Ediční řady

Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe

Odborné knihy z oblasti teoretického i empirického výzkumu procesů učení a vyučování cizích jazyků. S ohledem na komplexní charakter těchto procesů je u zařazených publikací kladen důraz na interdisciplinární přístup.

Cizí jazyky: jazykovědné a literárněvědné studie

Publikace zabývající se výzkumnými otázkami z oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a dalších lingvistických odvětví. Publikovaná díla vychází z kulturních kontextů frankofonních, germanofonních, anglofonních či slovanských.

Matematika a didaktika matematiky

Ediční řada publikuje výsledky základního výzkumu v oblasti teoretické matematiky i z oblasti teorie vyučování matematice. Významné jsou zejména monografie věnované výuce matematiky u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami; řada obsahuje také publikace věnované rekreační matematice.

Odborné a technické vzdělávání

Odborné knihy vycházející ze základního i aplikovaného výzkumu v oblasti vzdělávání, ale také didakticky zaměřené práce orientované. Tituly ediční řady pochází z kontextu odborného, technického, fyzikálně-chemického a informačního vzdělávání.

Pedagogika v teorii a praxi

Teoretické a výzkumné studie nebo didakticky zaměřené práce orientované na studenty učitelství a učitele v praxi. Řada cílí na čtenáře z řad vědecké obce, ale také na studenty pedagogických oborů a učitele v praxi.

Pedagogický výzkum v teorii a praxi

Odborné knihy vycházející z projektů základního i aplikovaného výzkumu v oblasti vzdělávání. Řada klade velký důraz na metodologickou úroveň realizovaných výzkumů a kvalitu zpracování textů.

Reflexe

Populárně či esejisticky pojaté publikace, fejetony, rozhovory a jiné texty, zrcadlící dnešní dobu z odborných či uměleckých pozic. Zpravidla se jedná o díla menšího rozsahu vyznačující se pronikavým vhledem do problematiky jednotlivých oborů rozvíjených na Pedagogické fakultě MU.

Sociální pedagogika

Ediční řada souhrnně zachycující portfolio odborného působení katedry sociální pedagogiky. Profiluje se ve třech větvích: Sociálně pedagogický výzkum, Diskursy v sociální pedagogice, Aplikované drama.

Syntézy výzkumů vzdělávání

Ediční řada prezentující obecnější a širší poznatky o vzdělávání. Obsahuje knihy zpravidla zpracované širšími autorskými kolektivy a koncipované jako přehledové, a to nejen tematicky, ale také zpracováním.

Tělesná výchova a výchova ke zdraví

Teoretické, výzkumné a didakticky zaměřené práce věnující se výuce tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, pohybovou a zdravotní gramotností dětí. Publikace se opírají o výzkumy realizované na PdF MU a jsou adresovány studentům, učitelům ve školské praxi a odborníkům z příslušných oblastí.