Předškolní pedagogika

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Získali jste již kvalifikaci učitele mateřské školy a chcete prohloubit znalosti z předškolní pedagogiky? Máte ambici podpořit rozvoj dětí s obtížemi či specifickými vzdělávacími potřebami či dokonce své kolegy v mateřských školách při vzdělávání těchto dětí? Nebo byste rádi rozvíjeli kvalitu předškolního vzdělávání a vědní disciplíny předškolní pedagogika? Na Masarykově univerzitě naleznete studijní program, který prohlubuje vaše znalosti o vzdělávání nejmenších dětí v oblastech, které jsou pro současnou MŠ velmi aktuální. Umožní vám lépe proniknout do vědních oborů, které úzce souvisí se vzděláváním dětí předškolního věku, jakými jsou pedagogika, psychologie, sociologie či speciální pedagogika. Studium vám otevírá prostor k širokému uplatnění na trhu práce: od vedení a koordinace malých týmů v mateřských školách až po podporu rozvoje vědní disciplíny předškolní pedagogika na vysokých školách.

„Hledejme cesty k rozvoji (nejen) dětí.“

Ve všech předmětech studijního programu se snažíme propojovat teoretickou složku s praktickou. Jak to děláme? V každém semestru probíhají praxe, které pomáhají v porozumění dětem s obtížemi či speciálními vzdělávacími potřebami, v plánování jejich rozvoje, a především v komunikaci se všemi zainteresovanými: rodinou, kolegy, poradenskými zařízeními. Praxe vám umožní neustále ověřovat vaše rostoucí profesní dovednosti a teoretické znalosti.

V průběhu studia můžete vyrazit za zkušenostmi s předškolním vzděláváním také do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (např. do Estonska, Rakouska, Španělska, velké Británie). V rozsahu až jednoho roku můžete absolvovat nejen studijní pobyty, ale také pracovní stáže. Zdokonalíte si jak cizí jazyk, tak vaše pedagogické schopnosti.

Je studium předškolní pedagogiky pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

Jste učitel/ka mateřské školy, ale potřebujete více porozumět specifikům učení dětí s obtížemi či speciálními vzdělávacími potřebami?

Chcete ovlivňovat podobu předškolního vzdělávání v České republice a zvýšit jeho kvalitu?

Pokud jste si na otázky odpověděli kladně, neváhejte podat přihlášku na náš obor.

Praxe

V rámci studia budete realizovat několik typů praxí. Jedním z nich jsou praxe ve školských poradenských zařízeních (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně-pedagogické centrum). Dalším typem praxí jsou tzv. supervize studentů bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy. Třetím typem praxí jsou odborné praxe zaměřené na diagnostickou činnost a tvorbu plánů pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu, při kterých si vyzkoušíte také komunikaci s rodinou. Tyto praxe absolvujete především ve speciálních mateřských školách či speciálních třídách mateřských škol.

Chcete vědět víc?

Další informace jsou dostupné na https://katedry.ped.muni.cz/primarni-pedagogika.

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, 3. poschodí v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent našeho oboru se budete orientovat ve specifických otázkách vzdělávání dětí s obtížemi a speciálními vzdělávacími potřebami a v problematice komunikace s rodinou a poradenskými zařízeními. Získáte dovednost řídit a koordinovat malé týmy a rozšíříte znalosti v oblasti předškolní pedagogiky a jí blízkých vědách tak, abyste mohli dále rozvíjet tento obor. Zaměstnavatelům můžete nabídnout diagnostické znalosti potřebné pro porozumění dětských specifik a k následné přípravě intervenčního programu a také můžete poskytovat oporu pedagogům při komunikaci s rodinou, ale i s poradenskými zařízeními. Uplatníte se jako vedoucí vícečlenných týmů pracujících v jedné třídě mateřské školy (např. ve třídě, kde pracují dvě učitelky a asistent pedagoga) nebo ve vícetřídních mateřských školách, kde jsou vzdělávány děti s obtížemi a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jako koordinátor či mentor ostatních pedagogických pracovníků. Uplatnit se můžete také v dalších zařízeních pečujících o děti předškolní věku (např. v dětských skupinách a soukromých mateřských školách).

Můžete ale také pokračovat v doktorském studiu, ve kterém prohloubíte svoje teoretické znalosti, rozšíříte svoje výzkumné dovednosti a budete dál rozvíjet obor předškolní pedagogika.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Předškolní pedagogika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.