•  
 
Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Obecně o státních zkouškách na PdF

Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) včetně obhajoby závěrečné práce můžete konat v souladu se SZŘ na konci jarního i podzimního semestru. Řádné ukončení studia v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech upravuje pokyn děkana č. 1/2019.

Metodiku zadávání, vypracovávání, odevzdávání a hodnocení závěrečných prací upravuje Pokyn děkana č. 1/2015. Přílohou tohoto pokynu je formulář projektu závěrečné práce, informace o správném citování v odborném textu a doporučení pro hodnocení závěrečných prací (pro vedoucí).

Vedení fakulty upozorňuje studenty, že není přípustné přinášet k SZZ jakékoliv občerstvení pro zkoušející komisi.

Informace pro absolventy: Jak je to s úhradou zdravotního a sociálního pojištění po řádném ukončení studia? Odkaz míří na Často kladené dotazy pro studenty.

Rámcový harmonogram SZZ v semestru Jaro 2019

Stáhněte si tzv. rámcový harmonogram státních závěrečných zkoušek pro nadcházející období. Podle typu programu, formy studia a studijního oboru si dohledáte zařazení povinných zkoušek do jednotlivých týdnů zkušebního období. V souladu s harmonogramem akademického roku probíhají státní závěrečné zkoušky v jarním semestru v květnu/červnu v podzimním semestru v lednu/únoru.

Rámcový harmonogram státních závěrečných zkoušek

Důležité termíny pro státní zkoušky v jarním semestru:

 • termín konání zkoušek: květen, červen
 • podání přihlášky k SZZ: vždy do 30. března včetně (formuláře přihlášek ke stažení zde)
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ: vždy do 20. dubna včetně
 • pokud nedodržíte uvedené termíny, nemůžete v jarním semestru SZZ konat!
Podmínky jsou: úspěšně ukončené všechny povinné a povinně volitelné předměty za celý studijní program a patřičný počet kreditů (pro bakalářské studium 180, navazující magisterské studium 120, magisterské studium pětileté 300).

Pro ty, kteří se hlásí k obhajobě práce, navíc:

 • aktualizace všech informací v tématu Vaší práce v IS (tzn.musí být správně uveden vedoucí práce, název práce v jazyce ve kterém je psána a anglický název práce) vždy do 20. března včetně. Po tomto datu budou stávající informace z tématu překlopeny do archívu práce, který se tímto studentovi otevře pro nahrání práce.
 • vložení BP/DP do archívu v IS vždy do 30. března včetně.

Mimořádný termín pro studenty na zahraničních pobytech/pracovních stážích

Studenti absolvující v jarním absolventském semestru zahraniční studijní pobyt v délce alespoň 3 měsíců nebo zahraniční pracovní stáž v délce alespoň 2 měsíců, mohou požádat o vykonání SZZ v září. Žádost o vykonání SZZ v září lze připojit k přihlášce k SZZ zasílané e-mailem z univerzitní adresy učo@mail.muni.cz.

 • podání přihlášky k SZZ do 30. března včetně (formuláře přihlášek ke stažení zde)
 • vložení BP/DP do archívu v IS do 10. srpna včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ do 20. srpna včetně
 • období konání mimořádných SZZ (všechny předměty): 2.-6. září 2019

Důležité termíny pro státní zkoušky v podzimním semestru:


 • termín konání zkoušek: leden, únor
 • podání přihlášky k SZZ: vždy do 30. listopadu včetně (formuláře přihlášek ke stažení zde)
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ: vždy do 10. prosince včetně
 • pokud nedodržíte uvedené termíny, nemůžete v podzimním semestru SZZ konat!
Podmínky jsou: úspěšně ukončené všechny povinné a povinně volitelné předměty za celý studijní program a patřičný počet kreditů (pro bakalářské studium 180, navazující magisterské studium 120, magisterské studium pětileté 300)

Pro ty, kteří se hlásí k obhajobě práce, navíc:

 • aktualizace všech informací v tématu Vaší práce v IS (tzn.musí být správně uveden vedoucí práce, název práce v jazyce ve kterém je psána a anglický název práce) vždy do 10. listopadu včetně. Po tomto datu budou stávající informace z tématu překlopeny do archívu práce, který se tímto studentovi otevře pro nahrání práce.
 • vložení BP/DP do archívu v IS vždy do 30. listopadu včetně.

Čtěte často kladené dotazy k SZZ a k závěrečné práci.

Informace pro účastníky písemných SZZ ve formě testu

Pokyny a instrukce pro účastníky písemných testů inkluzivní (speciální) pedagogika, základy věd o člověku

Test z výtvarné výchovy probíhá elektronicky, pokyny obdrží každý účastník na místě - na katedře.

Započítání výsledků písemných bakalářských státních závěrečných zkoušek do přijímacího řízení.

Výsledky testů SZZ z předmětů

 • inkluzivní (speciální) pedagogika,
 • základy věd o člověku,
 • výtvarná výchova (elektronický test)

z termínu jaro 2019 (květen/červen) se započítávají studentům s podanou přihláškou do navazujícího magisterského studia současně jako výsledek přijímací zkoušky, pokud je pro vybraný studijní obor v přijímacím řízení 2019 stejná zkouška předepsána. Výsledky z období SZZ podzim 2018, tedy z období leden/únor 2019, se do přijímacího řízení nezapočítávají.