Sociální pedagogika a volný čas

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Bakalářským studiem to nekončí. Prostřednictvím navazujícího magisterského studia získáte ucelené kompetence zejména k řízení institucí (organizací) v oblasti volného času, sociální práce apod. Pochopíte a osvojíte si nejvýznamnější sociálně pedagogické teorie a též hlouběji proniknete do oblasti kvantitativního výzkumu, rozvinete své tvůrčí schopnosti v oblasti edupreunershipu, budete se zabývat sociální pedagogikou ve vztahu k sociologii, filozofii, psychologii a k dalším disciplínám a oborům. Naučíte se komunikovat v náročných situacích a budete mít možnost výběru ze škály zajímavých institucí, ve kterých budete realizovat svoji sociální a volnočasovou praxi. Budete vedeni k vysoké tvořivosti a badatelské činnosti. Prohloubíte poznání sebe i druhých.

„Rozvíjej, pomáhej, inspiruj.“

Po absolvování studijního programu získáte hlubší vhled do podstaty sociálně pedagogických problémů, se kterými se v dnešní společnosti setkáváme, budete jim rozumět a umět hledat možnosti jejich řešení. Budete tedy schopni navrhovat metodologické postupy, analyzovat a diagnostikovat sociální problémy; nalézat strategie k řešení sociálních problémů a vést jednotlivce a týmy k pozitivnímu trávení volného času a sociální změně; komunikovat v náročných situacích s lidmi se sociálním a jiným znevýhodněním; tvořit, realizovat a prezentovat projekty v oblastech sociálního podnikání; na základě získaných metodologických znalostí realizovat výzkumná šetření a kvalitně napsat a obhájit odborný text (diplomovou práci).

Praxe

Praxe v navazujícím magisterském programu je koncipována jako průběžná, členěná do dvou oblastí: sociální pedagogiky (práce) a volného času. Celkový objem praxí je v rozsahu 12 kreditů (10 % kreditové zátěže, tzn. cca 300 hodin). V prvním, druhém a třetím semestru si studenti zapisují předmět Sociálně pedagogická praxe 1-3 a Volnočasová pedagogická praxe 1-3, vždy po 2 kreditech (4 kredity/semestr). Cíle praxe jsou vymezeny obecně tak, aby se student seznámil s dokumentací doporučených zařízení, procesy vedoucími k tvorbě strategických dokumentů, projektů, organizací práce apod. a zároveň prakticky osvědčil nezbytné dovednosti jako je schopnost pracovat v týmu, vést pedagogické a sociální aktivity s deklarovanými cílovými skupinami (klienty), vést týmy lidí, připravovat plán aktivit, podílet se na vytváření projektů a jejich realizaci apod. Student přitom vybírá ze spektra doporučených zařízení, se kterými fakulta (katedra) dlouhodobě spolupracuje a po domluvě s garanty praxí volí též zařízení (organizace) dle vlastního výběru, např. s ohledem na zaměření své diplomové práce, realizaci projektu apod.

Chcete vědět víc?

Více informací viz na oficiálních stránkách Katedry sociální pedagogiky:

https://ksop.ped.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění v nejrůznějších profesích, které jsou zaměřeny na přímou pedagogickou práci s dětmi, mládeží i dospělými, a to jak v oblasti školního, tak i mimoškolního systému vzdělávání (pedagogové, vychovatelé, animátoři, pedagogové volného času). Uplatnění mohou najít též jako sociální pracovníci, realizátoři nejrůznějších rozvojových a výzkumných projektů, a to jak ve státním, tak nestátním a soukromém sektoru (kurátoři, pracovníci probační a mediační služby apod.).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální pedagogika a volný čas? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.