Theory of Art and Gallery Education

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 2 200 EUR za akademický rok.

Co se naučíte

Cílem doktorského studia je příprava specializovaných odborníků se zaměřením na teorii výtvarné výchovy a jejích přesahů k dalším oborům. Základem je vytváření teoretického zázemí oboru, oborový vědecký výzkum a rozšiřování odborných kompetencí směrem k teorii a praxi výtvarné a galerijní pedagogiky.

Důležitou součástí je prohlubování vědomostí v navazujících vědeckých oborech (mj. historie a teorie umění, filozofie a psychologie umění), které vymezují historické a filozofické dimenze oboru výtvarná výchova. Sledovanými okruhy jsou zejména výtvarná tvořivost, výtvarné vnímání, interpretace výtvarného díla, zprostředkování umění, tvorba jako forma psychosociální terapie.

Absolventi studia získávají profilové kompetence pro teoretickou transformaci obsahů výtvarné kultury v rámci další vědecké práce, publikační činnosti i uplatnění v terciálním školství, v galeriích i v dalších odborných institucích.

Praxe

Praxe v průběhu studia i po jeho absolvování má několik rovin. Vedle ryze učitelské práce v podobě výuky na mateřské katedře a na středních i dalších školách se studující i absolventi podílejí na výzkumné práci v rámci grantových projektů, spolupracují s dalšími vysokoškolskými pracovišti a s galeriemi. Dále absolvují praxi při zahraničních i tuzemských stážích, v tvůrčích dílnách, na konferencích i odborných a výtvarných sympoziích.

Chcete vědět víc?

https://www.ped.muni.cz/kvv/cz/studium/byt-doktorem

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují na vysokých školách, v dalších vzdělávacích či výzkumných institucích, v galeriích i v kulturních institucích. Absolventi předchozího programu, na nějž program Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky navazuje, působí na vysokých školách (např. MU, UK Praha, FUD UJEP Ústí n. L., PdF UK Bratislava, FaVU VUT v Brně), ve výstavních institucích (např. Národní galerie Praha, Dům umění města Brna, Galerie mladých Brno, Moravská galerie v Brně), dále v redakcích a v uměleckém provozu.

Pro odborný rozvoj oboru je důležité i uplatnění na středních školách s uměleckým i všeobecným zaměřením.

Podmínky přijetí

Žádné informace nejsou k dispozici

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Oborová rada a oborové komise
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
2 200 EUR
Více informací

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.