Často kladené dotazy

Obecné informace o registraci a zápisu

Student musí v průběhu studia splnit všechny povinné předměty a některé (dle pokynů) povinně volitelné předměty pro svůj obor. Jaké jsou pro Váš obor povinné a povinně volitelné předměty zjistíte ze studijního katalogu. Studijní katalog je doporučeným studijním plánem a jeho obdobou v ISu jsou registrační šablony, které Vám pomáhají při registrování předmětů.

Nestilhl jsem si v době registrace zaregistrovat předměty, co teď?

Registrovat předměty lze pouze v obdobích k tomu určených, tj. v období Registrace, Zápisu a Změn v zápisu. Kdy které období pro daný semestr probíhá, zjistíte v harmonogramu
Po skončení Změn v zápisu nežádejte o dodatečný zápis, nebo zrušení zápisu předmětů studijní referentky, nemůžou Vám vyhovět.

Jaké předměty si mám registrovat?

Zaregistrujte si pomocí registrační šablony všechny povinné a podle pokynů v Katalogu i povinně volitelné předměty a podívejte se v registraci na celkový počet kreditů všech zaregistrovaných předmětů. Pokud je nižší než cca 30 kreditů, tak si zaregistrujte ještě nějaké volitelné předměty do celkového počtu okolo třiceti kreditů (podle zájmu můžete samozřejmě i za víc).

Proč si registrovat předměty za 30 kreditů za semestr?

Podle SZŘ musí student během studia nasbírat určitý počet kreditů: v bakalářských programech 180 kreditů, v navazujících magisterských 120 kreditů, a v dlouhých magisterských 300 kreditů. Když počet požadovaných kreditů vydělíme počtem semestrů standardní doby studia (v bakalářských programech 3 roky = 6 semestrů, v navazujících magisterských 2 roky = 4 semestry, a v dlouhých magisterských 5 let = 10 semestrů) dostaneme se ke 30 kreditům za semestr, které by měl student splnit, pokud má v plánu ukončit studium ve standardní době.

Jaký je rozdíl mezi registrací a zápisem?

Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Je-li registrace bezproblémová, budou Vám předměty v období Zápisu a Změn v zápisu zapsány (= potvrzeny). Teprve zápisem Vám vzniká právo i povinnost předmět navštěvovat a úspěšně ukončit.

Jak ověřím zda-li je registrace bezproblémová?

Klikejte: Student --> Registrace a zápis předmětů --> Vypsat podrobné informace o stavu Vypsat podrobné informace o stavu registrace/zápisu

Červená hlášení označují problémy, tyto předměty Vám nebudou zapsány. Problémy jsou nejčastěji tyto:

 • nesplnění podmínky k zápisu (tzv. prerekvizity). Co která prerekvizita znamená, najdete v tabulce přímo pod zaregistrovanými kurzy.  Předmět Vám půjde zapsat až po splnění prerekvizity. Někdy je podmínkou současná registrace/zápis jiného (často volitelného) předmětu  (prerekvizita NOW a kód předmětu, který je požadován). Po registraci tohoto předmětu za chvíli červená hláška zmizí.
 • předmět je určen pro jiný mateřský obor, než který studujete
 • překročení kapacity předmětu   

Nejdou mi zapsat předměty. Již jsem obor PdF, na který jsem přijat(a), studoval(a) a některé předměty jsem v minulosti úspěšně ukončil(a), co s tím mám dělat?

Povinné a povinně volitelné předměty, které jste v některém ze svých studií úspěšně ukončili nemůžete studovat znovu, musíte si je nechat uznat. Volitelné předměty se neuznávají, vyberte si a studujte nějaké, které jste v minulosti neukončili.V případě, že by vám z nějakého důvodu nebyl povinný nebo povinně volitelný předmět uznán, tak si požádejte o výjimku ze SZŘ, o zápis již úspěšně ukončeného předmětu. Do odůvodnění uveďte, že vám předmět nebyl uznán.

Dá se něco dělat, když je registrace červená, přesto bych měl velký zájem předmět studovat?

V těchto případech je zbytečné žádat zápis na studijním oddělení, nemůžeme Vám vyhovět. Můžete však požádat o výjimku/souhlas se zápisem vyučujícího, který Vám po zvážení všech faktů může zápis umožnit. Žádost se podává prostřednictvím ISu a to nejdřív v první den Zápisu (po 17h.). Žádosti mohou vyučující vyřizovat pouze do konce období změn v zápisu. Návod jak žádost podat najdete v nápovědě v ISu.

Proč nejde v den zápisu a v den změn v zápisu do 17h. registraci provádět?

Začátek období je z důvodu rovné soutěže o předměty nastaven na 17:00. Proto od půlnoci předchozího dne až do 17h. dne určeného jako počátek období zápisu, nebo změn v zápisu, registrace předmětů nefunguje.

Do kdy lze provádět změny v registraci a zápisu?

Ve SZŘ je ve výkladu k článku 11 napsáno, že předměty lze registrovat v období registrace, zápisu a změn v zápisu. Kdy je jaké období najdete v harmonogramu.

Jak si zapíšu seminární skupinu?

Pro samotné přihlášení klikejte: Student --> Registrace a zápis předmětů --> Přihlašování do seminárních skupin --> U předmětů, které mají seminární skupiny zaškrtněte zaškrtávátko a klikněte na Zobrazit podrobnosti k zaškrtnutým předmětům.
Pozorně si přečtěte poznámky u jednotlivých skupin, může v nich být napsáno, pro studenty kterých oborů je seminární skupina určena. Pokud není v poznámce nic uvedeno, můžete si vybrat kteroukoliv skupinu.
Pro výběr seminární skupiny zaškrtněte pole v zeleném sloupečku "Přihlásit" a dole zaklikněte Provést zaškrtnuté operace.

Jak si registrovat/zapisovat povinně volitelné předměty

Kolik povinně volitelných předmětů si mám zapsat?

Pokud není ve Vašem studijním katalogu napsáno něco jiného, tak si volíte jeden povinně volitelný předmět v každém semestru, kdy jsou vypsány.

Registrační šablona mi nenabízí žádné povinně volitelné předměty, co s tím?

Pokud ve Vaší registrační šabloně nejsou uvedeny žádné povinně volitelné předměty a nejsou ani ve Vašem studijním katalogu, tak je příslušná katedra nenabízí a tím pádem si žádné povinně volitelné předměty nezapisujete.

Jak je to s povinně volitelnými jazyky?

Jaká je úroveň výuky cizího jazyka?

Výuka povinně volitelného cizího jazyka na PdF i dalších fakultách MU probíhá na úrovních B1 v bakalářském studiu, resp. B2 v magisterském studiu. Náplní výuky je odborný a akademický jazyk.

Jsou povinně volitelné předměty a zkouška povinné pro studenty cizího jazyka?

Povinně volitelné předměty a zkouška z CIZÍHO JAZYKA NEJSOU POVINNÉ PRO STUDENTY, KTEŘÍ STUDUJÍ AJ, FJ, NJ, či RJ jako svůj obor.

Jak je to s volbou jazykových předmětů?

Všichni studenti si volí jazyk podle svého studijního katalogu (obvykle bývá na výběr ve Společném základě).

Jak je organizována výuka cizích jazyků pro bakalářské studium?

Studenti bakalářských programů si v 1. nebo ve 3. semestru studia zapisují povinně volitelný předmět Vstupní test ve zvoleném jazyce. Teprve po jeho úspěšném absolvování si mohou zapisovat předměty jazyků. Předmět Vstupní test nemá pravidelnou výuku, student se připravuje individuálně. O termínu úvodní konzultace a konání zkoušky jsou studenti informováni e-mailem.

Jak je to s kódy předmětů výuky jazyků?

Kódy předmětů výuky jazyků se různí podle oborů a najdete je ve svém studijním katalogu. Pokud ve Vašem katalogu není kód některého jazyka, tak tento jazyk není pro Váš obor akreditován, musíte si tudíž vybrat některý z uvedených jazyků.

Jak je to s povinně volitelnou TV?

Každý student prezenčního bakalářského oboru musí během svého studia splnit dva povinně volitelné tělocviky. V jednom semestru si může zapsat pouze jeden povinně volitelný tělocvik.  Pro celou MU tělocvik zajišťuje Centrum univerzitního sportu (CUS) Fakulty sportovních studií (FSpS).

Kdy a jak si můžu registrovat TV?

Registrace a zápis na FSpS probíhají v jiných termínech než na PdF. Kdy probíhají, zjistíte z harmonogramu. Předměty TV najdete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Co když jsem ze zdravotních důvodů osvobozen od TV?

Osvobozeni od pravidelné docházky do TV jsou pouze studenti s trvale změněnou zdravotní klasifikací na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Žádost o osvobození je třeba vyřídit během prvního měsíce v semestru a odevzdat na sekretariát KSA v tělocvičně Pod Hradem, Údolní 3. u sekretářky katedry  v úředních hodinách. V každém semestru, ve kterém žádáte o osvobození, je nutné si zaregistrovat v IS předmět zdravotní osvobození, kód - P999. Formulář žádosti pro osvobození si stáhněte na webové stránce FSpS.

Jak je to s povinně volitelnými předměty k BP/DP?

Všichni studenti musí dle pokynu děkana splnit tři předměty k BP/DP. Student splní všechny tři níže uvedené předměty na jednom pracovišti (s kódem jedné katedry), jinak nebude moci konat SZZ. Výjimku tvoří pouze ti studenti, kteří přerušili studium nejpozději v semestru jaro 2010 na dobu až do konání SZZ.

STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY, NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k bakalářské práci

 • BPp_% Bakalářská práce – Projekt
 • BP_% Bakalářská práce
 • BPd_% Bakalářská práce - Dokončení

 

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k diplomové práci

 • DPp_% Diplomová práce - Projekt
 • DP_% Diplomová práce
 • DPd_% Diplomová práce - Dokončení

(% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry)

Jak si předměty k BP/DP (a ve kterém semestru) zapisovat?

Předměty jsou prerekvizitami omezeny tak, aby student na BP/DP pracoval dle pokynu děkana ve třech semestrech. Pokud plánuje studium ukončit ve standardní době, tak si předměty zapisujte následujícím způsobem:  

 • Student bakalářského studia si musí zapsat předmět BPp_% Bakalářská práce - Projekt do čtvrtého semestru, BP_% Bakalářská práce do pátého semestru, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení do šestého semestru bakalářského studia. 
 • Student magisterského studia si musí zapsat předmě DPp_% Diplomová práce - Projekt do druhého semestru, DP_% Diplomová práce do třetího semestru, DPd_% Diplomová práce - Dokončení do čtvrtého semestru magisterského navazujícího studia nebo v 8. až 10. semestru pětiletého magisterského studia.

Jak technicky provést zápis předmětů k BP/DP?

V ISu klikejte: Student --> Registrace a zápis předmětů --> Přidat předměty dle šablony PdF --> Registrační šablony --> Šablona pro registraci i kontrolu bakalářských prací nebo Šablona pro registraci i kontrolu diplomových prací.

Kde naleznu další informace k BP/DP?

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační (a zároveň kontrolní) šabloně pro BP a DP.

Pokyn děkana k bakalářským a diplomovým pracím

Počítá se splnění předmětů k BP/DP do splnění povinně volitelných předmětů?

Ne, povinně volitelné předměty k BP/DP jsou zvláštní skupinou nad rámec ostatních povinně volitelných předmětů.

Nejde mi zapsat předmět BP_%/DP_% je tam jakási prerekvizita, co teď?

Předměty BP_% a DP_% stejně jako BPd_% a DPd_% jsou záměrně omezeny prerekvizitami a to z bezpečnostních důvodů. K tomu, abyste mohli konat SZZ, musíte splnit všechny tři předměty se stejným kódem, proto si nemůžete zapsat předmět BP_% nebo DP_% pokud nemáte úspěšně ukončený předmět, který mu předcházel tj. BPp_% nebo DPp_% . Obdobně je tomu i u předmětů BPd_% a DPd_%, které vám nepůjdou zapsat, pokud nemáte splněný předmět BP_% nebo DP_% .

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.