Sociální pedagogika

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Cílem doktorského studijního programu Sociální pedagogika je připravit studenty (doktorandy) jednak na vědeckou práci v akademickém prostředí, zároveň i na profesní uplatnění mimo akademickou sféru. V rovině akademické dokáží absolventi studijního programu samostatně definovat vědní obor, vysvětlit aktuální trendy a poznatky oboru, aplikovat metody bádání na jevy každodenní sociální reality. Podstatnou součástí obsahu studijního programu je tendence ukotvovat vědecké poznání v interdisciplinárním přesahu. V rovině mimoakademické absolventi studijního programu dokáží uplatnit sociální dovednosti, které v rámci PhD studia získali prostřednictvím povinné zahraniční stáže a prostřednictvím realizovaných výstupů, zejména v povinně volitelných předmětech.

Praxe

Praxe doktorandů má specifický charakter, který je založený na rozvíjení výzkumných a oborově vědních dovedností a znalostí. Tento charakter praxe je zesílený pravidelnou zpětnovazební reflexí pod patronací školitelů a garanta studijního programu. V kurikulu studia a ve studijních příležitostech na katedře jsou zastoupeny četné, na praxi orientované, aktivity. Praktické zkušenosti doktorandi získají v samotné výuce a na outdoorových kurzech v pozici lektorů, dále účastí na projektech členů katedry, případně při organizaci vzdělávacích akcí (například již tradiční patnáctileté konání Symposia katedry) v pozici organizátorů. Do prakticky ukotvených předmětů řadíme i internacionalizační předmět „Výzkumná stáž v zahraničí“ a povinně volitelné předměty.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventa se prioritně předpokládá v akademickém prostředí, konkrétně v oblasti sociálních věd. Tuto oblast reprezentují katedry sociální pedagogiky nebo katedry pedagogiky na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých a ostatních fakultách s výukou pedagogických disciplín. Sociální pedagog je připravován pro činnosti výchovné, poradenské, resocializační, plánovací a organizační. Další uplatnění absolventů tak předpokládáme v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných (vývojových) pracovištích, v oblasti sociálního poradenství, volného času, managmentu, v neziskovém sektoru, resortech ministerstev školství, spravedlnosti, vnitra a ve školní praxi.

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí Přihláška ke studiu v DSP se podává pouze v elektronické podobě. Pokyny k podání elektronické přihlášky jsou zveřejněny na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Součástí elektronické přihlášky je název tématu výzkumného zaměření česky a anglicky a jméno předpokládaného školitele. Před podáním přihlášky je potřeba kontaktovat budoucího školitele a zkonzultovat s ním navržené téma a domluvit se na budoucí spolupráci. Seznam školitelů a oborových rad doktorských studijních oborů/programů naleznete u konkrétního oboru/programu na stránce https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium. K elektronické přihlášce přikládá uchazeč následující materiály: - strukturovaný životopis (případně s připojeným seznamem publikační činnosti), - doklady o dosaženém vzdělání, - text specifikující výzkumné zaměření disertační práce, - přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění, - volitelně může doložit také další materiály prokazující jeho studijní schopnosti a aktivní/zodpovědný přístup ke studiu (např. formou profesního a oborového portfolia s relevantními doporučující dopisy od VŠ pedagogů či zaměstnavatelů; zahraniční stáže, apod). Všechny materiály může uchazeč odevzdat osobně nebo zaslat poštou na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Přijímací zkoušky probíhají prezenčně. V případě, že se zahraniční uchazeč z vážných důvodů (např. z důvodu vízové povinnosti nebo velké vzdálenosti) nemůže k přijímací zkoušce dostavit osobně, přikládá dále k přihlášce: žádost o vykonání přijímací zkoušky buď distanční formou (s konkrétním zdůvodněním), nebo jiným způsobem. Kritéria hodnocení Přijímací zkouška se skládá z: Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran - 50 bodů Ověření znalostí z cizího jazyka - 20 bodů Prověření znalostí z vědního oboru - 30 bodů. Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální pedagogika? Zeptejte se na program-26202@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.