Často kladené dotazy

Státní závěrečné zkoušky

Obecné informace o Státní závěrečné zkoušce

Musím se přihlašovat k státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) ? Do kdy?

Ano k SZZ je třeba se přihlásit. Formuláře a všechny základní informace najdete na webu PdF v části Státní závěrečné zkoušky

Komu a jakou formou odevzdávám přihlášku ke SZZ?

Přihlášku zasíláte ve formě .pdf souboru v příloze e-mailu zaslaného z Vaší univerzitní adresy své studijní referentce.

Jak ověřím, že Studijní oddělení moji přihlášku k SZZ přijalo?

Studijní referentka po přijetí přihlášky vytvoří záznam ve speciálním tématu v rozpisech ISu. IS o zařazení do příslušného tématu automaticky informuje e-mailem. Studující si mohou záznam o přihlášení kdykoliv ověřit pomocí následujících kliků: Student --> Rozpisy --> Evidence přihlášek k SZZ (v období XY).

Jsem přihlášený k SZZ, ale rozmyslel jsem si svou účast. Můžu se odhlásit?

V okamžiku doručení úplné přihlášky k SZZ na studijní oddělení ve stanoveném termínu pro podání přihlášky je přihlášení závazné. Zpět vzetí není možné.

Nemohu se dostavit k SZZ ze zdravotních důvodů, musím se omlouvat?

Ano, omluva neúčasti ze zdravotních důvodů je povinností. Pokud svou neúčast studující řádně neomluví do pěti dnů od uplynutí termínu SZZ u své studijní referentky, je hodnocen stupněm nevyhovující. Řádnou omluvou se rozumí omluva, jejíž přílohou je věrohodná a vypovídající lékařská zpráva. Omluvenky posuzují studijní proděkani.

Zapsal jsem si několik volitelných předmětů, ale do termínu, do kdy mají být splněny podmínky pro připuštění k SZZ, je nestihnu ukončit. Co teď?

Pro účast u SZZ je nezbytné dosažení minimální kreditové hodnoty studia a splnění všech povinných a povinně volitelných předmětů z kontrolní šablony. Ukončení zapsaných volitelných předmětů kontrole nepodléhá.

Chci jít k SZZ, tedy i k obhajobě, až v následujícím semestru, mám ale v tomto semestru opakovaně zapsaný předmět Odevzdání BP/DP. Musím práci vložit do archívu do 20. dubna (pro jaro), resp. 10. prosince (pro podzim)?

Ne, nemusíte. Pokud chcete k SZZ a obhajobě v následujícím semestru, pak pro Vás platí termín pro podání přihlášky i termín pro splnění podmínek pro přístup k SZZ (vč. naplnění archívu) následujícího semestru. Zápočet za dokončení závěrečné práce tak musíte získat nejpozději do konce zkouškového období aktuálního semestru. Po jeho skončení totiž následuje kontrola splnění podmínek pro zápis do následujícího semestru dle čl. 12 SZŘ MU (https://is.muni.cz/auth/help/szr#szr_12), Vy musíte podmínky splňovat.

Co se stane, když neuspěji u jednoho nebo více předmětů SZZ?
  1. V případě, že nesplňujete podmínky pro postup do dalšího semestru nebo již nemáte nárok na další přerušení, bude Vám přerušeno studium z úřední moci (děkan sám přeruší Vaše studium do příštího zkušebního období pro SZZ, kdy vykonáte opravu).
  2. Splňujete-li všechny podmínky pro zápis do dalšího semestru, můžete se do dalšího semestru zapsat (podáte el. žádost v ISu) a zůstat v aktivním studiu do doby vykonání opravné SZZ v následujícím zkušebním období pro SZZ, nebo můžete na toto období požádat o přerušení svého studia, máte-li na (další) přerušení studia nárok (dle čl. 13 SZŘ MU k nahlédnutí zde).
U SZZ jsem neuspěl, kdy bude vypsán opravný termín?

Opravu neúspěšné SZZ je možné vykonat v období pro konání SZZ následujícího semestru.

Kolikrát můžu SZZ opakovat?

Počet opravných termínů ustanovuje čl. 22 odst. 7 SZŘ. Státní zkoušku v bakalářských a všech magisterských programech je možné opakovat jednou. Jinak řečeno, studující mají nárok na jeden řádný a jeden opravný termín.

Musím mít v posledním semestru studia 20 (nebo 45 kreditů za poslední dva semestry), když se hlásím ke státní zkoušce a studium budu již ukončovat?

V případě, že je to opravdu poslední semestr, jinými slovy, že se v tomto semestru hlásíte k celé nebo poslední části SZZ, není nutné splnit 20 resp. 45 kreditů.

Rozkládání Státní závěrečné zkoušky

Mohu si rozložit státní závěrečnou zkoušku (dále SZZ)?

Od semestru Jaro 2013 v souladu s novým SZŘ platí:

  • studenti jednooborových studií si SZZ rozložit nemohou.
  • studenti dvouoborových studií si SZZ rozložit mohou za předpokladu, že splní všechny studijní požadavky předepsané daným programem: 
    1. absolvování všech povinných a povinně volitelných předmětů
    2. získání potřebného počtu kreditů (bc. 180, nav.mgr. 120, mgr. 300).

Rád bych si rozložil SZZ, je to možné? Na co si dát pozor?

Rozložení SZZ je možné pouze ve výjimečném případě u dvouoborových studií. Rozložení je možné dle čl. 22b SZŘ MU (k nahlédnutí zde). Studenti jednooborových studií jsou povinni vykonat všechny části SZZ v jednom termínu.

Student dvouoborového studia se může přihlásit k SZZ z jednoho oboru, pokud splňuje všechny podmínky dané akreditací (=splněná kontrolní šablona pro daný obor) a dále kreditovou podmínku dle čl. 22b odst. 1 písm. b), ale nemá splněné všechny požadavky daného studia stanovené v obsahu programu. Další zbývající části SZZ je student povinen vykonat současně v jednom jediném termínu, a to v semestru, ve kterém splní všechny požadavky daného studia, nebo v semestru bezprostředně následujícím (viz čl. 22b odst. 3 a odst. 4 SZŘ MU).

Student, který se rozhodne pro předčasnou účast u SZZ z jednoho studijního oboru, musí počítat s tím, že nadále setrvává ve studiu a jeho průchod studiem podléhá podmínkám stanoveným v čl. 12 SZŘ MU. Musí tedy zejm. plnit kreditové podmínky pro zápis do následujícího semestru.

Pokud si státní závěrečnou zkoušku rozkládám, je možné si nechat obhajobu bakalářské nebo diplomové práce jako poslední část?

Ano, ale společně s obhajobou bakalářské nebo diplomové práce probíhá státní závěrečná zkouška ze studijního plánu, ke kterému se váže bakalářská nebo diplomová práce, tj. maioru nebo minoru. V případě tématu na tzv. společném základu, pedagogice nebo psychologii, se bakalářská práce váže na předmět Pedagogika a psychologie, v případě diplomové práce musí obhajoba probíhat v termínu státní závěrečné zkoušky z maioru a pedagogiky a psychologie.

Pokud mám hodnocení z jednoho předmětu SZZ „F“, kdy se musím přihlásit na opravný termín?

Student se k opravnému termínu nepřihlašuje, je na termín v souladu s článkem 4 odst. 5 pokynu děkana 3/2014 zařazen studijním oddělením.

Když si rozložím SZZ a splním jednu část SZZ, musím si studium přerušit nebo mohu ve studiu pokračovat?

Jsou možné obě varianty – buď si po části SZZ studium přerušíte (elektronickou žádostí v Úřadovně ISu) nebo pokračujete dále ve studiu za podmínky, že splníte za semestr 20 kreditů (nebo za poslední dva semestry 45 kreditů) a požádáte si o zápis do dalšího semestru.

Kdy se poté znovu hlásím ke studiu?

Oznámení o návratu do aktivního studia po přerušení podáváte elektronicky v Úřadovně ISu ideálně nejpozději v poslední den přerušení studia (dle rozhodnutí).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.