Závěrečné zkoušky, závěrečná práce, osvědčení

Termíny závěrečných zkoušek

Termíny závěrečných zkoušek pro období květen až září jsou každoročně zveřejněny od 1. 3. daného roku.

Termíny závěrečných zkoušek budou zveřejňovány postupně v týdnu od 4. do 8. 3. 2024.

Děkujeme za pochopení.

Termíny závěrečných zkoušek pro období leden až duben jsou každoročně zveřejněny od 1. 12. předchozího roku.

Behaviorální technik, Behaviorální analytik
Český jazyk
DPS Pedagog volného času - únor 2024
DPS Pedagog volného času - duben 2024
DPS Vychovatelství - únor 2024
DPS Vychovatelství - duben 2024
Fyzika, Chemie, Odborné vzdělávání
Speciální pedagogika
Studium pro asistenty pedagoga - únor 2024
Studium pro asistenty pedagoga - duben 2024
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

U každého termínu závěrečné zkoušky je uveden termín pro odevzdání přihlášky, splnění předmětů, příp. i termín pro nahrání závěrečné práce do archivu závěrečné práce. Tyto termíny se liší pro jednotlivé obory.

Jmenné rozpisy závěrečných zkoušek

Jmenné rozpisy závěrečných zkoušek jednotlivých oborů jsou zveřejňovány až po stanoveném datu sběru přihlášek.

Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz - 24. 2. 2024

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - 16. 2. 2024
angličtina
biologie
český jazyk
geografie
chemie
matematika - 8.30 hod.
matematika - 13.00 hod.
občanská výchova
výchova ke zdraví

Studium pro asistenty pedagoga - 14. 2. 2024; AKTUALIZACE MÍSTA KONÁNÍ: učebna 408 (Poříčí 31, 5.patro)
Studium pro asistenty pedagoga - 13. 2. 2024
DAP Český jazyk a literatura pro základní školy - 2. 2. 2024
Speciální pedagogika - 30. 1. 2024
DPS Učitel odborných předmětů na středních školách - 13. 1. 2024

Přihláška k závěrečné zkoušce

Pro přihlášení k řádnému termínu závěrečné zkoušky vyplňte formulář Přihláška k závěrečné zkoušce.

Pokud jde účastník CŽV na opravnou závěrečnou zkoušku, musí si podat přihlášku k opravné části závěrečné zkoušky.

Návod na řešení potíží se zobrazením formuláře přihlášky.

Před podáním přihlášky si zkontrolujte své osobní údaje zavedené v IS MU (především jméno a příjmení, rodné příjmení a místo narození). 
Jak požádat o změnu osobních údajů? 

Závěrečná práce

1. Téma závěrečné práce v IS MU

Téma závěrečné práce je nutné zadat do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry v IS MU do 31. 3. daného roku. Je nutné zadat český a anglický název, vedoucího závěrečné práce. Po tomto datu budou hromadně otevřeny archivy závěrečných prací pro vložení elektronické podoby závěrečné práce.

Podmínky zadávání a požadavky na zpracování závěrečných prací (rozsah, podoba, termín odevzdání tištěné verze závěrečné práce, možnost udělení zápočtu za závěrečnou práci) jsou zcela v kompetenci vedoucího příslušného pracoviště a mohou být upřesněny v rámci tzv. oborových standardů dle pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

Metodiku zadávání a vypracovávání závěrečné práce stanovuje vedoucí práce.

2. Archiv závěrečné práce v IS MU

Závěrečná práce se vkládá v elektronické podobě do archivu závěrečné práce. Doporučujeme vkládat závěrečnou práci rovnou v pdf formátu.

Termín pro vložení závěrečné práce do archivu závěrečné práce je shodný s termínem pro odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce. Zpravidla je to 14 dní před stanoveným datem konání závěrečných zkoušek. Přesný termín pro vložení závěrečné práce je uveden v harmonogramu závěrečných zkoušek, který je zveřejněn od 1. 3. daného roku.  

Centrum celoživotního vzdělávání přebírá a zveřejňuje závěrečnou práci v archivu závěrečné práce až v okamžiku podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Po tomto úkonu bude závěrečná práce v archivu závěrečné práce přístupná vedoucímu závěrečné práce.

Vložení závěrečné práce do archivu závěrečné práce se netýká účastníků doplňujících oborů (DPS) celoživotního vzdělávání (konkrétně se jedná o obory Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky, DPS Učitel odborných předmětů na středních školách, DPS Vychovatelství, DPS Pedagog volného času). U těchto oborů se pouze zadává téma závěrečné práce do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry, a to nejpozději do termínu, který je shodný s termínem pro podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Ostatní obory celoživotního vzdělávání závěrečnou práci do archivu závěrečné práce vkládají

Uvedené informace se netýkají oborů Studium pro asistenty pedagoga, Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz, Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz a Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz. Tyto obory závěrečnou práci nepíší. 

Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním závěrečné zkoušky musí být v archivu závěrečné práce nahrány posudky vedoucího a oponenta závěrečné práce.

3. Tištěná podoba závěrečné práce

Závěrečná práce v tištěné podobě se odevzdává na příslušné katedře (nejlépe vedoucímu závěrečné práce). Na termínu odevzdání tištěné podoby závěrečné práce se domluví účastník s vedoucím závěrečné práce. Informaci o podobě vazby závěrečné práce podá taktéž vedoucí závěrečné práce. 

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží účastník celoživotního vzdělávání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 

Jakmile budou osvědčení připravena (podepíše je paní děkanka), budete informováni prostřednictvím univerzitního emailu.

Osvědčení si můžete převzít osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání.

K převzetí osvědčení je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Osvědčení je možné také zaslat poštou. Tato služba je zpoplatněna částkou ve výši 110 korun v případě zaslání v rámci ČR (objednání zde) a 260 korun v případě zaslání v rámci zemí EU (objednání zde). Osvědčení zasíláme výhradně doporučeně do vlastních rukou na adresu uvedenou v objednávce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.