Speciální pedagogika

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Cílem doktorského studijního programu Speciální pedagogika je připravit vědecké pracovníky erudované pro výzkumnou, výukovou a odbornou činnost ve speciální pedagogice se zaměřením na obory: logopedie, surdopedie, psychologie handikapu a poruchy psychického vývoje, somatopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení, souběžné postižení více vadami, speciální andragogika a adiktologie. Jedná se o přípravu vysoce odborně kvalifikovaných pracovníků pro teoretickou a praktickou činnost v oblasti poskytování speciálněpedagogických služeb v nejširším aplikačním pojetí, včetně oblasti sociální inkluze,

„Speciální pedagogika je program zaměřený na vědeckou přípravu odborníků, kteří budou prostřednictvím prakticky orientovaného výzkumu usilovat o zlepšení podmínek pro vzdělávání, pracovní uplatnění a samostatný život dětí i dospělých se speciálními potřebami a o zvýšení kvality života nejen jich, ale i jejich blízkých.“

Snahou je umožnit vynikajícím studentům pokračovat ve zvolené profilaci v doktorském studijním programu Speciální pedagogika, umožnit jim realizovat vědeckovýzkumnou činnost, které se mnozí věnují již od magisterského studia, a připravit tak vysoce kvalifikované odborníky pro jejich další působení na vysoké škole nebo na vědecko-výzkumných pracovištích u nás a v zahraničí.

Doktorský studijní program Speciální pedagogika je koncipován jako interdisciplinární a multidisciplinární. Při interdisciplinárním přístupu vzniká nová disciplína a těží při tom z těch, na jejichž základě vznikla a zároveň svým bádáním inspiruje původní vědy k dalšímu bádání. Multidisciplinární přístup je takovým, kdy se onen neprobádaný prostor nachází mezi několika disciplínami a každý z nich má právo dominance.

Program je realizován v prezenční a kombinované formě, v jazyce českém a anglickém.

Praxe

Ve DSP Speciální pedagogika se doktorandi podílejí na výuce bakalářů, jednak v předmětu Speciální pedagogika, jednak v předmětech svého zaměření po dobu 2 semestrů. Ze stáží se preferují stáže v zahraničí (ERASMUS, ERASMUS+, zahraniční praxe ad.). Stáž v zahraničí je povinná v délce 7 týdnů.

Jsou pro ně vhodné stáže zejména v poradenských službách: speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, logopedické ambulance a další podle zaměření jejich disertační práce.

Doktorandi jako členové vědeckých týmů

 • Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (2007-2013)
 • Mezioborový výzkumný projektu Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a realizace strategie, řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (2013-2015)
 • Projekty ze specifického výzkumu – každoročně od roku 2010 (projekt A i B)
 • Projekty Fond rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU)
 • Projekt OP VVV Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole, řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (2017-2020)
 • Další projekty realizované katedrou speciální a inkluzivní pedagogiky nebo Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV).

Uplatnění absolventů

Absolventi DSP Speciální pedagogika jsou vysoce kvalifikovanými odborníky a svoje další působení nachází většinou na vysoké škole nebo na vědecko-výzkumných pracovištích u nás a v zahraničí.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)

Vstupní požadavky: Titul magistr (nebo PaedDr., PhDr.) v oboru: speciální pedagogika s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky Vysokoškolská učitelská kvalifikace nebo jiné vysokoškolské studium magisterského stupně doplněné rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky nebo jiné vysokoškolské magisterské studium, které je v souladu s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky Úspěšné vykonání přijímací zkoušky Předpoklady pro vědeckou práci doložené účastí na výzkumu, aktivním vystoupením na vědeckých konferencích, odbornou publikační činností, stáží v zahraničí apod. Znalost jednoho cizího jazyka.

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška - požadavky: Předložit soupis publikovaných prací, aktivních vystoupení na vědeckých konferencích, stáží v zahraničí apod. Předložit diplomovou práci Předložit soupis prostudované literatury ze speciální pedagogiky a příbuzných oborů (pedagogika, psychologie, medicínské obory) Ve vědecké rozpravě prokázat odborný přehled v oboru speciální pedagogika a v jejich hraničních disciplínách Blíže specifikovat okruh osobního odborného zájmu z vybrané speciálně pedagogické disciplíny Prezentovat výzkumný projekt disertační práce a prokázat znalost metodologie ve vztahu k prezentovanému projektu Prokázat znalost jednoho světového jazyka dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny. Přijímací zkouška do doktorského studijního programu se tedy skládá z:

 • Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran – 50 bodů
 • Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů
 • Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů. Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška se skládá z:

 • Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran - 50 bodů
 • Ověření znalostí z cizího jazyka - 20 bodů
 • Prověření znalostí z vědního oboru - 30 bodů.
Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Speciální pedagogika? Zeptejte se na program-23808@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.