Sociální pedagogika

Doktorské studium v  prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2022.

Co se naučíte

Cílem doktorského studijního programu Sociální pedagogika je připravit studenty (doktorandy) jednak na vědeckou práci v akademickém prostředí, zároveň i na profesní uplatnění mimo akademickou sféru. V rovině akademické dokáží absolventi studijního programu samostatně definovat vědní obor, vysvětlit aktuální trendy a poznatky oboru, aplikovat metody bádání na jevy každodenní sociální reality. Podstatnou součástí obsahu studijního programu je tendence ukotvovat vědecké poznání v interdisciplinárním přesahu. V rovině mimoakademické absolventi studijního programu dokáží uplatnit sociální dovednosti, které v rámci PhD studia získali prostřednictvím povinné zahraniční stáže a prostřednictvím realizovaných výstupů, zejména v povinně volitelných předmětech.

Praxe

Praxe doktorandů má specifický charakter, který je založený na rozvíjení výzkumných a oborově vědních dovedností a znalostí. Tento charakter praxe je zesílený pravidelnou zpětnovazební reflexí pod patronací školitelů a garanta studijního programu. V kurikulu studia a ve studijních příležitostech na katedře jsou zastoupeny četné, na praxi orientované, aktivity. Praktické zkušenosti doktorandi získají v samotné výuce a na outdoorových kurzech v pozici lektorů, dále účastí na projektech členů katedry, případně při organizaci vzdělávacích akcí (například již tradiční patnáctileté konání Symposia katedry) v pozici organizátorů. Do prakticky ukotvených předmětů řadíme i internacionalizační předmět „Výzkumná stáž v zahraničí“ a povinně volitelné předměty.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventa se prioritně předpokládá v akademickém prostředí, konkrétně v oblasti sociálních věd. Tuto oblast reprezentují katedry sociální pedagogiky nebo katedry pedagogiky na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých a ostatních fakultách s výukou pedagogických disciplín. Sociální pedagog je připravován pro činnosti výchovné, poradenské, resocializační, plánovací a organizační. Další uplatnění absolventů tak předpokládáme v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných (vývojových) pracovištích, v oblasti sociálního poradenství, volného času, managmentu, v neziskovém sektoru, resortech ministerstev školství, spravedlnosti, vnitra a ve školní praxi.

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2022

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Školitelé

Studijní program nemá evidovány žádné školitele.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální pedagogika? Zeptejte se na program-26202@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.