Podmínky a kritéria přijetí ke studiu
v doktorských studijních programech
na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity

platná pro akademický rok 2020/2021

Článek 1: ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A ZÁPIS DO STUDIA

1) Podmínkou přijetí ke studiu a k zápisu do studia v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu dle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu nejpozději v den stanovený pro zápis do studia. Uchazeči, kteří své studium absolvovali na Masarykově univerzitě, předloží kopii diplomu bez nutnosti úředního ověření.

2) Bude-li v den konání zápisu ověřeno, že uchazeč splnil zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky, bude ještě týž den zapsán do studia. Vykonáním zápisu může být pověřena jiná osoba, která se u zápisu prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem uchazeče.

3) Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky uvedené zde v odstavci 1 podle čl. 6 směrnice MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

4) Dokumenty k prokázání splnění podmínek k přijetí ke studiu podle odst. 4 uchazeči předkládají nejpozději do data zápisu.

5) Posouzení splnění podmínky přijetí ke studiu může být zpoplatněno. Výše poplatku je stanovena v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a s Přílohou č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity.

Článek 2: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Přijímací zkoušky do doktorských studijních programů PdF MU probíhají 2 x ročně (viz harmonogram přijímacího řízení do doktorských studijních programů, který je přílohou tohoto dokumentu).

O přijetí/nepřijetí rozhoduje děkan fakulty na základě návrhu zkušební komise a oborové rady. Oborová rada doporučí/nedoporučí uchazeče k přijetí na základě posouzení dále specifikovaných dokumentů a výsledků přijímací zkoušky.

1. Přihláška ke studiu a její náležitosti

Přihlášky do doktorských studijních programů s nástupem od jarního semestru 2021 je možné podávat od 1. srpna 2020 do 30. listopadu 2020.

Přihlášky do doktorských studijních programů s nástupem od podzimního semestru 2021 je možné podávat od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2021.

Přihláška ke studiu v doktorských studijních programech se podává pouze v elektronické podobě. Pokyny k podání elektronické přihlášky jsou zveřejněny na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Součástí elektronické přihlášky je název tématu výzkumného zaměření česky a anglicky a jméno předpokládaného školitele. Před podáním přihlášky je potřeba kontaktovat budoucího školitele a zkonzultovat s ním navržené téma a domluvit se na budoucí spolupráci. Seznam školitelů a oborových rad doktorských studijních programů naleznete u konkrétního oboru/programu na stránce https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium.

K elektronické přihlášce přikládá uchazeč následující materiály:

  • strukturovaný životopis (případně s připojeným seznamem publikační činnosti),
  • doklady o dosaženém vzdělání,
  • text specifikující výzkumné zaměření disertační práce,
  • přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
  • případně další materiály dle požadavků jednotlivých programů,
  • volitelně může doložit také další materiály prokazující jeho studijní schopnosti a aktivní/zodpovědný přístup ke studiu (např. formou profesního a oborového portfolia s relevantními doporučující dopisy od VŠ pedagogů či zaměstnavatelů; zahraniční stáže, apod).

Požadavky jednotlivých studijních programů jsou uvedeny na stránkách PdF MU.

Všechny materiály může uchazeč odevzdat osobně nebo zaslat poštou na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

Přijímací zkoušky probíhají prezenčně. V případě, že se zahraniční uchazeč z vážných důvodů (např. z důvodu vízové povinnosti nebo velké vzdálenosti) nemůže k přijímací zkoušce dostavit osobně, přikládá dále k přihlášce: žádost o vykonání přijímací zkoušky buď distanční formou (s konkrétním zdůvodněním), nebo jiným způsobem.

2. Přijímací zkouška do doktorských studijních programů

Přijímací zkouška do doktorských studijních programů realizovaných na PdF MU se skládá z:

  • Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran – 50 bodů
  • Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů
  • Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů

Zkušební komise, kterou pro jednotlivé doktorské studijní programy jmenuje na základě návrhu oborové rady děkan fakulty, je nejméně tříčlenná.

Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body.

Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60 bodů, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části.

V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Článek 3: PLATNOST A ÚČINNOST

1) Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 03. 03. 2020.

2) Tento dokument nabývá platnosti dne 04. 03. 2020.

3) Tento dokument nabývá účinnosti dne 04. 03. 2020.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu platná pro akademický rok 2020/2021

Program

Počet přijatých

Didaktika cizího jazyka

10

Didactics of Foreign Language

10

Fremdsprachendidaktik

10

Didaktika geografie

10

Geography Education

10

Hudební teorie a pedagogika

10

Jazyková a literární komunikace

10

Speciální pedagogika

10

Special Education

10

Školní pedagogika

10

School pedagogy

10

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

10

Theory of Art and Gallery Education

10

Počet přijatých studentů zpravidla nebývá roven počtu zapsaných studentů. Očekáváme, že se ke studiu na Pedagogické fakultě zapíše přibližně 55 % přijatých studentů. Děkan fakulty tedy navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu však nemusí být naplněn.

Harmonogram přijímacího řízení do doktorských studijních programů na PdF MU pro akademický rok 2020/2021
1) zahájení studia od jarního semestru 2021

1. 8. 2020 – 30. 11. 2020

 

 

Termín pro podávání přihlášek

 

do 30. 11. 2020

Dodání podkladů uchazečů k přijímací zkoušce

leden 2021

 

Přijímací zkoušky

 

do 14 pracovních dnů od data konání přijímací zkoušky

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v e-přihlášce

únor 2021

 

Zápis do studia

2) zahájení studia od podzimního semestru 2021

1. 1. 2021 – 30. 4. 2021

 

 

Termín pro podávání přihlášek

 

do 30. 4. 2021

Dodání podkladů uchazečů k přijímací zkoušce

květen, červen 2021

Přijímací zkoušky

 

do 14 pracovních dnů od data konání přijímací zkoušky

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v e-přihlášce

září 2021

 

Zápis do studia

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.