Stipendia

Mimořádná stipendia

 1. Mimořádné stipendium lze studentovi v souladu s § 91 odst. 2 písm. e) zákona přiznat v případech zvláštního zřetele hodných, a to i z moci úřední.
 2. Mimořádné stipendium přiznává rektor, děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu. Výkon pravomoci přiznat stipendium může být přenesen na pověřeného prorektora či proděkana.

Stipendia ubytovací a sociální:

Podrobné informace o vyplácených stipendiích a jejich rozdělení, včetně přehledu naleznete na webu MU.

Legislativa:

 

 

Hana Bednářová

e‑mail:
 • Asistentské odborné činnosti na katedrách a institutech
 • Pedagogická a humanitární činnost
 • Prospěchové stipendium pro vynikající studenty
 • Reprezentace fakulty a univerzity
 • Mimořádné stipendium
 • Podpora výzkumných a tvůrčích aktivit bakalářských a magisterských studentů

Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.

e‑mail:
 • Podpora studijních pobytů // praktických stáží
 • Podpora mobilit v programu Erasmus+
 • Prezentace výsledků tvůrčí činnosti

Mgr. Hana Florková

e‑mail:
 • Podpora talentovaných prezenčních doktorandů