Pedagogika v teorii a praxi


 

Bez popisku

Vlastimil Švec, Jan Nehyba, Petr Svojanovský et al.

ONLINE

Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi

Kniha pojednává o fenoménu tacitních znalostí u studentů učitelství v magisterském stupni vzdělávání. Zaměřuje se jednak na teoretická východiska zkoumání tacitních znalostí a poukazuje na důležitost metodologického obratu ve zkoumání tohoto tématu. Dále představuje velmi podrobně kvalitativně orientovanou metodu sběru dat (Čistý jazyk), která byla využita v prezentovaném výzkumu. V empirické částí knihy se pak věnuje jednotlivým tématům, které úzce souvisí s tacitními znalostmi studentů, jako jsou neočekávané situace, subjektivní pojetí výuky nebo sdílení tacitních a explicitních znalostí.

Svazek 4
Rok vydání
 2016
ISBN 978-80-210-8428-5


 

Bez popisku

Vlastimil Švec, Petr Svojanovský, Blanka Pravdová

ONLINE

Determinanty účinnosti učitelských praxí

V monografii je upozorněno na některé determinanty, které ovlivňují účinnost učitelských praxí studentů učitelství. Kapitoly se opírají zejména o výzkumy doktorandů. Jejich obsahem je utváření tacitních znalostí studentů v průběhu praxí, sdílení těchto znalostí s cvičným učitelem, reflexe studentů v průběhu praxí a tacitní dimenze učitelova hodnocení žáků. Monografie zahrnuje také kapitoly, které prezentují další závažné problémy účinnosti učitelských praxí: vnímání přínosu praxí studenty učitelství, podpora reflexe studentů jejich vzdělavateli, autonomní a heteronomní hodnocení jako determinanta učinnosti praxí a autorita a gender v interakci studentů učitelství se žáky v průběhu praxí.

Svazek 3
Rok vydání
 2016
ISBN 978-80-210-8132-1


 

Bez popisku

Blanka Pravdová

ONLINE

Já jako učitel

Profesní sebepojetí studenta učitelství

Publikace Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství předkládá výsledky kvalitativně orientovaného výzkumného šetření, jehož se zúčastnilo 204 studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Teoretická část publikace je věnována konceptům sebepojetí a profesního sebepojetí a objasňuje význam pozitivního profesního sebepojetí pro práci učitele. V rámci výzkumu byl využit design zakotvené teorie a multimetodický přístup k získávání dat, který ověřil volnou výpověď jako validní nástroj k šetření profesního sebepojetí. Výsledková část práce seznamuje s dominantními aspekty profesního sebepojetí studentů učitelství a s jejich vztahem ke konceptům sebediskrepanční teorie – ideálnímu, požadovanému a skutečnému Já. Dále přibližuje tzv. možná Já, tedy chtěné a nechtěné představy studentů o jejich budoucím vývoji v roli učitele. Pozornost je věnována procesu utváření profesního sebepojetí – jeho klíčovým faktorům i jednotlivým etapám. Publikace přináší i nástin možných či žádoucích intervenčních zásahů ze strany vzdělavatelů budoucích učitelů, jimiž je možno proces utváření profesního sebepojetí studentů učitelství v rámci pregraduální přípravy podpořit.

Svazek 2
Rok vydání
 2014
ISBN 978-80-210-7604-4


 

Bez popisku

Vlastimil Švec et al.

ONLINE

Znalostní báze učitelství

Znalostní báze a její reflexe je hlavním zdrojem utváření a rozvíjení učitelovy profesionality. Tato publikace se v devíti kapitolách zaměřuje na znalosti pedagogické a oborově didaktické. Tato výzkumná monografie vychází z dynamického pojetí znalostí, které umožňuje hlouběji pronikat do procesu jejich osvojování.

Svazek 1
Rok vydání
 2014
ISBN 978-80-210-7605-1

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.