•  
 
Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Obecně o státních zkouškách na PdF

Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) včetně obhajoby závěrečné práce můžete konat v souladu se SZŘ na konci jarního i podzimního semestru. Řádné ukončení studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech upravuje pokyn děkana č.3/2014.

Metodiku zadávání, vypracovávání, odevzdávání a hodnocení závěrečných prací upravuje Pokyn děkana č. 1/2015. Přílohou tohoto pokynu je formulář projektu závěrečné práce, informace o správném citování v odborném textu a doporučení pro hodnocení závěrečných prací (pro vedoucí).

Vedení fakulty upozorňuje studenty, že není přípustné přinášet k SZZ jakékoliv občerstvení pro zkoušející komisi.

Informace pro absolventy: Jak je to s úhradou zdravotního a sociálního pojištění po řádném ukončení studia? Odkaz míří na Často kladené dotazy pro studenty.

Důležité termíny pro státní zkoušky v jarním semestru:

 • termín konání zkoušek: květen, červen
 • podání přihlášky k SZZ: vždy do 30. března včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ: vždy do 20. dubna včetně
 • pokud nedodržíte uvedené termíny, nemůžete v jarním semestru SZZ konat!
Podmínky jsou: úspěšně ukončené všechny povinné a povinně volitelné předměty za celý studijní program a patřičný počet kreditů (pro bakalářské studium 180, navazující magisterské studium 120, magisterské studium pětileté 300).

Pro ty, kteří se hlásí k obhajobě práce, navíc:

 • aktualizace všech informací v tématu Vaší práce v IS (tzn.musí být správně uveden vedoucí práce, název práce v jazyce ve kterém je psána a anglický název práce) vždy do 20. března včetně. Po tomto datu budou stávající informace z tématu překlopeny do archívu práce, který se tímto studentovi otevře pro nahrání práce.
 • vložení BP/DP do archívu v IS vždy do 30. března včetně.

Důležité termíny pro státní zkoušky v podzimním semestru:


 • termín konání zkoušek: leden, únor
 • podání přihlášky k SZZ: vždy do 30. listopadu včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ: vždy do 10. prosince včetně
 • pokud nedodržíte uvedené termíny, nemůžete v podzimním semestru SZZ konat!
Podmínky jsou: úspěšně ukončené všechny povinné a povinně volitelné předměty za celý studijní program a patřičný počet kreditů (pro bakalářské studium 180, navazující magisterské studium 120, magisterské studium pětileté 300)

Pro ty, kteří se hlásí k obhajobě práce, navíc:

 • aktualizace všech informací v tématu Vaší práce v IS (tzn.musí být správně uveden vedoucí práce, název práce v jazyce ve kterém je psána a anglický název práce) vždy do 10. listopadu včetně. Po tomto datu budou stávající informace z tématu překlopeny do archívu práce, který se tímto studentovi otevře pro nahrání práce.
 • vložení BP/DP do archívu v IS vždy do 30. listopadu včetně.

Čtěte často kladené dotazy k SZZ a k závěrečné práci.

Informace pro účastníky písemných SZZ ve formě testu

Pokyny a instrukce pro účastníky písemných testů inkluzivní (speciální) pedagogika, základy věd o člověku

Test z výtvarné výchovy probíhá elektronicky, pokyny obdrží každý účastník na místě - na katedře.

Započítání výsledků písemných bakalářských státních závěrečných zkoušek do přijímacího řízení.

Výsledky testů SZZ z předmětů

 • inkluzivní (speciální) pedagogika,
 • základy věd o člověku,
 • výtvarná výchova (elektronický test)

z termínu jaro 2018 (květen/červen) se započítávají studentům s podanou přihláškou do navazujícího magisterského studia současně jako výsledek přijímací zkoušky, pokud je pro vybraný studijní obor v přijímacím řízení 2018 stejná zkouška předepsána. Výsledky z období SZZ podzim 2017, tedy z období leden/únor 2018, se do přijímacího řízení nezapočítávají.