Přijímací řízení
Často kladené dotazy

Podejte si přihlášku

Informace pro uchazeče se specifickými poruchami učení:

Podporu studia pro studenty:

 • postižením smyslovým: zrakovým, sluchovým
 • s postižením pohybovým
 • se specifickými poruchami učení
 • s psychickými obtížemi
 • s chronickým onemocnění

Středisko Teiresiás

Kdy a jak často probíhá výuka kombinovaného studia?

Výuka kombinovaného studia probíhá zpravidla každý týden v pátek a / nebo v sobotu, ale může probíhat i v jiné dny kromě neděle.

Má smysl podávat odvolání?

 • Přišlo mi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, má smysl se odvolávat?
  Smysl opravných prostředků spočívá v tom, že uchazeč se může bránit v případě nějaké procesní chyby. Odvolání neslouží k vyjádření zájmu o přijetí, nijak nepomůže dodatečnému přijetí.
 • Můj percentil z TSP je menší než 20,00. Má smysl podávat odvolání?
  Odvolání nemá žádný smysl, je-li procesně všechno v pořádku. Uchazeč s percentilem nižším než 20,00 nemůže být přijat pro neúspěch u přijímací zkoušky.

Odvolací řízení

Maturitu budu opakovat v zářijovém termínu, můžu konat přijímací zkoušku na VŠ? Jak je to pak se zápisem?

Ano, přijímací zkoušku můžete konat. Pokud je uchazeč přijat, ale v den zápisu nemá ještě vykonanou maturitu, požádá písemně o přidělení náhradního termínu zápisu do studia, uvede důvody a žádost adresuje na studijní oddělení PdF. Po té je vyrozuměn studijní referentkou o náhradním datu, s ní také může komunikovat v případě dalších dotazů.

Přihláška ke studiu, přijímací řízení:

Přihláška:

 • Musím zaslat tištěnou přihlášku na studijní oddělení PdF?
  Uchazeč nezasílá na studijní oddělení PdF žádné papírové verze e-přihlášky.
 • Musím k přihlášce doložit potvrzení od lékaře?
  PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.

Přijímací řízení:

 • Můžu přijít na náhradní termín přijímací zkoušky, když se nemohu ve stanoveném termínu zúčastnit?
  Pedagogická fakulta MU nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou akceptovány.
 • Nedostavil jsem se na přijímačky, bude mi vrácen poplatek?
  V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením.
 • Jsem z druhého konce republiky, zajišťuje PdF ubytování v době přijímacího řízení?
  Fakulta nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek.
 • Jak a kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení?
  Výsledky najdete cca za 14 dní od konání zkoušky ve Vaší e-přihlášce v ISu.
  Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem.
 • Co znamenají ve statistice o přijetí z minulého roku body posledního přijatého? 
  U oborů, u kterých je jedinou přijímací zkouškou TSP, jde o percentil. U některých oborů je však předepsána i povinná oborová zkouška. V záznamech se pak pod body skrývá součet percentilů všech povinných zkoušek.

Zápis ke studiu, převzetí rozhodnutí o přijetí:

 • Kdy budou zápisy a co si mám vzít s sebou? 
  Vše najdete v informacích o zápisech ke studiu.
 • Byl jsem přijatý ke studiu. Musím se opravdu zapisovat osobně?
  Ano, každý přijatý uchazeč musí převzít originál rozhodnutí o přijetí ke studiu osobně.
 • V době konání zápisu ke studiu se nemůžu dostavit, mohu poslat zástupce?
  Ano, k převzetí rozhodnutí o přijetí a k zápisu ke studiu je možné zplnomocnit jinou osobu. 
  Pokud se účastní zápisu zmocněnec (vybavený plnou mocí), pak prokazuje svoji vlastní totožnost, ale zapisuje ke studiu svého zmocnitele. Musí tedy znát veškeré důležité osobní údaje o zmocniteli/studentovi jako jsou jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt.
 • Zapisuji se do více studií, stačí mi jedno úředně ověřené maturitní vysvědčení?
  Když se zapisuje uchazeč do více souběžných studií, předkládá tolik úředně ověřených kopií maturitních vysvědčení, kolik je studií.
 • Zapisuji se do dalšího bakalářského studia (nebo do dlouhého magisterského studia), mohu místo maturitního vysvědčení odevzdat při zápisu potvrzený VŠ diplom?
  Ne, do složky studenta musíme založit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, bez ní vás nemůžeme zapsat ke studiu.
 • Zapisuji se do navazujícího magisterského studia, jakou kopii vysvědčení dokládám?
  Uchazeči přijatí ke studiu v navazujícím magisterském programu jsou povinni předložit úředně ověřenou kopii předmětného bakalářského diplomu. Této povinnosti jsou zproštěni absolventi předmětného bakalářského programu na MU. Ti dokládají prostou kopii bc diplomu, studijní oddělení ověří platnost v ISu.
 • U zápisu jsem obdržel přihlašovací údaje, ale nedaří se mi do IS MU přihlásit, kde je chyba?
  Při zápisu vzniká několikahodinové prodlení mezi fyzickým zápisem ke studiu (účast v učebně č.50) a zápisem v ISu, kdy mají nově přijatí studenti již přihlašovací údaje, ale jejich studia ještě nejsou aktivována v ISu. Vyčkejte proto a zkuste se přihlásit 24 hodin po zápisu.

Registrace a zápis

Zohledňování státních maturit v přijímacím řízení:

 • Masarykova univerzita ani PdF MU nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek maturitní zkoušky.
 • Veškeré závazné informace o přijímacím řízení  jsou k dispozici na stránkách PdF.
 • Další doplňující informace o studiu na PdF MU, eventuálně komentář k oborovým požadavkům apod. můžete získat při návštěvě fakulty během Dne otevřených dveří.

Den otevřených dveří

Budou mi na MU uznány předměty z VOŠ?

Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity připouští možnost uznání předmětů z vyšší odborné školy. Každá žádost je posuzovaná individuálně. Zda budou předměty uznány záleží na tom, v jaké obsahové a rozsahové shodě dříve splněné předměty budou s těmi povinnými v bakalářském studiu.

Je možné studovat na vaší fakultě logopedii?

V České republice je možné studovat Logopedii na pedagogických fakultách. Masarykova univerzita nabízí možnost studovat Logopedii na Pedagogické fakultě – na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky – v následujících formách studia:

 • Prezenční i kombinované bakalářské studium v programu Speciální pedagogika: Logopedii je možné zvolit si v rámci nabízených povinně-volitelných specializací. Na specializaci Logopedie navazuje i specializace Surdopedie – z obou specializací student/ka skládá státní závěrečnou zkoušku, kterou bakalářské studium Speciální pedagogiky ukončuje. 

 • Prezenční i kombinované bakalářské studium v programu Logopedie:
  obsahem studia jsou předměty, které připravují na vykonávání profese logopeda.

  Po splnění podmínek (státní závěrečná zkouška a přijímací řízení) mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v navazujících magisterských studijních programech – ve studiu specializace logopedie a surdopedie, tedy v přípravě na vykonávání profese logopeda, který v České republice může působit v rezortech školství, zdravotnictví i sociálních věcí, s čímž souvisí i další odborná příprava a splnění podmínek dle platných pravidel uvedených rezortů.
 • Bakalářské studium v programu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (+ další program dle nabídky, tzv. "dvouoborové" studium): je možné si zvolit specializaci Logopedie, která v rámci bakalářského studia připravuje na budoucí učitelskou kariéru, čemuž odpovídá i obsah a výstup. V navazujícím magisterském dvouoborovém studiu je příprava zaměřena na edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie v magisterském studijním programu (možné pouze v programu Speciální pedagogika nebo Logopedie), který navazuje na bakalářský studijní program (Speciální pedagogika/Logopedie), se v ČR nabízí uplatnění v řadě zařízení spadajících do tří rezortů - MŠMT, MZ, MPSV. 

V rezortu zdravotnictví je vzdělání logopedů (logoped ve zdravotnictví, klinický logoped) jasně vymezeno Zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (především 201/2017 Sb.). Spolupráce se zdravotní pojišťovnou v rámci provozování soukromé praxe je možná po získání licenčního osvědčení, což je však podmíněno atestací v oboru klinická logopedie. Bližší informace k zařazení do specializačního vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách Asociace klinických logopedů.

Příbuznost navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím bakalářským studiem studiem:

Navazující magisterské studium logopedie předpokládá znalosti z oboru logopedie a surdopedie na bakalářské úrovni, proto Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU v záležitosti přijetí přihlášky do navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) postupuje v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách takto:

Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-LOG Logopedie s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:

 • SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:

 • SZZ ze speciální pedagogiky, SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Studium ve výše uvedených navazujících magisterských programech vychází z bakalářské znalosti uvedených oborů, dále prohlubuje oblast logopedické a surdopedické diagnostiky a terapie ve všech věkových kategoriích.

Oborové přijímací zkoušky

Slovníček pojmů:

Dvouoborové studium

Spojení dvou oborů v rámci jednoho studia.

Kombinované studium

Forma studia, která nevyžaduje denní přítomnost na fakultě.

Mezifakultní studium

Spojení dvou oborů z různých fakult do jednoho studia.

TSP

Test studijních předpokladů.

OT

Oborový test.

IS MU

Informační systém Masarykovy univerzity.

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.