Pedagogický výzkum v teorii a praxi

Bez popisku

Tomáš Janík, Jan Slavík, Tereza Češková, Markéta Bartoňová, Irena Budínová, Věra Ferdiánová, Lukáš Feřt, Michaela Horniaková, Alena Hošpesová, Jan Husák, Martin Jáč, Jiří Kohout, Petra Konečná, Dana Kričfaluši, Markéta Kuberská, Pavel Masopust, Pavel Mentlík, Eva Minaříková, Petr Najvar, Alena Nohavová, Markéta Píšová, Lukáš Rokos, Václav Stacke, Stanislav Štěpáník, Kateřina Tomešková, Tereza Topolovská, Michal Vavroš a Matěj Vrhel
 

ONLINE

Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách

Kniha představuje téma produktivní kultury učení a usazuje je do širšího didaktického kontextu. V první části jsou jakožto teoretický rámec představeny tři hlavní oblasti produktivní kultury učení: 1. jasnost, strukturovanost, soudržnost, 2. kognitivní aktivizace, instrumentalizace a semantizace obsahu, 3. podpůrné učební prostředí. Druhou část knihy tvoří 17 didaktických kazuistik zpracovaných týmy oborových didaktiků a učitelů v praxi. Cílem kazuistik je ilustrovat klíčové oblasti produktivní kultury učení.

Svazek 50
Rok vydání 2022
ISBN 978-80-280-280-0240-4


 

Bez popisku

Vlastimil Švec, Petra Baranová, Tereza Dvořáková, Lenka Ďulíková, Tomáš Janík, Jan Egerle, Ivana Jůzová, Alena Paroubková a Valentýna Veselá
 

ONLINE

Podoby profesní spolupráce ve škole: případové studie

Kniha je úvodem do problematiky interprofesní spolupráce ve škole. Zprostředkovává teoretické vymezení interprofesionality a na základě případových studií objasňuje její podoby v různých situacích při školním vzdělávání. Kniha nalezne své využití v přípravě pomáhajících profesionálů a při podpoře jejich profesního rozvoje.

Svazek 49
Rok vydání 2022
ISBN 978-80-280-0253-4


 

Bez popisku

Tomáš Janík, Monika Černá, Petra Vystrčilová, Helena Vaďurová, Jan Nehyba, Petr Svojanovský, Karel Picka, Katarína Slezáková, Lenka Slepičková, Jana Kratochvílová
 

ONLINE

Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele

Kniha je určena budoucím učitelům mateřských a základních škol. Jejím prostřednictvím se budou seznamovat se základy pedagogické evaluace, a to v souvislosti s kvalitou vzdělávání a jejím řízením. Evaluace je zde představena jako oblast výzkumu a praxe. Jsou zde rozlišeny různé typy evaluací mj. také z hlediska jejich aktérů. Dále je zde předložen model kvality vzdělávání, který umožňuje strukturovat výběr dostupných domácích evaluačních rámců, metod a nástrojů využitelných (budoucími) učiteli v praxi.

Svazek 48
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-210-9956-2


 

Bez popisku

Petr Koubek

ONLINE

Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů

Subjektivní teorie představují kognitivní struktury, které jsou relativně stabilní, a ačkoliv je jejich nositel nemá často verbalizovány, podle zjištění výzkumu řídí jeho jednání ve výuce. Cílem monografie je na čtyřech zkoumaných případech učitelek občanské výchovy ilustrovat jejich subjektivní teorie týkající se smyslu a cíle vyučovacího předmětu a psychodidaktické transformace těchto cílů v příležitosti k učení žáků.

Svazek 47
Rok vydání 2021
ISBN 978-80-210-9809-1


 

Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice

Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017

Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v České republice od roku 1989 do konce roku 2017 a usiluje o zobecnění uvedených postupů a zkušeností. Snaží se popsat a zhodnotit vše podstatné, co se při tvorbě kurikulárních dokumentů a standardů dařilo, případně nedařilo. K tomu využívá myšlenky a ukázky z koncepčních a legislativních dokumentů, z oficiálních materiálů MŠMT i dalších institucí, z interních textů kurikulárních ústavů, ze samotných kurikulárních dokumentů i z autentických dobových článků a rozhovorů.

Svazek 46
Rok vydání 2018
ISBN 978-80-210-8997-6


 

Bez popisku

Světlana Hanušová, Michaela Píšová, Tomáš Kohoutek, Eva Minaříková, Miroslav Janík, Tomáš Janík, Jan Mareš, Klára Uličná, Stanislav Ježek

KOUPIT ONLINE

Chtějí zůstat nebo odejít?

Začínající učitelé v českých základních školách

Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních determinant, které byly identifikovány na rovině interaktivní (žáci, třída), institucionální (škola, kolegové, vedení školy) i na rovině kulturní (komunita blízká škole včetně rodičů, širší kulturní, společenský a politický kontext). Autoři formulovali řadu doporučení pro vzdělávací politiku, vzdělavatele učitelů i pro vedení škol. 

Svazek 45
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-210-8889-4


 

Bez popisku

Jan Slavík, Jana Stará, Klára Uličná, Petr Najvar et al.

KOUPIT ONLINE

Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání

Kniha představuje didaktickou kazuistiku jako nástroj pro kultivaci (oborově)didaktického myšlení. V první části je představen pojem kazuistika v souvislosti s výzkumem v klinických vědách. Zvláštní pozornost je potom věnována didaktickým kazuistikám a jejich roli v transdisciplinárním didaktickém výzkumu a představení transdidaktického přístupu využívajícího metodiku 3A. Druhou část knihy tvoří vybrané didaktické kazuistiky zpracované týmem oborových didaktiků a učitelů v praxi. Kniha navazuje na publikaci Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory autorů J. Slavíka, T. Janíka, P. Najvara a P. Knechta.

Svazek 44
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-210-8758-3


 

Bez popisku

Zora Syslová

KOUPIT ONLINE

Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi

Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Hledá odpovědi na otázky: Co charakterizuje profesi učitele MŠ v současnosti a jaká je její perspektiva? Jak koncipovat přípravné vzdělávání, aby byli učitelé mateřských škol skutečnými odborníky na vzdělávání v měnících se podmínkách? Při hledání odpovědí na uvedené otázky autorka využívá přehledové studie dosavadních empirických zjištění k tomuto tématu v komparaci se zahraničními zkušenostmi. Prezentuje výsledky výzkumných šetření zaměřených na zkoumání reflexe jako růstové kompetence v přípravném vzdělávání a sledování schopnosti sebereflexe v souvislosti s pedagogickým výkonem učitelů mateřských škol ve vybraných aspektech.

Svazek 43
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-210-8475-9


 

Bez popisku

Tomáš Janík, Eva Minaříková, Michaela Píšová, Klára Uličná, Miroslav Janík

ONLINE

Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů

Příslušníci různých profesí se odlišují nejen svými znalostmi, dovednostmi a činnostmi, které vykonávají, ale také tím, jak vnímají – vidí – situace, které se vztahují k výkonu profese: odlišují se svým profesním viděním. Tato kniha si kladla za cíl uvést koncept profesního vidění do domácího odborného diskursu a vytvořit a výzkumně ověřit koncepci profesních videoklubů jakožto možnosti rozvíjení profesního vidění učitelů. Výzkumná část knihy představuje nejen povahu profesního vidění učitelů anglického jazyka, ale i to, jak se změnilo po účasti ve videoklubech. Kniha chce přispět k diskusi o profesním vidění jako součásti profesionality učitele a o možnostech využití profesních učících se komunit a videosekvencí výuky ve vzdělávání učitelů.

Svazek 42
Rok vydání 2016
ISBN 978-80-210-8304-2

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.