Publikujte s námi

Pokud máte zájem o publikování s Edičním centrem Pedagogické fakulty MU, připravili jsme pro Vás informace, které Vás provedou edičním procesem, seznámí Vás s jeho nároky a ukáží, co od spolupráce můžete očekávat.

Osa edičního procesu:

1/ Odevzdání rukopisu

Po zařazení publikace do edičního plánu fakulty na příslušný rok začíná celý ediční proces odevzdáním rukopisu. Ten se zasílá v elektronické podobě na adresu edičního centra: edicni@ped.muni.cz

Autor publikace má schválený publikační záměr proděkanem pro výzkum a akademické záležitosti PdF MU.

Rukopis musí být v okamžiku odevzdání kompletní, a to včetně:

 • titulního listu
 • jména autora
 • obsahu
 • předmluvy (bude-li ji kniha obsahovat)
 • úvodu
 • seznamu literatury
 • popisků k obrázkům, tabulkám, grafům apod.
 • cizojazyčného resumé
 • údajů pro tiráž
 • copyrightů a log (např. jména fotografů, překladatelů)
 • rejstříku pojmů

Vzor zpracování titulní strany a tiráže naleznete zde.

Z formálního hlediska jsou na odevzdaný rukopis kladeny následující požadavky, které usnadňují, a tím pádem urychlují ediční proces, zejména sazbu (a případnou korekturu):

 • text ve formátu .DOC či .DOCX (program Microsoft Word);
 • základní font, nejlépe Times New Roman;
 • formální struktura textu (nadpisy, podnadpisy) vytvořená za pomoci přednastavených stylů (usnadňuje generování obsahu), případně popsaná zvlášť podle autorského záměru;
 • jednotný způsob citování bibliografie (volba autora, podle oborového úzu);
 • poznámky vytvořené pomocí funkce Vložit poznámku pod čarou (nikoli manuálně pomocí horních indexů a vkládání textových polí do zápatí);
 • grafický doprovod textu (obrázky) je možné vložit přímo do rukopisu, ovšem v takovém případě je nutné spolu s ním dodat i originály v původní velikosti a tiskové kvalitě, totéž platí pro grafy.

2/ Dodání podkladů

Vedle samotného rukopisu je nutné Edičnímu centru dodat několik podkladů nutných pro průběh edičního procesu. Těmi jsou:

 • Oficiální Požadavek vedoucího pracoviště k vydání publikace, obsahující jména všech spoluautorů, informace o výši nákladu a způsobu finančního pokrytí výdajů na publikaci, anotace a klíčová slova. 
 • Prohlášení o provedení odborné jazykové korektury. Tu může na přání autora zajistit Ediční centrum, bližší informace viz bod číslo 4.
 • Požaduje-li autor přidělení DOI, je nutné v samostatném souboru (MS Word) zaslat jednotlivé položky seznamu použité literatury.
 • Návrhy na recenzenty (viz následující bod).

Po odevzdání rukopisu a dodání všech podkladů následuje kontrola veškerých formálních náležitostí, kterou provádí pracovník Edičního centra. Ten kontroluje i soulad s požadavky uvedenými v Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a seznámí autora s případnými požadavky na změnu či doplnění formální úpravy. 

 

3/ Recenzní řízení

Autor (editor) publikace spolu s podklady dodává Edičnímu centru návrhy na recenzenty. Minimálně jeden z recenzentů musí působit mimo pracoviště autora publikace.

Proděkan pro výzkum a akademické záležitosti následně zašle předběžně osloveným recenzentům rukopis spolu s potřebnými formuláři (formulář zpracování recenzního posudku, smlouvu na vytvoření recenzní posudku).

Po obdržení recenzních posudků jsou originály uloženy v Edičním centru, autor rukopisu obdrží jejich kopie. Autor následně po dohodě s vedoucím Edičního centra stanoví termín, do kterého zapracuje připomínky recenzentů, doplní jejich jména do rukopisu a vyjádří se k recenzím. Autor je povinen ke konečné verzi rukopisu zpracovat přehled provedených úprav a specifikovat jejich rozsah a charakter.

V případě, že text není některým recenzentem doporučen k publikování, o jeho vydání či nevydání rozhodne Ediční komise PdF MU.

4/ Jazyková korektura

Pro rukopis, který prošel úpravami po připomínkách recenzentů, je možné po recenzním řízení na autorovu žádost zajistit odbornou jazykovou korekturu. Tu provádí pracovník Edičního centra nebo externista.

Korektury jsou prováděny v programu MS Word v režimu „sledování změn“, takže má autor přehled o veškerých provedených úpravách, které může přijmout či odmítnout. Komplexnější připomínky či doporučení se k textu připojují ve formě komentářů.

Při zajištění korektur ze strany Edičního centra je nutné počítat s jejich úhradou.

5/ Sazba

Sazbu hotového textu zajišťuje pracovník Edičního centra nebo externí firmy (studia). Vysázený text je zaslán k finální autorské korektuře. Ta se provádí buď elektronicky do souboru ve formátu PDF nebo v papírové podobě za pomoci korektorských značek. Po zanesení finální autorské korektury je vytvořen náhled výsledné publikace, po jehož odsouhlasení autorem postupuje hotový text do výroby.

6/ Výroba

Po dokončení rukopisu podává Ediční centrum do Nakladatelství MU žádost o přidělení ISBN (příp. DOI). Současně je grafikem vytvořen návrh obálky, který je konzultován s autorem; v případě edičních řad návrh vychází z požadavků na jednotný styl.

Není-li autor rukopisu zaměstnancem MU, je s ním zároveň ze strany Nakladatelství MU sepsána licenční smlouva (vyžadující dodání následujících údajů: jména autora včetně titulů, rodného čísla, adresy, státní příslušnosti, platnosti licenční smlouvy a dohodnutého počtu autorských výtisků). V případě složitějších právních vztahů je z důvodu efektivity, rychlosti a přehlednosti k jednání s Nakladatelstvím MU oprávněn výlučně pracovník Edičního centra; v nutných případech naopak může pracovník pověřit jednáním přímo autora, který je však povinen o průběhu jednání vedoucího informovat.

Po zapracování přiděleného ISBN (DOI) a případných připomínek Nakladatelství MU do finální verze publikace následuje fyzická výroba, kdy Ediční centrum nebo pověřená externí firma předá podklady tiskárně. Online publikace je vystavena v elektronické čítárně MUNISPACE.

7/ Vydání publikace

Ediční centrum zajišťuje distribuci povinných i autorských výtisků vydaných publikací. V případě prodejních knih zajišťuje jejich naskladnění do skladu prodejních publikací Pedagogické fakulty MU a další distribuci. V případě neprodejních knih předá náklad na příslušná pracoviště


Ústřední knihovna
Ediční centrum
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31a
603 00 Brno

Mgr. Monika Foltánová


telefon: 549 49 4309
e‑mail:

Ediční centrum – vedoucí

RNDr. Erna Pfeiferová


telefon: 549 49 8082
e‑mail:

Ediční centrum

Bc. Jiří Hotárek


telefon: 549 49 1669
e‑mail:

Obchodní centrum MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.