Ověřování podmínky přijetí ke studiu

u absolventů zahraničního vzdělání

Obecně platné informace

Své zahraniční vzdělání můžete prokázat přímo předložením zahraničního dokladu o zahraničním vzdělání případně spolu s dalšími doklady, které si může fakulta i dodatečně vyžádat. Fakulta následně ověří, že se jedná o vzdělání, na základě kterého můžete pokračovat ve vysokoškolském studiu.

Poplatek

Ověření je na Pedagogické fakultě zpoplatněno částkou 850,- Kč.

Ověření fakultou vs. nostrifikace

Berte prosím na vědomí, že ověření platí pouze pro účely konkrétního běhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě. Neobdržíte tedy žádný doklad o rovnocennosti vzdělání. Výhodou oproti obecnému uznání zahraničního vzdělání v ČR, tzv. nostrifikaci, je zejména kratší doba trvání celého procesu.

Kdy ověření zahraničního vzdělání fakultou zahájit?

Fakulta ověřuje zahraniční vzdělání nejdříve v okamžiku po vystavení návrhu na přijetí ke studiu, tedy po úspěšném vykonání přijímací zkoušky a po neveřejném zasedání přijímací komise. Právě tehdy je to smysluplné, ne dříve. Vzhledem ke skutečnosti, že je celý proces zpoplatněný, není důvod hradit poplatek a proces zahajovat dříve, dokud neexistuje jistota přijetí a zápisu ke studiu. Doporučení hodná je samozřejmě příprava na celý proces – úřední překlady dokumentů do českého nebo anglického jazyka je rozumné pořídit s dostatečným předstihem.

Bakalářské studium

Obdrželi jste návrh na přijetí ke studiu? Blahopřejeme. Zahajte proces ověření zahraničního středoškolského vzdělání.

Velmi důležité! Seznamte se prosím se způsoby ověření pravosti podpisů a otisků razítek na dokumentech o předchozím vzdělání.

Do rubriky Dokumenty k zápisu v své e-přihlášce prosím vložte:

 • Potvrzení o úhradě poplatku,
 • sken všech stran originálu ekvivalentu českého maturitního vysvědčení,
 • sken potvrzení o akreditaci dané střední školy,
 • sken čestného prohlášení o pravosti dokumentů.

Všechny dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.). Úřední překlady je možné získat například prostřednictvím Komory soudních tlumočníků.

Navazující magisterské studium

Obdrželi jste návrh na přijetí ke studiu? Blahopřejeme. Zahajte proces ověření zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Velmi důležité! Seznamte se prosím se způsoby ověření pravosti podpisů a otisků razítek na dokumentech o předchozím vzdělání.

Do rubriky Dokumenty k zápisu v své e-přihlášce prosím vložte:

 • Potvrzení o úhradě poplatku,
 • sken všech stran originálu zahraničního bakalářského diplomu,
 • sken všech stran originálu dodatku k diplomu/výpisu známek,
 • sken čestného prohlášení o pravosti dokumentů.

Všechny dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.). Úřední překlady je možné získat například prostřednictvím Komory soudních tlumočníků.

Jak ověřování probíhá?

 1. Úhrada poplatku,
 2. doložení dokladů,
 3. kontrola dokladů fakultou,
 4. ověření akademických práv,
 5. ověření akreditace zahraniční instituce (fakulta může studující požádat o zprostředkování),
 6. vyhodnocení.

Kdo může do studia přímo bez ověření?

Absolventi zahraničních škol ze

 • Slovenska,
 • Maďarska,
 • Německa,
 • Polska,
 • Slovinska

a absolventi zahraničních škol z ostatních zemí, pokud mají nostrifikaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.