HR Excellence in Research Award

Pedagogická fakulta zahájila přípravy na získání prestižního ocenění HR Excellence in Research  Award  (HR Award). Toto ocenění je udělováno Evropskou komisí za špičkovou péči o zaměstnance ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřeného, transparentního a na zásluhách založeného výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí.

Evropská komise uděluje HR Award těm organizacím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy For Researchers). Strategie je založena na respektování 40 principů vycházejících z Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES).

O ocenění se bude Pedagogická fakulta ucházet po boku ostatních fakult Masarykovy Univerzity.

Přínosy implementace personální strategie HRS4R

 • Zvýšení prestiže a atraktivity fakulty pro výzkumné pracovníky
 • Zvýšení kvality péče o výzkumné pracovníky
 • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje
 • Záruka transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
 • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru
 • Podpora rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků
 • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací
 • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů pro podporu výzkumu

Harmonogram

ZAHÁJENÍ

 • 6/2019 - Odeslání projektové žádosti HR4MU
 • 11–12/2019 - Oznámení výsledků projektové žádosti HR4MU a přihlášení se k principům Evropské charty a Kodexu
 • 01–10/2020 - Provedení interní analýzy procesů (GAP analýza) a příprava akčního plánu (AP)
 • 11–12/2020 - Odeslání GAP analýzy a akčního plánu Evropské komisi a zveřejnění uvedených dokumentů na webu fakulty
 • 01–02/2021 - Předpokládaná doba udělení ocenění HR Award

Implementace 2021–2023

Implementace kroků akčního plánu

po získání HR Award

Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a akčního plánu

2 roky po získání ocenění

Vnější hodnocení Evropskou komisí

3 roky po vnitřním hodnocení

Faculty of Education has started preparations to gain the prestige HR Excellence in Research Award (HR Award). European Commission awards research institutions who take excellent care of employees. HR Excellence in Research Award is a guarantee of european standard of excellent  employee care, open, transparent and merit-based recruitment and the quality of the work environment for researchers.

European Commission gives the HR Award to those organisations that implement strategy HRS4R (The Human Resources Strategy For Researchers). The strategy is based on respecting 40 principles issuing from The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Commission recommendation of 11th March 2005)

The Faculty of Education will apply for the HR Award along with other faculties from the Masaryk University.

Benefits of the implementation of HRS4R

 • Increasing prestige and attractiveness of the Faculty for researchers
 • Improving the quality of care for human resources
 • Creating conditions for a more attractive career in research and development at the University
 • Ensuring transparent recruitment and selection of new researchers
 • Acknowledgement of experience from mobilities in the public and private sectors
 • Development of professional growth of researchers
 • Obtaining funds for research from European and national research supporting programmes
 • Linking to a pan-European network of research organisations

Schedule

INITIATION PHASE

 • 6/2019 - Sending the project application HR4MU
 • 11-12/2019 - Announcing of result for the project application HR4MU and applying to the Charter and the Code of conduct
 • 01-10/2020 - GAP analysis and preparation of the Action plan
 • 11-12/2020 - Sending GAP analysis and AP to European Commission and publishing both documents of Faculty´s web page
 • 01-02/2021 - Expected time of obtaining the HR Award

Implementation phase 2021/2023

Implementation of steps according to AP

after obtaining HRS4R Award                  

Internal evaluation of original GAP and AP                        

2 years after obtaining HR Award

External evaluation by the European Commission                          

3 years after internal evaluation

 

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.