•  
 

Prováděcí předpis

Organizace a průběh rigorózního řízení

Článek 1

Obecná ustanovení

1.      Rigorózní řízení na PdF MU (dále jen fakulta) se řídí § 46 zákona č. 111/1998 Sb, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále je zákon) a probíhá dle Studijního a zkušebního řádu MU (dále jen řád), zejména jeho částí třetí - Rigorózní řízení; zveřejňování rigorózní práce se řídí čl. 38 tohoto řádu.

2.      Státní rigorózní zkouškou (dále jen rigorózní zkouška) se ověřuje, zda držitel titulu magistr prohloubil své teoretické znalosti v téže oblasti vysokoškolského studia, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod.

3.      Seznam akreditovaných oborů rigorózního řízení na PdF MU je k dispozici na webových stránkách PdF MU: http://www.muni.cz/ped/study/programmes/advanced_examinations a na úřední desce fakulty.

Jde o tyto obory:

   - Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ,

   - Učitelství anglického jazyka a literatury  pro ZŠ,

   - Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy,

   - Učitelství biologie pro ZŠ,

   - Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ,   

   - Učitelství českého jazyka a literatury  pro ZŠ,   

   - Učitelství dějepisu pro ZŠ, 

    - Učitelství francouzského jazyka a literatury  pro SŠ,

   - Učitelství francouzského jazyka a literatury  pro ZŠ,

   - Učitelství fyziky pro ZŠ,

   - Učiteství hry na klavír pro SŠ,

   - Učiteství hry na varhany pro SŠ,

   - Učitelství hudební výchovy pro SŠ,

   - Učitelství hudební výchovy pro ZŠ,

   - Učitelství chemie pro ZŠ,

   - Učitelství matematiky pro SŠ,

   - Učitelství matematiky  pro ZŠ,

   - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ,

   - Učitelství německého jazyka a literatury pro ZŠ,

   - Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy,

   - Učitelství občanské výchovy pro ZŠ,

   - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

   - Učitelství rodinné výchovy pro ZŠ,

   - Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ,

   - Učitelství ruského jazyka a literatury  pro ZŠ,

   - Sociální pedagogika,

   - Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdaví pro ZŠ,

   - Učitelství řízení sboru pro SŠ,

   - Učitelství sólového zpěvu pro SŠ,

   - Učitelství speciální pedagogiky pro SŠ,

   - Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ,

   - Speciální pedagogika,

   - Učitelství technické a informační výchovy pro ZŠ,

   - Učitelství technické výchovy pro ZŠ,

   - Učitelství vizuální tvorby pro SŠ,

   - Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ,

   - Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ,

   - Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ,

   - Učitelství základů společenských věd pro SŠ,

   - Učitelství zeměpisu pro ZŠ,

Článek 2

Poplatky spojené s rigorózním řízením

1.      V souladu s § 46 odst. 5 zákona stanovuje fakulta poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigoróznímu řízení a uskutečněním tohoto řízení na dvojnásobek základu pro stanovení poplatku vyhlášeného MŠMT ČR podle § 58 odst. 2 zákona. Aktuální výše tohoto poplatku pro daný akademický rok je zveřejněna na úřední desce fakulty. Tento poplatek slouží k pokrytí administrativních nákladů řízení (práce administrativního aparátu fakulty, poštovné, kopírování, telekomunikační poplatky, poplatky bance), nákladů za vypracování oponentských posudků, cestovní náklady členů komise, náklady spojené s vydáním diplomu a promocí.

2.      V případě předložení rigorózní práce v rozsahu o 50 stran větším než obvyklém (viz čl. 4 odst. 3 dále) tj. od 150 stran včetně výše, je uchazeč povinen před zahájením řízení uhradit dodatečné náklady za vypracování posudků ve výši 1000,-  Kč za každých dalších započatých 50 s. nad stanovený rozsah.

3.      V případě opakované rigorózní zkoušky dle čl. 35 odst. 9, či odst. 10 řádu /je-li uznána omluva dle čl. 5 odst. 4 a násl. je uchazeč dále povinen předem uhradit dodatečné náklady s tím spojené ve výši 1.000,- Kč.

V případě přepracování rigorózní práce dle čl. 36 odst. 6 řádu je uchazeč povinen předem uhradit dodatečné náklady spojené s vypracováním posudků na novou verzi rigorózní práce ve výši 2000,- Kč + v případě většího rozsahu navýšení dle čl. 2 odst. 2.

4.      V případě ukončení rigorózního řízení dle čl. 6 odst. 1 písm. a násl. se uchazeči vrátí jím uhrazená částka dle odst. 1, resp. 2, výše snížená o 300,- Kč (náklady na pokrytí administrativních výdajů).

5.      Při ukončení rigorózního řízení dle čl. 6 odst. 1 písm. b-e a násl., se náhrada nákladů nevrací.

6.      V souladu s § 46 odst. 5 zákona a článkem 35 odst. 3 řádu má uchazeč právo v průběhu rigorózního řízení při přípravě na rigorózní zkoušku využívat zařízení a informační technologie fakulty podle pravidel stanovených fakultou. Uchazeč může na základě vydané karty využívat:

  1. služeb knihovny fakulty za poplatek 200,- Kč po dobu 1 roku,
  2. informačních technologií v učebnách určeným studentům, a to zdarma.

Případné další služby lze poskytnout dle pravidel stanovených v následujícím odstavci.

7.      Zájemcům lze za úhradu poskytnout, a to i před zahájením rigorózního řízení, dle individuální potřeby konzultace, kurzy nebo využívání informačních technologií a dalších zařízení fakulty. Úhrada za tyto služby bude stanovena individuálně na základě těchto orientačních částek:

  1. konzultace s odborníkem katedry v rozsahu 45 min. 300,-  Kč,
  2. služeb knihovny fakulty v souladu s Knihovním řádem MU,
  3. částka za využití dalších zařízení – mikroskop, měřící zařízení, specializovaná výpočetní technika apod. ve správě kateder dle dohody,
  4. částky kurzovného jsou stanoveny zvlášť pro jednotlivé kurzy.

Článek 3

Přihláška k rigoróznímu řízení

1.      Náležitosti přihlášky stanovuje čl. 35 odst. 4 řádu – dokladem o úhradě nákladů dle písm. e) je doklad o úhradě nákladů ve smyslu čl. 2 odst. 1, příp. odst. 2 výše.

2.      Rigorózní řízení je zahájeno dnem doručení kompletní přihlášky dle odst. 1 výše včetně předepsaných příloh na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů.

3.      Není-li přihláška úplná, tj. v souladu s odst. 1 výše, vyzve příslušný proděkan uchazeče k doplnění přihlášky ve lhůtě, která nemůže být kratší než 30 dnů ode dne odeslání výzvy. V případě nedodržení stanovené lhůty je řízení ukončeno.

4.      Je-li přihláška kompletní, postoupí ji odpovědný proděkan vedoucímu katedry, která má příslušný obor akreditován.

Článek 4

Rigorózní práce

1.      Náležitosti rigorózní práce a její obhajoby stanovuje čl. 36 řádu.

2.      V souladu s čl. 36 odst. 3, resp. čl. 30 odst. 4 řádu musí mít tištěná podoba rigorózní práce na fakultě jednotnou úpravu (v případě předložení rigorózní práce dle čl. 36 odst. 2 řádu je třeba její formální úpravu jednotné úpravě maximálně přiblížit), a to:

  1. práce musí být vytištěna ve formátu A4,
  2. desky a titulní strana musí mít jednotnou úpravu a obsahovat následující údaje:

-          Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

-          název práce

-          jméno a příjmení autora, rok předložení,

Dva předkládané exempláře musí být vyvázány v tvrdé, pevné vazbě.

3.      Obvyklý rozsah rigorózní práce je 100 normostran odborného textu (přílohy se nezapočítávají).

4.      Rigorózní práce musí obsahovat

  1. čestné prohlášení uchazeče, že práci vypracoval sám, nebo v případě předložení kolektivní vědecké práce musí práce splnit ustanovení čl. 36 odst. 3, resp. čl. 30 odst. 4 písm. b a c řádu,
  2. čestné prohlášení, že uchazeč uvedl v seznamu veškerou použitou literaturu, přičemž bibliografické citace se musí řídit platnou normou ČSN ISO 690.

5.      Součástí rigorózní práce je autoreferát, v němž autor uvede:

  1. cíl práce,
  2. současný stav řešené problematiky,
  3. hlavní výsledky rigorózní práce,
  4. vlastní přínos z hlediska výsledků, případně metod zpracování, nových přístupů, přínosu a využitelnosti v praxi apod.,
  5. u výzkumných prací zkoumanou hypotézu, způsoby a rozsah jejího ověřování a závěry z toho plynoucí.

Autoreferát v max. rozsahu 4 stran včetně českého a cizojazyčného resumé je zařazen na začátku práce jako samostatná kapitola (před úvodem či 1. kapitolou) s názvem Autoreferát rigorózní práce.

Článek 5

Státní rigorózní zkouška

1.      Průběh rigorózní zkoušky se řídí čl. 35 odst. 5-11 řádu.

2.      Složení a práce zkušební komise a oponentů se řídí čl. 36 odst. 5, resp. čl. 32 odst. 3 až 7, a čl. 37, resp. čl. 33 odst. 1 až 5 řádu. Komisi schvaluje děkan na návrh příslušného vedoucího katedry.

3.      Termín konání rigorózní zkoušky stanovený dle čl. 35 odst. 5 řádu oznámí pracovník Oddělení pro výzkum, vývoj a vnější vztahy doporučeným dopisem uchazeči nejpozději 30 dnů před jejím konáním a současně zašle uchazeči kopie posudků rigorózní práce. Na základě písemného souhlasu uchazeče může být lhůta 30 dnů zkrácena.

4.      Nedostaví-li se uchazeč k rigorózní zkoušce dle čl. 35 odst. 10 řádu, rozhoduje o přijatelnosti jeho omluvy předseda příslušné komise.

5.      Obhajoba rigorózní práce je hodnocena „prospěl(a)“  nebo „neprospěl(a)“, a to hlasováním dle čl. 37 odst. 1, resp. čl. 33 odst. 4 řádu za použití čl. 37 odst. 2, resp. čl. 33 odst. 5 řádu.

6.      Ústní zkouška se skládá z:

 • pedagogiky (širší vědní základ),
 • pedagogické specializace (sociální pedagogiky, nebo didaktiky odborného předmětu včetně širšího vědního základu zvoleného oboru),
 • pedagogické psychologie,
 • filozofie,

s výjimkou oboru speciální pedagogika, jejímž obsahem jsou předměty:

 • inkluzivní (speciální) pedagogika,
 • specializace speciální pedagogiky (etopedie, logopedie, oftalmopedie, psychopedie, somatopedie, specifické poruchy učení, surdopedie),
 • patopsychologie,
 • filozofie. 

7.      Postup komise při hodnocení výsledku rigorózní zkoušky určuje čl. 37 odst. 1, resp. čl. 33 odst. 1 až 4 řádu. Výsledek rigorózní zkoušky se hodnotí v souladu s čl. 35 odst. 8 řádu slovy: „prospěl(a)“ nebo „neprospěl(a)“.

Článek 6

Ukončení rigorózního řízení

1.      Rigorózní řízení se ukončuje:

  1. při nedodržení lhůty uvedené v ustanovení čl. 3 odst. 3 výše,
  2. rozhodnutím děkana, vyjde-li najevo nepravdivost některého z údajů uvedených v přihlášce a v jejích přílohách,
  3. písemným prohlášením uchazeče o ukončení rigorózního řízení,
  4. hodnocením stupněm „neprospěl(a)“ u opakované rigorózní zkoušky,
  5. úspěšným vykonáním rigorózní zkoušky.

   

V Brně dne 19. května 2008

doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

děkan PdF MU