Podzimní PhD metodologická škola 2022 na PdF MU

8. 9. 2022 Jana Veličková

Podzimní PhD metodologická škola 2022 pro doktorandky a doktorandy z Pedagogické fakulty MU

7. - 8. 10. 2022

Datum konání

PdF MU, místnost RUV, Poříčí 7/9

Místo konání

30. 9. 2022

Deadline pro přihlášování

Program - pátek 7. 10. 2022 

Páteční program se nakonec uskuteční hybridně, zájemci se tedy můžou připojit online zde.
 • 15:00

  Zahájení Podzimní PhD metodologické školy (s občerstvením)

  prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. - proděkan pro výzkum a akademické záležitosti PdF MU

  Mgr. Jana Veličková - koordinátorka (Post)doktorandské školy PdF MU

 • 15:10 - 16:15

  Úvodní přednáška - K čemu je dobrá znalost jednoho případu: případová studie jako výzkumná strategie

  RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.

  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu a
  rozvoje vzdělávání


  Anotace přednášky: Od počátku moderních společenských věd část autorů považovala sociální procesy (včetně vzdělávacích) za tak složité, že jim nelze porozumět jinak než podrobným popisem jednotlivých případů. Tomu odpovídá významný podíl společenskovědních výzkumů, které jsou realizovány metodou případové studie. Současně panují často oprávněné pochybnosti o zobecnitelnosti takto získaného porozumění. Případová studie tak může pro začínajícího výzkumníka být poměrně riskantní volbou, kterou nemusí být snadné obhájit před přísnějšími oponenty kvalifikačních prací či recenzenty odborných časopisů.
  Přednáška vychází z našich zkušeností při provádění případových a vícepřípadových studií s různými typy případů – jednotlivými žáky, školami, národními systémy, ale také s případy procesů, jako jsou kurikulární reformy. Zaměříme se na novější přístupy v rámci designu případové studie, jež se snaží překonat některé z uvedených problémů – jde např. o analýzu kongruence nebo rozbor procesu (process tracing). Hlavní kroky při návrhu výzkumu za použití (více)případové studie (např. volba epistemické pozice a role teoretického rámce, výběr případů a metod, způsob analýzy a prezentace dat) můžeme diskutovat také ve vztahu k aktuálním projektům účastníků.

 • 16:15 - 17:00

  Prezentace - Podpora začínajících výzkumníků na PdF MU

  Tomáš Janík, Jana Veličková 


  V prezentaci budou představeny konkrétní nástroje výzkumné i jiné podpory, které můžou doktorandi a čerství absolventi na fakultě využívat. Důraz bude kladen především na stipendijní programy, zahraniční výjezdy, podporu publikování, informační servis a další. Představeny budou rovněž aktivity (Post)doktorandské školy PdF MU jako platformy sdružující a zastřešující jednotlivé oblasti podpory. Závěr setkání bude patřit diskusi nad formami a nástroji, které začínajícím výzkumníkům v rámci fakultní podpory chybí.

 • 17:00

  Závěrečná diskuse
 • 18:00 - ...

  Doktorandění - místo bude upřesněno
 • 9:00 - 13:00

  Workshop - Jak kódovat a kategorizovat kvalitativní data (nejen) s pomocí analytického softwaru

  Mgr. Jana Obrovská, Ph.D., doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

  Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta MU


  Cílem workshopu je seznámit účastníky se základními principy a metodologickými východisky otevřeného kódování a následné kategorizace dat z kvalitativního výzkumu. Smyslem bude dojít od kódů, přes kategorie po zjištění a jejich prezentaci ve výzkumné zprávě či studii. Participanti si vyzkouší různé formy a režimy třídění dat na různých datových ukázkách a s pomocí analytického softwaru Atlas.ti (budeme pracovat s demo verzí). Přizveme vás do našeho uvažování o datech a ukážeme tak význam výzkumníka v kvalitativním výzkumu. Prostor bude i na individuální otázky ve vazbě na kódování v rámci doktorských projektů účastníků.

  Součástí workshopu je coffee break s občerstvením.

 • 13:00 - 14:00

  Přestávka na oběd
 • 14:00 - 15:00

  Seminář - Hodnocení vědy

  Ing. Monika Kuchlei Sieberová

  Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci, Odbor výzkum RMU


  V Hodnocení vědy je ve vyspělé akademické kultuře výrazem společenské odpovědnosti vůči veřejným financím, prostředkem k uplatňování strategií, ale i prostředkem pro financování. Různé formy hodnocení se odehrávají téměř na všech úrovních řízení ve výzkumu. Přímo či nepřímo ovlivňuje individuální kariéry, výzkumné zaměření, ale i jeho kvalitu. Navzdory svému významnému dopadu je mezi různými státy světa, ale i uvnitř institucí nestejná míra profesionalizace hodnocení a jeho metodologického uchopení, která se odráží v méně či více vhodných způsobech uplatnění pro různé účely. V českém prostředí je hodnocení vědy obvykle vnímáno jako prostředek financování výzkumu a nezřídka se omezuje jen na vědecké výstupy, přijímané jako nejdůležitější signál kvality vědecké práce. Cílem přednášky je přiblížit posluchačům, s jakými formami hodnocení se ve své práci mohou potkat a co je pro ně v rámci této komplikované problematiky důležité.

 • 15:00 - 15:15

  Přestávka s občerstvením
 • 15:15 - 17:30

  Pracovní skupiny "data sessions"
  Mgr. Eva Minaříková, PhD., Mgr. Tereza Češková, Ph.D., Mgr. Miroslav Janík, PhD. - Pedagogická fakulta MU

  Cílem data sessions je vytvořit prostor pro diskusi fragmentů dat z disertačního výzkumu s ostatními doktorandy a doktorandkami z různých oborů jakožto i se zkušenými výzkumníky. Specificky se může jednat o takové fragmenty dat, u kterých si chce prezentující v diskusi s ostatními např. ověřit správnost zvolených analytických postupů, nalézt vhodnou metodu analýzy dat, diskutovat interpretace vybraných zjištění aj. Primární zaměření je na kvalitativní práci s daty. Přepisy fragmentů (příp. již okódovaných) dat či dalších podkladů včetně konkrétně zformulovaných otázek do diskuse prezentující zašle do 30. 9. 2022 Janě Veličkové mailem (velickova@ped.muni.cz). Podklady budou následně zprostředkovány ostatním účastníkům metodologické školy. Dle počtu přihlášených účastníků budou vytvořeny skupiny o max. pěti prezentujících, přičemž každý z nich bude mít pro diskusi nad svými daty vyčleněný časový blok 30 minut. Jednotlivé bloky budou vždy zahájeny ca 5minutovým úvodem, ve kterém prezentující představí kontextuální informace k datům vč. cíle disertačního výzkumu a uvede otázky k diskusi. Na závěr prezentující krátce shrne a zreflektuje proběhlou diskusi (ca 2 min.). Účastníci metodologické školy, kteří nebudou prezentovat svá data, se můžou zúčastnit data session dle své volby a jsou vítaní jako spoludiskutující.

 

Přihláška - Kapacita přihlášených je momentálně již naplněna, ale je možné se hlásit na místa náhradníků.

Akce je určena pouze pro doktorandky a doktorandy z PdF MU a není spojena s žádnými účastnickými poplatky. Kapacita pro sobotní program je 30 přihlášených.

Své případné dotazy můžete směřovat na

Z této akce budou pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.