Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe

Martina Hulešová

ONLINE

Srovnatelnost testových verzí slovenské maturitní zkoušky z angličtiny

Kniha se zaměřuje na otázku, jakými metodami by bylo možné dosahovat srovnatelnosti testových verzí ve zkouškách vysoké důležitosti, a tím i srovnatelnosti a spravedlivosti při interpretaci výsledků těchto zkoušek. Výzkum byl realizován na didaktických testech použitých ve slovenské maturitní zkoušce z anglického jazyka na úrovni B1 v testech receptivních dovedností realizovaných v jarních termínech 2012-2015. Teoretická analýza dostupných metod a aplikace některých z nich na zmíněné testové verze ukázaly, že je možné nalézt a aplikovat takové metody, které nejenže mohou upozornit na problematické oblasti při vývoji testových verzí, nýbrž také umožní srovnatelnosti testových verzí dosahovat. To může napomoci k tomu, aby interpretace výsledků žáků konajících zkoušky v různých termínech byla srovnatelná, spravedlivá a validní, tedy aby výsledky vypovídaly smysluplným způsobem o měřeném konstruktu, tj. úrovni jazykové způsobilosti žáků.

Svazek 10
Rok vydání
2021
ISBN 978-80-210-9949-4

Martina Čeřovská

ONLINE

Výslovnost ve výuce německého jazyka na ZŠ

V publikaci je prezentován empirický výzkum výslovnostních chyb českých žáků učících se němčině jako druhému cizímu jazyků na základní škole. Jeho cílem bylo ověřit, v jaké míře mají žáci obtíže s výslovnostními jevy v němčině, ve kterých čeští rodilí mluvčí obvykle chybují. Dále bylo zjišťováno, jakým způsobem se v chybách projevuje transfer z dříve osvojených jazyků žáka, tj. mateřského jazyka (češtiny) a prvního cizího jazyka (angličtiny). V rámci teoretických východisek je pozornost věnována různým pojetím výslovnosti z hlediska cílů výuky cizích jazyků, definicím jazykových chyb, jejich příčinám, dále pak vývoji výslovnostní normy spisovné němčiny a metodickým přístupům při zkoumání chyb.

Svazek 9
Rok vydání
2021
ISBN 978-80-210-9902-9


 

Marie Chválová

ONLINE

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka

Monografie se zabývá příležitostmi k rozvíjení žákovy autonomie, které poskytují učitelé anglického jazyka ve své výuce na 2. stupni základních škol. Realizovaný výzkum představuje, jaké příležitosti byly žákům nabízeny, jaké povahy nabývaly pozorované vyučovací hodiny z hlediska rozvíjení autonomie a také, jaká přesvědčení měli vybraní učitelé ohledně žákovy autonomie. V rámci výzkumných zjištění je také diskutována souvislost mezi učitelovým přesvědčením a pozorovanou výukou. V monografii je také podrobně popsán postup tvorby pozorovacího nástroje sloužícího pro nepřímé pozorování příležitostí k rozvíjení žákovy autonomie. Monografie poukazuje na důležitost a rozmanitost rozvíjení autonomie a prezentované výsledky jsou relevantní jak pro učitele základních škol, tak pro vysokoškolské učitele a akademiky zajišťující pregraduální vzdělávání učitelů.

Svazek 8
Rok vydání
 2018
ISBN 978-80-210-9274-7


 

František Tůma

ONLINE

Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy

Monografie je věnována problematice interakce ve třídě. Vychází z 987 minut nahrávek seminární výuky angličtiny. Pomocí konverzační analýzy kniha popisuje, jak se účastníci výuky střídali, jak prováděli opravy, jak přepínali mezi angličtinou a češtinou a jak realizovali studentské prezentace. Monografie podrobně zkoumá interakci ve výuce anglického jazyka, ale klade si také za cíl přispět do diskusí o výzkumu interakce (nejen) ve třídě.

Svazek 7
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8888-7


 

Gabriela Hublová

ONLINE

E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce

Odborná kniha se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném terciálním vzdělávání. Její vznik byl motivován třemi faktory, a to současným akcentem na internacionalizaci českého vysokého školství, hledáním příležitostí k rozvíjení dovednosti cizojazyčného akademického psaní mimo kontaktní výuku a v neposlední řadě potenciálem, který je spojován s využíváním ICT v cizojazyčné výuce z hlediska naplnění soudobých didaktických principů. V centru pozornosti dané publikace stojí posouzení vlivu čistě e-learningového kurzu akademického psaní v anglickém jazyce na rozvoj diskurzivní kompetence participujících studentů. Na základě prezentovaných výzkumných zjištění jsou formulována doporučení pro didaktickou praxi a je zhodnocen přínos účasti v kurzu.

Svazek 6
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8818-4


 

Miroslav Janík

KOUPIT ONLINE

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

Tématem této knihy je rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Prezentovaný výzkum se zaměřuje na to, jak jsou ve výuce německého jazyka organizovány interakce v situacích, ve kterých je patrný vliv angličtiny. Z výsledků vyplývá, že v analyzovaných situacích dominuje struktura: iniciace – odpověď – zpětná vazba (tzv. IRF) v různých variacích a že anglický jazyk bývá užit ve všech jejích fázích, avšak mívá různou funkci. Knihu lze vnímat jako příspěvek k diskusím o reálném jazykovém jednání ve výuce cizích jazyků a k rozvoji oborovědidaktického výzkumu obecně.

Svazek 5
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8766-8


 

Eliška Dunowski

KOUPIT ONLINE

Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka

Kniha se zabývá tématem motivace k učení se němčině, které je zasazeno do kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. Teoreticky se práce opírá zejména o Gardnerovu teorii motivace, teorii sebeurčení a atribuční teorii. Výzkum proběhl v prostředí výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsou studenti všech nefilologických oborů povinni složit v rámci studia zkoušku z jednoho cizího odborného a akademického jazyka. Výzkumný design sestával z kvantitativní a kvalitativní fáze. Srovnání výsledků obou výzkumných fází prokázalo shodu téměř u všech vytvořených motivačních identifikátorů, přičemž jako naprosto zásadním právě pro motivaci k učení se odborné a akademické němčině se ukázal zejména motiv relevance.

Svazek 4
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8782-8

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.