijních programů Pedagogické fakulty MU

Níže naleznete stručné informace k vyhlášeným stipendijním programům.

Program 1. Asistentské odborné činnosti a odborné stáže

Program je zaměřen na podporu rozvoje odborných a profesních kompetencí studujících. Nabízí financování stáží na akademických a neakademických pracovištích fakulty.

Program 1.A Asistentské odborné činnosti na pracovištích fakulty

Účelem programu je rozvoj odborných kompetencí studujících, které jsou součástí teoretického, ale i praktického zaměření daného pracoviště PdF MU.

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.
Žádost s řádným odůvodněním podává elektronicky v Ekonomicko-správním informačním systému MU (INET) vedoucí katedry, institutu nebo neakademického pracoviště.

Program 1.B Odborná stáž na pracovišti fakulty

Účelem programu je systematický rozvoj odborných a profesních kompetencí studujících, které souvisí se zaměřením jejich studia, prostřednictvím dlouhodobých odborných stáží na akademických a neakademických pracovištích PdF MU.

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.
Žádost o stáž podává vedoucí pracoviště prostřednictvím Úřadovny v IS MU nejpozději 6 týdnů před plánovaným začátkem stáže.

Podání žádosti v IS MU (autentizováno) Formulář žádosti

Program 2. Podpora vynikajících studujících

Program podporuje vynikající studující. Finanční podpora je určena studentům bakalářských a magisterských programů, kteří dosahují vynikajících výsledků a talentovaným studentům prezenční formy doktorského studia.

Program 2.A Prospěchové stipendium pro vynikající studující

Účelem programu je podpora a motivace studujících, kteří v předchozím akademickém roce dosáhli mimořádně dobrých studijních výsledků.

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.
Studující o stipendium nežádají, na základě splnění kritérií budou z Informačního systému MU vybráni automaticky.  

Program 2.B Podpora talentovaných studujících v doktorských studijních programech

Účelem programu je podpora výjimečně nadaných studujících doktorských studijních programů PdF MU a vytvoření finančních podmínek pro jejich plné zapojení do excelentních výzkumných úkolů.

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.
Žádost o stipendium podává studující prostřednictvím Úřadovny v IS MU dvakrát ročně, a to k 1. 6. a 1. 12.

Stipendium se přiznává na 6 měsíců. Před uplynutím této doby (v případě zájmu o pokračování vyplácení toho stipendia) studující podává žádost znovu. K opakované žádosti přikládá vyplněný formulář „Průběžná zpráva o plnění výzkumné činnosti v rámci stipendijního programu 2.B – Podpora talentovaných studujících v doktorských studijních programech.“ 

Podat žádost

Formulář je ke stažení

Program 3. Podpora mezinárodní mobility studujících

Program nabízí finanční podporu studentům, kteří se rozhodnou vycestovat na studijní nebo pracovní stáž v rámci svého studia.

Program 3.A Podpora mobilit studujících v rámci programu Erasmus+

Účelem programu je podpora mezinárodní mobility studujících v rámci programu Erasmus+. Stipendium je určeno pro dofinancování životních nákladů a cestovného spojeného se zahraničním pobytem ve vybraných zemích Evropy. Mobilitou se rozumí zahraniční studijní nebo pracovní pobyt v délce minimálně 60 dní.

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.
Žádost o stipendium podává studující prostřednictvím Úřadovny v IS MU nejpozději 6 týdnů před plánovaným výjezdem. Pokud nemá studující k dispozici všemi stranami podepsaný Learning Agreement, vloží jako přílohu dokument alespoň částečně potvrzený (podpis Erasmus koordinátora katedry).

Podat žádost

Program 3.B Podpora studijních pobytů a praktických stáží mimo program Erasmus+

Cílem stipendijního programu je motivovat studující k pobytům v zahraničních institucích, které se bezprostředně vztahují k předmětu studia (projektu, výzkumnému záměru, grantu apod.) a díky nimž prohloubí své akademické kompetence či praktické zkušenosti. Program nabízí finanční podporu pro uskutečnění pobytu.

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.
Žádost o stipendium podává studující prostřednictvím Úřadovny v IS MU a to minimálně 6 týdnů před plánovaným odjezdem na studijní/pracovní pobyt.

Podat žádost

Program 3.C Podpora krátkodobých studijních pobytů studujících doktorského studia

Cílem stipendijního programu je motivovat studující k pobytům v zahraničních institucích, které se bezprostředně vztahují k předmětu doktorského studia, a díky nimž prohloubí své akademické kompetence či praktické zkušenosti.

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.
Žádost o stipendium podává studující prostřednictvím Úřadovny v IS MU a to minimálně 8 týdnů před plánovaným odjezdem na studijní/pracovní pobyt.

Podat žádost

Formulář s čestným prohlášením

V případě stipendijních programů 3. B a 3. C je možné proplatit 80% schválené částky dopředu. Studující však musí o tuto výplatu zažádat formou e-mailu s uvedením čísla jednacího schváleného stipendia a informací, že žádá o vyplacení zálohy na e-mailovou adresu hooperova@ped.muni.cz.

Po přidělení stipendia (program 3. B a 3. C) a uskutečnění zahraničního pobytu, je nutné stipendium vyúčtovat (viz. odkaz s pokyny níže) a doručit na Ekonomické oddělení - schránka u podatelny (na jméno Lenka Chládková).

Pokyny pro vyúčtování stipendia Reálné vyúčtování cestovních nákladů

Program 4: Studentské aktivity - naplňování společenské role univerzity

Program je určen na podporu studentů, kteří svou činností reprezentují fakultu a univerzitu na veřejnosti a/nebo se nad rámec svých studijních povinnosti a bezplatně zapojují do aktivit podporujících děti a dospělé se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním.

Program 4.A Reprezentace fakulty a univerzity

Účelem programu je podpora studujících, kteří svojí činností reprezentují fakultu a MU v různých oblastech (např. hudební vystoupení, realizace výstav, účast na soutěžích, sportovní akce, „buddy“ pro zahraniční studenty atp.).

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.

Žádost podává vedoucí pracoviště elektronicky prostřednictvím Úřadovny v IS MU
dvakrát ročně a to k 31. 1. a 30. 9. Žádost obsahuje plán aktivit, na něž má být
podpora ze stipendijního fondu v daném semestru čerpána, včetně plánovaného
rozpočtu a řádného zdůvodnění. Žádost nemusí být podávána, pokud celkové
čerpání stipendia na pracovišti nepřesáhne 5 000 Kč měsíčně. O přidělení stipendia
rozhoduje proděkan*ka pro kvalitu a záležitosti studujících a absolventů na základě
doporučení vedení PdF MU.

Formulář žádosti (autentizováno) Příloha k žádosti

Program 4.B Pedagogická a humanitární činnost

Účelem programu je podpora studujících, kteří se svojí (bezplatnou) činností nad rámec svých studijních povinností významnou měrou zaslouží o pomoc dětem, mládeži a dospělým se sociálním znevýhodněním nebo dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.
Žádost s řádným odůvodněním podává vedoucí katedry nebo institutu elektronicky v Ekonomicko-správním informačním systému MU (INET).

Program 4.C: Podpora studentských aktivit

Účelem programu je podpořit spolkové činnosti studujících a aktivity pořádané studujícími, které souvisí s předmětem jejich studia nebo dlouhodobým záměrem fakulty a reprezentují fakultu na veřejnosti (např. přednášky, diskuse, vzdělávací akce pro studenty a veřejnost, výstavy, divadelní představení atp.).

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.

Žádost o stipendium s navrhovanou výší stipendia a dokladem o odborné garanci podává studující elektronicky (e-mailem) předsedkyni/předsedovi Komise pro podporu studentských aktivit na e-mail: stud.aktivity@ped.muni.cz

Formuláře pro zpracování žádosti a závěrečné zprávy jsou k dispozici zde.

Formulář - závěrečná zpráva Formulář - žádost o stipendium

Program 5. Výzkumné aktivity a prezentace výsledků tvůrčí činnosti studujících

Stipendijní program nabízí podporu studentům, kteří aktivně vystoupí na konferenci s vlastním výzkumným projektem. Program také podporuje studující, kteří nestudují asistentství/učitelství cizího jazyka, ale rozhodnou se psát závěrečnou práci v cizím jazyce.

Program 5.A: Prezentace výsledků tvůrčí činnosti studujících

Účelem programu je podpora aktivní účasti studujících na českých i zahraničních odborných akcích (konference, kongresy, workshopy, semináře atp.).

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.
Žádost o stipendium podává studující prostřednictvím Úřadovny v IS MU nejméně 6 týdnů před termínem akce.

V případě stipendijního programu 5. A je možné proplatit 80% schválené částky dopředu. Studující však musí o tuto výplatu zažádat formou e-mailu s uvedením čísla jednacího schváleného stipendia a informací, že žádá o vyplacení zálohy na e-mailovou adresu hooperova@ped.muni.cz.

Podat žádost

Pokyny pro vyúčtování stipendia Reálné vyúčtování cestovních nákladů

Po přidělení stipendia (program 5. A) a uskutečnění zahraničního pobytu, je nutné stipendium vyúčtovat (viz. odkaz s pokyny níže) a doručit na Ekonomické oddělení - schránka u podatelny (na jméno Lenka Chládková).

Program 5.B: Podpora zpracování cizojazyčných závěrečných prací

Účelem programu je podpora prací psaných v cizím jazyce s výjimkou prací psaných na katedrách cizích jazyků. Stipendium je určeno na zkvalitnění jazykové stránky práce (typicky jazykovou korekturu).

Podrobné informace naleznete v Opatření děkana č. 2/2024.
Žádost o stipendium podává studující elektronicky prostřednictvím Úřadovny v IS MU do 31. 3. resp. 31 . 10. v akademickém roce, v němž závěrečnou práci obhajuje.

Podat žádost

Kontaktní osoby

Zajišťovaná agenda

  • 1.A - Asistentské odborné činnosti na pracovištích fakulty
  • 2.A - Prospěchové stipendium pro vynikající studenty
  • 4.A - Reprezentace fakulty a univerzity
  • 4.B - Pedagogická a humanitární činnost
  • 5.B - Podpora zpracování cizojazyčných závěrečných prací

Zajišťovaná agenda

  • 2.B - Podpora talentovaných studujících v doktorských studijních programech

Zajišťovaná agenda

  • 3.A - Podpora mobilit studujících v rámci programu Erasmus+
  • 3.B - Podpora studijních pobytů a praktických stáží mimo program Erasmus+
  • 3.C - Podpora krátkodobých studijních pobytů studujících doktorského studia
  • 5.A - Prezentace výsledků tvůrčí činnosti studujících 

Zprávy o stipendijních programech

Stipendijní programy Masarykovy univerzity

Stipendijní programy vyhlášené rektorem Masarykovy univerzity jsou zveřejněny na stránkách Masarykovy univerzity.

Stipendijní programy MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.