Průvodce
pro uchazeče
o doktorské studium

Podejte si přihlášku

Představení doktorského studia

Co to je doktorské studium?

Představení doktorského studia

Nabídka doktorských studijních programů

Informace pro uchazeče

Průvodce studiem na PdF MU

Studijní pobyty v zahraničí

Informace pro uchazeče

Co je doktorské studium?

Doktorské studium:

 • Pedagogická fakulta nabízí studium v osmi doktorských studijních programech  akreditovaných v češtině, v pěti programech akreditovaných v angličtině a v jednom programu akreditovaném v němčině.

Stipendium:

 • Doktorské studium se uskutečňuje v prezenční a kombinované formě.
 • Všichni studenti mají stejné studijní povinnosti.
 • Studenti v prezenční formě studia v českých programech pobírají ve standardní době studia měsíční stipendium, a to ve výši 12 000 Kč. Při neplnění studijních povinností je možné na návrh školitele toto stipendium studentovi odejmout. Nárok na stipendium zaniká při přechodu z prezenční na kombinovanou formu studia.
 • Další finanční zdroj představuje např. stipendium na podporu talentovaných doktorských studentů.

Stipendijní řád MU

Stipendia PdF MU

Stipendia MU

Uchazeči s handicapem

 • Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení.
 • Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již během vyplňování e-přihlášky. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

STŘEDISKO TEIRESIÁS

Podmínky přijetí ke studiu:

 • Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu dle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb a prokázání předpokladů k vědecké práci.
 • Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu nejpozději v den stanovený pro zápis do studia. Uchazeči, kteří své studium absolvovali na Masarykově univerzitě, předloží kopii diplomu bez nutnosti úředního ověření.

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení do doktorských programů:

Přijímací řízení je vypisováno dvakrát ročně:

 • Přihlášky do doktorských programů s nástupem od podzimního semestru daného roku je možné podávat od 1. ledna do 30. dubna.
 • Přihlášky do doktorských programů s nástupem od jarního semestru daného roku je možné podávat od 1. srpna do 30. listopadu.

Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě. Součástí elektronické přihlášky je téma disertační práce, jméno a podpis vyjadřující souhlas s vedením práce předpokládaného školitele. Před podáním přihlášky je potřeba kontaktovat budoucího školitele, zkonzultovat s ním navržené téma a domluvit se na budoucí spolupráci. Seznam školitelů a oborových rad doktorských programů naleznete u konkrétního programu.

Odvolání v případě nepřijetí:

 • Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete na stránkách Rektorátu Masarykovy univerzity.

Více informací

PhD Day:

 • Každoročně na podzim pořádá Masarykova univerzita ve spolupráci s jednotlivými fakultami tzv. PhD Day. Jedná se o informativní setkání doktorských studentů, zástupců doktorských studijních programů, vedení fakulty a adminitstrativních pracovníků pro zájemce o doktorské studium a studující, kde se mohou dozvědět podrobné informace o jednotlivých programech na PdF MU.

Povinnosti doktorských studentů:

 • Nejdůležitější povinností doktoranda je práce na disertační práci. Na základě tématu provádí student pod vedením školitele výzkum, jenž vyústí v disertační práci, kterou na konci svého studia musí obhájit a složit státní doktorskou zkoušku. Před podáním přihlášky do doktorského programu je nutné zvolit si téma výzkumného zaměření a kontaktovat potenciáního školitele. Seznam školitelů je pro každý program zveřejněn na webových stránkách PdF, v sekci pro uchazeče/ doktorské studium.
 • Studenti doktorských programů se podílejí na výuce (v rozsahu max. 150 hod. za celou dobu studia) a zvyšují tak své pedagogické kompetence.
 • Mezi další povinnosti vyplývající ze Směrnice děkana č. 5/2019 Standardní pořadavky na studium a výsledky studentů v doktorských studijních programech na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity patří publikační činnost, aktivní účast na zahraničních i tuzemských konferencích, absolvování zahraniční stáže a zapojení se do výzkumných projektů.

Ph.D. Guide

Prostřednictvím průvodce doktorským studiem na MU chceme informovat studenty o nejdůležitějších momentech doktorského studia.

Ph.D. Guide

Kontaktní formulář:

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.