Cizí jazyky a jejich didaktiky: jazykovědné a literárněvědné studie


 

Bez popisku

Václava Bakešová

ONLINE

Prostor a jeho obývání
Zobrazení prostoru v díle Marie Noëlové, Suzanne Renaudové, Christiane Singerové a Sylvie Germainové

Publikace shrnuje výsledky výzkumu různých typů prostoru v literární tvorbě čtyř francouzských autorek inspirovaných křesťanstvím, M. Noëlové, S. Renaudové, Ch. Singerové a S. Germainové. Jejich literární texty pokrývají celé 20. století a ukazují rozmanitost v přístupech k prostoru, ale také rozdíl v literatuře obou polovin 20. století. Metodologicky práce postupuje od fenomenologického bachelardovského pohledu na intimní prostor domova přes otevřený prostor profánní i posvátný dle studií Mircey Eliadeho ke geokritické analýze prostoru v návaznosti na teorii geokritiky Bertranda Westphala, v českém prostředí dosud téměř nevyužívanou. Studium prostoru ukazuje, že literaturu nelze oddělovat od okolního světa, naopak také ona přispívá k jeho lepšímu porozumění.

 

Svazek 8
Rok vydání
2019
ISBN 978-80-210-9551-9


 

Bez popisku

Hana Peloušková

ONLINE

Německé konstrukce s es a jejich české protějšky

Nenáležité užití es nebo naopak jeho absence patří k velmi častým chybám, jichž se dopouštějí nerodilí mluvčí němčiny prakticky na všech stupních pokročilosti, včetně studentů germanistiky a učitelů němčiny.

Příčinu je nutné hledat ve strukturní odlišnosti ekvivalentních konstrukcí mateřského jazyka.

Cílem této publikace je popsat co nejdetailněji české protějšky německých konstrukcí s es a připravit teoretický podklad pro formulaci lingvodidaktických doporučení ke zvládání dané problematiky ve výuce německého jazyka českých rodilých mluvčích, případně ve výuce českého jazyka německých rodilých mluvčích.

Publikace je tedy určena všem, kteří se zabývají srovnáváním struktur českého a německého jazyka, lingvistům, učitelům a studentům češtiny i němčiny jako cizích jazyků a tvůrcům učebních materiálů. V obecnější rovině pak příznivcům korpusové lingvistiky a dependenční gramatiky.

Svazek 7
Rok vydání
 2018
ISBN 978-80-210-9204-4


 

Bez popisku

Anastasia Sokolova

ONLINE

Славянские претериты с исторической точки зрения: к истории форм перфекта в русском языке

(на материале служебных миней на май XI-XIII вв.)

Předkládaná monografie se věnuje vývoji analytické konstrukce, která se tradičně nazývá perfektum a která posloužila základem pro univerzální préteritum současné ruštiny. Za zdroj materiálu byly zvoleny slovanské bohoslužebné Mineje na květen 11.–13. století (Putjatina Mineje, 11. st., Mineje Sof. 203, 12. st., Mineje Sof. 204, 13. st.). Vzhledem k tomu, že zkoumané texty jsou překlady ze staré řečtiny, pro analýzu zkoumaných jednotek byla použita i řecká Mineje.

Svazek 6
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8876-4


 

Bez popisku

Marcela Poučová

ONLINE

Sous les pavés, le noir !

Le roman noir dans la France post-68

Námětem práce je detektivní a především noirový žánr ve Francii po roce 1968. Zajímáme se o způsob, jakým tento žánr reflektuje francouzskou sociální realitu zmíněného období a rovněž zkoumáme pozici a recepci žánru ve francouzském literárním a společenském kontextu.
Z analýzy románů, které traktují témata charakteristická pro studované období, vyplývá, že francouzský noirový román plní po roce 1968 především úlohu ideologické platformy generace Května 68 a jako takový je silně ovlivněn názory extrémní levice. Stává se nositelem levicových ideálů a nástrojem společenské kritiky, které šíří napříč společností.

Svazek 5
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8846-7


 

Bez popisku

Irena Hůlková

ONLINE

Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research Articles

Publikace se zabývá výskytem spojovacích adverbií (conjunctive adverbials) v žánru odborných článků v anglickém jazyce. Výzkum je založen na korpusu, jenž obsahuje sto odborných článků z deseti vědních disciplín (pět humanitních a pět exaktních).
Teoretická část nabízí podrobnou kapitolu o spojovacích adverbiích, věnuje se lingvistickým jevům koheze a koherence a dále se zabývá pragmatikou, která tvoří důležitý základ pro část analytickou, protože ta mimo jiné prezentuje spojovací adverbia jako pragmatické markery.
V analytické části je zkoumána frekvence výskytu jednotlivých spojovacích adverbií, a to v korpusu jako celku, dále odděleně v humanitních a exaktních vědách a také jednotlivě ve všech deseti akademických disciplínách. Frekvence výskytu se zaměřuje též na semantické kategorie spojovacích adverbií, jejichž distribuce je opět porovnána v humanitních a exaktních oborech. Zmíněny jsou výsledky týkající se realizačních forem spojovacích adverbií a jejich pozic ve větě. Poslední kapitola nabízí zmapování výskytu spojovacích adverbií v jednotlivých sekcích odborného článku, a to v abstraktech, úvodech a závěrech, které jsou vnímány jako samostatné žánry.

Svazek 4
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8872-6


 

Bez popisku

Radek Vogel

KOUPIT

Terminologies, Lexical Hierarchies and other Configurations

Monografie Terminologies, lexical hierarchies and other configurations se zabývá hierarchickými systémy lexikálních jednotek, zejména ve vědeckých terminologiích. Zahrnuje výsledky výzkumu z disertační práce Lexical Hierarchies in the Scientific Terminology, doplněné širokým úvodem do typologie lexikálních a sémantických vztahů a přehledem různých větvených i nevětvených hierarchií, sérií a jiných lexikálních konfigurací. Práce analyzuje zásady tvorby terminologických klasifikačních hierarchií a identifikuje sémantické vztahy mezi nadřazenými a podřazenými termíny i mezi termíny na stejné úrovni. Konkrétní morfologické a onomatologické vlastnosti různých jazyků ovlivňují soustavný charakter výsledných lexikálních hierarchií, ačkoli se konceptuální systémy shodují.

Svazek 3
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8103-1


 

Bez popisku

Eva Kudrjavceva Malenová

ONLINE

Литературная сказка в индивидуальном стиле Геннадия Цыферова

в контексте чешской рецепции русской литературы для детей и молодежи во второй половине ХХ века

Monografie zaplňuje mezeru v oblasti zkoumání ruské dětské literatury z českého i ruského pohledu. Časově je zaměřená na 2. polovinu 20. století s přesahem do současnosti. Spojuje v sobě nový přístup k historii české recepce ruské dětské literatury a vůbec první komplexní zpracování pohádkové tvorby G. Cyferova, s první publikací jeho ucelené biografie. Část věnovaná G. Cyferovovi je (spolu s teoretickým souhrnem o autorské pohádce) zpracována v komparativním česko-ruském pohledu. V rámci česko-ruských vztahů v oblasti dětské literatury vnáší práce do vědecké diskuse fakta v podobě databáze českých překladů z ruštiny, publikované v příloze.

Svazek 2
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8521-3


 

Bez popisku

Oxana Truhlářová

KOUPIT ONLINE

Функционирование слов категории состояния в древнерусских памятниках XII - XVII вв.

Daná monografie pojednává o problematice kategorie stavu (predikativních příslovcí), což je diskutabilní bod současné rusistiky. Ve středu zájmu jsou tedy nesklonné jednotky, které vystupují výhradně v úloze predikátu jednočlenné věty a vyjadřují obecný význam stavu. Monografie souhrnně popisuje, jak jsou tato slova zastoupena a jak fungují ve vybraných staroruských textech ze 13.–17. století. Na zkoumané jednotky je nahlíženo z hlediska lexikálního, slovotvorného, morfologického a syntaktického. Komplexní analýza slov kategorie stavu je také provedena v konfrontačně-diachronním a synchronním aspektu s použitím dat z českého jazyka.

Svazek 1
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-7575-7

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.