Podzimní PhD metodologická škola 2023 na PdF MU

Jana Veličková

Podzimní PhD metodologická škola 2023 pro doktorandky a doktorandy z Pedagogické fakulty MU

13. - 14. 10. 2023

Datum konání

PdF MU, místnost RUV, Poříčí 7/9

Místo konání

2. 10. 2023

Deadline pro přihlášování

Program - pátek 13. 10. 2023 

 • 15:00

  Zahájení Podzimní PhD metodologické školy (s občerstvením)

  prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. - proděkan pro výzkum a akademické záležitosti PdF MU

  Mgr. Jana Veličková - koordinátorka (Post)doktorandské školy PdF MU

 • 15:10 - 16:30

  Přednáška - Kvantitativní a kvalitativní aspekty v socio-humanitních výzkumných designech. Konkurence, či symbióza?

  doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

  Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta MU / Ústav školní pedagogiky Fakulta humanitních studií UTB


  Anotace přednášky: Rozhodování o tom, jaký metodologický přístup zvolit při zkoumání jevů, jež jsou předmětem zájmu pedagogiky a příbuzných oborů, se zpravidla odehrává v prostoru vymezeném pojmy "kvantita" a "kvalita". Samotné bádání pak bývá chápáno v přiklonění se k jednomu z těchto tradičních pojmů. V přednášce bude modelován vztah mezi kvantitativním a kvalitativním pohledem na zkoumání světa kolem nás. Osvětleny budou některé epistemologické a metodologické souvislosti relevantní pro koncipování disertačních projektů.

 • 16:30 - 17:00

  Prezentace - Podpora začínajících výzkumníků na PdF MU

  Tomáš Janík, Jana Veličková 


  V prezentaci budou představeny konkrétní nástroje výzkumné i jiné podpory, které můžou doktorandi a čerství absolventi na fakultě využívat. Důraz bude kladen především na stipendijní programy, zahraniční výjezdy, podporu publikování, informační servis a další. Představeny budou rovněž aktivity (Post)doktorandské školy PdF MU jako platformy sdružující a zastřešující jednotlivé oblasti podpory. Závěr setkání bude patřit diskusi nad formami a nástroji, které začínajícím výzkumníkům v rámci fakultní podpory chybí.

 • 17:00

  Závěrečná diskuse

 • 18:00 - ...

  Doktorandění

  Restaurace Železná růže, Hlinky 126, 603 00

 • 9:00 - 12:00

  Workshop - Trénink kvalitativních metod skrze journaling

  doc. Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., Mgr. Martina Nosková

  Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta, MU


  Deníkové metody neboli journaling jsou metody osobního psaní, které umožňují trénovat pozorovací a analytické schopnosti. Pomocí specificky formulovaných zadání, papíru a tužky se lze zaměřit na různá témata či problémy, které chceme uchopit ať už pedagogicky či výzkumně, a propojit je s rovinou osobní zkušenosti, vlastních pocitů i cílů. Umožňují strukturovaně propojit různé roviny výzkumu, od konceptualizace, přes metodologii a sběr dat až k analýze a nabízí i zajímavé možnosti pro inovativní práci v týmu.

 • 12:00 - 13:00

  Přestávka na oběd

 • 13:00 - 16:00

  Workshop - Analýza kvalitativních dat: Od složité reality k indukci a reflexi vlastních postupů

  Mgr. Martin Majcík, Ph.D.

  Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta, MU


  Anotace workshopu: V procesu vedení kvalitativního výzkumu můžeme analýzu empirických dat chápat jako stěžejní moment, kdy výzkumník začíná nahlížet do dat, jež reprezentují složitou a komplexní realitu, s cílem data zjednodušit a organizovat tak, aby bylo možné odhalit opakující se vzorce či zkoumané fenomény. Detailní porozumění vlastním datům ovšem není klíčové jen pro kvalitu výsledků a zjištění, ale také pro vlastní reflexi již realizovaných kroků v širším kontextu celého výzkumu. V rámci workshopu se prakticky zaměříme na klíčové momenty v realizaci výzkumu, které mohou ovlivnit kvalitu našich dat a také na samotné analytické postupy s důrazem na induktivní přístup, generování tvrzení a interpretaci dat. Důraz přitom bude kladen právě na roli výzkumníka a vlastní reflexi.

   

   

 • Coffe break (16:00 - 16:15)

 • 16:15 - 17:45

  Pracovní skupiny "data sessions"

  Mgr. Eva Minaříková, Ph.D., Mgr. Tereza Češková, Ph.D., Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.
  Pedagogická fakulta, MU 

  Cílem data sessions je vytvořit prostor pro diskusi fragmentů dat z disertačního výzkumu s ostatními doktorandy a doktorandkami z různých oborů jakožto i se zkušenými výzkumníky. Specificky se může jednat o takové fragmenty dat, u kterých si chce prezentující v diskusi s ostatními např. ověřit správnost zvolených analytických postupů, nalézt vhodnou metodu analýzy dat, diskutovat interpretace vybraných zjištění aj. Primární zaměření je na kvalitativní práci s daty. Přepisy fragmentů (příp. již okódovaných) dat či dalších podkladů včetně konkrétně zformulovaných otázek do diskuse prezentující zašle do 6. 10. 2023 Janě Veličkové mailem (velickova@ped.muni.cz). Podklady budou následně zprostředkovány ostatním účastníkům metodologické školy. Dle počtu přihlášených účastníků budou vytvořeny skupiny. Pro diskusi nad daty jednoho přihlášeného bude vyčleněný časový blok 30 minut. Jednotlivé bloky budou vždy zahájeny ca 5minutovým úvodem, ve kterém prezentující představí kontextuální informace k datům vč. cíle disertačního výzkumu a uvede otázky k diskusi. Na závěr prezentující krátce shrne a zreflektuje proběhlou diskusi (ca 2 min.). Účastníci metodologické školy, kteří nebudou prezentovat svá data, jsou vítaní jako spoludiskutující.

Své případné dotazy můžete směřovat na

Z této akce budou pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.