Pokusné ověřování systému podpory provázejících vyučujících

s cílem zvyšování kvality pedagogických praxí budoucích učitelů a učitelek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování Systému podpory provázejících učitelů. Toto pokusné ověřování (č. j.: MSMT-34366/2022-3) má za cíl realizovat, ověřit a vyhodnotit podporu provázejících učitelů*učitelek, kteří vedou studující učitelství na pedagogických praxích. Pedagogická fakulta MU se pokusného ověřování účastní ve vyhlášeném období 2023–2025.

Zvyšování kvality profesních dovedností provázejících vyučujících.

Do pokusného ověřování se mohou přihlašovat mateřské, základní a střední školy zřizované obcí či krajem, které mají sjednanou spolupráci na zajišťování pedagogických praxí s některou z fakult připravujících učitele*učitelky, případně s vyšší odbornou školou nebo střední pedagogickou školou připravující učitele*učitelky mateřských škol.
V rámci pokusného ověřování získají provázející vyučující vzdělávání, metodickou podporu a finanční ohodnocení za svou činnost.

Děkujeme všem školám, vedení škol i provázejícím učitelům a učitelkám, kteří v prvním roce projevili zájem a rozhodli se  zapojit s námi do pokusného ověřování!

Bez popisku

Co se aktuálně děje?

Jak a kdy vyplnit výkaz činnosti?

Již jsou doplněny informace k výkazu činnosti pro provázející učitele*učitelky. Výkaz bude sloužit jako zásadní podklad pro vyhodnocení pokusného ověřování, jinak není možné vyhodnotit pokusné ověřování a jeho financování.

Činnosti zapojených provázejících učitelů a učitelek v pokusném ověřování

V rámci pokusného ověřování získají provázející učitelé*učitelky vzdělávání, metodickou podporu a finanční ohodnocení za svou činnost. Podrobněji o jednotlivých činnostech:

Vstupní vzdělání

Provázející učitel*učitelka absolvuje vstupní vzdělávání zaměřené na rozvoj profesních kompetencí, Standard profesních kompetencí studenta učitelství a poznání pedagogických praxí na PdF MU.

 • Povinnost absolvovat jej je stanovena pouze jednou jako nezbytný předpoklad pro výkon činnosti provázející osoby.
 • Jedná se o akreditovaný vzdělávací program v rozsahu min. 20 vyučovacích hodin.
 • Provázející osoba jej absolvuje před zahájením výkonu činnosti v rámci pokusného ověřování. Výjimkou je první rok pokusného ověřování ve školním roce 2023/2024, kdy lze vstupní vzdělávání absolvovat do 10 měsíců.
 • Bude obsahovat závazná témata pro provázející učitele*učitelky.
 • V rámci pokusného ověřování je zdarma, objednávka se podává přes Obchodní centrum MUNI.

Termíny vstupního vzdělání:

Vstupní výcvik pro vyučující na 2. stupni ZŠ a SŠ a vyučující speciální pedagogiky

1. termín, souvislý výcvik​

 • 21. - 23. 8. 2023
 • setkání 2x 8 hod. + 4 hodiny
 • Uzávěrka přihlášek: 22. 6. 2023 /JIŽ UZAVŘENO

2. termín, průběžný výcvik

 • čtvrtek 12. 10.2023 v čase 13:00-18:00, Poříčí 31 - učebna 22
  čtvrtek 2. 11.2023 v čase 13:00-18:00, Poříčí 31 - učebna 22
  čtvrtek 9. 11. 2023 v čase 13:00-18:00, Poříčí 7/9 - RUV (změna místnosti)
  pátek 1. 12. 2023 v čase 13:00-18:00, Poříčí 31 - učebna 73 (knihovna) ​
 • setkání 4x 5 hod.
 • uzávěrka přihlášek 21. 9. 2023, prodlouženo do 5. 10. 2023 /JIŽ UZAVŘENO

 

3. termín, průběžný výcvik 
Časový harmonogram výcviku PU v jaře 2024:

 • úterý 5. 3. a středa 6. 3. 2024 v učebně 73
  • 08:30 – 09:00 prezence a předání informací ze strany Centra celoživotního vzdělávání (provedení zápisu do kurzu atd.)
  • 09:00 – 12:00 dopolední blok
  • 12:00 – 13:00 obědová pauza
  • 13:00 – 16:30 odpolední blok
 • čtvrtek 7. 3. 2024 v učebně 73
  • 08:30 – 09:00 prezence
  • 09:00 – 12:30 dopolední blok a ukončení kurzu
 • závazné přihlášky od 9.10.2023 do 31.10.2023 /již uzavřeno

Průběžný výcvik v jarním semestru nebude. 

Vstupní výcvik pro vyučující na 1. stupni ZŠ ​
 • 19.1. - 20. 1. 2024 ​v čase 8:30-16:30 v učebně 38
  a 8.3.2024 odpoledne v čase 13:30 - 17:30 v učebně 38
 • setkání 2x 8 hod. + 4 hod.
 • závazné přihlášky /PŘIHLAŠOVÁNÍ od 1. 11. do 30. 11. 2023

Podejte si přihlášku - VSTUPNÍ VÝCVIK

Vstupní výcvik pro vyučující v MŠ ​
 • 2. - 3. 2. 2024 ​v čase 8:30-16:30 v učebně 39a 8.3.2024 v čase 8:30-12:30 v učebně 38
 • setkání 2x 8 hod. + 4 hod.
 • závazné přihlášky /PŘIHLAŠOVÁNÍ od 1. 11. do 30. 11. 2023

Podejte si přihlášku - VSTUPNÍ VÝCVIK

Potřebné formuláře dokládané k přihlášce vstupního vzdělání:

Podklady k přihlášce na vstupní vzdělání

Průběžné vzdělávání

Průběžné vzdělávání se zaměřuje na rozvíjení profesních kompetencí provázejícího učitele*učitelky v souladu se zněním Standardu profesních kompetencí provázejícího učitele. Jde o pravidelnou reflexi výkonu činnosti provázející osoby, nácvik reflektivních a mentorských dovedností, rozšiřování oborově-didaktických znalostí a dovedností s ohledem na mentorování studujících na učitelských praxích a sdílení zkušeností s používání Standardu kvality profesních kompetencí studenta učitelství (SKPKS).

 • neakreditované vzdělávání realizované PdF MU: viz nabídka CŽV - Oborové kurzy provázejících učitelů
 • v rozsahu min. 20 vyučovacích hodin za školní rok
 • navazuje na vstupní vzdělávání
 • je nezbytné absolvovat vždy do konce června aktuálního roku
 • zdarma, objednávka se podává přes Obchodní centrum MUNI

Na průběžné vzdělávání je možné se přihlásit od 21. 8. 2023.

Součástí nabídky jsou také workshopy k reflexi praxe (Reflexe praxe pro provázející učitele v podzimním a jarním semestru), v rozsahu 4 hodiny/workshop. Zapište si také tyto workshopy jako součást průběžného vzdělávání.​

Nabídka CŽV průběžného vzdělávání na PdF MU

Provázení studujících na praxi a poskytování zpětné vazby

Provázející učitel*učitelka v rámci pokusného ověřování musí doložit alespoň 30 hodin zpětné vazby, které poskytl*poskytla studujícím PdF MU nad rámec přímé pedagogické činnosti v součtu za školní rok.

Zpětná vazba znamená, že provázející učitel*učitelka:

 • reflektuje průběh vyučovacích hodin, na kterých se studující podíleli výkonem činností obdobných přímé pedagogické činnosti (tandemová výuka, realizace aktivit s dětmi a žáky/žákyněmi v hodině, sledování a vyhodnocování práce žáků/žákyň v hodině apod.);
 • poskytuje studujícím zpětnou vazbu na přípravy na výuku i činnost během výuky, seznamuje je s chodem školy, dokumentací, vzdělávacími materiály a dalšími informacemi potřebnými pro kvalitní výkon jejich pedagogické praxe.

Přehled praxí v pokusném ověřování a počty studujících:

Praxe na 2. stupni ZŠ a SŠ
 • 1 studující na Učitelské praxi/semestr + nabídka 1 studující na Asistentské praxi (nabídka, dobrovolné).
 • Celkem tedy 2 studující Učitelské praxe/školní rok + až 2 studující Asistentské praxe/školní rok (dobrovolné).

Informace k Učitelské praxi Informace k Asistentské praxi

Praxe na 1. stupni ZŠ ​
 • 2 studující na Učitelské praxi/semestr + 2 studující na Asistentské praxi (jedná se o praxe v tandemu).
 • Celkem tedy 4 studující Učitelské praxe/školní rok + 4 studující Asistentské praxe/školní rok.

Informace k praxím na 1. stupni ZŠ

Praxe v MŠ ​
 • 1 studující Souvislá pedagogická praxe + 2 studenti Asistentská pedagogická praxe; 2 studující Průběžná pedagogická praxe + 2 studující Praxe kurikula předškolního vzdělávání.
 • Celkem tedy 7 studujících na praxi/školní rok.

Informace k praxím v MŠ

Praxe speciální pedagogiky
 • 1 studující/semestr.
 • Celkem tedy 2 studující na praxi/školní rok.

Informace k praxím speciální pedagogiky

Další spolupráce

Provázející učitel*učitelka v rámci pokusného ověřování spolupracuje další 10 hodin s PdF MU.

 • v rámci spolupráce s didaktiky*didaktičkami či jinými vzdělavateli z PdF MU se provázející učitel*učitelka podílí na reflexi praxí i své vlastní činnosti provázejícího učitele*učitelky, na evaluaci kvality praxí nebo výkonu účastníka pedagogické praxe, zajištění praxí a souvisejících činnostech.
 • Mezi další možnosti spolupráce patří např.: 

  • účast na reflektivních seminářích se studujícími (např. pro UP)​
  • další semináře nebo besedy na oborových katedrách, participace v seminářích učitelské propedeutiky (školský management, pedagogická komunikace aj.)​
  • tematické workshopy pro studující
  • konzultace závěrečných prací — podpora studujících při realizaci diplomových vzdělávacích projektů ve školní výuce apod.​

Výkaz činnosti

Přehled aktivit bude provázející učitel*učitelka předkládat MŠMT a PdF MU formou jednoduchého výkazu činnosti.

 • Tento výkaz slouží k zaznamenávání činnosti přímo každým zapojeným provázejícím učitelem či učitelkou.
 • Výkaz bude zásadní podklad pro vyhodnocení pokusného ověřování.
 • Odevzdání výkazu 1x za školní rok je pro každého zapojeného učitele či učitelku povinné.

Jak výkaz vyplnit:

 • Výkaz si mohou učitelé a učitelky vyplňovat průběžně, vést evidenci své činnosti rovnou v tomto formátu.
 • Uvedené formuláře jsou pro informaci a pro průběžné využívání zapojenými učiteli a učitelkami podle jejich potřeby.
 • Výkaz obsahuje vysvětlivky pro vyplňování. Pokud by se objevily jakékoliv dotazy, prosím ptejte se  - barina@ped.muni.cz nebo POprovazejiciucitele@msmt.cz.
 • Výkaz nyní není třeba nikam zasílat ani ho jinak odevzdávat.
 • Výkaz se bude vyplňovat a odevzdávat v elektronické podobě (formou elektronického formuláře) 1krát na konci školního roku. V letošním roce, první rok pilotáže, se bude zasílat navíc ještě v pololetí.
 • Informace ke způsobu odevzdání výkazu bude ještě upřesněný - MŠMT zašle přímo zapojeným učitelům.

Předem velmi děkujeme za spolupráci.

VÝKAZ (ve formátu .xlsx) VÝKAZ (ve formátu .pdf)

Činnosti vedení školy a PdF MU v rámci spolupráce na pokusném ověřování

Pokusné ověřování navržené MŠMT jako Systém podpory provázejících učitelů chce pro provázejí učitele*učitelky vytvářet prostor pro podporu jejich činnosti. Jde zejména o:

 • ukotvení specializované pozice provázejícího učitele*učitelky v Zákoně o pedagogických pracovnících a Školském zákoně;nastavení podmínek a pravidel pro výkon specializované činnosti provázejícího učitele*učitelky;
 • odpovídající odměna za vykonanou práci (informace o způsobu financování již zveřejnilo MŠMT ve Věstníku);
 • povinné vzdělávání a průběžné vzdělávání na fakultě připravující učitele*učitelky.

Harmonogram spolupráce pro školní rok 2023/2024

 • Potvrďte svůj zájem na PdF MU — do 16. 5. 2023

  • Vedení školy se se svými vyučujícími domluví na výběru provázejících učitelů*učitelek do pokusného ověřování a pošle seznam učitelů *učitelek na PdF MU.
  • S pozicí provázejícího učitele*učitelky souhlasí ředitel*ředitelka — garantuje kvalitu provázejícího učitele*učitelky.
  • Provázející učitel*učitelka má praxi alespoň 5 let na pozici učitele*učitelky — prosíme o doložení formou čestného prohlášení při přihlašování na vstupní vzdělávací výcvik.
 • Potvrzení vybraných vyučujících — do 19. 5. 2023

  • PdF MU potvrdí seznam učitelů*učitelek, které může zapojit do PO — potvrdí školám.
  • A potvrdí do přihlašovací tabulky na MŠMT.
 • Přihláška školy na MŠMT — do 31. 8. 2023

  • Školy pošlou přihlášky na MŠMT s domluveným počtem učitelů*učitelek zapojených do pokusného ověřování (MŠMT vyžaduje do 31.8.)
  • Přihlášky posílejte na adresu: POprovazejiciucitele@msmt.cz
 • Dohoda o zajištění praxí — podpis září 2023

  • PdF MU připraví Dohodu o zajištění praxí a zašle vedení školy ke komentáři.
  • Školy pošlou případné komentáře k návrhu.
  • Dohoda o zajištění praxí bude připravená k podpisu v září.
 • Nahlášení počtu vyučujících pro MŠMT — od 18. 9. do 30. 9. 2023

  Vedení školy potvrdí počet osob provázejících učitelů*učitelek v systému sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci mimořádného sběru dat „PO provázející učitelé“ v termínu od 18. 9. do 30. 9. 2023:

  • vykáže provázející učitele*učitelky pro školní rok 2023/2024,
  • doloží kopii uzavřené dohody o zajištění pedagogických praxí s poskytovatelem přípravy učitelů*učitelek v souladu s čl. 2 odst. 5 Pokusného ověřování;
  • z této dohody musí vyplývat závazek zajistit pedagogické praxe minimálně v takovém hodinovém rozsahu, který odpovídá dle čl. 2 odst. 2 písm. b) Pokusného ověřování počtu vykázaných provázejících učitelů*učitelek (tj. 30 hodin provázení studujících učitelství nad rámec přímé pedagogické činnosti v součtu za školní rok na 1 provázejícího učitele*učitelky).
 • Přihlašování studujících na praxe — září/říjen 2023

  • V září začíná přihlašování studujících na vybrané praxe v podzimním semestru.
  • O přihlášených studujících na praxe k vybraným vyučujícím bude informovat administrátorka praxí dle dosavadních zvyklostí.
  • Leden/únor pak bude probíhat přihlašování na praxe v jarním semestru.

Dokumenty k pokusnému ověřování

Systém podpory provázejících učitelů (text vyhlášení pokusného ověřování) Informace MŠMT k pokusnému ověřování Informace ke spolupráci školy s PdF MU (prezentace ze setkání 11.5.2023) Informační materiál pro ředitele škol (MŠMT, březen 2023) VĚSTNÍK MŠMT 03/2023 (informace k výplatě odměny) Standard studia pro PU - verze pro pokusné ověřování (duben2023)

Kontakty pro administraci pokusného ověřování na PdF MU

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

proděkanka pro strategii a rozvoj Pedagogické fakulty


telefon: 549 49 6189
e‑mail:

garantka pokusného ověřování na PdF MU
    

Mgr. Simona Kubíčková

vedoucí oddělení – Centrum celoživotního vzdělávání


telefon: 549 49 7286
e‑mail:

kontaktní osoba pro dotazy k přihlašování na vzdělávací kurzy

Bc. Eliška Bařina Barochová

manažerka praxí – Katedra pedagogiky


telefon: 549 49 7798
e‑mail:

kontaktní osoba pokusného ověřování na PdF MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.