Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Doktorské studium v  prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2022.

Co se naučíte

Cílem doktorského studia je příprava specializovaných odborníků se zaměřením na teorii výtvarné výchovy a jejích přesahů k dalším oborům. Základem je vytváření teoretického zázemí oboru, oborový vědecký výzkum a rozšiřování odborných kompetencí směrem k teorii a praxi výtvarné a galerijní pedagogiky.

Důležitou součástí je prohlubování vědomostí v navazujících vědeckých oborech (mj. historie a teorie umění, filozofie a psychologie umění), které vymezují historické a filozofické dimenze oboru výtvarná výchova. Sledovanými okruhy jsou zejména výtvarná tvořivost, výtvarné vnímání, interpretace výtvarného díla, zprostředkování umění, tvorba jako forma psychosociální terapie.

Absolventi studia získávají profilové kompetence pro teoretickou transformaci obsahů výtvarné kultury v rámci další vědecké práce, publikační činnosti i uplatnění v terciálním školství, v galeriích i v dalších odborných institucích.

Praxe

Praxe v průběhu studia i po jeho absolvování má několik rovin. Vedle ryze učitelské práce v podobě výuky na mateřské katedře a na středních i dalších školách se studující i absolventi podílejí na výzkumné práci v rámci grantových projektů, spolupracují s dalšími vysokoškolskými pracovišti a s galeriemi. Dále absolvují praxi při zahraničních i tuzemských stážích, v tvůrčích dílnách, na konferencích i odborných a výtvarných sympoziích.

Chcete vědět víc?

https://www.ped.muni.cz/kvv/cz/studium/byt-doktorem

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují na vysokých školách, v dalších vzdělávacích či výzkumných institucích, v galeriích i v kulturních institucích. Absolventi předchozího programu, na nějž program Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky navazuje, působí na vysokých školách (např. MU, UK Praha, FUD UJEP Ústí n. L., PdF UK Bratislava, FaVU VUT v Brně), ve výstavních institucích (např. Národní galerie Praha, Dům umění města Brna, Galerie mladých Brno, Moravská galerie v Brně), dále v redakcích a v uměleckém provozu.

Pro odborný rozvoj oboru je důležité i uplatnění na středních školách s uměleckým i všeobecným zaměřením.

Podmínky přijetí

Přihláška ke studiu v doktorských studijních programech se podává pouze v elektronické podobě. Pokyny k podání elektronické přihlášky jsou zveřejněny na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Součástí elektronické přihlášky je název tématu výzkumného zaměření česky a anglicky a jméno předpokládaného školitele. Před podáním přihlášky je potřeba kontaktovat budoucího školitele a zkonzultovat s ním navržené téma a domluvit se na budoucí spolupráci. Seznam školitelů a oborových rad doktorských studijních programů naleznete u konkrétního oboru/programu na stránce https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium. K elektronické přihlášce přikládá uchazeč následující materiály: - strukturovaný životopis (případně s připojeným seznamem publikační činnosti), - doklady o dosaženém vzdělání, - text specifikující výzkumné zaměření disertační práce, - přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění, - případně další materiály dle požadavků jednotlivých programů, - volitelně může doložit také další materiály prokazující jeho studijní schopnosti a aktivní/zodpovědný přístup ke studiu (např. formou profesního a oborového portfolia s relevantními doporučující dopisy od VŠ pedagogů či zaměstnavatelů; zahraniční stáže, apod). Všechny materiály může uchazeč odevzdat osobně nebo zaslat poštou na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Přijímací zkoušky probíhají prezenčně. V případě, že se zahraniční uchazeč z vážných důvodů (např. z důvodu vízové povinnosti nebo velké vzdálenosti) nemůže k přijímací zkoušce dostavit osobně, přikládá dále k přihlášce: žádost o vykonání přijímací zkoušky buď distanční formou (s konkrétním zdůvodněním), nebo jiným způsobem. Zkušební komise, kterou pro jednotlivé doktorské studijní programy jmenuje na základě návrhu oborové rady děkan fakulty, je nejméně tříčlenná.

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška se skládá z: - Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran – 50 bodů - Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů - Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60 bodů, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2022

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.