Jak se přihlásit?

 • 1. leden - 30. duben / 1. září - 30. listopad

  Podejte přihlášku

  • Přihlášky do DSP s nástupem od podzimního semestru je možné podávat od 1. ledna do 30. dubna příslušného roku.
  • Přihlášky do DSP s nástupem od jarního semestru je možné podávat od 1. srpna do 30. listopadu příslušného roku.
  • Přihláška ke studiu v DSP se podává pouze v elektronické podobě.

  • Součástí elektronické přihlášky je: (1) název výzkumného zaměření disertační práce v českém a anglickém jazyce, (2) projekt disertační práce, (3) jméno předpokládaného školitele, (4) odborný životopis, (5) kopie magisterského diplomu. Pokud nejste absolvent MU, je nutné doručit na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí ověřenou kopii diplomu a diploma supplement. V případě, že ještě nemáte diplom a diploma supplement, dodáte je nejpozději v termínu zápisu do studia.

  • Před podáním přihlášky je třeba v konzultaci s budoucím školitelem zpracovat projekt disertační práce a získat souhlas školitele s jeho vedením. Seznam školitelů a oborových rad doktorských studijních oborů/programů naleznete u konkrétního programu.

  • Náhradní či individuální termíny přijímacích zkoušek nejsou možné.

  Podat přihlášku

 • polovina května / polovina prosince

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Pozvánku Vám pošleme prostřednictvím e-přihlášky.

 • květen - červen / leden

  Dostavte se ke zkoušce

  Zkušební komise, kterou pro jednotlivé DSP jmenuje na základě návrhu oborové rady děkan fakulty, je nejméně tříčlenná.
   
  Přijímací zkouška se hodnotí body a skládá se z:
   
  1) Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran – 50 bodů.
   
  2) Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů.
   
  3) Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů.
   
  Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části.
   
  V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.
 • do 14 pracovních dnů od data konání přijímací zkoušky

  Přečtěte si výsledek

  S výsledkem přijímací zkoušky budete seznámeni na místě, v den jejího konání. Rozhodnutí děkana si přečtete v elektronické přihlášce.

 • září / únor

  Zapište se ke studiu

  Teprve zápisem se stáváte studentem Pedagogické fakulty MU.

  Zápis do studia

Kontaktní formulář:

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.