Didaktika cizího jazyka

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Cílem studijního programu je poskytnout badatelům mladší generace, případně expertům pro decizní sféru (tj. tvůrcům koncepcí v oblasti jazykového, resp. cizojazyčného vzdělávání atd.) kvalitní vědeckou přípravu, která se opírá o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání relevantního vzhledem k edukační politice a praxi v oblasti cizojazyčného vzdělávání.

Koncepce doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka sleduje i cíle obecnějšího rázu, a to zejména utváření společného teoretického zázemí oborových didaktik jako kvalitativně nového přístupu k (obecně) didaktickému myšlení. Rovněž chce přispět svým dílem k probíhajícím procesům profesionalizace učitelského povolání.

Praxe

Součástí studia je povinná pedagogická činnost vykonávaná na vysoké škole, typicky na Pedagogické fakultě MU. Očekává se pedagogická aktivita doktoranda na PdF do výše maximálně 150 hodin. Vzhledem k tomu, že doktorské programy na PdF jsou pedagogicky či didakticky profilované, je nad rámec toho žádoucí (doporučení) konat praxi také základní nebo střední škole, případně vykonávat jinou pedagogickou činnost (např. tvorba studijních materiálů, příprava výuky, tvorba didaktických testů, tvorba elektronických opor).

Uplatnění absolventů

Své uplatnění může absolvent nalézt jako výzkumný pracovník ve vzdělávacích institucích, vysokoškolský pedagog, konzultant v oblasti jazykového vzdělávání, tvůrce i posuzovatel cizojazyčných učebnic a jiných kurikulárních a didaktických učebních materiálů, tvůrce koncepcí v oblasti jazykového vzdělávání.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)

Vstupní požadavky Studium je určeno absolventům magisterského studia: učitelství cizího jazyka pro 2. stupeň základní školy nebo pro střední školy, případně absolventům studia učitelství pro 1. stupeň se specializací v cizím jazyce filologie, pokud uchazeč absolvoval doplňující pedagogické vzdělání.

Kritéria hodnocení

Přijímací řízení bude probíhat formou ústní zkoušky, během níž uchazeč seznámí zkušební komisi se studijními obory, které doposud vystudoval, představí jí svůj dosavadní odborný vývoj a publikační činnost v oboru popřípadě v oborech příbuzných a svou odbornou a pedagogickou praxi. Prokazuje dobré znalosti oboru včetně základů oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie a požadovanou úroveň (C2 dle evropského referenčního rámce) komunikační kompetence v cizím jazyce dle zaměření studia. Součástí přijímací zkoušky je předložení výzkumného zaměření disertační práce, v němž uchazeč stručně charakterizuje současný stav bádání v dané oblasti, stanoví cíle, navrhne výzkumné metody a nastíní postupy při řešení disertační práce společně s časovým harmonogramem, čímž prokáže orientaci v problematice vážící se k tématu disertační práce a schopnost samostatné tvůrčí práce. Nad tímto výzkumným zaměřením bude během přijímací zkoušky vedena odborná diskuse. Přijímací zkouška do doktorského studijního programu se tedy skládá z:

  • Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran – 50 bodů
  • Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů
  • Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů. Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška se skládá z:

  • Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran - 50 bodů
  • Ověření znalostí z cizího jazyka - 20 bodů
  • Prověření znalostí z vědního oboru - 30 bodů.
Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Didaktika cizího jazyka? Zeptejte se na program-23888@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.